Tabernakel symbolieken (16): De Levitische offeranden – deel 1

Levitische offeranden

In Leviticus hoofdstuk 1 t/m 7 worden 5 typen van OFFERANDEN onderscheiden.

I. Vrijwillige offeranden “tot een liefelijke reuk den Here”.
Het zijn offeranden, die GEMEENSCHAP met God en Zijn Christus ten doel hebben en openbaren; offeranden die aan God worden gegeven door de NIEUWE mens in Christus, waarom ze ook wel “offeranden der Gerechtigheid” worden genoemd. (Ps.51:21).
1.  het BRANDOFFER (Lev.1 + 6:8-13)
2.  het SPIJSOFFER (Lev.2 + 6:14-18)
3.  het VREDE of DANKOFFER (Lev.3 + 7:11-34 + 19:5-8)
II. Verplichte offeranden. Het zijn offeranden, die VERBROKEN GEMEENSCHAP met God moeten herstellen. Deze offeranden moeten worden gegeven door de OUDE mens tot zijn zelfs behoud in Christus.
4.  het ZONDOFFER (Lev.4 + 6:24-30)
5.  het SCHULDOFFER (Lev.5 + 6:1-7 + 7:1-7)
ALLE offeranden wijzen heen naar Christus, Die Zich voor ons op Golgotha offerde; en vertellen ons van onze GEMEENSCHAP, die wij met Christus en Zijn offerande hebben.
Ook moeten ALLE offeranden met ZOUT gezouten worden (Lev.2:13, Ezech.43:23-24, Mark.9:49) dat wil zeggen alle offeranden moeten de NIEUWE MENS IN CHRISTUS, HET WOORD GODS, ten doel hebben, die zich door de mens openbaart in de KRACHT en in de LIEFDE GODS.

De eerste 3 offeranden

(1)
Het BRANDOFFER (Lev.1 + 6:8-13)

Ritueel

Betekenis

Het is een VRIJWILLIG offer uit liefde tot God.

Het is een typering van de vrijwillige keuze van het menselijk hart om “één plant te zijn” met de LEVENSOFFERANDE van Jezus Christus in Zijn vrijwillige overgave en toewijding aan de Vader tot verzoening van de mensheid met God (Ps.40:7-9, Hebr.10:5-7, Ef.5:2).

De offerdieren: (Lev.1:1-3a + 10 + 14).
Gradatie in offer naar welstand.
Rijken: Volkomen stier (var);
Middenstand: Volkomen ram of geitenbok;
Armen: Volkomen gevogelte (tortelduif of jonge duif).

Alle offerdieren wijzen naar het ZONDELOZE, VOLMAAKTE Lam van God. Zo is er ook GRADATIE onder de toegewijden, naar de mate van Christus, die in hen is gegroeid:
·   zuigelingen in Christus;
·   kinderen in Christus;
·   jongelingen in Christus;
·   vaders en moeders (volwassenen) in Christus (1Joh.2:12-14, Hebr.5:12-14, Ef.4:13-16).
Naar die mate, die in hen is gegroeid, moeten Zijn dienstknechten Hem dienen (Rom.12:3, Luk.12:47-48).

De offeraar legde zijn hand op het offerdier (Lev.1:4).

Wij hebben als dienstknechten en dienstmaagden Gods “één plant te zijn” met de wijding en overgave van Christus (Rom.12:1-3) en deze moeten VRIJWILLIGE zaken zijn (Hoogl.6:12).

De offeraar slachtte het offerdier voor het Aangezicht des Heren (in de heilige plaats, voor de deur van de tent der samenkomst; aan de noordzijde van het altaar), (Lev.1:3b + 5 + 11a).

Het is God, Die bepaalt WAAR, WANNEER en HOE wij te dienen hebben en te allen tijde moet het leven in een GEHEILIGDE staat zijn (Joh.17:19).

De offeraar slachtte ZELF zijn eigen offer, stroopte het vel ervan af en deelt het in stukken (Lev.1:5-6 + 11-12).

Wij moeten PERSOONLIJK hebben gekozen voor (toe)wijding en overgave aan de dienst van God en tot in details delen in de wijding van Christus.

Het BLOED van het brandoffer werd gesprenkeld rondom het altaar door de dienstdoende priester (Lev.1:5).

Het menselijk, dienend hart moet GEMEENSCHAP blijven hebben met het REINIGENDE BLOED van het Lam van God, zodat het in BLIJVENDE reinheid Hem kan dienen (1Joh.1:7-9).

Bij een offerande van GEVOGELTE (tortelduif of jonge duif) spleet de priester met de nagel de kop en duwde het bloed tegen het altaar uit. De vleugels werden ingescheurd, niet afgetrokken (Lev.1:14-15 + 17a).

