Boekbespreking 70: De weg van Gods 9 steeds toenemende zegeningen (n.a.v. Mattheüs 5:3-12)

Deze weg van steeds toenemende zegeningen van de Here God wordt ons getoond in Mattheüs 5:1-12; een passage uit de Bijbel, die wij de “zaligsprekingen” plegen te noemen.
Het Griekse woord, in onze Bijbel vertaald door “zalig”, betekent letterlijk “gezegend”, zoals dit woord ook is vertaald in de “King James Version”, de Engelse Bijbel.
Wat is het leven wonderlijk, wanneer wij in Zijn onmiddellijke tegenwoordigheid en onder Zijn onuitsprekelijke zegen wandelen, en BLIJVEN wandelen. O, wat is het heerlijk! om in Zijn tegenwoordigheid in Hem te mogen groeien, te mogen veranderen door de kruiswerkingen van Jezus; van zondaren tot heiligen en kinderen van God! Wij worden niet zomaar van “zondaren” gemaakt tot “heiligen”! Dit vraagt een langdurig, ja, levenslang proces in de onmiddellijke tegenwoordigheid, onder de leiding van en de bewerking door Jezus, Zijn Woord en Heilige Geest. Hij wil ons maken tot KINDEREN GODS in de volste zin van het Woord, tot erfgenamen Gods, ervend gans de natuur van de almachtige God, om zo te worden ingezet in een integrerende positie in het Koninkrijk van God, thans in de geest en in de Gemeente van de levende God, en straks in de realiteit van Zijn eeuwigheid, van licht en stralende vreugde!
Hij is thans, in ons leven van elke dag, bezig om ons een eeuwig en hemels huis te bouwen (Johannes 14:2). HOE Hij zal bouwen en WAAR in Zijn Koninkrijk Hij dat geestelijk huis zal inzetten, is afhankelijk van onze medewerking, van onze toelating van de werkingen van Zijn Geest, van ons gehoorzamen aan Zijn Goddelijke leiding, van onze bereidheid om ons oude leven af te leggen, en in te gaan op Zijn weg van offerande. Hij verlangt dat wij in Hem groeien tot de “mate van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13) is bereikt, dat wij zó in Hem opgaan, dat Hij ons kan vullen met al de krachten van Hemzelf, ons zo voedend uit Zichzelf, ons zo geheel opnemend in Zijn hemels organisme! Hij wil van ons Zijn hemelse lichaam maken, waarvan Hij het Hoofd is (Kolossenzen 1:18). Laat ons thans beginnen deze 9 zegeningen” in beschouwing te nemen.

Zalig zijn de armen van geest.

Mattheüs 5:3, “Zalig (gezegend) zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.”
“Gezegend zijn de armen van geest!” Dezulken staan onder de zegen van de almachtige God. Wat een enorme genade ervaren reeds dezulken! Want wij kunnen ons geen “armen van geest” weten, onze armoede aan waarachtige gerechtigheid of ons zondaarschap kennen, zonder Zijn gezegende tegenwoordigheid. Duisternis kent haar eigen duisternis niet, als ze niet heeft kennisgemaakt met licht!
Er is altijd zoiets van “zelfrechtvaardiging” en “zelfhandhaving” in de mens, dat hem doet volharden in zijn leven van duisternis, dat hem de “rechtvaardige” en “heilige” doet uithangen. Een Schriftuurlijke illustratie vinden wij in die Farizeeër van Lukas 18:9-14, die zichzelf zo rechtvaardig en geweldig voelde: Hij was het, die vastte, die tienden gaf, die God dankte, dat hij geen rover, onrechtvaardige en overspeler was. Zo was hij in zijn eigen ogen. Maar God bezag hem in zijn duistere hoogmoed! Pas als Gods genade-licht over de mens komt, ontdekt hij zijn duistere neigingen tot zonde en rebellie; iets, waarin hij geboren is (Psalm 51:7). En deze zonde-desem, gelegd in elk mensenkind, heeft slechts tijd nodig, om het ganse meel van zijn leven te verzuren. Als God, in Zijn liefde en genade, tot ons komt en het licht van Zijn Evangelie ons bestraalt, ontdekt Hij ons aan onze hopeloze, gevaarlijke en verloren toestand. “Hopeloos”, tenzij wij in erkentenis van dit alles, Hem ons leven overgeven om ons te verlossen van deze zonde-desem, en zijn -werkingen; iets, waarvan wij onszelf niet kunnen verlossen. Pas dan ontdekken wij onze eigen armoede van geest, maar tegelijkertijd ook de volmaakte genade van onze barmhartige God in Jezus Christus, onze Heer.
Als de Geest van God ons heeft overtuigd van zonde in het licht van Zijn Evangelie, vrezen wij om langer in deze staat van zonde te blijven; dit is, wanneer het Evangelie zijn rechtvaardigende werking in ons heeft gehad. Maar velen gaan helaas hieraan voorbij!
IN de samenkomst komt Jezus in hun gedachtewereld, misschien worden ze wel tijdelijk getroffen door Gods oordelend licht, en zijn ze wenend tot de “zondaarsbank” gekomen. Maar als de samenkomst VOORBIJ is, staan en wandelen ze weer volop in de wereld met haar lusten, die strijd voeren tegen de ziel. Dan is alles weer weg, en zijn alle goede voornemens weer verdwenen, want satan heeft dan het goede zaad van Gods Woord uit hun hart weggenomen. Dezulken zijn alleen maar Christen IN de kerk; daarbuiten zijn zij wereldling, al doen zij op gezette tijden hun “gebeden”. Luistert: NIET ons gedrag IN de kerk bepaalt ons Christen-zijn bij God maar juist ons leven DAARBUITEN! Dáár moet ons leven worden gekenmerkt door de overwinning van Christus; dáár moeten wij leven als mensen, die eerst de zonde hebben gediend, maar thans OVERWONNEN zijn door Zijn Evangelie en Heilige Geest; dáár moeten wij tot sier (= tot eer) strekken van de leer!
Maar als God ons heeft gezegend met Zijn tegenwoordigheid, en wij door Zijn Evangelielicht ons bewust zijn geworden van onze geestelijke armoede, dan wil Hij, dat wij gaan naar het kruis van Calvarie (= Golgotha) om daar onze zonden te belijden, opdat Hij ons daar Zijn tweede zegen kan geven.

