Korte artikelen en (deel)studies, in alfabetische volgorde, met rechtstreekse link – bijgewerkt tot januari 2022

bijbelstudies_eindtijdbode

 1. Als hemelvlammen de aarde raken
 2. Bekeert u van uw boze werken “Jezus zei: Ga heen en zondig niet meer!
 3. Belofte en verwachting
 4. Bemoediging bij de arbeid in/op Gods akker
 5. Bevrijd van de tegenwoordige, slechte eeuw
 6. Bijbelboeken met ‘vers voor vers’ UITLEG
 7. Bliksemkomst en wolkenkomst
 8. Bloed en Bruidegom – Bloedbruidegom, deel 1 (n.a.v. Exodus 4:24-26)
 9.      deel 2 (n.a.v. Exodus 4:24-26) 
 10.      deel 3 (n.a.v. Exodus 4:24-26)
 11. Boodschappers op de bergen
 12. Charismatische infiltratie
 13. Christen-zijn in een moderne wereld
 14. Confrontatie: Een samenzwering
 15. Crises van de eindtijd (1): Goddelijke gerichten… volgens de profeet Joël – Voorwoord 
 16.      (2a): De geloofsafval van de laatste dagen
 17.      (2b): De geloofsafval van de laatste dagen (vervolg)
 18.      (2c): De geloofsafval van de laatste dagen (vervolg)
 19.      (3a): De benauwdheid van Jakob
 20.      (3b): De benauwdheid van Jakob (vervolg)
 21.      (4a): De Spade Regen-OPWEKKING
 22.      (4b): De Spade Regen-OPWEKKING (vervolg)
 23.      (5a): De strijd van Armageddon
 24.      (5b): De strijd van Armageddon (vervolg)
 25.      (6): Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
 26. DANIËL, hoofdstuk 1: Historische inleiding (met ‘vers voor vers’ UITLEG)
 27.      hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: HET BEELD
 28.      hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven
 29.      hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar
 30.      hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar
 31.      hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil
 32.      hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren
 33.      hoofdstuk 8: Daniëls visioen van de ram en de geitenbok
 34.      hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken
 35.      hoofdstuk 10: Christus kwam tot Daniel om te openbaren
 36.      hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd
 37.      hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd
 38. De 2 beesten: de antichrist en de valse profeet
 39. De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
 40. De Bruid en haar geestelijk Fundament
 41. De Christus van alle eeuwen (n.a.v. Jesaja 9:5)
 42. De Gemeente is een Lichaam – Hoe leven de leden van dit Lichaam met elkaar?
 43. De Gever en Zijn Gaven, hoofdstuk 1: DEEL 1, De doop met de Heilige Geest
 44.      hoofdstuk 2: De leer van het Bijbelse “dopen”
 45.      hoofdstuk 3: Excuses in verband met de gave van de Heilige Geest
 46.      hoofdstuk 4: Geraffineerde excuses die een schijn van waarheid hebben
 47.      hoofdstuk 5: Nogmaals tot besluit: raadgevingen aangaande tongentaal
 48.      hoofdstuk 6: DEEL 2, De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest
 49.      hoofdstuk 7: De Gave van Profetie
 50.      hoofdstuk 8: De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’
 51.      hoofdstuk 9 : De Gaven van een ‘Woord van Wijsheid en van Kennis’
 52.      hoofdstuk 10: De Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’
 53.      hoofdstuk 11: De Gaven van genezingen
 54.      hoofdstuk 12: De Gave van de ‘werkingen van krachten’ en die van ‘het geloof’
 55. De Goliath van de eindtijd
 56. De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij
 57. De helm der zaligheid
 58. “De Here is nabij”
