Boekbespreking 74: De Spade-Regen Opwekking KOMT !

Bidt voor een wereldwijde opwekking en evangelisatie vóór Christus’ wederkomst!

De spade regen opwekking komt kleurHet staat vast, dat wij zéér toe zijn aan een wereldwijde uitstorting van de Heilige Geest; een uitstorting, die er zal zijn vóór de vastbesloten oordelen zullen komen. Wij zien dat langzamerhand in de wereld duidelijk(er) worden. Wij zien steeds helderder, dat deze geweldige beweging, die God door Zijn Heilige Geest zal bewerken nabij is. Deze beweging zal de hele mensheid omvatten, vóórdat de gerichten haar geheel zullen verzwelgen, zoals de zondvloed de toenmalige wereld geheel heeft verzwolgen (Openbaring 5:6).
Gods Levensboot zal dicht langs het huiverende en wegzinkende wereldwrak heen varen en hele massa’s van de ondergaande mensheid aan boord nemen! Want het zal niet de mens zijn, die naar God zal verlangen en daarbij in wanhoop een poging zal doen om Hem te bereiken, maar God zal, zoals altijd, naar de mens zoeken en Hij zal hierbij een laatste poging doen om hem te redden.
In de geschiedenis waren de toestanden van vreselijke donkerheid niet tégen opwekking als zodanig, maar juist er vóór! Want opwekking is God, Die de wereld van haar afglijding naar de hel wil redden, door een machtige opwelling, uitgaande van de Heilige Geest! En het is deze volle geestes-uitstorting, die zéér dicht zal aansluiten bij de tweede komst van de Here, waar wij op wachten en waar wij voor bidden. (En omstreeks die tijd zal onze Heer Zijn Gemeente wegnemen – toegevoegd door vertaler).
Deze uitstorting is dus een nog toekomstig werk van de Heilige Geest en zal van een dusdanige kracht en omvang zijn, dat de eerste Pinksteruitstorting er een kleinigheid bij vergeleken is. Zij zal plaatshebben op een schaal, zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen.
Deze laatste Pinksteruitstorting zal eveneens ter zaligmaking zijn, en niet ter veroordeling, want: “…al wie de Naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden…” (Joël 2:32a).
Tegen de tijd dat de laatste stuiptrekkingen van de doodstrijd van een ondergaande wereld ophouden, zal er nog éénmaal, luider dan ooit, de roep van een ontzagwekkend, en oneindig mededogen weerklinken!
Joël, de profeet van de komst van de Heilige Geest, hield als eerste van de profeten van Israël, het geweldige lichtbaken van Zijn komst omhoog. Maar gedurende wellicht 800 jaar bleef de profetie onvervuld, tot die eerste Pinksterdag, en dàt terwijl opwekking na opwekking door Israël was gegaan. Evenzo is de komst van de Heilige Geest, voor Zijn tweede uitstorting, voor de tijd van bijna 2000 jaren uitgebleven, terwijl opwekking na opwekking door de Gemeente van God is gegaan, hoewel deze opwekkingen nooit de volledige vervulling van Joëls profetie zijn geweest, hoeveel zegen zij ook hebben gebracht.
Hele geslachten zijn gekomen en gegaan; profeten, groter dan Joël zijn opgestaan, hebben geprofeteerd en zijn weer heengegaan. Grote opwekkingen des geloofs en politieke revoluties, gevolgd door zware geweldpleging en atheïsme, kwamen en gingen. De profetie leek wel te hebben gefaald. En zonder enige twijfel hebben velen dat ook goed gepraat, precies zoals zij dat vandaag de dag nòg doen; namelijk door de wonderbare vóórtekenen eenvoudig weg te redeneren. Maar op het laatst kwam daar de apostel, die triomfantelijk uitriep: “…dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël…” (Handelingen 2:16).
Het voornaamste waren de er tussenliggende opwekkingen. Opwekking is altijd een verse toevloed van Goddelijk leven geweest, vloeiende in een lichaam dat gevaar liep om een lijk te worden. De opwekking onder koning Hiskia (2 Kronieken 29) werd een wonderbare beweging, die een heel land omvatte, en een geslacht veranderde! Deze opwekking begon op een geheiligde nacht.
De eerste Pinksteruitstorting volgde eigenlijk zo goed als vlak na het gebeurde op Golgotha. Het was leven dat van God uitging, na een daadwerkelijk sterven van Gods Zoon. Het was Gods buitengewone gave van nieuw leven, nadat de tempel, om het zo te zeggen,  eigenlijk niet meer dan een geraamte voor de gieren was geworden.
Het was in het midden van donkere eeuwen, dat de zeer grote opwekking, die wij “Reformatie” noemen, in een klooster der Augustijnen uitbrak. Deze opwekking heeft Europa doen schudden en heeft de geschiedenis van de hele wereld veranderd!
De heersende toestanden vóór de opwekking onder Wesley en Whitefield zijn als volgt beschreven: “Dood in de kerken, verrotting van de algemene zeden en overal ontrouw, indringend als een overstroming.”
Blackstone, de beschrijver van de wetten van Engeland ten tijde van koning George de 3de, zeide, dat hij zich in verbinding had gesteld met elke kerk van enig belang in Londen, en dat hij had bevonden, dat het onmogelijk was om vast te stellen, wie van de geestelijken nu eigenlijk een volgeling van Confucius, Mohammed, of Jezus Christus kon worden genoemd.
Wat is opwekking nu precies? Opwekking is, zoals op de eerste Pinksterdag, de plaatselijke tegenwoordigheid van de Godheid, Die de mens aan zichzelf openbaar doet worden, en op die wijze de ziel tot in haar grondvesten doet trillen.
Tijdens een opwekking in Afrika schreef een zendeling: “Wij hebben voor een opwekking gebeden. Maar in plaats daarvan werden er ongehoorde afschuwelijkheden onder de Christenen geopenbaard.” Opwekking is dan ook een openbreken van de grote diepten van de menselijke ziel. Tijdens een opwekking in Japan riep een der voorgangers uit: “Tweemaal slechts heb ik in mijn leven geweend; éénmaal toen mijn moeder stierf en nù in deze bijeenkomst.”
En Whitefield schrijft over één van zijn bijeenkomsten: “Hun bitter geschrei en hun tranen waren genoeg om de meest verharde harten tot verbreking te brengen. Sommigen waren doodsbleek, anderen sloegen tegen de grond; weer anderen wrongen zich de handen en weer anderen schreeuwden het uit, alsof zij in de grootste doodsangst verkeerden. Zij leken op mensen die, als het ware, door de laatste bazuin uit hun graven waren opgewekt ten oordeel. Ik zelf was toen dusdanig door de liefde Gods overmeesterd, dat ik dacht, dat ik mijn leven zou moeten afleggen.”