Alle EIGEN KRACHT moet door het Bloed van het Lam teniet worden gedaan.

Ingewand en schenkels werden met water gewassen (Lev.1:9 en 13).
Van de vogels werden KROP en VEREN weggegooid (Lev.1:16).

Zowel het INWENDIGE als het UITWENDIGE leven (handel en wandel) moeten in de reiniging van het Bloed van het Lam blijven.

Het GEHELE offer werd door heilig Vuur tot as verteerd (Lev.1:9 + 13 + 17b, Ps.20:4). Het vuur op het altaar mocht niet uitgaan, maar voortdurend brandende gehouden worden (Lev.6:12-13).

Onze eigen wil, menselijke idealen, ja ons ganse leven moeten door de voortdurende, reinigende werkingen van het BLOED, het WOORD en het VUUR des GEESTES gans en al gekruisigd worden en in de DIENSTBAARHEID aan God, in de redding van de mensheid, worden verteerd.

Het brandoffer moet met ZOUT gezouten worden (Lev.2:13, Ezech.43:23-24, Mark.9:49).

Het HEMELSE LEVEN van God in de Liefde Gods en de Heiligheid van God hebben wij, bij onze (toe)wijding en arbeid in Christus, de overhand te laten hebben (Hand.19:20).

Het vel van het brandoffer was voor de priester (Lev.7:8, Joh.17:22).

Christus geeft Zijn dienstknechten Zijn bedekkingen en heerlijkheid (Joh.17:22).

Het MORGEN- en het AVONDOFFER van Israël (het “gedurig offer”) waren BRANDOFFERS voor het GEHELE volk (Exod.29:38-42).

Alzo moet het GANSE volk van God leven in een VOORTDURENDE toewijding en overgave aan Christus tot dienstbaarheid aan God voor de verzoening van de mensheid met God (2Kor.5:18-20, Luk.1:74-75).

De dienstdoende priester moest zich verkleden na elk brandoffer (Lev.6:10-11).

De dienstknecht van God moet zijn ziele-klederen voortdurend reinigen in het Bloed van het Lam.

Een BRANDOFFER werd nooit alléén geofferd, altijd in samenhang met een spijsoffer en een drankoffer (Exod.40:29, Num.15:1-12).
Ook het “gedurig-offer” (de dagelijkse offeranden) was een BRANDOFFER gepaard aan een spijsoffer en een drankoffer.

LEVENSOVERGAVE en (toe)WIJDING tot arbeid in Christus moet gepaard gaan met gemeenschap met de Liefde, de bekwaamheden (Gaven, Krachten, Kennis) van Christus in de Heilige Geest. Wij moeten zelf als arbeiders Gods VERVULD zijn van het Brood des Levens (dat tot ons is gekomen, omdat Hij Zijn Lichaam aan het kruis gaf en Zijn Bloed voor ons stortte) om anderen met dit HEMELSE BROOD te kunnen spijzigen.

(2)
Het SPIJSOFFER (Lev.2:1-3 + 6:14-18).

Ritueel

Betekenis

Het SPIJSOFFER werd door de gelovige Israëliet VRIJWILLIG geofferd als een liefdesuiting aan zijn God.

Het SPIJSOFFER wijst in de eerste plaats naar Christus (Hebr. hfd. 9 en 10, Dan.9:27).
Hij zou door Zijn Eigen offerande het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.
Het brengen van het SPIJSOFFER is een typering van de VRIJWILLIGE keuze van het menselijk hart om “één plant te zijn” met Christus, om door Hem, het “Brood des Levens” te eten, uit Hem te leven (Joh 6:56-58) en verzadigd zijnde van dit Brood des Levens, anderen er in te delen (Jes.66:20; de uitdeling bij de vermenigvuldigingen der broden; Luk.12:42, Matth.24:45).

SPIJSOFFERS werden altijd gelegd op (bloedige) BRANDOFFERS. (Zie hierboven).

De genadekracht van het Woord des Levens is slechts mogelijk door Golgotha.

De priester neemt uit het spijsoffer een GEDENKOFFER, een klein gedeelte, onder andere een vuistvol van het meel en werpt het – gemengd met olie, zout en wierook – op het brandoffer (Lev.2:2 en 9 + 6:14-15).

Naar het vermogen van zijn hand (een vuistvol) moet de arbeider Gods het Woord des Levens aan anderen brengen, de liefelijke genadedaad van Christus op Golgotha GEDENKEND, tot redding van anderen en tot eer van God alleen (2Kor.5:20).

Het overgrote deel ervan is tot spijze (=voedsel) van de priesters, het is een heiligheid der heiligheden en moet ongedesemd gegeten worden (Lev.2:3 + 10 + 6:16-18 + 10:12-13).

