Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 1

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 1

Jezus komt

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (SV: geslachten) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” (Openbaring 1:7) [1]
Amen wil zeggen: het zal zo zijn. Velen, ook christenen, halen hun schouders op als over de wederkomst van Christus gesproken wordt. De Heilige Geest heeft dit voorzien en heeft daarom laten benadrukken dat dit voorzeker zal geschieden. Anderen gaan twijfelen, omdat het wachten zo lang duurt. Dat het zo zou gaan, heeft onze Heer Zelf voorzegt in de gelijkenis van de tien maagden (zie Mattheüs 25:1-13, SV [2]).
Maar, Gods Geest verzekert ons dat Jezus zal (weder)komen.
In het boek Openbaring bereikt de Godsopenbaring haar hoogtepunt. Getoond wordt ons waar alles op uit zal lopen. Wij krijgen een blik op de voleinding en daarmee op de volle verwezenlijking van Gods Raadsplan van Verlossing. Het laatste Bijbelboek – het Boek Openbaring – spreekt over de laatste dingen, de laatste dagen. Het komt met de ontknoping van alle eeuwen, de ontsluiting van het geheim der geschiedenis. Het komt met de OPENBARING.
Daarin zijn twee lijnen te onderscheiden. Er is sprake van de “verborgenheid der ongerechtigheid” [3] en van de “verborgenheid der godzaligheid” [4] (of gerechtigheid).
Enerzijds spreekt dit boek over de openbaring van het kwaad dat in het oordeel komt, anderzijds toont het de gerechtigheid die opstijgt tot de Troon van God: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: in het midden van de troon” – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21 [5])
Het beschrijft hoe de zonde tot volheid komt – tot “uitbarsting” – in een geheel verdorven wereld, die dan ook geoordeeld wordt. Maar ook beschrijft het hoe de geschiedenis van de mens anderzijds zal uitlopen op de OPENBARING van de volmaakte Gemeente, een mensengeslacht dat geheel zondeloos zal zijn, de Bruid van Christus. De oogst van het tarwe en van het onkruid (zie Mattheüs 13:24-30 [6]).
Het boek Openbaring is de Verbondskist, waarin Gods laatste geheimen bewaard en verborgen zijn. Het is de Ark van het Verbond [7] van het Nieuwe Testament en van de gehele Bijbel. Deze verborgen dingen zullen in de laatste dagen worden geopenbaard aan de getrouwen. De Bruidegom voert Zijn Beminde in “Zijn binnenkamers”: “Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn; de oprechten hebben U lief.” (Hooglied 1:4, SV [8])
Het Woord (van God) zal geheel ontsloten worden.
Van groot belang echter is het om in te zien dat deze ontknoping, met al de daarbij behorende gebeurtenissen, zich eigenlijk zal concentreren rond en op die ene grootste gebeurtenis: de (weder)komst van de Here Jezus Christus. Alle eindtijdgebeurtenissen zijn in feite fasen van de komst van de Here Jezus. Zij zijn de geluiden van de voetstappen van de naderende Heer. De ontknoping is de openbaring van de Here der heren. De ontknoping van het drama der geschiedenis kan trouwens alleen maar zijn: de verschijning van God Zelf. Van de God, Die Zich openbaarde in de Here Jezus Christus. In dit eerste hoofdstuk (van het Boek Openbaring) wordt Hij dan ook genoemd: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (in vers 4 en 8, van de SV) en “de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde” (in vers 8) en “de Eerste en de Laatste” (in vers 17):

  • “Johannes aan de 7 gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de 7 Geesten, Die voor Zijn troon zijn.” (Openbaring 1:4, HSV)
  • “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.” (Openbaring 1:8, HSV)
  • “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste.” (Openbaring 1:17)

