Pinksteren – Het Goddelijke feest van steeds toenemende heerlijkheid

 • “En wij allen, met ongedekte aangezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren Geest.” (2 Kor.3:18)

Pinksteren het Goddelijk feest van steeds toenem.heerlijkh. kleurEenmaal per jaar viert de Christelijke Kerk het Pinksterfeest, een feest dat vaak onbegrepen is door velen, omdat zij doorgaans een leven leiden BUITEN de Heilige Geest, vervreemd van Hem. Dan pleegt men de vreemdsoortigste handelingen te verrichten om inhoud aan dit feest te geven op menselijke wijze.
Het KERSTFEEST wordt door de meeste Christenen het best begrepen. PASEN het feest van de opstanding van Christus, ook nog wel, maar PINKSTEREN het minst. Dit verklaart het verschijnsel, waarom men in sommige streken in Nederland Schuttersfeesten organiseert met Pinksteren, of een zogenaamde Pinksterblom, het mooiste meisje van de streek, opgetuigd rondleidt of -rijdt.
Men begrijpt er niets van! Dit komt omdat PINKSTEREN bij uitstek zulk een GEESTELIJK feest is. Ons HART moet in en door de Heilige Geest FEEST vieren, door Hem in vlam zijn gezet! Jezus heeft ons in Zijn Woord gezegd, dat Hij gekomen is om ons LEVEN, ja, OVERVLOEDIG LEVEN te geven (Joh.10:10)! Welnu, dat is Pinksteren: overvloedig, Goddelijk Leven! Nogmaals, onze lieve Heiland wil ons doen FEESTEN! Hebt u wel eens in uw Christelijk leven FEEST gevierd in en met Christus? Of bent u net als die oudste zoon uit de gelijkenis van de “verloren zoon”, die zich bij zijn vader beklaagde en zei: “Gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn!” (Luk.15:29b). Vrienden, is er in uw hart wel eens BLIJDSCHAP, een FEEST in Christus, een heerlijkheid door de Heilige Geest, een tintelende hemelblijdschap in en met Christus?
De Heilige Geest is tot ons gekomen als een Triomfator! Het is de Geest van Christus, Die in Jezus de weg van Bethlehem en Golgotha voor ons genomen heeft en Die nu in ons midden wil en kan zijn om ons, mensen, Zijn VICTORIE, Zijn OPSTANDINGSGAVEN, uit te delen, voor zo velen als hiertoe tot Hem komen. PINKSTEREN is die victorie, geplant in ons hart en leven, in Goddelijke overvloed, wanneer wij door Hem ontworteld zijn aan de zonde. Om dan en voortaan Hem toe te behoren; aan die REINE, HEILIGE Geest van God, Die daartoe in ons lichaam woning maakt. Hierdoor kunnen wij Hem ervaren tot zelfs in onze LICHAMELIJKE vezels toe! Het is een gezegende toestand, waardoor, zoals Paulus schreef: “uw (= onze) sterfelijke lichamen LEVEND worden gemaakt, door Zijn Geest, Die dan in u (= in ons) woont.” (Rom.8:11)
PINKSTEREN, vrienden, is de Goddelijke beker van overvloed, die Hij uitstort in ons hart en leven. Hebt u dat (nog)? Die juichende, Goddelijke overvloed? Een Pinksterkind [1] moet een BLIJ kind van God zijn, want de BLIJDSCHAP des Heren is uw sterkte (Neh.8:11). Overal, waar deze blijdschap des Heren weggeëbd is, waar treurnis woont, kan satan zijn sluipwerk in de harten en levens verrichten, en ons tot zonde verleiden. Maar laat ons dan, alstublieft, terugkeren naar onze lieve Heiland, Die PINKSTEREN [2] wil geven in ons hart, leven en lichaam.