.

Een lawine van de Heilige Geest in een toekomstig tijdperk.

Maar de Allerhoogste heeft bij monde van Joël, in de eerste grote belofte na die aangaande de Messias, de eerste in tijd en de eerste in belangrijkheid, voorzegd:

 • Ik zal uitstorten”,

niet langer een druppelsgewijze uitdeling van Zijn zegen zoals onder de wet, maar een uitgieten in stromen onder het Evangelie! Het woord betekent niet “distilleren”, maar “uitstorten”, dit is “uitdelen in grote overvloed”,

 • van Mijn Geest”.

Er staat “van” Mijn Geest, omdat niemand Christus, en zelfs niet de gehele mensheid, de HELE Geest van God kan bevatten.

 • op ALLE VLEES” (Handelingen 2:17; Joël 2:28).

Let op de juiste eigenschap van deze geduchte beweging van de Heilige Geest. Het zal een eigenmachtige daad van God zijn. En zij zal in geen enkel geval van de mens afhankelijk zijn. Ook zal zij ogenblikkelijk zijn. Het wordt een neerstromen van Goddelijke kracht, belichaamd in een Goddelijke Persoon. En die kracht zal nederdalen vanuit de Godheid, Die zowel wonderen als zaligmaking van Zich zal doen uitstromen. Zij zal een beweging inluiden, die het enorme voordeel van profetisch geleid worden en het geven van wonderbare getuigenis in zich zal dragen, want:

 • Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren…”

