Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds

Ark des Verbonds
De ARK van het VERBOND en Gods shekina-gloed

Wij zijn thans gekomen aan het meest heilige object in de tabernakel van Israël: de Ark des Verbonds (Exod. 25:10-22 + 37:1-9).
Dit object wordt in de Schrift met verschillende namen aangeduid:

 • De ark (Exod.25:10 + 16 + 21);
 • De ark des Verbonds (Deut.10:8 + 31:26, Num.10:33 + 14:44; enzovoort);
 • De ark des Verbonds des Heren (1Sam.4:5, Kon. 3:15; enzovoort);
 • De ark des Getuigenis (vanwege het feit, dat de tafelen der wet daarin bewaard werden; 25:21-22, Num.4:5 + 7:89, Hebr.9:4, Exod.25:16);
 • De ark des Heren (Joz.4:5 + 11; enzovoort);
 • De ark van de Here der ganse aarde (Joz.3:13);
 • De ark Gods (1Sam.4:11 + 17 + 19 en 22; enzovoort);
 • De ark Gods van Israël (1Sam.5:10-11);
 • De ark des Verbonds des Heren der Heirscharen, Die tussen de Cherubim woont (1Sam.4:4);
 • De voetbank van Gods Voeten (Ps.132:7);
 • De ark van Gods Sterkte (Ps.132:8);
 • De ark van Gods Kracht (2Kron.6:41);
 • De heerlijkheid (of eer) van Israël (1Sam.4:21);
 • De Heilige ark (2Kron.35:3).

In de ark waren:

 • de kruik met manna (Exod.16:33-34);
 • de staf van Aäron, die gebloeid had en amandelen gedragen had (Num.17:10);
 • de tafelen der wet waren er ook in geborgen (Exod.25:16 + 40:20, Hebr.9:4).

NOOT: In 1 Koningen 8:9 bevonden zich enkel nog de tafelen der wet in de ark; de kruik en de staf waren er toen niet meer in.
Hoe HEILIG de ark wel was in de ogen van geheel Israël kan men opmaken uit wat Mozes zei bij het optrekken der ark (Num.10:35); en wat hij zei bij het rusten ervan (Num.10:36).
De ark mocht niet worden aangeraakt, ook niet door de zonen van Kohath, die deze ark door middel van de handbomen op de schouders moesten dragen (Num.4:5-6 + 15, 2Sam.6:6-7).
Ook mochten de Kohathieten de ark niet zien (Num.4:20). Alleen de hogepriester mocht de ark eens per jaar, op de Grote Verzoendag, naderen (Lev.16).

.

De geestelijke betekenis

De Ark des Verbonds vormde de TROON van God in Israël (Exod.25:22, Num.7:89). Wij zagen in het 18de hoofdstuk van deze studie dat de weg tot Gods Troon eerst GESLOTEN was, maar naderhand – door de zoendood van Jezus, voor de in het Bloed van het Lam gereinigde mens – was GEOPEND (Matth.27:51). Deze troon van God zag de apostel Johannes op Patmos (Openb.4:2-3 + uitleg).
De drie-enige God [1] wordt hier voorgesteld door de BEIDE Cherubs (uitbeeldend: God de Vader en de Heilige Geest), die in heilige meditatie staren naar het volbrachte werk van Gods Zoon, naar het bloed der verzoening, gesprenkeld op het VERZOENDEKSEL (uitbeeldend: God de Zoon). Daarom moest het geheel uit louter dicht goud worden vervaardigd en moesten de beide Cherubs uit de zijden van het verzoendeksel worden gevormd (Exod.25:17-20), de eenheid openbarend in de Godheid.
In de Hof van Eden zien wij de beide Cherubs (Vader en Heilige Geest) voor het eerst optreden, maar dan tussen Hen in een “vlammig lemmet van een Zwaard, dat Zich omkeerde” (Gen.3:24). Hier zien wij het Woord van God nog niet als een “Verzoendeksel” dat de zonde van de mens heeft verzoend door Zijn Bloed, maar als het OORDELEND Zwaard van God, Dat Zich toen nog tegen de zondige mens keerde (Ef.6:17; hier keert dit Zwaard Zich tegen de zonde en tegen elke mens die in de zonde wenst te blijven – vergelijk Rom.3:23-25).
Zien wij het HEILIGE met zijn afmetingen van 20x10x10 el³ = 2000 el³ als de Tijdsbedeling van de Gemeente of die van de Heilige Geest, dan zien wij het ALLERHEILIGDOM met zijn afmetingen van 10x10x10 el³ = 1000 el³ als het 1000 jarige Rijk van Christus op aarde of als de HEMEL of het Koninkrijk der Hemelen, het gebied dat de rechtvaardige mens, na zijn overlijden op aarde, eerst in de geest en later in het OPSTANDINGS-lichaam betreedt. De VERBONDSKIST staat in dit licht dan voor de gehele in Gods zaligheid opgenomen Gemeente: die dan in een godzalige verbondenheid met de drie-enige God EEUWIG leeft (Openb.21:1-8 + uitleg).
Maar zien wij de gehele tabernakel als een typering van het Koninkrijk Gods, dan vormt de VOORHOF de 1ste hemel of het PARADIJS, het HEILIGE de 2de hemel, en het ALLER-HEILIGDOM of het Nieuwe Jeruzalem de 3de hemel. Of, als men van de troon van God uitgaat, dan ziet men het ALLERHEILIGDOM als de 1ste hemel of het Nieuwe Jeruzalem, het HEILIGE als de 2de hemel en de VOORHOF als de 3de hemel ofwel het PARADIJS (2Kor.12:2-4). In dit licht vormt de ark des verbonds de TROON van God, het verzoendeksel met de beide Cherubs de drie-enige God en de VERBONDSKIST het uitnemendste deel van die groepering van zaligen, die men de Bruid van Christus pleegt te noemen (Openb.3:21 + 14:1-5, Ps.45:10-16), hier in BRUIDSGEMEENSCHAP met haar Hemelbruidegom, met Jezus, en – door Jezus – met de Vader en de Heilige Geest.
Uit Psalm 45 zagen wij dat de Bruid van Christus “INWENDIG verheerlijkt” was. In het typerend beeld zien wij de verbondskist gevuld met:

 • de 2 tafelen van de Wet (een typerend beeld van de gerechtigheid van de Vader);
 • de kruik met manna (een typerend beeld van het “Brood des levens, Gods genade in de Zoon);
 • de staf van Aäron (een typerend beeld van de bediening IN en DOOR de Heilige Geest).

Een INWENDIGE verbondenheid dus met de drie-enige God en Zijn genadewerkingen. Maar Psalm 45 vertelt ook dat de Bruid van Christus UITWENDIG verheerlijkt is: “kleding van gouden borduursel”, “in gestikte klederen”, ze staat aan de rechterhand van de Koning-Bruidegom “in het fijnste goud van Ofir”. Ook de verbondskist, een typerend beeld van haar, is UITWENDIG verbonden met het typerend beeld van de drie-enige God: het VERZOENDEKSEL met de beide CHERUBS.

.

De Sjechina-glorie

Het woord “Sjechina”, dat de “zichtbare, genadevolle heerlijkheid des Heren”, bij tijden verschijnend boven het verzoendeksel uitduidt, komt niet als zelfstandig naamwoord in de Bijbel voor. Het werd door rabbijnen gebezigd en komt ook in de “Talmud” voor, het “Joodse boek der overleveringen”.
Het is afgeleid van het werkwoord “sjahan”, hetgeen “wonen” betekent (onder andere gebruikt in Exod.24:16, Deut.12: 11 + 14:23, 2Kon.19:15); en wil dus de “zichtbare heerlijkheid van God weergeven, Die woning heeft gemaakt te midden van Zijn volk”.
De “Sjechina” bestond uit een bovennatuurlijke wolk met een vuurglans erin, waarmee Hij naar Zijn believen Zijn tegenwoordigheid openbaarde in het Allerheiligdom, boven het verzoendeksel en vanwaar Hij tot Mozes sprak (Exod.25:22, Lev.16:2, Num.7:89).
De “Sjechina” moeten wij niet verwarren met de “wolk- en vuurkolom, het blijvende teken van Gods geleide, voordien aan de Israëlieten gegeven, die buiten en boven de tabernakel door iedereen werd gezien (Exod.13:22, Ps.105:39). Van BEIDE werd gesproken in Exodus 40:34-35. BEIDE vormen een openbaring van de Godheid Zelf.
In Nieuwtestamentische zin kunnen wij deze openbaring van de “heerlijkheid Gods” vergelijken met de Persoonlijke Openbaringen van de Heilige Geest in Zijn Gemeente; iets, dat wij in het Nieuwe Testament aangeduid vinden door het Griekse woord “Phanerosis” (= manifestatie, zie 1 Kor.12:7 en 2Kor.4:2). De Geest van God is altijd bij ons en in ons midden, maar BIJ TIJDEN maakt Hij Zijn tegenwoordigheid door Zijn kinderen heen openbaar.

.

Nawoord

Hiermee hebben wij deze beschouwing van de Tabernakel-Symbolieken beëindigd en hebben we kunnen zien wat een uitnemende lessen ze bevatten. De Alwijze God heeft Zijn kinderen, naast Zijn geschreven Woord, een GEESTELIJK BOUWWERK van de hoogste orde willen nalaten, waarin Hij Zijn ganse VERLOSSINGS- en VOLMAKINGSPLAN, langs de weg van symbolieken, ons heeft willen bekendmaken.
Laat ons dit “LIEFDESGESCHENK” van onze God ten hoogste waarderen en zijn lessen ten volle ter harte willen nemen en aan anderen willen doorgeven, tot meerder inzicht in Gods liefde-wil ten aanzien van de VERLOSSING en ZALIGHEID van Zijn kinderen. Amen.

Tabernakel-open

EINDE

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (alle 20 delen in één)

****************************************************************************************************

[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

***********************************************************************************

Zie eventueel onze GRATIS Tabernakelstudies:

 1. De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God, tot in alle volmaaktheid toe), van E van den Worm.
 2. Christus in de Tabernakel (een uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys.

Of:

Onze samenvatting van de geestelijke betekenis van de VERSCHILLENDE Tabernakel-objecten, met plaatjes: https://www.eindtijdbode.nl/tabernakel.html

 

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie
 10. De Tafel met Toonbroden
 11. De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 12. Het REUKALTAAR en het reukwerk
 13. De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 14. (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen + (14b)
 15. De priesterwijding
 16. De Levitische offeranden – deel 1
 17. De Levitische offeranden – deel 2
 18. Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen
 19. De 3 POORTEN van de tabernakel

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Genadetijd Gods, Getuige-zijn, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s