Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 3

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 3

Dichterbij Jezus

“Gedenk dan hoe gij het (Woord) ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat ure Ik over u komen zal”. (Openbaring 3:3, SV)
Wanneer wij Jezus liefhebben, zal ook Zijn kruis ons steeds dierbaarder worden. Deze dingen gaan samen. En wij zullen – zonder morren – ook ons eigen kruis dagelijks op moeten nemen, wat verbonden is aan het volgen van Jezus. In dit derde hoofdstuk van Openbaring ligt de nadruk op het dichter tot Jezus komen; wij zouden kunnen zeggen: het meer positieve aspect. In het tweede hoofdstuk van Openbaring wordt het afgescheiden zijn van de wereld beklemtoond, wat meer de ondertoon heeft van het gij zult niet van het Oude Verbond.
Ook in dit derde hoofdstuk van Openbaring zien wij weer de hemelse Hogepriester reinigend bezig zijnde in Zijn Gemeente. Jezus, Die te midden van de kandelaren (het beeld van de Gemeenten) wandelt. [1] Hij wast nog steeds de voeten van Zijn discipelen (zie Johannes 13 [2]), maar nu met het badwater des Woords: “Opdat Hij haar (= de Gemeente, zie vers 25) zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord.” (Efeze 5:26) [3]
Hij, Die in ons het goede werk begonnen is – waarover wij in Openbaring 2 lezen – wil ons ook tot de 4de en 5de graad van heiligmaking [4] brengen. Oftewel, Hij wil de Omheining [5] voltooien in ons leven, opdat ook de 4de en 5de el van afscheiding gekend zal worden en het een afscheiding wordt waar wij niet meer overheen kunnen kijken in de wereld. Absolute heiligheid.
Opmerkelijk is dat bij dit tweede “Gedenk dan” (het 1ste “Gedenk dan” staat in Openbaring 2:5) nu niet meer over onze geestelijke staat wordt gesproken, maar over de geestelijke maat. Een ongehoorzame Gemeente/Kerk moet worden herinnerd aan hoe het Woord was dat zij ontvingen. “Gedenk dan hoe gij het (Woord) ontvangen en gehoord hebt” (vers 3a). Als zij daar niet naar terugkeren, als zij daarvan blijven afwijken, zullen zij onder de maat zijn en in de Grote Verdrukking terechtkomen. “Zo zal Ik over u komen als een dief” (vers 3d). Hier wordt vooruitgegrepen op het beeld van Openbaring 11 vers 1-2, van een Voorhofsdeel van de Gemeente, dat straks vertrapt zal worden door de heidenen in de Grote Verdrukking, en een Heiligdomsdeel – “de tempel… en hen die daarin aanbidden” – dat bewaard wordt:
“En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven (tijdens de Grote Verdrukking); en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden (= de 3½ jaar van de Grote Verdrukking).” (Openb. 11:1-2, SV)
Dat Heiligdomsdeel wordt gemeten en zal blijken te voldoen aan de mate der grootte der volheid van Christus: “Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man (SV: volkomen man = volmaakt, in geestelijke zin), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.” (Efeze 4:13)
Ook in Openbaring 3 ligt het accent op het groeien naar Jezus toe – naar Zijn maat – het dichter tot Jezus komen. Waarvoor die Omheining nodig is, want zonder omheining, zonder heiligmaking is de christen niet veilig. Hij behoort dan noch tot Christus, noch tot de wereld. En de laatste zal hem verslinden en vertreden.
Hoe noodzakelijk is het daarom om te komen tot de volkomen heiligmaking (!), om ook de 4de en 5de graad te bereiken. Over de 4de graad lezen wij in vers 1, waar de Heer zegt: “Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood (Openbaring 3:1c). Hij constateert dat het geen echt leven is, maar schijn, namaak. Schijn-geestelijk leven, schijn-godzaligheid: “Zij hebben een schijn van godsvrucht (SV: een gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” (2 Timotheüs 3:5)
Veel zogenaamd geestelijk leven zien wij vandaag de dag, nadrukkelijk aanwezig door gebruis van activiteit, maar ernst in het gehoorzamen ontbreekt! Maar de Here wil dat wij die maat van heiligmaking bereiken, waarbij wij waarlijk leven naar Gods Woord! Dan zal dat diepe, innerlijke, geestelijke leven, dat waarachtig is, ook bij ons gevonden worden.
Maar de 5de el gaat nog verder. Wij vinden haar in Openbaring 3 vers 15a: “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent.” Voor warmte is vuur nodig. Wij moeten het vuur van de Heilige Geest [6] bezitten! Vele gelovigen zullen straks, als de Here komt, niet vervuld zijn met de Heilige Geest en daarom niet aan “de maat” (“van de grootte van de volheid van Christus”) voldoen. Zij zullen behoren tot de dwaze maagden [7], die geen olie in hun lampen zullen hebben (zie Mattheüs 25:1-13 [8]). De hoogste graad van heiligmaking is de waarachtige vervulling met de Heilige Geest, kenbaar onder meer aan de aanwezigheid van heilig vuur. Maar waak voor vals vuur en valse zalvingen, die zich in deze laatste dagen ook zullen manifesteren en in grote getale! Daarom moet er ook eerst sprake zijn van waarachtige onderwerping aan het Woord (de 4de el of graad); dat zal ons toebereiden om de Heilige Geest te ontvangen. Woord en Geest werken altijd samen.
In verband met deze gereed-making is er nog een lange weg te gaan voor de Gemeente/Kerk van de eindtijd, zo leren wij hier. En dit zal tevens de weg van kruisiging zijn. Nader tot Jezus betekent ook: nader tot het Kruis van Golgotha! Als wij dit, meer in het bijzonder, in het licht van de Ark van het Verbond [9] beschouwen dan vinden wij in de hoofdstukken 1, 2 en 3 (van Openbaring) de zevenvoudige bloedbesprenkeling – op de Grote Verzoendag, door de Hogepriester – vóór de Ark en het Verzoendeksel terug. De weg naar de volmaking, naar de volmaakte Gemeente/Kerk waarvan de Ark spreekt, is de weg van de zevenvoudige bloedbesprenkeling! Wij spreken ook wel over “de 7 bloedschreden tot Jezus”. In elk van de 7 brieven van Openbaring 2 en 3 [10] komen wij zo’n stap, zo’n schrede, tegen. In het kort noemen wij ze hier:

  1. Gods claim (op ons leven);

“Schrijf aan de engel van de Gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de 7 sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt.” (Openbaring 2:1)

  1. Lijden;

“Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.” (Openbaring 2:10)

  1. Het snijdende Woord;

“En schrijf aan de engel van de Gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft.” (Openbaring 2:12)

  1. Oordeel (over alles wat God mishaagt in ons leven);

“En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle Gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.” (Openbaring 2:23)

  1. Gehoorzaamheid;

“Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in WITTE kleren, omdat zij het waard  (SV: waardig) zijn.” (Openbaring 3:4)

  1. Geringheid;

“Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig (SV: kleine) kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen (SV: bewaard) en Mijn Naam niet verloochend.” (Openbaring 3:8)

  1. Kastijding;

“Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.” (Openbaring 3:19, SV)
Al deze dingen brengen het kruis in ons leven en zullen maken, dat er “bloed vloeit”. De weg die wij moeten gaan, die de Bruidsgemeente zal gaan, is geen gemakkelijke weg. Maar het is die prijs waard, want het is ook de weg die ons steeds dichterbij Jezus zal brengen!
Openbaring 3 vers 21 zegt dat wij uiteindelijk met Hem zullen zitten in Zijn Troon:
“Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: in het midden van de troon” – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.”

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 3de hoofdstuk wordt vervolgd

.

****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 3de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 3, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“. Link naar hoofdstuk 3, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Openbaring 1:20b, “…de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten.” (noot AK)
[2] Johannes 13:1-20, “En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft zich tegen Mij gekeerd. Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.”
Voor meer UITLEG, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmakingvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (3): Plattegrond en constructie van de tabernakel van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Mattheüs 25:1-13 (SV), “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren (= de wijze maagden), gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere (dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.”
NOOT: Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “meisjes”, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (2x noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze GRATIS studies hiervan Openbaring 2 en Openbaring 3 van CJH Theys en/of Openbaring 2 enOpenbaring 3 van E. van den Worm. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s