Waar gaan wij heen ?

Jezus sprak eenmaal tot de Farizeeën en de Sadduceeën:
“…Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ‘s morgens: Vandaag storm (SV: onweder), want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? (Mattheüs 16:1-3) [1]
Wij leven in tijden van burgerlijk oproer, omwentelingen, opstootjes, strijd en demonstraties. Vanwaar komt dit toch allemaal? Het behoort allemaal tot de “tekenen van de tijd”. Wij leven aan het eind van de tijdsbedeling der genade. De tijd voor de mens loopt snel af.

Geweld

De profetie van de Here Jezus Christus, die wij aantreffen in Lukas 17:26-27, luidt, dat zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen (van de wederkomst) van de Zoon des mensen.
“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.”
Welke toestanden deden zich voor in de dagen van Noach? In Genesis 6:5 lezen we dat de mensen verdorven waren, vol van kwade gedachtenspinsels in hun hart en van onreine gedachten, door en door corrupt. En vervolgens wordt ons in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk gezegd, dat “de aarde was vervuld met geweld”:
“…de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld (SV: vervuld met wrevel).”
Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, komt van de wortel die de betekenis heeft van “van zich afschudden”, “op gewelddadige wijze wegnemen”, “geweld-plegen” en “zich verkeerde dingen in het hoofd halen”. Geweld behoort dus tot de tekenen der tijden.

De macht aan het volk

De gemeente van Laodicea wordt in Openbaring 3:14-22 door de Here ernstig verweten lauwhartig te zijn. Hoewel zij van zichzelf geloofden dat zij (ook geestelijk gezien) rijk waren en niets nodig hadden, zei Jezus van hen dat zij ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt waren. Het woord Laodicea is samengesteld uit twee Griekse woorden: Laos hetgeen betekent “volk”, en dice”, hetgeen betekent “recht” of “wraak”. Het woord Laodicea heeft dus als betekenis “recht van het volk”, “wraak aan het volk” of letterlijk: “macht aan het volk”. Is deze laatste uitdrukking niet één van de leuzen van onze tijd? Waar zal het allemaal op uitlopen? Waar gaan wij heen? Het volk, de massa’s, regeren. En er zal iemand komen, die de keuze zal zijn van de massa’s. Hij zal een wereldheerser zijn, een werelddictator.

De wetteloze

Deze man wordt in 2 Thessalonicenzen 2:8 “de wetteloze” genoemd:
“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (weder)komst.
Hij zal een man zijn die zich aan geen enkele wet zal houden, een “wetteloze”. In 2 Thessalonicenzen 2:7 kunnen wij lezen:
“Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er Iemand (Gods Geest, de Heilige Geest, wonend in Zijn waarachtige kinderen – AK) die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden (door de wegname en opname van Zijn kinderen) verdwenen is.”
In de Amplified Bible wordt deze verborgenheid omschreven als “dat verborgen element van rebellie tegen de gevestigde autoriteiten”.
Is dit element in de huidige wereld niet al volop werkzaam? En dit zal niet minder worden, maar toenemen, totdat de wetteloze zelf, de antichrist, zal worden geopenbaard. Deze zal orde op zaken stellen in de wereld en tegelijk aan de wensen van de massa’s voldoen. Die zullen hem aanbidden (lees Openbaring 13 + uitleg)!

Tekenen der tijden

Paulus schreef aan Timotheüs, in twee verschillende brieven, over de kenmerken van de laatste dagen:

  • “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” (1 Timotheüs 4:1-2)
  • “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.” (2 Timotheüs 3:1-7)

Paulus voorzegde dat de mensen van het geloof zullen afvallen. Maar, zij zullen niet afvallen van een godsdienstige vorm! Zij zullen enkel de kracht ervan verloochenen. Zij zullen ook luisteren naar misleidende geesten, wat een mogelijke verklaring is voor wat achter veel van de huidige oproerig schuilgaat. Hij zei verder dat hun geweten dood zal zijn, dat zij trots, hebzuchtig, godslasteraars, de ouderen ongehoorzaam en zonder natuurlijke liefde zullen zijn. Zij zullen ook onverzoenlijk zijn. Letterlijk wil dit zeggen dat zij niet tot verzoening, tot bedaren of tot vrede te brengen zijn, maar dat zij onverzettelijk en voortdurend vijandig blijven. Is dit niet wat wij vandaag de dag steeds meer te zien krijgen? Verdorvenheid en ongehoorzaamheid aan God zal uiteindelijk leiden tot een politieke machtsovername door de massa’s. Jesaja schreef:
“Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden.” (Jesaja 60:12)

Een tijd van opschudding

In Hebreeën 12:26-27 voorzegt de schrijver, daarbij citerend uit het boek Haggaï, dat er een tijd zal komen waarin alles zal worden bewogen:
“Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.”
De dingen die deze wereldwijde opschudding zullen doorstaan, zullen blijven. De dingen die dit niet doorstaan, zullen weggenomen worden of verdwijnen. De gedachten en meningen van de mensen zullen bewogen en geschud worden als nooit tevoren. Volkeren zullen in grote opschudding geraken. Alle fundamenten, al de goddelozen, alle overheden zullen bewogen worden. Maar er zijn enige dingen die niet bewogen kunnen worden! Gods Woord kan niet wankelen en ook ons fundament kan niet wankelen, indien het de Rots Christus Jezus is en het Woord van God. Gods Koninkrijk en de Christelijke hoop kunnen niet omvergehaald worden. Zij zijn onwankelbaar. Wat is uw fundament? Wat is uw hoop?

Een glorieuze Gemeente/Kerk

Uit al die opschudding en verwarring zal God een Gemeente tevoorschijn brengen die glorieus, heilig en zonder vlek of rimpel is. Zij die ertoe zullen behoren, zullen één zijn van hart en zin door de Heilige Geest. Het zal een sterke Gemeente zijn en gezalfd met de Geest van God, een Gemeente/Kerk die de poorten van de hel overwint. Het zal een Gemeente zijn die vervuld is met al de volheid van God, een Gemeente die de Bruid van Christus zal worden.
Waar gaan wij heen?
Het hangt er geheel van af wáár u zich bevindt. De wereld heeft als bestemming om voorbij te gaan. Maar de Gemeente/Kerk die gebouwd is op de Rots Christus zal alle gewoel der tijden doorstaan. De vraag is eenvoudig:
Waar stáát u?

RR Cabe
Uit: Tempelbode, augustus 1985
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (in tablet of smartphone-formaat)

***********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s