Bij de Joden was Pinksteren een OOGSTFEEST. Ingeleid door de oogst van de eerste gerstegarven was Pinksteren de 50ste dag ervan en het begin van de tarweoogst. Waren deze oogstfeesten in de eerste 3 maanden van het Israëlitische jaar, in de 7de maand kende men in Israël de voleinding van de oogst. Dan zijn alle vruchten van het land vergaderd en werd deze arbeid besloten met het grote LOOFHUTTENFEEST. Israël vierde dan feest in loofhutten; in hutten gebouwd van takken van oliehoudend geboomte. Laat Jezus Zijn eerste vruchten met PINKSTEREN met betrekking tot ons leven ook binnenhalen; laat die Vloedgolf uit de eeuwigheid ons lichaam, onze ziel en geest maar binnenstromen en beslag op ons leggen, opdat al dat zondig-menselijke uit ons leven weggespoeld worde! Laten Gods PINKSTERKRACHTEN maar ons leven binnenkomen, en ons gaan beheersen; dan zullen wij in Gods 7de maand van geestelijke rijpheid zeker Zijn LOOFHUTTENFEEST vieren, het grote OOGSTFEEST van de laatste dagen, van de tijd van de Spade-Regen-Opwekking!
De PINKSTERGEEST, de Heilige Geest van God, zal over ons komen en lichaam, ziel en geest bezetten, als wij werkelijk verlangen naar het nieuwe leven uit God en Hem hiertoe in ons lichaam, ziel en geest welkom heten; als wij het aardse, zondige leven werkelijk vaarwel willen zeggen en dat REINE, HEILIGE hemelleven uit Hem ontvangen willen. Dan zal Hij over ons en IN ons lichaam komen en ons vullen met Zijn REINHEID en HEILIGHEID, die karakteristieken zijn van Zijn Goddelijk leven.
Toen Pinksteren kwam in die opperzaal, ten tijde van de eerste Gemeente, was er een STORMWIND uit de hemel en tongen van VUUR! Het Goddelijk Vuur verteert alles wat ONREIN is in ons leven als wij om dit Vuur hebben gebeden. Het komt niet in ons als wij er niet VRIJWILLIG om vragen! Ook komt Hij dan in ons leven als een STORMWIND, die niets van het OUDE LEVEN op zijn plaats laat; die een totale verandering teweeg brengt. Wilt u, dat onze lieve Heiland verstoring brengt in uw zondig, vleselijk leven? Wilt u, dat Hij dan totale verstoring aanbrengt in uw OUDE LEVEN, opdat Hij u het NIEUWE kan geven? Het waarachtige PINKSTEREN!
PINKSTEREN wil een feest zijn van steeds toenemende heerlijkheid, een HEMELFEEST en HEMELLEVEN hier op aarde! Door PINKSTEREN wordt u heus niet zweverig; u staat des te meer met beide benen op de grond, maar uw hart kent een hemelfeest!
Jezus zei in Zijn Woord: “…Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van Levend Water zullen uit zijn buik vloeien” (Joh.7:37b-38). Ons hart moet hiernaar sterk verlangen!
Het Christenleven is één offerande. Akkoord, u moet – in volkomen vrije wil – uw OUDE LEVEN Hem offeren! Maar het wordt een offer-FEEST, als u in alle eerlijkheid ALLES hebt gegeven, opdat dat reine, heilige, juichende leven in en door de Heilige Geest ervoor in de plaats kome. Wij ontvangen dan onderpand op onderpand van dat HEMELLEVEN, dat ons als een ERFENIS uit genade geschonken is!
Komt vrienden, geeft u over, Jezus wil FEEST met u vieren! En denkt nu niet, dat u er bent als u gedoopt bent met de Geest, want dan begint het feest pas! Hij wil u HEERLIJKHEID op HEERLIJKHEID geven; een feestleven, dat uitmondt in de Bruiloft van het Lam!
Deze toename in dit geestelijk FEESTLEVEN wordt wonderlijk uitgebeeld door de steeds toenemende heilige Wateren van Ezechiël 47. Laat ons dit Bijbelgedeelte nader in beschouwing nemen.