Hij is de Eerste en de Laatste”, Hij staat aan het begin van de geschiedenis, Hij zal ook aan het einde ervan staan. De “Vorst (SV: Overste) van de koningen der aarde” wordt Jezus hier (in Openbaring 1:5 [9]) ook genoemd; Hij die boven alle machthebbers en hoogwaardigheidsbekleders staat en Die hen allen zal overleven.
Met name in dit eerste hoofdstuk is de boodschap: Hij komt!
Straks zal Hij Zich aan de gehele wereld openbaren, zegt Openbaring 1:7: “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (SV: geslachten) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” Ook Zijn haters en zij die Hem verwierpen, zullen Hem zien. En het zal een dag van rouw zijn; geen genade, maar oordeel. Het is Zijn komst ten gerichte aan het einde van de Grote Verdrukking, die hier bedoeld wordt.
Maar, al eerder zal Hij komen voor Zijn beminden, om hen te bewaren uit deze verdrukking. Met het oog hierop zal Hij Zich zelfs nog eerder aan hen openbaren. Opdat zij zich gereedmaken om Zijn Bruid te zijn. Hij kwam en openbaarde Zich aan Johannes, maar – zoals Openbaring 1 vers 1 al aantoont – door Johannes wilde Hij Zich ook openbaren aan al Zijn getrouwe dienstknechten: (De) Openbaring van Jezus Christus, die God hem (= Johannes) gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.”
Hij openbaart Zich heden aan de getrouwen onder Gods kinderen en geeft hen, onder meer, inzicht in dit laatste Bijbelboek. Opdat zij zullen jagen naar het bruiloftskleed en brandende lampen zullen hebben. Openbaring 1 vers 3 spreekt zalig degenen die de woorden van deze profetie horen en bewaren (de 1ste zaligspreking): “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de (SV: van deze) profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.”
Dit eerste hoofdstuk van het Boek Openbaring bevat dus een ernstige waarschuwing om rekening te houden met de (weder)komst des Heren: “De tijd is nabij”. Maar ons wordt ook getoond wat wij doen moeten. Het grootste deel van dit 1ste hoofdstuk is namelijk gewijd aan Christus’ verschijning aan Johannes, die Hem ziet “staande te midden van de 7 kandelaren”, in het midden van Zijn Gemeente!
“En te midden van de 7 kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek (SV: Eén, de Zoon des mensen gelijk zijnde), gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel.” (Openbaring 1:13)
De Heer is bezig met Zijn Gemeente, haar reinigende met het badwater des Woords (het is Zijn Woord dat ons reinigt – AK), opdat Hij haar straks Zichzelf heerlijk kan voorstellen, als een Gemeente zonder vlek of rimpel:
“Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen (SV: heerlijk zou voorstellen), een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn.” (Efeze 5:26-27)
Toen Johannes Hem zag, stortte hij zich vol ontzag en heilige eerbied ter aarde: “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste.” (Openbaring. 1:17)
De weg van vernedering is de weg om Hem waardig te worden als Zijn Bruid! Johannes’ neervallen wijst op de volkomen onderwerping die de Here vraagt van hen die Zijn Bruid willen zijn. Wanneer wij ons zo vernederen, zal Hij ons opheffen, zoals Hij ook deed bij Johannes. En Hij zal ons het opstandingsleven geven. Let op hoe Hij Zich openbaart aan Johannes: “…Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: van de hel) en van de dood zelf.” (Openbaring 1:18)
Het 1ste hoofdstuk van Openbaring staat in het teken van de Poort van de Tabernakel. [10] De OPENBARING van Jezus is nabij. Hij zal verschijnen. Aller oog zal Hem zien. Het gordijn zal opengaan. De ontsluiting komt. Allen zullen Hem zien en niemand zal Hem dan kunnen ontlopen. Hij komt weder met het uitgetrokken Zwaard. [11] Maar, NU is Hij nog de Toegang (of de Poort, de Deur) tot de zaligheid: “Ik ben de Deur…”, heeft Jezus gezegd, “…als iemand door Mij naar binnen gaat (SV: ingaat), zal hij behouden worden…” (Johannes 10:9)
Laat ons door Hem ingaan, als het ware “onder Hem doorgaan” – ons buigen en vernederen voor Hem – en zoeken om in Hem te zijn. Ons begeren moet zijn: dat ik “in Hem gevonden word, niet met mijn (eigen) rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is…” (Filippenzen 3:9).
Als wij “in Christus” zijn en Hij is “in ons”, zijn wij geborgen en zullen wij BEWAARD WORDEN [12] als de oordelen van God over deze wereld gaan.

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 1ste hoofdstuk wordt vervolgd

 

****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 1ste hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 1, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“. Link naar hoofdstuk 1, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

**********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Mattheüs 25:1-13 (SV), “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren (= de wijze maagden), gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere (dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”
Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “meisjes”, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren).
Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (3x noot AK)
[3] 2 Thessalonicensen 2:7 (SV), “Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreeds gewrocht; alleen, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.”
Zie eventueel ook nog onze GRATIS studieDe verborgen ONgerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bedieningvan CJH Theys. (noot AK)
[4] 1 Timotheüs 3:16, “En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” (noot AK)
[5] Voor meer UITLEG over dit vers, zie Openbaring 3 van CJH Theys en/of Openbaring 3 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Mattheüs 13:24-30, “Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Voor meer UITLEG over dit vers, zie Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom) van H. Siliakus. (noot AK)
[9] Openbaring 1:5, “…Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.” (noot AK)
[10] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (5): De Poort van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Openbaring 19:15a en 21, “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan…” … “En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam…” (noot AK)
[12] Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: Mijn lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor (SV: uit) het uur van de verzoeking (= het beeld van de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s