De kennis van en de gemeenschap met de reine en heilige Christus, het Brood des Levens, vult de dienstknecht Gods zelf met rein en heilig leven en OVERVLOED van leven (Joh.10:10, Jer.31:33) en het OVERVLOEIENDE LEVEN (Ps.23:5), het overvloeiende uit de mond, van hetgeen het hart heeft VERVULD, is ook anderen weer tot leven.

Het spijsoffer kan bestaan uit MEELBLOEM (Lev.2:1) van fijn gestoten tarwe.

Tarwebloem wijst heen naar Christus reine MENSELIJKHEID (Zijn vleeswording), voor ons verbrijzeld op Golgotha (Jes.53:5-10). Hij was het Tarwegraan”, Dat sterven moest voor ons behoud (Joh.12:24).

Ook kan het spijsoffer bestaan uit tot koeken GEBAKKEN meelbloem of in een ketel GEKOOKT (Lev.2:4).

Dit bakken in een oven of koken in een ketel wijst heen naar het VERBORGEN lijden van Christus (Luk.9:4 + 12:50, Hand.2:24 + 27).

Verder kan het spijsoffer bestaan uit in een pan tot VLADEN GEBRADEN meelbloem of uit in het vuur GEROOSTERDE koren uit de eerste vruchten (Lev.2:5 + 14-16).

Dit wijst heen naar Christus OPENBAAR lijden, Hem aangedaan door de mensen om Hem heen.
De “eerste vruchten” wijzen heen naar de EERSTELING Christus (1Kor. 15:20 + 23).

Bij het spijsoffer werd OLIE gevoegd (Lev.2:1-2 + 4-6 + 15).

Olie wijst heen naar de Heilige Geest door Wie Hij ontvangen was (Matth.1:21, Luk.1:35) en Die op Hem uitgestort was (Jes.61:1, Matth.3:16-17): Alle Woord moet worden gebracht in de kracht van de Heilige Geest (Hand.1:8).

Bij het spijsoffer werd ZOUT gevoegd (Lev.2:13).

Het zout wijst heen naar de KRACHT en de AANGENAAMHEID van Zijn Woord, iets wat ook in Zijn discipelen moet worden gevonden (Luk.4:22, Mark.9:49-50, Kol.4:6).

Bij het spijsoffer (het GEDENK-OFFER) werd WIEROOK gevoegd (Lev.2:1-2).

Wierook wijst heen naar het BIDDENDE leven van Christus, waar alle Evangeliën ons over vertellen; iets waaraan ook wij deel moeten hebben.

Nooit mocht DESEM in het spijsoffer voorkomen (Lev.2:11).

Desem wijst in het Woord Gods altijd naar ZONDE en het Lam van God was ZONDELOOS (2Kor.5:21, Exod.12:15 + 19-20, 1Kor.5:6-8).

Ook mocht HONING nooit bij het spijsoffer worden gevoegd (Lev.2:11).

Honing wijst heen naar het toegeven aan MENSELIJKE neigingen en lusten, iets wat in Christus nooit werd gevonden. Ook VERZUURT (bederft) honing bij hitte.

(3)
Het VREDE- of DANKOFFER (Lev.3 + 7:11-34 + 19:5-8).
Ook het VREDE- of dankoffer was een offer dat GEMEENSCHAP van de gelovige en wel in de Heilige Geest typeert, hier in DANK en LOF en PRIJS op grond van de ontvangen verzoening, die VREDE heeft gemaakt tussen God en hem (Matth.5:9, Rom.8:6, Ef.2:13-14 + 17, Kol.1:20) tussen hem en de medemensen (Hebr.12:14, Rom.12:18, Mark.9:50).
Een antitypering [1] hiervan vinden wij in het Heilig Avondmaal des Heren (ons Nieuwtestamentische Pascha).

Slachtoffer van DIEREN.
Runderen: volkomen mannetje of vrouwtje.
Klein vee: schapen of geiten, volkomen mannetje of vrouwtje (Lev.3:1 + 6-7 + 12). Ook VROUWTJESdieren mochten worden geofferd.

Het VROUWELIJKE typeert hier de GEMEENTE (vertegenwoordigd door de offeraar, zijn gezin, zijn genodigden), die mede met Christus dank, lof en prijs zegt tot de Vader.
Het offer moest VOLKOMEN zijn. Dank, lof en prijs van harten in onreinheid gebracht, wil God niet.

Bij DANK- of LOFOFFERS werden daartoe SPIJSOFFERS geofferd (Lev.7:12-13).

Het GEDESEMDE brood beeldt hier weer het aandeel van de GEMEENTE uit in haar dankbare getuigenis van ontvangen genade.