 59. De herleving van Jakob (ofwel: van Israël)
 60. De Hoekfundamentsteen (of uiterste Hoeksteen)
 61. De HOOP vasthouden
 62. De Kerk die overwint
 63. De keuze van de Bruidsgemeente
 64. De Koning wil ingaan
 65. De Koninklijke Ruiter (n.a.v. Psalm 45 – het Bruiloftslied)
 66. De Kracht des Geestes
 67. De losse seksuele moraal: Een duivelse samenzwering in onze dagen
 68. De middernachtelijke genezingsdienst
 69. De nodige 6 handelingen, die een in zonde verdwaalde christen moet maken tot herstel in Christus
 70. De Opperzaalgemeente (volgens Handelingen 1:13-14)
 71. De pottenbakkerskruik
 72. De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…
 73. De schatten der wijzen
 74. De slaap des oordeels
 75. De ‘Spade Regen opwekking’ (= de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)
 76. De Stem des Heren – God spreekt ook NU nog
 77. De tijd is kort (het is 5 voor 12 op de geestelijke klok)
 78. De toekomstige economische ineenstorting
 79. De Vinger Gods
 80. De vliegende boekrol (volgens Zacharia 5:1-4)
 81. De vrouw in de efa (n.a.v. Zacharia 5:5-11)
 82. De ware betekenis van het brandoffer
 83. De waterdoop als ENIGE weg (n.a.v. Exodus 14:15)
 84. De weg ter ontkoming
 85. De werken Gods geopenbaard
 86. De Zoon verwerft Zich een Bruid
 87. Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 1): Voorwoord
 88.      (deel 2): Het begin van de smarten
 89.      (deel 3): De Spade Regen-opwekking
 90.      (deel 4): De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
 91.      (deel 5): De geboorte van de mannelijke zoon
 92.      (deel 6): De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
 93.      (deel 7): De wegrukking van de mannelijke zoon
 94.      (deel 8): De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
 95.      (deel 9): De 1ste fase van de grote verdrukking
 96.      (deel 10): De 2de fase van de grote verdrukking
 97.      (deel 11): De 3de en laatste fase van de grote verdrukking
 98.      (deel 12): De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon
 99.      (deel 13): Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
 100.      (deel 14): Eindstrijd en eindoordeel
 101. Diverse overdenkingen / studies bij Pasen
 102. Drie dagen bij Jezus
 103. Een blik op de Bruidsgemeente
 104. Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten
 105. Een goed begin(sel) van het ware leven – Goede werken: ja of neen?
 106. Een leven van OVERWINNING
 107. Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’
 108. Een nieuwe koning
 109. Een opwekkend woord voor het nieuwe jaar
 110. Een overdenking bij Pasen: De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
 111. Een overdenking bij Pasen: Drie dagen bij Jezus
 112. Een toegerust volk
 113. Eindtijdscenario (in fasen) – SCHEMA
 114. Er IS balsem in Gilead
 115. Evenwichtig geloofsleven
 116. Geboorte en Wedergeboorte
 117. Gebroken dingen
 118. GEHOORZAAMHEID is nog steeds de sleutel
 119. Gemeentelijke tucht (1): De noodzaak van de HANDHAVING / BEWARING van de Gemeentelijke tucht
 120.      (2): Nogmaals over de NOODZAAK van de Gemeentelijke tucht
 121.      (3): Over de wijze(n) en het wezen van de tucht
 122.      (4): Haast u, steek -in geestelijke zin- af naar de diepte!
 123.      (5): De wegen van de Gemeentelijke tucht
 124.      (6): De Gemeentelijke tucht HANDHAVEN en LIEFHEBBEN
 125.      (7): Indien de Gemeentelijke tucht wordt VERZAAKT…
 126.      (8): Laten wij, zowel PERSOONLIJK als COLLECTIEF, ons opnieuw stellen onder de Gemeentelijke tucht tot HEILIGMAKING
 127. Geprofeteerde vernieuwing van het geloof
 128. Gezegende Bijbelstudie-video’s: UITLEG over de Tabernakel (in geestelijke zin)
  (+ extra info)
 129. God spreekt ook NU nog
 130. Gods Evangelie, een kracht tot oplossing van alle problemen
 131. Gods lieflijk Aangezicht
 132. Gods Woord in vervulling
 133. Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?
 134. GRATIS Bijbelstudies op A6 formaat: geschikt voor smartphone, tablet of e-reader
 135. Groeien tot volmaaktheid (door onze rust in en volle overgave aan Christus)
 136. Grote (geloofs)afval begint met hele ‘kleine’ zonden
 137. Herstel – van alle dingen
 138. Het berispen (of terechtwijzen) van de wijzen
 139. Het bezoek der heerlijkheid
 140. Het dilemma van werkers in de Wijngaard des Heren
 141. Het feest van de genadetijd
 142. Het gebed van de Man in de diepte (n.a.v. Zacharia 1:8)
 143. Het getuigenis van de opstanding
 144. Het gewin van de afzondering
 145. Het hart van een bruiloftskind
 146. Het kruis, de enige bron van genade en kracht
 147. Het ‘Onze Vader’ (1): Inleiding
 148.      (2): ONZE Vader – geen enkelvoud, maar meervoud
 149.      (3): Die in de hemelen zijt
 150.      (4): Uw Naam worde geheiligd
 151.      (5): Uw Koninkrijk kome
 152.      (6): Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
 153.      (7): Geef ons heden ons dagelijks brood
 154.      (8): En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
 155.      (9): En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
 156.      (10): Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 157. Het paslood-oordeel
