Boekbespreking 75: Een gedegen Paschabelevenis in de geest

Israëls Pascha-nacht voorafgaande aan hun exodus (= uittocht).

Een gedegen paschabelevenis in de Geest kleurLaat ons in de geest gaan naar een LAATSTE DAG, een dag die een periode van ongeveer 400 jaar had afgesloten; een dag, nu ruim 3500 jaar geleden. Deze dag was zo belangrijk, omdat de beleving van die dag zo bepalend was voor héél het leven van een heel volk daarna!
Laat ons in dezelfde dodelijke ernst, als de ISRAËLIETEN vroeger, de dag van het Pascha beleven, het Woord van God betrachten, opdat datzelfde Woord in ons ook Zijn genadewerking hebbe, alle banden met het Egypte van de wereld, waarin wij leven, zal verbreken, opdat ook ónze Exodus (= onze ‘uittocht’ uit deze wereld) – in en door de Heilige Geest [1] – WONDERLIJK zal worden!

  • Exodus 12:1-6, “De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.” [2]

De ervaring met dit Paschalam vormde de BASIS van de Exodus (= de uittocht) van de Israëlieten uit Egypte. Ze geeft in de geest het sublieme beeld weer van de uittocht van elk kind van God, dat in de wereld zijn bakermat (= zijn oorsprong) heeft gehad. Het is een uittocht uit die wereld, waarvoor de belevenis van het kruis van Jezus Christus een BASIS-ervaring is. De ERNST waarmee wij ingegaan zijn op de verzoeningsbeloften van God, die er zijn in het kruis van Jezus, is bepalend voor ons verdere leven met Hem.
Wat doen wij met Calvarie (= Golgotha)?
Wat doen wij met dit wereldomvattende aanbod van God, een aanbod voor alle tijden?
Laat ons in Gods Woord lezen, wat wij ermee te doen hebben.

  • Exodus 12:7, “En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.”
  • Exodus 12:22, “Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uit gaan, tot de volgende (SV: tot aan de) morgen.

Het bloed van het Paschalam moest worden gestreken op de beide zijposten en op de bovendorpel van de deur, de ingang van elk huis. De INGANG van elk huis moest gedekt staan onder dat bloed! Het tweede punt, dat wij ontdekken, is dat de DEUR die toegang verleende naar Egypte DICHT MOEST! Niemand mocht die nacht eruit “tot aan de morgen”! Niemand mocht contact maken met Egypte (= beeld van de wereld)!
Als wij de Goddelijke beloften met betrekking tot Calvarie claimen, stellen wij onszelf onder de dekking van dat bloed. De INGANG tot onze ziel, tot ons leven, moet gedekt staan onder het bloed van Gods Lam. Christus betaalde voor ons met de prijs van Zijn bloed [3]; het vormt, gestreken op de ingang van onze ziel, het bewijs dat wij Zijn eigendom zijn. Dan zal God ons bewaren voor de machten van satan, voor de machten van de zonde, die uit de wereld tot ons komen. Dan zullen satans vurige pijlen op ons geloofsschild worden uitgeblust!
Maar niet alleen God moet aan ons behoud werken, door ons de kracht van Zijn bloed te verlenen op grond van ons geloof, ook wij moeten actief deelhebben aan ons behoud: Wij moeten ONZE DEUR, onze contacten met de wereld, sluiten!
Toen ik destijds ook zo predikte, maakte men de opmerking: “Om zo te leven moet je wel naar een klooster gaan!” Neen, vrienden, dat is niet nodig en bovendien is dat Gods wil niet. Levende IN de wereld kan men met behulp van Jezus Christus wel degelijk ALLE deuren, die tot de wereld leiden, sluiten, opdat er geen hartenbindingen meegemaakt worden en alle impulsen daaruit geweerd worden. Door de kracht van Jezus Christus kunnen wij de zonde, die uit de wereld tot ons komt, NEUTRALISEREN! [4] Door de dekkende kracht van Zijn bloed, zal de verderver en zijn verdervende macht worden tegengehouden om binnen te treden: “dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.” (Exodus 12:23b). God zal dit doen, maar WIJ moeten alle ‘GOODWILL’ betonen en die deur, die naar Egypte leidt, sluiten!
De wereld openbaart alsmaar méér zonde! De Bijbel vertelt ons dat in de laatste dagen, waarin wij leven, de ongerechtigheid vermenigvuldigd wordt (Mattheüs 24:12 [5]). Levende in deze laatste dagen ERVAREN wij deze vermenigvuldiging van de zonde. Alsmaar meer en alsmaar brutaler grijnst de zonde tegen ons in deze wereld! Ze zoekt binnen te treden in de deur van ons wezen en hoe hebben wij niet te vuur en te zwaard te strijden tegen deze machten die ons zoeken te beheersen en die ons met hun boze levensleer, die ons als “modern” wordt aangeprezen, zoeken te indoctrineren!
De wereld zal komen tot in haar UITERSTE ONGERECHTIGHEID ten tijde van de Grote Verdrukking (Ezechiël 21:25 [6]). En wij, als kinderen Gods, hebben deze ongerechtigheid buiten de deur van ons wezen te houden, en alles wat onrein is in de Naam en kracht des Heren niet aan te raken (2 Korinthe 6:17 [7]).
Wij zullen NOOIT komen tot reiniging en heiliging [8] van ons wezen, als wij deze deur tot de wereld niet serieus sluiten! Laat ons ALLE media, die de wereld tot ons hart en leven kan brengen, sluiten, en ons stellen onder de dekking van Jezus’ bloed!
Maar niet alleen de zonde en ongerechtigheid van de wereld moet worden tegengehouden en de invloeden ervan op ons wezen worden geneutraliseerd, wij hebben ook nog de zonde IN ONS-ZELF. Immers ook WIJZELF zijn getrokken uit die wereld, en zoals de Schrift het zegt: “als een vuurbrand, dat uit de brand (der zonde) gered is” (Amos 4:11 [9]). Daarom moet de Hemelse Chirurg ALLE diepe wortels van de zonde nog uit ons verwijderen. Hiertoe hebben wij het volgende te doen.

