Wanneer zal het afgelopen zijn met de welvaart ?

Rijkdom in de eindtijd

Het einde van de huidige tijdsbedeling wordt gekenmerkt door voorspoed. De hierdoor bepaalde levenswijze zal voortduren tot de dag van Christus’ wederkomst. Wij vinden onderscheidene kenmerken van de welvaart in de profetieën van de Here Jezus met betrekking tot het laatste der dagen:
“Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,… zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24:38-39) [1]
Uit eten gaan” is bij velen tegenwoordig zeer favoriet. Bijzonder in trek is de plaats met “de juiste atmosfeer” en waar men “exotische” gerechten krijgt opgediend. En dan het drinken. Grote hoeveelheden alcoholische dranken worden “naar binnen geslagen”. Hoe nauw is het één met het ander verbonden. Het steeds groter wordende aantal eet- en drinkgelegenheden en het toenemend gebruik van sterke drank bij de maaltijden zijn evenzeer tekenen van de tijd. Men staat verbaasd als men hoort hoeveel geld er vandaag de dag wordt uitgegeven om het hier bedoelde levenspatroon erop na te kunnen houden!

De bronnen van de welvaart

Lukas voegt in zijn weergave van Jezus’ woorden nog andere punten van belang toe:
“Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden” … “Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Lukas 17:28 en 30)
“Zij kochten”, letterlijk: zij bezochten veelvuldig de marktplaats. De commerciële activiteit heeft in onze dagen opnieuw een hoogtepunt bereikt. Meer mensen dan ooit hebben verstand van en zijn betrokken in allerlei marktactiviteiten. De term “markt” had tot voor kort voor de meeste mensen alleen maar de betekenis van de plaats waar voornamelijk groente en fruit kan worden gekocht. Vandaag de dag weet vrijwel iedereen wel van de vele markten die de commerciële wereld rijk is en een groot aantal mensen “opereert” op één of meer van deze markten.
“Zij plantten”: opvoering van de voedselproductie. Van de grote ondernemingen tot de bewerking van kleine lapjes grond toe zijn de mensen bezig het Woord Gods te vervullen. De sterke stijging van de kosten van het levensonderhoud maakt dat velen terugkeren naar het achtertuintje waarin men in de jaren van grote economische neergang zijn eigen groente kweekte. De toename van de wereldbevolking maakt het noodzakelijk om voortdurend meer land geschikt te maken voor de voedselteelt.
“Zij bouwden”: bouwnijverheid. Het bouwen van hoog oprijzende gebouwen is een verschijnsel dat over de gehele wereld voorkomt. Bezoek na een afwezigheid van enige jaren een willekeurige grote stad, waar dan ook ter wereld, en u zult bemerken dat het aantal hoge gebouwen enorm is toegenomen. Door de huidige financiële toestand is er een teruggang in het bouwen van nieuwe huizen, maar bij het minste of geringste teken van herstel zal dit omslaan. De bouwnijverheid gaat zeker een nieuwe tijd van grote activiteit tegemoet. Jezus zag al deze dingen en sprak erover als tekenen van de eindtijd. En dit kopen, planten en bouwen zorgt voor welvaart en verhoging van de welvaart, waar overigens voornamelijk degenen die erbij betrokken zijn van profiteren. Het is beslist niet voor iedereen weggelegd om in deze oppervlakkige voorspoed te delen. De eindtijd is een tijd van grote tegenstellingen. Er zal van alles volop zijn en toch zullen er velen zijn aan wie de welvaart voorbij gaat, tot zelfs in die mate dat zij dreigen van honger om te komen, terwijl zij leven te midden van grote overvloed.

Een rijke gemeente/kerk

Dan is er nog die profetie over een gemeente/kerk van de laatste dagen die zeer welvarend zal zijn:
“Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker (SV: verrijkt) geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.” (Openbaring 3:17) [2]
“Ik ben rijk”: een uitspraak waaruit verzekerdheid blijkt. En toch, ten laatste zal het “zandgrond” blijken te zijn. De graagte waarmee velen vandaag de dag in het zogenaamde “verbond van voorspoed” – met God, zo denken zij – treden, dat door sommige evangelisten zelfs zo geleerd wordt (dat, let op, overeenkomsten vertoont met het Roomse “aflaatsysteem”!), is een andere aanwijzing dat wij te doen hebben met de Laodicea-gemeente. “Ik heb voorspoed, dus ben ik geestelijk”, denkt men. Maar dit staat in schril contrast met het leven van de Here Jezus. Jezus zei eens: “De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen” (Mattheüs 8:20). Zijn rijkdom was gelegen in die dingen die eeuwig zijn!
Ik ben “verrijkt geworden” wijst op het verder toenemen van de rijkdom.
“Aan niets gebrek”: reikend over het gebied van de natuurlijke behoeften heen, veroorzaakt dit bij de Laodicea-gemeente dat zij ook geen behoefte gevoelt aan geestelijke dingen. Welvaart en voorspoed drukken inderdaad hun stempel op de manier van leven van zeer velen in de sluitingstijd van deze tijdsbedeling.

