Wederom Mijn volk (deel 9): Ná Jakobs benauwdheid

Het boek Hosea over de lotgevallen van de beide Israëlvolken:

Te weten:
het huis van Juda (2 stammen), en
het huis van Israël (10 stammen)

Herstel Israel

Deel 9

Ná Jakobs benauwdheid

Nu wij het grootste deel van het Boek Hosea hebben behandeld, is het tijd voor een korte samenvatting van het voorgaande. Daarna zullen wij nog in beschouwing nemen wat het Boek zegt over de tijd na de benauwdheid van Jakob (= Israël).

Wederom mijn volk blz 88a

Vanwege hun aanhoudend zondigen gingen de 10 stammen (van het “huis van Israël”) in 722 voor Christus, in ballingschap. In de Bijbel lezen wij dan niet meer van hen, maar uit andere geschiedkundige bronnen blijkt dat deze 10 stammen na vele omzwervingen terechtkwamen in Noordwest Europa. De Bijbelse profetieën aangaande Israël, na haar wegvoering, blijken ook over deze trek haar het westen te spreken en voorzeggen bovendien dat Israël zich in haar nieuwe woonplaats zou bekeren. Het kan niet anders of dit is vervuld na ± 1300 jaren, toen de volkeren van Noordwest-Europa tot het christendom overgingen. Toen had God de Nieuwe (tijds)Bedeling reeds laten aanbreken. Jezus, de beloofde Verlosser, was gekomen. In verband hiermee moest het huis Juda (de Joden), het andere Israël – dat overigens deze naam sinds de scheuring van het rijk na Salomo niet meer droeg – tot in de eerste eeuw van onze jaartelling in (het toenmalige) Palestina blijven. In de Nieuwe (tijds)Bedeling treedt een nieuw volk naar voren, de Gemeente van Jezus Christus, die haar leden telt onder alle volkeren der aarde. Maar God zorgde op wonderlijke wijze voor een eenheid met de Oude (tijds)Bedeling door juist de volkeren van het huis van Israël tot de dragers van de christelijke beschaving te maken en ze te stellen tot een zegen voor alle volkeren der aarde. Op geestelijk gebied – vanuit de christelijke landen zijn predikers van het Evangelie getrokken naar alle delen der wereld – maar ook op materieel gebied (denk aan ontwikkelingshulp, voedselhulp, het bijbrengen van beschaving en technieken en aan het zorgen voor stabiliteit en vrede). De profetieën van de Bijbel voorzeggen echter ook een nieuwe afvalligheid van God van de Israëlvolkeren – ook wel Jozefvolkeren genoemd – in de laatste dagen, waardoor een tijd van grote benauwdheid zal aanbreken voor deze volkeren, èn voor het volk der Joden. God zal ze uit deze benauwdheid redden, nadat ze tot hernieuwde bekering zullen zijn gekomen. Dit zal tegelijk de tijd van de loutering van de Gemeente/Kerk van Christus zijn (de reiniging van het Heiligdom of het oordeel over het Huis Gods). Na hun bekering – en dan is het ook de tijd voor de bekering van de Joden – zullen grote geestelijke opwekkingen plaats hebben, eerst in de Israëllanden, maar daarna over het gehele rond der aarde (Gods Geest uitgestort “over alle vlees” – zie Hand.2:17): “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen (SV: jongelingen [1]) zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.” In deze Spade Regen-opwekking [2] zal het Raadsplan van God tot ontknoping worden gebracht en zal God tot de verwezenlijking van Zijn eeuwig voornemen komen. Een Bruidsgemeente wordt gevormd voor de Zoon van God, Die nu als Hemelbruidegom kan wederkomen.

Ballingschap, omzwervingen, bekering, afvalligheid en benauwdheid, zo kunnen wij in het kort de geschiedenis van Israël na het Oudtestamentisch tijdvak weergeven. Het vele wat Hosea hierover zegt, samen met wat in andere Profetische Boeken en gedeelten van de Bijbel erover vermeld staat, heeft ons in staat gesteld ons een goed beeld te vormen van de geschiedenis van dit volk in het na-Bijbelse tijdvak. Gods liefde en Gods trouw aan Zijn beloften schitteren door heel deze geschiedenis heen. Maar ook leert zij ons dat God rechte wegen bewandelt. Hij is rechtvaardig. De schuldige houdt Hij niet onschuldig, maar de oprechte geeft Hij genade. De profeet Hosea wijst hier zelf ook op in zijn laatste woord: “Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de HEERE zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen” (Hos.14:10). Duidelijk te onderkennen is verder dat alles in feite verloopt volgens door God tevoren uitgezette lijnen, hoe ongerijmd dit ook moge schijnen. Van belang is het tevens dat ons scherp voor de ogen is komen te staan dat de Israëliet en de Jood op geen andere wijze zalig kunnen worden dan zoals de heiden (iemand uit de andere volkeren), namelijk door persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus als de enige Middelaar en Verlosser (Hand.4:12 + 15:11), en dat voor beide dezelfde genadetijd geldt: “En de zaligheid is in geen Ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”“Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.” Lees voor wat dit laatste betreft ten overvloede 2 Korinthe 6:2 (SV), waar Paulus een woord van Jesaja aanhaalt dat allereerst voor Israël is bestemd: “Want Hij zegt: In de aangename tijd heb Ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de wel-aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!” Doch Paulus verklaart het hier ook van toepassing op de heidenen, als hij de Korintiërs aanzegt dat de geprofeteerde genadetijd is aangebroken. Het is dus beslist niet zo dat de genadetijd voor Israël of voor het Jodendom ingaat als de “tijden der heidenen” aflopen. Deze tijden lopen af in “Armageddon”, als er al lang geen genade meer is, voor geen enkele onbekeerde, en betreffen niet de bekeringsmogelijkheid voor de heidenen, maar het héérsen door de heidenen (zij begonnen dan ook al ruim 580 jaren vóór Christus” geboorte, ongeveer met de val van Jeruzalem).