  • Exodus 12:8-9, “Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden.”

Binnen de afgesloten “kamer van ons innerlijk wezen” hebben wij nu het Paschalam, “de Here Jezus en Die gekruisigd” te “eten en te drinken” (Johannes 6:53-55 [10]).
ETEN en DRINKEN spreken altijd van DIEPE GEMEENSCHAP. Zoals de stoffelijke spijsdelen in ons lichaam worden omgezet in vlees, been, nagels, haar, zenuwen, etc. zo wordt de GEESTELIJKE SPIJS in ons omgezet tot NIEUW LEVEN in en door de Here Jezus Christus. [11]
Daarom moeten wij “Calvarie” – de genade van Calvarie, die éénmaal geschied is, nu bijna 2000 jaar geleden, die gift van Jezus Christus, het offer van Zijn leven, die de mens tot VERZOENING is – “eten en drinken”. Binnen IN ons moet een reinigende werking ontstaan door het geloof in Zijn bloed, door het geloof in “Calvarie”. De doding van de Here Jezus Christus (2 Korinthe 4:10 [12]) moet IN ONS haar reinigende werking hebben. Wij hebben dit “eten en drinken” BEWUST te doen, met al de (geestelijke) honger van ons hart. Dit “eten en drinken” is een VRIJWILLIGE daad.
Wij hebben het Paschalam “aan het vuur gebraden” te eten, dit wil zeggen: wij hebben gemeenschap te hebben met die Jezus, Die door het vuur van Zijn offerande tot ons is gekomen, opdat dezelfde dodende werking in ons zondige wezen kome. Wij hebben zo Zijn kruis diep te planten in ons eigen wezen, met dank en lof en prijs!
Het Paschalam mocht niet “rauw” gegeten worden: met andere woorden: men moet niet gemeenschap willen hebben met die Jezus van vóór het kruis, en Hem niet alleen nemen als een goed Voorbeeld om na te volgen. Ook mocht het Paschalam niet “in water gezoden” (= gekookt) gegeten worden; dit wil zeggen: wij mogen geen gemeenschap met “Jezus en Die gekruisigd” zoeken OP ONZE MANIER, zoals het in ONZE KRAAM TE PAS KOMT, maar de leiding in die reiniging en heiliging gans en al aan de Heilige Geest overlaten.

  • Exodus 12:10, “U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden.”

Anders gezegd: Wij hebben dit Pascha met AL DE DEGELIJKHEID die in ons is, in ALLE NAUWGEZETHEID, tot ons te nemen en eraan deel te hebben. Wij hebben de GANSE werking van Calvarie in ons van harte te VERKIEZEN. Wij hebben de “kruiswerkingen” met al de consequenties ervan in dit leven te verkiezen:
“Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” (Lukas 9:23)
Wij hebben “de mens der verkeerdheid” in ons te vuur en te zwaard te doden in de kracht van de Heilige Geest (Kolossenzen 3:5 [13]), juist door deze CLAIM OP CALVARIE! En de mate van degelijkheid, waarin wij dit doen is bepalend voor onze EXODUS in de geest, voor onze daadwerkelijke verlossingen en ervaringen van Nieuw Leven in Christus Jezus! Deze mate van degelijkheid is bepalend, hoe wij Jezus zullen ervaren in ons Exodus-leven!

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartphone-formaat).

E. van den Worm
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemachtvan E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Mattheüs 24:12, “En doordat de wetteloosheid zal toenemen (SV: de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden), zal de liefde van velen verkillen.”
[6] Ezechiël 21:25, “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid.”
[7] 2 Korinthe 6:17, “Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen.”
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Amos 4:11 (SV), Ik heb sommigen onder ulieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde, u, die waart als een vuurbrand, dat uit de brand gered is; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.
[10] Johannes 6:53-55, Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank.
[11] Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UITLEG LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen) van E. van den Worm. (noot AK)
[12] 2 Korinthe 4:10, “Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.”
[13] Kolossenzen 3:5, “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.”

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s