 158. Het teruggevonden Boek (het Wetboek des Heren, uit 2 Kronieken 34:14)
 159. Het triomferende Woord
 160. Het vuur van de smeden (n.a.v. Zacharia 1:18-21)
 161. Het ware Evangelie en het valse
 162. Het zijn de laatste dagen – Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten
 163. Hoe verder NA Pinksteren ?
 164. Hoeveel tijd rest ons nog?
 165. Hoop of ijdele hoop
 166. Ik zal wachten – Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
 167. In hoeverre zijn wij trouw?
 168. In memoriam: Bijbelleraar E. van den Worm (1915-2013)
 169. Integratie of… desintegratie?
 170. Is Gods Geest verkort ? (n.a.v. Micha 2:7)
 171. Jagen naar geestelijke volwassenheid
 172. Jaloersheid
 173. Jezus’ haastiglijk komen
 174. Joëls boodschap voor de kerk van de eindtijd
 175. Jubellied van de wandel met God
 176. Kennismakingsbrief
 177. Kent u de Zoon ?
 178. Kerstboodschap: De Christus van alle eeuwen
 179. Kerstoverdenking: Belofte en verwachting
 180. Kerstoverdenking: Boodschappers op de bergen
 181. Kerstoverdenking: De schatten der wijzen
 182. Kerstoverdenking: Een toegerust volk
 183. Kom, laten wij aanbidden die Koning
 184. Laten wij niet afdwalen van Gods normen en waarden!
 185. Leren luisteren zoals leerlingen doen
 186. Licht of duisternis (n.a.v. Amos 5)
 187. Liefdeloosheid in de Gemeente
 188. Lijden met Jezus – Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?
 189. Lijst met Bijbelstudies (via WEBSITE)
 190. Lijst met Engelstalige Bijbelstudies (via WEBSITE)
 191. Lijst met korte Bijbelstudies (via BLOG)
 192. Lijst met korte Engelstalige Bijbelstudies (via BLOG)
 193. Mede opgewekt met Jezus – een eis voor deze tijd
 194. Moeten wij op ‘de tekenen der tijden’ letten ?
 195. Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
 196. Naïn – lieflijke plaats (n.a.v. Lukas 7:11-17)
 197. Namaak of echt?
 198. Omstandigheden – Wat doen wij?
 199. ONbesneden oren
 200. Onder welke macht ?
 201. Onze kracht vernieuwen als de adelaar
 202. Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand a/h einde v/d huidige tijdsbedeling (deel 1): Inleiding
 203.      (deel 2): De middernachtsroep
 204.      (deel 3): Een herstelde Tempel
 205.      (deel 4): De grote verdrukking
 206.      (deel 5): De grote verborgenheid: meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente
 207.      (deel 6): Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde
 208.      (deel 7): “De wederkomst van Christus”
 209.      (deel 8): De wederkomst van Jezus Christus in verband met Juda en Israël
 210.      (deel 9): De eschatologische rede van Jezus
 211.      (deel 10): De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst
 212.      (deel 11): De gelijkenissen over de wederkomst nader bekeken
 213.      (deel 12): De 2de komst of wederkomst van Christus betekent ook oordeel
 214. Openbaring 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 11Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen(met ‘vers voor vers’ UITLEG)
 215.      Openbaring 1 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12
 216.      Openbaring 1 vers 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 217. Openbaring 2 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 218.      Openbaring 2 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 219.      Openbaring 2 vers 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 220. Openbaring 3 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6
 221.      Openbaring 3 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 222.      Openbaring 3 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 223.      Openbaring 3 (laatste gedeelte): SAMENVATTING van de UITLEG over de 7 Gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3
 224. Openbaring 4 vers 1, 2, 3, 4
 225.      Openbaring 4 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 226. Openbaring 5 vers 1
 227.      Openbaring 5 vers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 228. Openbaring 6 vers 1, 2
 229.      Openbaring 6 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8
 230.      Openbaring 6 vers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 231. Openbaring 7 vers 1, 2, 3, 4-8a
 232.      Openbaring 7 vers 4-8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 233. Openbaring 8 vers 1, 2
 234.      Openbaring 8 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 235. Openbaring 9 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 236.      Openbaring 9 vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 237. Openbaring 10 vers 1, 2, 3, 4
 238.      Openbaring 10 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 239. Openbaring 11 vers 1, 2
 240.      Openbaring 11 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 241. Openbaring 12 vers 1, 2, 3, 4, 5
 242.      Openbaring 12 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 243. Openbaring 13 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 244.      Openbaring 13 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 245. Openbaring 14 vers 1, 2, 3, 4, 5
 246.      Openbaring 14 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 247.      Openbaring 14 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 248. Openbaring 15 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 249. Openbaring 16 vers 1 t/m 21
 250. Openbaring 17 vers 1 t/m 18
 251. Openbaring 18 vers 1 t/m 24
 252. Openbaring 19 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 253.      Openbaring 19 vers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 254. Openbaring 20 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6
 255.      Openbaring 20 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 256. Openbaring 21 vers 1 t/m 27
 257. Openbaring 22 vers 1 t/m 21
 258. Opstandingsleven in Christus
 259. Paulus’ positieve OPENBARING: Waarnaar dient de Gemeente van de Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?