De Wateren van Ezechiël 47

De Heilige Wateren, die onze enkels bespoelen

 • “Als nu die Man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in Zijn hand; en Hij mat 1000 el, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkels.” (Ezech.47:3)

Deze Man is mijns inziens de manifestatie van Gods Geest, die elk kind van God inwaarts wil leiden in de heilige, Levende Wateren, die het Leven in Zijn Wezen typeren.
De Wateren gingen OOSTWAARTS hoe langer hoe dieper worden. Het OOSTEN is in de Schrift het typerende beeld van de Troon van God. Hij leidde Ezechiël 1000 el inwaarts de Goddelijke Stroom in. Hier omspoelden de Wateren zijn enkels. Het getal 1000 vertelt ons van een volkomen “pakket” van werkingen van Zijn genade. Als deze afstand van de Weg volbracht is, ziet, dan omspoelen de Wateren, die van God komen, de ENKELS. Wat heeft dit ons te zeggen? Dit: de Geest van God is door het Evangelie in ons leven gekomen en heeft vat op ons leven gekregen. U hebt Hem toegestaan u 1000 el inwaarts te leiden.
Het werk van God is altijd een VRIJWILLIGE zaak geweest (Hgl.6:12): u moet door Hem gered WILLEN worden. U moet Hem hiertoe uitnodigen. De door de Wateren omspoelde enkels vertellen ons van onze LEVENSWANDEL, die dan beheerst en geleid wordt door de Geest van God. Hij doet ons naar de wil van God door Woord en Geest wandelen, uitwaarts uit alle zonde- en zondige gewoontebindingen, inwaarts in de Nieuwe Natuur van God, die Hij dan schrijft in ons hart en in ons verstand (Hebr.8:10). Door het Woord van God vertelt de Geest van God ons van Zijn Liefde-wil. NOOIT zal de Geest ons leiden tegen het Woord in; voor NIEMAND maakt Hij een uitzondering. Laat ons daarom BIJBELVASTE Christenen zijn, opdat wij niet verdolen; ook niet in enig opzicht! Die (ge)willig geleid worden door de Heilige Geest, die zijn kinderen Gods, want Hij leidt uitwaarts uit alle zonde en inwaarts in de NIEUWGEBOORTE en in het Nieuwe Leven. U ontvangt uit genade het KINDSCHAP van God. Waarom? Omdat u hebt geloofd dat Hij alles voor u heeft verzoend op Golgotha en u voortaan van harte naar Zijn Woord wil leven in en door de krachten, door Zijn victorie verkregen.
Hij is de Goede Herder, Die Zijn schaapjes leidt naar malse weiden en stille wateren der rust (Ps.23). Wilt u geherderd worden? Of wilt u liever uw eigen weg gaan, uw eigen levensvisie en levensstijl volgen? Alleen als u de Herder getrouwelijk volgt, brengt Hij u naar die grazige weiden en die zeer stille wateren der rust. En als zonde en verleiding tot zonde in uw weg staan en u willen verhinderen verder te gaan, komt dan met uw strijd tot Jezus en vraagt Hem om kracht en overwinning! God is goed, vrienden, Hij sterkt u en schenkt u de overwinning, waardoor u in blijdschap verder met Hem kunt gaan. Ù moet gaan, ù moet op die Weg gaan lopen, want de Weg van God moet VRIJWILLIG worden betreden. Maar Hij zal u krachten geven om Zijn Weg te blijven gaan, als u elke dag de kracht hiertoe van Hem VERWACHT (Jes.40:31). Maar wij moeten van harte verlangen om met Hem te komen op die plaatsen van hemelse reinheid en heiligheid, en van een leven van blijdschap in de Heilige Geest. Dan omspoelt Hij onze enkels en geeft Hij ons KRACHT om Zijn Weg te gaan. Zo kunnen wij in blijdschap gaan en is onze Nieuwe Wandel in en met Hem een FEEST!

.