in een algemene uitbarsting van de gave der profetie. Ook zou het onmogelijk zijn om deze profetie nòg meer uit te breiden. “Alle vlees” is een beschrijving in de Schrift, die nooit is beperkt tot Israël of tot enig ander deel van de mensheid!
En of het nu betekent: “Alle vlees”, in de zin van: “allen zonder onderscheid”, of “enigen van alle rangen en klassen”, dan wel anderszins, het zal uiteindelijk een algemene daad van de Heilige Geest op iedere menselijke ziel blijken te zijn. In ieder geval zal het een geweldige daadwerkelijke kracht zijn, die de laatste persoonlijke aanraking van de hele mensheid door God, direct of indirect zal bevatten.
Wij staan dan nu op de drempel van deze geweldige omwenteling door de Heilige Geest. Hierbij is de datum van buitengewoon belang. Wanneer zal deze vloed van de Heilige Geest over ons komen? Leest daartoe aandachtig wat Petrus zei:
Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen (de laatste dagen van deze bedeling, de laatste dagen van deze wereld in haar huidige vorm, de sluitingstijd, vlak vóór het oordeel) zegt God” (Handelingen 2:16-17).
Hoewel de wonderen van het eerste Pinksteren (lees Handelingen 2) de 1ste en tevens de letterlijke vervulling van de profetie (uit Joël 2:28-32) zijn geweest, zijn die nog maar een kleinigheid vergeleken bij de werkelijke inhoud daarvan, die in onze onmiddellijke toekomst tot uiting zal komen.
De apostel Petrus vermijdt het gebruik van het woord “vervulling” dan ook niet voor niets. Anderzijds is hij weer zeer positief in zijn uitspraak: “Maar dit is het…”. Dat wil dus eigenlijk zeggen, dat het eerste Pinksteren een gedeeltelijke vervulling van de profetie is geweest, derhalve nog niet een algehele, nòch zelfs het voornaamste deel van de profetie. En wat dan hier zo van beslissende betekenis is, is het feit, dat Petrus de dingen, die nog in de toekomst liggen, erbij betrekt in de verzen 19-21 (van Handelingen 2).
En het zal zijn: Bloed”(Openbaring 8:7, uit de hemel vallend bloed), “en vuur” (Openbaring 8: 10, een grote ster, brandende als een fakkel, vallend uit de hemel, en neerslaande bliksem) “en rookdamp” (wolken van dodelijke atomische dampen…).
En zo zijn wij thans in de tijd genaderd tot het plaatshebben van zulk een schokkend ogenblik. Er zal zéér zeker meer vervat zijn in dat neerkomen van de Heilige Geest, dan de Gemeente tot nu toe heeft ervaren en de wereld heeft mogen zien; want de Heilige Geest Zelf openbaart ons, dat wij in deze laatste dagen een diepere en meer ingrijpende, alsook een omvangrijkere omwenteling, door Hemzelf veroorzaakt, zullen meemaken!
Verder is er in de profetie een overheerlijke belofte verweven.
Deze machtige beweging van de Geest, vlak voorafgaande aan de Dag des Heren, zal het begin zijn (voor allen die er gehoor aan zullen geven) niet van smarten, maar van wonderen; niet van vernietiging, maar van zaligheid! Individuele gemeenschap van de Heilige Geest, rechtstreeks met dit hedendaagse geslacht, zal in de hele wereld een feit worden, vlak voordat zulk een gemeenschap in deze wereld voor eeuwig voorbij zal zijn! Daarom zal het dan ook een gemeenschap worden, die dient tot zaligmaking van het hele mensengeslacht. Maar tevens zal het een geweldige krachtsinspanning worden met een gelijktijdige, gerechtelijke terugslag daaraan verbonden: de hel, indien men haar (= deze machtige beweging van de Geest) uiteindelijk zal verwerpen. Want de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed!
En het zal geschieden (als gezegende profetie van een ophanden zijnde gebeurtenis), al wie (het genade-aanbod zal zover gaan, dat het “alle vlees” zal aanraken) de Naam des Heren zal aanroepen (en die naam is “Jezus” waarvan Petrus in één adem zegt, “dat God Hem tot een Here en Christus gemaakt heeft”; Handelingen 2:36) ZAL BEHOUDEN WORDEN.”
Zonder twijfel valt deze roep tot God samen met het hartstochtelijke gebed, ons bevolen door onze Heer (Lukas 21:36). En dat deze roep ook Evangelische verlossing inhoudt, wordt bewezen door het feit, dat Paulus dit vers uit Joël aanhaalt als zijnde van toepassing op de Evangelische zaligheid (Romeinen 10:13). Op deze wijze overbrugt hij het tijdperk tussen het eerste Pinksteren en de laatste uitstorting, de circa 2000 jaren tussen de Vroege en de Spade Regen.
En treffender nog wordt dit aangetoond door het feit, dat, zodra Petrus deze woorden had aangehaald, er 3000 zielen in het hart werden gegrepen en God aanriepen (Handelingen 2:14-41).

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

DM Panton
Overgenomen uit “Herald of His Coming”

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Boekbespreking 74: De Spade-Regen Opwekking KOMT !

 1. aloysius zegt:

  Als het oordeel komt in de laatste dagen dan grijpt het mij aan dat er zovele verloren gaan.
  Ik roep U op vrienden een getuige te zijn van HEM en uit te gaan om het evangelie te verkondigen.
  De Heilige Geest betoond zich door u heen met tekenen en wonderen.
  Weet u, de vreugde is overweldigend in de hemel als een ziel zich bekeert !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s