Hoop of ijdele hoop

De vrede weggenomen

Hoop op HemWoelig is het wereldtoneel van onze dagen. Waar wij het hoofd ook wenden, overal ontwaren wij onrust. Is het geen openlijke oorlog die er gevoerd wordt, dan zijn het wel “woelingen” die niet veel goeds voorspellen, en op zijn minst is er sprake van “sluimerende conflicten”. En dit betreft niet alleen de verhoudingen tussen de volkeren, maar ook die tussen allerlei bevolkingsgroepen in de verschillende landen en zelfs in de omgang tussen individuen, enkele personen, zien wij steeds veelvuldiger “botsingen” optreden. Een gehele wereld is in strijd gewikkeld en ieder is erbij betrokken. De vrede is van de aarde weggenomen:

 • “En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.” (Openbaring 6:4 [1]) [2]

Oorlogen en “geruchten van oorlogen”, dat wil zeggen: de gehele leef-atmosfeer is bezwangerd met “strijd”! En dan de angst en de onzekerheid die er heden heersen, wereldwijd.
Er zijn altijd wel bewogen tijden geweest, maar zoals de gebeurtenissen heden hun weerslag hebben op het hart van de mensen, zó erg was het nimmer tevoren. Voor velen is de spanning al te veel geworden; zij worden ziek of sterven voor hun tijd, en op alle mogelijke manieren probeert men de spanning en de druk te ontvluchten. Ongetwijfeld zijn wij in de tijd aangekomen, waarvan Jezus zei:

 • “En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen…” (Lukas 21:26a) [3]

Dit is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst des Heren. Op deze wederkomst houden Gods kinderen van vandaag de dag in groten getale hun oog gericht. Het is de hoop die zij hebben in een wereld die ten prooi is aan de wanhoop. Toch moeten zij oppassen dat hun hoop geen ijdele hoop zal blijken te zijn! “Uitzien naar” en “wachten op”, zonder meer, zijn niet voldoende om deze dag onbevreesd tegemoet te kunnen gaan. Hoe wachten wij? Of, beter gezegd, hoe bereiden wij ons voor op Zijn wederkomst? Is er een toenemen in geloof? Wandelen wij op de weg van heiligmaking? [4] En wat wij onszelf vooral moeten afvragen: Zijn wij werkelijk vervuld – dat is: geheel gevuld – met de Heilige Geest? [5]

.

Over de golven komt Jezus

Een treffende beschrijving van onze tijd, in schaduw-beeldige zin, vinden wij in de geschiedenis van Jezus’ wandeling op de zee:

 • “En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God! En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesaret. En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van Zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die Hem aanraakten, werden gezond.” (Mattheüs 14:22-36)

De daar beschreven storm op zee en de woelige baren doen ons sterk denken aan de huidige wereldsituatie. De volkeren-zee en de watergolven geven groot geluid:

 • “En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven”! (Lukas 21:25) [6]

In deze geschiedenis wordt ons met name verteld hoe het met Jezus’ Gemeente zal gaan in de eindtijd – het schip met dat handjevol discipelen; alsmede welke hoop er is voor wie in Christus zijn. De uitkomst voor de in nood zijnde discipelen kwam, toen “in de vierde nachtwake” Jezus tot hen afkwam, wandelende op de zee (zie Mattheüs 14:25). Wondervol beeld van Zijn wederkomst! Hij komt in de vierde nachtwake, dat wil zeggen: tegen de morgenstond, als de nacht bijna voorbij is (zie Markus 13:35, waar alle vier de nachtwaken genoemd worden):

 • “Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ‘s morgens vroeg.”

In nauw verband hiermee staat dat Jezus Zich aan de Gemeente van de eindtijd zal openbaren als de “Blinkende Morgenster”:

 • “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.” (Openbaring 22:16) [7]

Wat mede zeggen wil dat Zijn tegenwoordigheid door de Zijnen al gekend zal worden nog vóórdat Hij met kracht en heerlijkheid op aarde zal zijn teruggekeerd. In Zijn sterre- of shekina-heerlijkheid [8] zal Christus Zich reeds in Zijn Gemeente openbaren ten tijde van de grote Spade Regen-opwekking [9] en met dezelfde heerlijkheid zullen alsdan die kinderen Gods bekleed worden die na deze “ontmoeting” tezamen de Bruidsgemeente van Jezus zullen vormen:

 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [10], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Openbaring 12:1) [11]
 • “Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:2) [12]

In de nacht van deze tijd, in het middernachtelijk uur van de wereld, zal dit plaatshebben, maar de Bruidsgemeente zal alsdan de zekerheid hebben dat de “morgen” gaat aanbreken. Hoe sterk en levend dan de hoop zal zijn van deze Bruidsgemeente, daarvan kunnen wij ons nu nog nauwelijks een voorstelling maken! Maar hoe zal het gesteld zijn met de gelovigen van de “dwaze maagden-gemeente”? [13]

.

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

**********************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie met meer UITLEG van dit 4e vers: “Openbaring 6”, van E. van den Worm en/of Openbaring 6 van CJH Theys. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie met meer UITLEG van dit 26e vers: LUKASHet Boek van de NIEUWE MENS in Christus. (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen) van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[6] Zie noot 3.
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie met meer UITLEG van dit 16e vers: “Openbaring 22”, van E. van den Worm en/of Openbaring 22 van CJH Theys. (noot AK)
[8] Shekina = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met BOVENNATUURLIJK Licht van God. (noot AK)
[9] De Spade Regen-opwekking = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Zie eventueel onze GRATIS studies De Spade Regen OPWEKKING van H. Siliakus en/of De Spade Regen Opwekking KOMT van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze GRATIS studie Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze GRATIS studie met meer UITLEG van dit 1e vers: “Openbaring 12”, van E. van den Worm en/of Openbaring 12 van CJH Theys. (noot AK)
[12] Zie eventueel onze GRATIS studie Beknopte verklaring van het boek Jesaja”, van H. Siliakus.
Opmerking uit deze studie bij dit 2e vers: “Het midder-nachtelijke uur van de wereld. “Zijn heerlijkheid over u” – dat is: de Bruid bekleed met de volle heerlijkheid van de Godheid (zie ook Openb. 12:1).” (noot AK)
[13] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Studie van H Siliakus, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s