De openbaring van de valse kerk

Het grootste bewijs van de steeds voortgaande voorspoed zal waarschijnlijk de openbaring van de valse kerk te zien geven. Haar weelde en rijkdom zullen buitensporig groot zijn. Zij wordt gezien als levende in grote luxe. Het is moeilijk om zich voor te stellen welk een enorme rijkdom en macht de valse kerk eenmaal zal hebben verkregen. Haar god zal zeker de god van de rijkdom (= de mammon) zijn. Haar bovenmatig grote rijkdommen zullen bepalend zijn voor de maat van het oordeel dat over haar voltrokken zal worden. Terwijl de satanische geest van hebzucht haar ertoe drijft om grote rijkdommen op te stapelen, is zij bezig oordeel op oordeel tegen zichzelf op te hopen. Haar kleding getuigt van een leven van uitspattingen: “En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij (= overspel, vreemd gaan, vooral in geestelijke zin – AK) (Openbaring 17:4 [3]). Elk bewijs van wat te verafschuwen is, is op haar. Wereldse versierselen tonen wat zij werkelijk is. De drinkbeker mag van goud zijn, maar de inhoud ervan is onrein en slecht.

De val van Babylon

Vanwege Babylon hebben de kooplieden der aarde voorspoed gehad. Het oordeel over haar zal alle handel knarsend tot stilstand brengen: “En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren (SV: wenen en rouw maken), omdat niemand hun waren meer koopt.” (Openbaring 18:11) [4]
Zij had ze rijk en voorspoedig gemaakt. Niet alle voorspoed, ook al is ze nog zo verbonden met godsdienstigheid, is een zegen des Heren! Men zal haar verlaten: “De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend (SV: wenende en rouw makende) op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging.” (Openbaring 18:15)
Grote zorg zal over hen komen. Hun bron van inkomsten, de bron van hun grote rijkdom, zal zijn opgedroogd. Hun rijkdommen zullen hen niet kunnen ondersteunen en staande houden. Hoe hopeloos zal hun toestand zijn!
Is het niet opmerkelijk dat in een tijd van supertankers en supervrachtvaarders de Schrift spreekt over het verlies en de zorg van de scheepsmagnaten? Enige van de rijkste mannen in de hedendaagse wereld hebben op deze wijze hun rijkdommen vergaard: “…Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan” … “En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.” (Openbaring 18:16b-17 + 19)
Het oordeel van God over Babylon zal een grote ramp zijn voor diegenen wier rijkdom afkomstig is van de zeehandel. Hoe waar is de Schrift, die zegt:
“Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” (Markus 8:36)

Rev. C. Joe McKnight
Uit: Pentecostal Power

Naschrift

Br. McKnight heeft in het bovenstaande artikel het definitieve einde van het economisch wereldsysteem beschreven (de val van Babylon). Dit zal plaatshebben aan het einde van de 2de fase van de Grote Verdrukking (zie mijn boek “Dingen die haast geschieden moeten”). De tijd van de economische crises begint echter al eerder in de eindtijd: met de opening van het 3de zegel (uit Openbaring 6 [5]), hetgeen mijns inziens plaats had omstreeks 1929 (zie mijn eerdergenoemde boek). En zoals ik in mijn artikel over “De toekomstige economische ineenstorting” (Tempelbode, juli 1982) al heb aangegeven, hebben wij vlak voor de Spade Regen-opwekking een zeer grote economische crisis te verwachten, mede waardoor de wereld rijp zal gemaakt worden voor het regime van de antichrist (zie Jakobus 5). Dit antichristelijke rijk zal uiteindelijk gestalte krijgen, nadat de wereld getroffen zal zijn door een ramp die een einde zal maken aan het zogenaamde “welvaartstijdperk”, de ramp van de 1ste bazuin (uit Openbaring 8 [6]), vlak voor de Grote Verdrukking (zie hiervoor ook mijn eerdergenoemde boek).
De verwachting is gerechtvaardigd, ook br. McKnight wijst daar min of meer op in zijn artikel, dat daarna alle rijkdom der aarde in handen zal zijn van een kleine groep “superrijken”, ongetwijfeld handlangers van de antichrist en leden van de wereldregering die er dan zal zijn, de kooplieden van Openbaring 18.
Dit zal dan duren totdat de val van Babylon plaats heeft en de wereld in een onbeschrijflijk grote chaos terechtkomt. De gelovigen van de Bruidsgemeente zullen de verschrikkingen van dit laatste gebeuren echter niet mee hoeven te maken.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF (in tablet of smartphone-formaat)

**********************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 3, van CJH Theys. En/of onze ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 3, van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 17, van CJH Theys. En/of onze ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 17, van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18, van CJH Theys. En/of onze ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 18, van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 6, van CJH Theys. En/of onze ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 6, van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 8, van CJH Theys. En/of onze ‘vers voor vers’ uitgelegde studie van het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 8, van E. van den Worm. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Tekenen vd eindtijd en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s