Zalig zijn zij die treuren.

Mattheüs 5:4, “Zalig (gezegend) zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.”
Daar aan de voet van Zijn kruis, in het licht van Zijn vergevende liefde, verlangt Hij van ons belijdenis van schuld. En wie van ons is er zonder smet?
Jesaja 1:18, “Komt dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.”
Vooruit betuigt Hij ons te zullen vergeven en ons rechtvaardig te maken. Maar om ons genade te kunnen geven en rechtvaardigmaking, moeten wij bij Hem komen in erkentenis van zondaarschap en belijdenis van zonden, in “droefheid naar God” (2 Korinthe 7:10). Zo zullen wij ons “onberouwelijk tot Hem bekeren” en zullen wij door Hem “vertroost” worden en genezen van onze “zondekrankheid”.
“O God, wees mij zondaar genadig!” (Lukas 18: 13b). En de Here IS ons genadig, vergevende al ons kwaad. Niet alleen maar vergiffenis wil Hij ons schenken, maar Hij wil ons, zoals wij hebben gezien, ook verlossen van onze “oude natuur”, die bij komende verleidingen weer naar de zonde zal neigen en dit telkens weer zal doen. Vergiffenis alleen van bedreven zonden zal ons voeren in een hopeloze strijd tegen komende verleidingen tot zonde en ons deze strijd doen verliezen! Hij wil ons daarom ook verlossen van deze “oude natuur” en een “nieuwe natuur” geven, die niet zondigen kan, omdat die uit God is geboren (1 Johannes 3:9). Een natuur, die Gods gerechtigheid liefheeft èn DOET! Deze verlossing wordt ons bereid door Zijn volgende ZEGEN.

Zalig zijn de zachtmoedigen.

Mattheüs 5:5, “Zalig (gezegend) zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.”
Hij zegent ons met een zachtmoedig hart, dat Zijn KRUISWERKING dankbaar wil verdragen.
Lukas 9:23-24, “En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.”
Als wij naar een aardse heelmeester gaan om genezen te worden, dan wacht ons daar vaak pijn, maar zijn pijn-aandoende handelingen brengen ons genezing. Zo is het ook met de hemelse Geneesheer gesteld. Zijn “Nieuw-Leven”-brengende kruiswerkingen, moeten onze zondige neigingen en begeerten met wortel en tak uitroeien, de “oude mens” met zijn begeerlijkheden, “die strijd voeren tegen de ziel”, in ons doden. Daartoe moet Hij ons soms brengen in pijnlijke levensomstandigheden om deze neigingen in ons gewaar te doen worden, zodat wij ze aan Hem kunnen uitleveren en Hij ons kan genezen.
Hij heeft ons zo een KRUISWEG voorgesteld, die Hij samen met ons betreden wil en waartoe Hij ons zachtmoedigheid in het hart heeft gestort, om deze kruisweg lijdzaam tot het einde toe te gaan. Zó kan Hij het scharlakenrode van onze zondige natuur maken tot het reine (sneeuw)witte van onze Nieuwe Natuur, ons maken van zondaren tot heiligen en kinderen Gods.
En al de pijnlijke werkingen van satan, die Hij in ons leven soms toelaat, ze werken alle tot onze verlossing en heil, die Hij met deze toelatingen beoogt (Romeinen 8:28). Dáár in dat “dal van Achor” opent Hij ons “een deur van hoop”, en voert Hij ons naar de triomf van het Nieuwe Leven in Hem, want bij een waarlijk overgegeven leven is Zijn overwinning in ons, en onze arbeid in Hem, zeker!
Laat ons daarom de ganse kruiswerking uit Zijn hand met zachtmoedigheid accepteren, Hem danken, óók voor harde en moeilijke tijden… Zo zullen wij door Hem waardig gemaakt kunnen worden om het aardrijk, gedurende het 1000-jarig Rijk (het Vrederijk van en met Christus), te beërven.
Wij hebben tot nu toe Zijn zegeningen in beschouwing genomen, die leiden tot de afbraak (de kruisiging) van onze “oude natuur”, wij zullen hierna de volgende zegeningen bezien, die ons moeten leiden tot de volmaaktheid van het Nieuwe Leven in Hem.

  • KLIK HIER als u deze (gratis) studie verder wilt lezen of downloaden.

E. van den Worm

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Geestelijke groei, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Boekbespreking 70: De weg van Gods 9 steeds toenemende zegeningen (n.a.v. Mattheüs 5:3-12)

  1. M.T. zegt:

    Wat is dit een mooie studie !

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s