Nog een enkele vermelding over wat er de benauwdheid van Jakob gebeurt, vinden wij in Hosea. Wij willen onze beschouwingen over de profetische boodschap van het Boek Hosea afronden met aandacht te besteden aan deze laatste serie uitspraken en voorzeggingen. Allereerst moeten wij het dan hebben over de Spade Regen-opwekking.
Er wordt in het boek Hosea niet over de Bruiloft van het Lam gesproken. Wel wordt ernaar verwezen en ook komt de voorbereiding voor dit heilig festijn ter sprake. Deze voorbereiding valt namelijk geheel samen met de Spade Regen-opwekking. De teksten die over deze opwekking handelen zijn alle al eerder ter sprake gekomen en dit kan ook van het onderwerp zelf gezegd worden. Daarom kunnen wij volstaan met een korte bespreking.
In Hosea 6:3 wordt beloofd, dat de Here tot Israël – en daarna ook tot de gehele overige wereld – zal komen “als een regen, als de spade regen en vroege regen [3] des lands” (SV). Regen is in de profetische symboliek een aanduiding voor de uitstorting van de Heilige Geest. De Spade Regen wordt hier, in Hosea 6:3, eerst genoemd, omdat het dan de profetische tijd van de Spade Regen zal zijn. Dat zich dan het onnatuurlijke verschijnsel voordoet dat tegelijkertijd vroege regens vallen, ziet op de overstelpende (geestelijke) stortvloed die dan zal nederdalen, eendubbele portie” (zie ook Joël 2:23, SV): “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HEERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade regen…” Mogelijk moeten wij er ook een verwijzing uit aflezen naar de totale (geestelijke) vernieuwing van de Gemeente in die dagen (een “opstanding” na een sterven). De betekenis ervan is in ieder geval dat in zeer korte tijd de Bruidsgemeente, het getrouwe overblijfsel samen met de nieuwbekeerden – die de vroege regen trouwens niet eerder zullen hebben ontvangen – tot de volmaaktheid in Christus zal komen. Dit zal ook het doel zijn van de korte tijd van vrede, die God dan aan Israël en aan de wereld zal geven, bedoeld in Hosea 11:11b, “Dan doe Ik hen (in vrede) wonen in hun huizen, spreekt de HEERE.” De Bruid zal de standaard, de “maat van de grootte van de volheid van Christus (Ef.4:13b) moeten hebben bereikt. Als voornaamste gevolg van die uitstorting van Gods Geest wordt in Hosea 6:3a derhalve genoemd: “…wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen.” Vergelijk Jesaja 52:6, Jeremia 31:34 en Hebreeën 8:11: “Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, op die dag, zal het weten dat Ik het Zelf ben Die spreekt: Zie, hier ben Ik.”“Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen (SV: leren) door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.”“En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.”
Wij zullen komen tot “de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God”, zoals het in Efeze 4:13b staat, en tot “de maat van de grootte van de volheid van Christus, genoemd in datzelfde vers; de stature van Christus. Wie denkt, dat een opwekking van de Heilige Geest alleen maar “wat leven in de brouwerij” brengt – activiteit, bekeerlingen – zal van deze gedachte snel moeten afstappen!

  • KLIK HIER voor het vervolg van Hosea, deel 9.

EINDE
van deze studie

H. Siliakus
Bewerkt door A. Klein

*************************************************************************

[1] Jongeling = Ook: adolescent of jong persoon. Dit kan m.i. dus ook m/v (= mannelijk en/of vrouwelijk) zijn. (noot AK)
[2] Spade Regen-opwekking = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) OPWEKKING (zie o.a. Matth. 24:14). (noot AK)
[3] Vroege Regen-uitstorting = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd van de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4. (noot AK)

****************************

Deel 1: Hosea – De schrijver en het Boek
Deel 2: Israël vóór de tijd van Hosea
Deel 3: Israël in Hosea’s dagen
Deel 4: Israëls wegvoering
Deel 5: Omzwervingen en nieuwe woonplaats van Israël
Deel 6: De bekering van Israël
Deel 7: De toekomst van Juda
Deel 8: De benauwdheid van Jakob

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestesgaven, Gehoorzaamheid aan God, Genadetijd Gods, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Israël/huis van Israël, Opwekking, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Hosea, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s