Tabernakel symbolieken (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen

Voorhang met ark des verbonds

 • “U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads (SV: getweernd) fijn linnen; men moet het maken met cherubs (= engelen, als dragers van Gods heerlijkheid – AK) erop, werk van een kunstenaar (SV: van het aller-kunstigste werk). Dan moet u het hangen aan 4 pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien, op 4 zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.” (Exod.26:31-33, HSV)
 • “Daarna maakte men een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; als werk van een kunstenaar maakte men het, met cherubs erop. Ook maakte men er 4 pilaren van acaciahout voor, die men met goud overtrok; hun haken waren ook van goud. Men goot vervolgens de 4 bijbehorende zilveren voetstukken.” (Exod.36:35-36, HSV)
 • “U moet de ark van de getuigenis erin zetten, en de ark met het voorhangsel afschermen (SV: bedekken).” (Exod. 40:3, HSV)

In de Bijbel lezen wij van verschillende NAMEN, die aan deze 3de deur in Gods heiligdom werden gegeven:

 • voorhang(sel) (Exod.26:31, Hebr.6:19);
 • 2de voorhangsel (Hebr.9:3);
 • voorhang(sel) des deksels, omdat dit kleed de ark des verbonds voor het oog AFDEKTE en bij het “optrekken van het leger” der kinderen Israëls deze ark BEDEKTE (Exod.35:12 + 39:34 + 40:21, Num.4:5);
 • voorhangsel van de getuigenis (Lev.24:3);
 • voorhang van het heilige (Lev.4:6).

Dit VOORHANGSEL mocht, zoals wij reeds in het vorige hoofdstuk zagen, slechts 1x per jaar door de HOGEPRIESTER worden gepasseerd op de Grote Verzoendag (Lev.16:2 + 33-34, Hebr.9:7).
Dit VOORHANGSEL (deze VOORHANG) vormde een afscheiding tussen het HEILIGE en het ALLERHEILIGDOM (of: HEILIGE der HEILIGEN). Het is een wit kleed van getweernd linnen, aller-kunstigst bewerkt met hemelsblauw, purper en scharlaken garen en doorstikt met CHERUBIM van gouddraad; dingen die wij reeds in hoofdstuk 8 van deze studie bezagen.
Dit kleed hing, zoals wij reeds zagen, aan 4 PILAREN van acaciahout met GOUD overtrokken, rustende op ZILVEREN voeten. Dit kleed hing ook aan de GOUDEN HAKEN van het TABERNAKELKLEED (het onderste stel kleden, die, zoals wij reeds zagen, over de heilige woning lagen).
Dit VOORHANGSEL zegt ons, dat de hemel (uitgeduid [= geheel duidelijk gemaakt] door het ALLERHEILIGDOM), dat de Troon van God (Hebr.9:24), voor de zondige mens GESLOTEN was.
Namens de zondige Israëliet mocht de hogepriester, éénmaal per jaar, deze allerheiligste plaats met een brandend wierookvat en met het bloed van de zondoffers betreden, tot verzoening der zonden van hem en van het volk. Maar toen Jezus Christus de VERZOENING der zonden éénmaal had volbracht, nam God dit beletsel voor de mens weg. Dit betoonde Hij door ook het symbolische beletsel, het VOORHANGSEL in de tempel, weg te nemen (Matth.27:51, Luk.23:45). Met andere woorden: Door de dood van Jezus Christus wordt de weg, van de door het Bloed verloste mens, tot Gods troon vrijgemaakt (Hebr.10:19-20), en mag hij nu – rein gewassen in het Bloed van Gods Lam en geheiligd door Gods Woord en Heilige Geest – de Troonzaal van de Allerhoogste vrijmoedig betreden en tot de Troon van onze allerheiligste God en Vader naderen (Hebr.4:16).
Beeldt dit voorhangsel het VLEES (= Lichaam) van Jezus Christus uit, dat voor ons moest worden gekruisigd vanwege onze zonden (Hebr.10:19-20), ze beeldt óók ons vlees uit, waarvoor Jezus Christus – om ons te redden – moest sterven.
Pas als ons vlees (= lichaam, aan de zonde af-) gestorven is, mogen wij – door de verleende genade Gods – Zijn HEMEL binnentreden.
In de GEEST mogen wij nu Zijn Troon naderen als ons VLEES, onder Zijn machtige Kruiswerkingen, tot ZWIJGEN is gekomen en wanneer Zijn Geest ons lichaam VERVULT en alzo LEVEND heeft GEMAAKT (Rom.8:11, Ef.5:17-18).
De 4 PILAREN, waaraan dit VOORHANGSEL hangt, waren van ACACIAHOUT, overdekt met GOUD, steunende op ZILVEREN voeten. Aangezien zij van HOUT waren, symboliseren zij verloste mensen. Het GOUD vertelt ons van hun vervuld zijn met de Heilige Geest en hun ZILVEREN voeten vertellen ons van hun staan op het WOORD der VERZOENING. Daar de pilaren het voorhangsel droegen, wijzen deze heen naar MENSENKINDEREN, die de volle opstandingsheerlijkheid van Jezus Christus in Zijn hemelse glorie dragen.
Deze 4 PILAREN stonden bij het allerheiligdom, het VOORHANGSEL dragend. Zij typeren een groepering van dermate GEHEILIGDE MENSEN, dat zij in Gods Volmaakte Tegenwoordigheid kunnen blijven WONEN, om Hem daar te DIENEN (Openb.3:12).
De 4 PILAREN in de tabernakel van Israël symboliseren de 4 “levende wezens”, die rondom Gods troon zijn (Openb.4:6-8). Ze vormen een groepering van VERVOLMAAKTE HEILIGEN (Openb.5:8-10), die zo vol zijn van de heerlijkheid van Jezus Christus, dat zij ook wel “cherubs” (of “cherubim”) of “serafs” worden genoemd (Jes.6:1-3, Ezech.1:4-14 + 10:1-5).
Een “CHERUB” is een Wezen (of: wezen), dat:

 • òf de openbaring van de Godheid Zelf is (Gen.3:24, waar de drie-enige God [1] is uitgebeeld als 2 Cherubs (= Vader en Heilige Geest) met tussen Zich een vlammend ZWAARD (= het oordeel van het Woord Gods over de zonde van de mens); Exodus 25:17-21, waar de drie-enige God uitgebeeld wordt door de 2 Cherubs (Vader en Heilige Geest) en onder Zich het VERZOENDEKSEL – het Woord Gods, nu niet langer een oordelend Zwaard, maar tot VERZOENING en tot een DEKSEL (= de Bruidegom) – voor de VERBONDSKIST (= Bruid van Christus).
 • òf de openbaring is van de Godheid door een verheven ENGEL (Ezech.28:14; “Lucifer, later “satan”, was een “overdekkende cherub”).
 • òf de openbaring is van de Godheid door GEHEILIGDE MENSEN (Openb.5:8-10).

Deze “levende wezens” openbaren Christus:

 • als KONING (leeuw),
 • als DIENSTKNECHT (os),
 • als GOD (adelaar),
 • als MENS (mens).

Een “seraf” is een engelachtig wezen dat, of een dusdanig geheiligde mens die, in bijzondere betrekking staat tot Gods HEILIGHEID. De grondbetekenis van het begrip “seraf” kunnen wij uitduiden door het woord “branden”: Zij zijn VOL van de VLAMMEN van Gods Heilig Wezen.
Treden wij nu in het geloof het – door God Zelf gescheurde – VOORHANGSEL binnen, dan komen wij op ALLERHEILIGST terrein in de tegenwoordigheid van de levende God. Mocht de hogepriester van Israël dit terrein niet betreden zonder een brandend wierookvat en niet zonder het bloed van de zondoffers, en dat slechts éénmaal per jaar, óók wij kunnen slechts in Zijn tegenwoordigheid komen als ons hart en wezen Hem waarlijk AANBIDT en waarlijk dient in lof en dank en prijs, dit laatste vanwege ons RUSTEN in het Volbrachte Werk van Gods Lam, in Zijn Verzoenend Bloed (Ps.99:1 + 5).
Het HEILIGE der HEILIGEN was VIERKANT van vorm qua oppervlak (10×10 el²) en vormde qua inhoud een KUBUS (10x10x10 el³ = 1000 el³).
Het wijst ook heen naar het 1000-jarige VREDERIJK van Christus, dat alleen door Gods verlosten kunnen worden bewoond, vervolmaakt als zij dan zullen zijn door het dierbaar offer van Jezus Christus (Hebr.10:14) naar geest, ziel en OPSTANDINGS-lichaam (Openb.20:4-5).
Het wijst ook heen naar de VIERKANTE STAD, het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam (Openb.21:9-27). Deze Stad is 12.000 stadiën [2] lang, breed en hoog. Of wij nu te maken hebben met een KUBUS of een PIRAMIDE weten wij niet. Wel weten wij dat alléén de piramide een UITERSTE HOEKSTEEN heeft (Ef.2:20, Petr. 2:6).
Een “stadie” is als Griekse lengtemaat 185 meter, maar als Romeinse maat 625 voet. Wij weten dat Johannes in een ROMEINSE wereld leefde, waarin de Romeinse gedachten – ook met betrekking tot maten en gewichten – leefden. Wij nemen dus aan dat hier 12.000×625 voet wordt bedoeld en dat is 7.500.000 voet x 0,3048 meter = 2286 kilometer. Nemen wij nochtans aan dat een “stadie” van 185 meter wordt bedoeld, dan hebben wij 12.000×185 meter = 2220 kilometer. [3]