De Heilige Wateren, die onze knieën bespoelen

 • “Toen mat Hij nog 1000 el, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën.” (47:4a)

Hier ziet u dat de KRACHT van Gods Geest de KNIEËN, ons gebedsleven, gaan beheersen. Dit betekent dat Hij u Doopt met de Heilige Geest, zodat u “met nieuwe tongen kunt bidden, zoals de Geest u geeft uit te spreken”. Zo wordt ons GEBEDSLEVEN geleid en beheerst door de Geest van God. Hij leert ons in en door Hem te bidden.
De Doop des Geestes is een GEBEDSGAVE, die u alleen verkrijgt in en door GEBED en die u ook alleen onderhoudt door GEBED. Als u niet langer tot Hem komt in het gebed, ebben deze Hemelkrachten weg! Door de Doop des Geestes kan de Heilige Geest, door ons heen, tot de Vader bidden: “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening van de Geest zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.” (Rom.8:26-27)
Deze “onuitsprekelijke zuchtingen” zijn die “tongen”. Wij begrijpen er niets van, maar God wel, want er staat geschreven: Hijweet welke de mening van de Geest zij.”
Wij bidden dikwijls niet zoals het behoort. Wij zijn nog op de aarde en hebben een aardse blik. Maar de Geest van God heeft de hemelse blik en ziet in EEUWIGHEIDS-proporties.
Nogmaals: De Doop des Geestes is een GEBEDSGAVE. Door die Geest hebben wij toegang tot de Vader (Ef.2:18), tot de troon van God!
Zoekt door de Geest Gods geleid te worden tot Zijn Wateren uw KNIEËN omspoelen; laat uw gebedsleven gedragen en beïnvloed worden door de Geest van God; wordt gedoopt met de Geest van God!
Sommigen denken dat als zij gedoopt zijn met Gods Geest, zij PODIUMWERK kunnen doen of kunnen PREDIKEN. Dit is een fatale misvatting. Want ALLE arbeid in de Gemeente geschiedt door de Heilige Geest, door middel van Zijn GAVEN, dit zijn OPENBARINGEN van de INWONENDE Geest, tot nut en opbouw van de Gemeente. Hiertoe brengt de Geest ons een stap verder!

.

De Heilige Wateren, die onze lendenen bespoelen

 • “En Hij mat nog 1000 (el), en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lenden.” (47:4b)

De lendenen staan typerend voor VRUCHTDRACHT in Christus. Het is de plaats van de geboorte van het nageslacht. Als u gedoopt bent met Gods Geest, dringt de Geest ons tot het IJVEREN naar de GAVEN (1Kor.12:31), om voor Christus in de Gemeente en in de wereld te kunnen werken. Want BEDIENING in de Gemeente en in de wereld geschiedt enkel door de Geest van God! Door de GAVEN van de Geest, die dan in ons dienend leven manifest worden. Want uit onszelf vermogen wij NIETS, zei Jezus (Joh.15:5). Wij, arbeiders van Christus, zijn allemaal grote NULLEN! Pas als die 1 van Jezus ervoor staat, vormen wij een 10! Wij zijn ALLEN “onnutte dienstknechten” uit onszelf en doen enkel “hetgeen bevolen is” door de Heilige Geest (Lukas 17: 10). Als Hij door ons wil werken, is er voor ons BEDIENING!
Om te KUNNEN arbeiden in de Gemeente, om uit die wereld een Gemeente te kunnen vormen, hebben wij de GAVEN van Gods Geest nodig. Want Gods Geest is de Enige Bouwheer van de Gemeente. Wij zijn slechts MEDE-ARBEIDERS, Zijn levende instrumenten, die geen enkel initiatief vermogen te nemen! ALLE initiatief tot de arbeid zij uit Christus, Die Zich dan door ons heen openbaart en door Zijn Gaven heen de Gemeente bouwt.
“En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want deze wordt door de Geest gegeven het Woord der Wijsheid,

 • en een ander het Woord der Kennis, door dezelfde Geest;
 • en een ander het Geloof, door dezelfde Geest;
 • en een ander de Gaven der Gezondmakingen, door dezelfde Geest;
 • en een ander de Werkingen der Krachten;
 • en een ander Profetie;
 • en een ander onderscheiding der geesten;
 • en een ander Menigerlei Talen;
 • en een ander Uitlegging der Talen.

Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.” (1Kor.12:4-11)

 1. Bovenaan vinden wij het Woord der Wijsheid, de prediking van het EVANGELIE, de gave, waardoor de Gemeente voornamelijk gebouwd wordt. Want de prediking van het Evangelie is de Kracht Gods tot Zaligheid (Rom.1:16). Het Evangelie is LEVEND en KRACHTIG en SCHERPSNIJDEND om alle zonde en ongerechtigheid uit ons weg te nemen (Hebr.4:12). Hierdoor ziet u dat ELKE prediking een werking moet zijn van de Gave van het Woord der Wijsheid, wil de Gemeente gebouwd worden!
 2. Daarna vinden wij het Woord der Kennis Deze GAVE van God treedt in werking gedurende een gezalfde BIJBELSTUDIE, die het kind van God dieper inleidt.
 3. Daarna de gave van: Geloof,
 4. die der Gezondmakingen,
 5. Werkingen der Krachten,
 6. Profetie,
 7. Onderscheidingen der Geesten,
 8. Menigerlei Talen en
 9. Uitlegging der Talen.

Door deze 9 GAVEN werkt de Geest van God in de Gemeente en in de wereld (zending) door Zijn arbeiders heen. Teveel hebben mensen aan de Gemeente van God willen werken, ondanks de uitdrukkelijke waarschuwing van Jezus: Zonder Mij kunt gij NIETS doen! (Joh.15:5b)
Laat ons toch leren om de Geest door ons heen te laten werken; laat ons vurig bidden om de openbaring van Zijn krachten in de Gemeente en in de zending; laat ons leren Hem de CENTRALE plaats te bieden in onze geestelijke arbeid voor Hem! Als wij Efeze 6:17 goed lezen, dan ontdekken wij daar ook dat het Woord Gods een zwaard is van de Geest en NIET van ons! Hij moet de kans krijgen door ons te werken! En de Evangeliebrenger en Bijbelleraar moeten zich terdege bewust zijn van dit feit en in volkomen afhankelijkheid van Hem arbeiden, Hèm alle initiatief latend!
Waarachtige bediening in de Gemeente en in de zending is er pas als Hijzelf Zijn liefdesstem doet horen door Zijn arbeider heen, dan wordt de Gemeente gebouwd en gevoed door Zijn wil.
Nu dan, als u gedoopt bent met Gods Geest, bidt de Here dan om Zijn bedieningsgaven! En als Hij dat doet, wordt het Woord waar: Ik zal u vissers van mensen maken” (Matth.4:19). Dan zal Hij u ook de plaats wijzen, waar Hij door u gediend wil worden, en u Zijn bediening geven:
“…sommigen als apostelen,
sommigen als profeten,
sommigen als evangelisten,
sommigen als herders en leraars” (Ef.4:11).
Zo in Hem geworteld – en door Hem gebruikt als doorvoerkanaal van Zijn genadekrachten – zullen wij VEEL VRUCHTEN dragen, zoals Johannes 15:5 dit zegt. Dit is dus geen zaak van het BEGIN van onze wandel met Hem. Als wij dit betoog goed hebben gevolgd, zijn wij ons bewust van de progressieve gang van Gods genadewerkingen in ons leven:

 • Wateren tot aan de ENKELS,
 • Wateren tot aan de KNIEËN,
 • Wateren tot aan de LENDEN!

Ga daarom in. Blijf niet bij de eerste beginselen, bij de eerste werkingen van Zijn genade, maar laat ons met alle vrijmoedigheid ingaan in het hemelse Heiligdom. Laat ons in heilige oprechtheid VERDER willen gaan op deze verse en levende Weg, omdat Hij een totale verzoening voor ons heeft bewerkstelligd (Hebr.10:19-20).
“Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.” (1 Kor.12:31)
Nadat u hebt geijverd naar deze Geestesgaven – om Hem getrouwelijk te kunnen dienen – wijst het Woord u en mij naar een wonderlijker Weg, hoger en verder, de Weg van de Goddelijke Liefde, die zijn typerend beeld heeft in de volgende fase van Ezechiël 47.