 260. Persoonlijk
 261. Pinksteren en spreken in tongen. Kan dat nog?
 262. Pinksteren: Het feest van de genadetijd
 263. Pinksteren, wat nu !?
 264. Podium & Gemeente (deel 1): Gods arbeider en zijn verhouding tot God
 265.      (deel 2): Gods arbeider in dienst van de Gemeente/Kerk
 266.      (deel 3a): De Gemeente, Gods woning in de Geest
 267.      (deel 3b): Wij moeten het Evangelie hoog houden
 268.      (deel 4): De bediening van het GEVEN voor Gods dienst
 269.      (deel 5): Door God geroepen tot leiderschap
 270.      (deel 6): PREDIK het Evangelie en de GEZONDE LEER
 271.      (deel 7): Een ouderling of diaken volgens de Bijbel
 272.      (deel 8): Ouderling of diaken in de praktijk van de Gemeente
 273.      (deel 9): Predikers… uitdelers van Gods verborgenheden
 274.      (deel 10): De verborgenheid van de ONgerechtigheid
 275. Redding uit de hand van Assur
 276. Stervensbegeleiding
 277. Tabernakel symbolieken (1): Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 278.      (2): Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 279.      (3): Plattegrond en constructie van de tabernakel
 280.      (4): De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 281.      (5): De Poort
 282.      (6): Het koperen Brandofferaltaar
 283.      (7): Het koperen Wasvat
 284.      (8): De WONING of eigenlijke tabernakel
 285.      (9): De DEUR en de heilige zalfolie
 286.      (10): De Tafel met Toonbroden
 287.      (11): De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 288.      (12): Het REUKALTAAR en het reukwerk
 289.      (13): De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 290.      (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen
 291.      (14b): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus (deel 2)
 292.      (15): De priesterwijding
 293.      (16): De Levitische offeranden – deel 1
 294.      (17): De Levitische offeranden – deel 2
 295.      (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen
 296.      (19): De 3 POORTEN van de tabernakel
 297.      (20): De Ark des Verbonds.
 298. Tot welke Gemeente behoren wij? (N.a.v. Openbaring 2 en 3)
 299. Twee verschillende stromen
 300. Van Golgotha naar de Opperkamer
 301. Vier wagens met paarden (een visioen uit Zacharia 6:1-8)
 302. Vijanden, die tegenover ons staan – Manipulatie en Intimidatie: vormen van toverij in de Gemeente!
 303. Volmaaktheid ‘in Christus’
 304. Voorbereidingen voor Zijn komst
 305. Waar gaan wij heen ?
 306. Waarnaar dient de Gemeente vd Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?
 307. Wachters als teken van de tijd
 308. Wanneer zal het afgelopen zijn met de welvaart ?
 309. Ware aanbidding (Kom, laten wij aanbidden die Koning)
 310. Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 1): Wie de aarde niet bewonen, als de Heer straks het 1000-jarige Rijk gaat vestigen
 311.     (deel 2): Wie de aarde niet bewonen… (deel 2)
 312.      (deel 3): Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich voor 100% laten heiligen…
 313.      (deel 4): Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk?
 314.      (deel 5): Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang v/h
  1000-jarige Rijk
 315.      (deel 6): Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?
 316. Wederkomst Jezus Christus
 317. Wederom Mijn volk (deel 1): Hosea – De schrijver en het Boek
 318.      (deel 2): Israël vóór de tijd van Hosea
 319.      (deel 3): Israël in Hosea’s dagen
 320.      (deel 4): Israëls wegvoering
 321.      (deel 5): Omzwervingen en nieuwe woonplaats van Israël
 322.      (deel 6): De bekering van Israël
 323.      (deel 7): De toekomst van Juda
 324.      (deel 8): De benauwdheid van Jakob
 325.      (deel 9): Ná Jakobs benauwdheid
 326. Wees gere(e)d en waakzaam
 327. Weggezonden
 328. Wie zal dan leven? Wie zal de dag van Zijn komst verdragen?
 329. Wie zal de berg des Heren (kunnen) beklimmen?
 330. Wonderlijke bedieningen
 331. Zie Hij, Jezus, komt !
 332. ‘Zien’ en ‘niet zien’

************************

KLIK HIER voor onze lijst met GRATIS (en vaak meer uitgebreide) Website-studies.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Algemene informatie, Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Studie van E van den Worm, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Daniël, Uitleg over het boek Hosea, Uitleg over het boek Openbaring en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Korte artikelen en (deel)studies, in alfabetische volgorde, met rechtstreekse link – bijgewerkt tot januari 2022

 1. Hans C. zegt:

  Dank je wel voor dit overzicht, ga het bewaren voor nu en later, zeker in deze spannende tijden vol leugen en bedrog.
  Groeten Hans C.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s