Wie hadden er DEEL aan het Vrede-offer?
A.  God (de Vader),
B.  de priester (Christus typerend) en
C.  de offeraar, zijn gezin en zijn genodigden (de Gemeente typerend).

A. Het deel van GOD.
Het net der ingewanden, de nieren en het vet, en bij schapen daartoe het vet van de staart, tot een VUUROFFER (Lev.3:3-5 + 9-11 + 14-16).

Lof, dank en prijs vinden hun motivering in de (INNERLIJKE) werkingen van Gods Geest in de harten van de gelovigen (2Kor.9:11, Filip.1:11, 1Thess.3:9).

AL het BLOED werd gegoten rondom het brandofferaltaar (Lev.3:2).

Dank, lof en prijs zijn vanwege de in het hart ontvangen VERZOENING door het gestorte BLOED van het LAM.

B. Het deel voor de PRIESTERS.
De RECHTERSCHOUDER (hefschouder) van het offerdier + één van de gedesemde broden, na die als een hefoffer op en neer bewogen te hebben, is voor de dienstdoende priester (Lev.7:32-33).
De BORST (beweegborst) van het offerdier, na die BEWOGEN te hebben voor het aangezicht van de Here, is voor de andere priesters (Lev.7:31-34).

De DIENSTDOENDE PRIESTER stond hier typerend voor Christus, net zoals de dienstknecht van God in zijn arbeid staat in de Naam van Jezus Christus en door de Heilige Geest tot die arbeid gedreven wordt. Door Christus’ verzoenend werk en toewijding tot deze verzoening zijn DANK, LOF en PRIJS door de gelovige mogelijk.

C. Het deel van de OFFERAAR en de zijnen.
De offeraar brengt VRIJWILLIG zijn offerande (Lev.19:5).

De gelovige brengt God VRIJWILLIG zijn lof, prijs en dank (Ps.119:108, Hebr.13:15).

Hij legde zijn handen op de kop van het offerdier.
Hij slachtte zelf zijn offerdier; scheidt het vet, het ingewandsnet en de beide nieren af en gaf die aan de priester tot een VUUROFFER den Here (Lev.3:2 + 7:28-30).

De gelovige is één in dank, lof en prijs met de Geest, Die hem hiermee vervult (Hand.2:4).

Hij at met zijn gezin en zijn genodigden van de rest van het vredeoffer in de heilige plaats (= de voorhof). NIETS mocht overblijven tot de morgen (Lev.7:15). Bij een GELOFTE- of VRIJWILLIG of­fer, nadat de gelofte was volbracht, mochten zij er 2 dagen van feesten in de voorhof van de tabernakel. (Lev.7:16-17 + 19:6).

De Gemeente neemt deel aan het Heilig Avondmaal voor het aangezicht des Heren en looft en dankt en prijst God en het Lam voor haar ontvangen verzoening; zij eet van Zijn vlees en drinkt van Zijn bloed (Joh.6:53-58, Matth.26:17-19, 1Kor.11:23-26). De lof en prijs en dank moet een betuiging zijn van vers ontvangen GENADE en niet van genade ontvangen in de verleden tijd, terwijl er nu wellicht ONGELOOF en ZONDE zijn. Is een Goddelijk werk VOLBRACHT, dan mag men in de tijd erna nog DANKBAAR van GETUIGEN.

Het vredeoffer mocht op de 3de dag niet gegeten worden, wat overbleef moest worden verbrand (Lev.7:18 + 19:7-8).

Het kind van God mag niet teren op OUDE ervaringen, maar steeds IN HET HEDEN God danken bij verse ervaringen in Hem.
Het oude moet worden vergeten (Hebr.10:20; “een verse, levende Weg”).

Het vrede-offer mocht niets onreins aanroeren of door onreinen worden gegeten op straffe des doods (Lev.7:19-21).

Het Heilig Avondmaal mag niet worden gegeten met een ONREIN hart (1Kor.11:27-30).
De GENADE van God mag niet samengaan met een BELAST geweten (1Tim.1:19 + 3:9).

Het vet was altijd des Heren. Wie het vet of het bloed at waren “des doods” in Israël (Lev.7:22-27).

“Vet” typeert de rijkdom van het Offerlam en het “bloed” het Bloed van Christus. Geen mens mag de eer van God zich toe-eigenen op straffe van “geestelijke dood” (Jes.42:8 + 48:11).

.

Tab Sym blz 67

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Antitype = Een persoon of ding voorgesteld of voorafschaduwd door een type of symbool; vooral een figuur in het Oude Testament met een tegenhanger in het Nieuwe Testament. (noot AK)

.

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie
 10. De Tafel met Toonbroden
 11. De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 12. Het REUKALTAAR en het reukwerk
 13. De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 14. (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen + (14b)
 15. De priesterwijding

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s