.

De Heilige Wateren, waarin wij moeten zwemmen

 • “Voorts mat Hij nog 1000 (el), en het was een beek, waar ik niet kon doorgaan; want de wateren waren hoge wateren, waar men door zwemmen moest, een beek, waar men niet kon doorgaan.” (47:5)

Hier ziet u dat de Heilige Wateren ook uw en mijn HART en DENKEN willen omspoelen en dragen, en ons willen vullen met de Liefde Gods voor ALLE MENSEN! (2Petr.1:7). Gods “AGAPE” wordt dan in ons hart uitgestort (Rom.5:5). De Bijbel spreekt hiervan als van de “…band der volmaaktheid (Kol.3:14).
Hoe gauw denkt een mens deze LIEFDE te bezitten. Maar als deze LIEFDE waarlijk woning gaat maken in een mensenhart, dan kennen wij Goddelijke BEWOGENHEID voor de verloren staat van de zondaren en DRIJFT deze liefde ons tot hun redding (2Kor.5:14, Want de liefde van Christus dringt ons). Wij worden in ons aardse leven OMRINGD door zondaren en ons hart wordt niet bewogen met een ontroering Gods, omdat deze LIEFDE in ons hart nog niet is uitgestort door de Heilige Geest!
Deze Liefde Gods wordt het kind van God als SLUITSTUK van Gods arbeid aan ons ingegoten; ze is de band der volmaaktheid. Dan komt de NATUUR van God als een vloedgolf uit de eeuwigheid ons wezen overspoelen, “…NADAT wij zijn ontvloden aan het verderf, dat in de wereld is door de begeerte” (2Petr.1:4).
Men kan nooit een dak, het sluitstuk van een gebouw aanleggen, als men niet eerst zijn fundament en zijn muren heeft gebouwd. Alzo is dit ook waar in geestelijke zin.
Deze LIEFDE tot alle mensen moet men niet verwarren met de EERSTE LIEFDE: de liefde tot Christus. Deze liefde moet men BLIJVEND hebben, wil men de Heilige Geest getrouwelijk kunnen volgen op al Zijn Weg.
Deze Goddelijke Natuur brengt de mens ook HEILIGHEID. Heiligheid is een attribuut van God Zelf. De hoogste engelenmachten in de hemel loven Hem met een “…Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige…” (Openb.4:8). En dan draagt zo’n mens de heerlijkheid van God! God WIL ons Zijn heerlijkheid geven (Joh.17:22), en die zal zeker over Zijn Bruidsgemeente gezien worden (Jes.60:2).
Zo wordt de volle VRUCHT van de Geest van God in ons tot rijpheid gebracht en zal Zijn Gemeente/Kerk – als Bruid van Christus – dit in de laatste dagen openbaren als een triomf van Gods genadewerkingen in mensenkinderen, die Hij van de aarde gekocht heeft met Zijn Bloed!
Te gauw noemt een mens of Gemeente zich “Bruid van Christus”, terwijl deze LIEFDE en deze Heerlijkheid van Gods HEILIGHEID aan dezulken nog niet worden gevonden.
Maar, wij ALLEN mogen – als een wedloper in en met Christus – “jagen naar dit wit, naar deze prijs van de roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus” (Filip.3:14).

E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (in tablet of smartphone-formaat)

***********************************************************************************

[1] Pinksterkind = Waarmee hier vooral (Pinkster)gelovigen worden bedoeld, waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)
[2] Pinksteren = Hier: de Pinksterervaring – dus: de ervaring van de vervulling met de Heilige Geest. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bidden/Gebed, Bijbelstudie, de Heilige Geest, Geestelijke groei, Geestesgaven, Genadetijd Gods, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Opwekking, Studie van E van den Worm, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s