Wat een immense Stad is dat PALEIS van de Koning der hemelen!

Gij hebt in Uw lichaam de voorhang van ons vlees ten volle gekruisigd !

Tabernakel symbolieken blz 80
Het voorhangsel vóór het heilige der heiligen

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[2] Een stadie = 185,25 meter. En 12.000 stadie x (afgerond) 0,185 km. = 2.220 km.
Drie dingen worden “gemeten”: stad, poorten en muur! Niets wordt vergeten, en alles is volmaakt in de Here Jezus Christus.
Het symbolische getal “3”, hier aanwezig, spreekt ons van GODDELIJKE SPECIFICATIES (zoals in Openbaring 11:1-2).
De stad is dus een volmaakte “kubus” (met gelijke lengte, breedte en hoogtezie Openb. 21:16). Doet dit ons niet denken aan dat “Heilige der Heiligen” (ook wel het “Allerheiligdom” genaamd) in Israëls tabernakel, dat eveneens, qua afmetingen, een kubus was – alsóók de (later, door Salomo gebouwde) tempel. Dit Woord (Gods) meet en oordeelt alles! Maar, wij hebben al mogen inzien dat Gods werk VOLMAAKT is, dat niets ontbreekt, en dat alles in de volmaakte orde is geregeld.
Daar waren geen werktuigen nòch ander gereedschap meer nodig. Alle genoemde getallen geven een VOLEINDIGDE VOLKOMENHEID weer (zie Openb. 21:16-17) …12.000×12.000×12.000 stadiën… (want: “lengte, breedte en hoogte waren gelijk”). Wanneer wij nu bedenken dat 1 stadie een afstand is van 185 meter, en 12.000 stadiën dus 2.220 km. is, dan kunnen wij ons wel een voorstelling maken van de uitgestrektheid van deze heilige Gods-stad. Als een kubus telt zij dus 12 ribben, elk van 12.000 stadiën. Vermenigvuldigen wij deze getallen met elkaar, dan is de uitkomst 144.000. Dit merkwaardige, bijzondere, Bijbelse getal – zijnde de 144.000 geestelijk volmaakte zonen uit alle 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:4-8 en 14:1-5) – is onafscheidelijk verbonden aan deze heerlijke Gods-stad, het Nieuwe Jeruzalem,… de Bruid, de Vrouw van het Lam. (Gedeeltelijk overgenomen uit Openbaring 21 van CJH Theys – noot AK)
[3] Zie noot 2.

.

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie
 10. De Tafel met Toonbroden
 11. De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 12. Het REUKALTAAR en het reukwerk
 13. De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 14. (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen + (14b)
 15. De priesterwijding
 16. De Levitische offeranden – deel 1
 17. De Levitische offeranden – deel 2

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s