Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 4

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 4

God regeert

“En uit de Troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de Troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.” [1] (Openbaring 4:5) [2]
Omdat God regeert behoeven Gods kinderen nimmer te vrezen. Hij Die onze tijden in Zijn hand heeft, is ook de Heerser over het gehele universum. Deze boodschap heeft ons echter wel meer te zeggen.
Johannes werd opgetrokken in het paradijs Gods, in de derde hemel. Hem mocht dit reeds ten deel vallen. Net als Mozes, die de aardse tabernakel [3] inrichtte naar het hemelse voorbeeld dat hij had mogen aanschouwen: “Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp (SV: naar hun voorbeeld), dat u op de berg getoond is.” (Exodus 25:40)
Ook de profeten Jesaja en Ezechiël mochten reeds een blik slaan in de hemel waar God woont (zie Jesaja 6 en Ezechiël 1).
En ook de apostel Paulus vertelt in 2 Korinthe 14 over een dergelijke ervaring. Hij zegt daar niet wat hij zag, maar elders spreekt hij, onder meer, over God Die een ontoegankelijk licht bewoont”: “Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont…” (1 Timotheüs 6:16a)
Johannes op Patmos dan mocht even helder aanschouwen wat eenmaal Mozes zag, namelijk de hemelse Tabernakel. Het prototype, waarvan de Tabernakel van Israël [4] een afspiegeling is. Johannes werd door Jezus Zelf binnengeleid door een Deur in de hemel (volgens Openbaring 4:1) en daar zag hij de Troon van God als de centrale plaats in de hoogste hemel:

  • “Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik (= Jezus) zal u laten zien wat hierna moet geschieden.(Openb. 4:1)
  • “En Hij Die daar (op de Troon) zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de Troon, die eruitzag als een smaragd.” (Openbaring 4:3)

De aanblik van God was als een schitterende en fonkelende diamant (de jaspis-steen), waar bijna niet in te zien is – het ontoegankelijk licht, de shekinah [5] – waarbij Johannes nog wel zag dat de Troon was “als de roodbruine sardius-steen”. En om de Troon was een regenboog, waarin de rode smaragdkleur overheerste. De kleur van het Bloed van Jezus!
Trouwens de regenboog zelf duidt het ook al aan: het is de Genadetroon. Zo verheven en schrikkelijk de heerlijkheid en majesteit van God ook is, daar is nochtans iets liefelijks. De Almachtige God is ook de Here Die barmhartig en genadig is en groot van goedertierenheid! Door het Bloed van Jezus mogen wij nu met vrijmoedigheid toegaan tot de Troon der genade: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de Troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (SV: te bekwamer tijd).” (Hebreeën 4:16)
De Ark van het Verbond [6]

is in de Tabernakel van Israël [7] de uitbeelding van deze Troon van God. Rondom en het dichtst bij de Troon zag Johannes de 4 levende wezens (dieren), waarover ook Ezechiël spreekt: “En in het midden van de Troon en om de Troon heen waren 4 dieren (letterlijk: levende wezens), vol ogen van voren en van achteren.” (Openbaring 4:6b)
In hun beschrijving herkennen wij de 4 gestalten van Jezus Christus: Zoon van God (arend), Zoon des mensen (mens), Koning (leeuw) en Dienstknecht (kalf). Ook verwijzen deze 4 – die wij in de Israëlitische Tabernakel tegenkomen in de 4 pilaren van de Voorhang (of: van het Voorhangsel) [8] – naar de 4 personen die lichamelijk ten hemel zijn gevaren: Henoch, Mozes, Elia en Jezus.
De 4 “dieren (= levende wezens)”, zo lezen wij bij Ezechiël (in hoofdstuk 1), dragen de Troon van God en zijn zelf omgeven door ieder 2 hemelsblauwe “raderen” die hen – en de Troon – ogenblikkelijk naar iedere gewenste plaats kunnen brengen. [9]
Verder zag Johannes de 7 vurige lampen of fakkels (zie Openbaring 4:5), die ons spreken van de alomtegenwoordige Geest van God, ook wel genoemd de 7 ogen des Heren, die de ganse aarde doorwandelen (zie ook nog Openbaring 5:6):

  • “En uit de Troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de Troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.” (Openb. 4:5)
  • “En ik zag, en zie: te midden van de Troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God [10], die uitgezonden zijn over heel de aarde.” (Openb. 5:6)

Vanwege die alomtegenwoordigheid wordt de Heilige Geest hier voorgesteld als “7 geesten van God”. Maar, het is (en blijft) de ene Heilige Geest. In de Tabernakel waren eveneens 7 lampen, maar deze vormden tezamen een Gouden Kandelaar! [11]
De 24 ouderlingen, die rondom de Troon zaten (in Openbaring 4:4), doen ons denken aan de 24 priesterorden en evenzovele zangers-orden uit het Oude Testament: “En rondom de Troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.” (Openb. 4:4)
Hier hebt u de plaats van de Gemeente in de hemelse Tabernakel, Gods priestervolk, een “koninklijk priesterschap” van 1 Petrus 2 vers 9: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” Als “opzieners” stellen deze ouderlingen de 2×12 voornaamste apostelen voor, die van de Vroege Regen [12] en van de Spade Regen [13], het begin en het einde van het Gemeentelijke tijdvak. Zij vertegenwoordigen derhalve de Gemeente/Kerk van alle eeuwen.
Verder zag Johannes “een glazen zee” (zie Openbaring 4:6), waarmee het Koperen Wasvat [14] correspondeert in de aardse Tabernakel en waarover wij later nog zullen spreken. Wat Johannes hier niet zag, of althans niet beschrijft, is behalve het hemelse Reukaltaar [15] – dat wij in Openbaring 8:3 tegenkomen – het Brandofferaltaar. [16]
De mogelijke verklaring is, dat Johannes waarschijnlijk op de plaats stond van dat Brandofferaltaar. In ieder geval is dit het voorwerp en beeld dat in de hoofdstukken 4 tot en met 7 van het boek Openbaring sterk op de voorgrond treedt. Want let nu op het centrale gebeuren in het 5de vers van dit hoofdstuk: Bliksemstralen, donderslagen en stemmen komen voortdurend vanuit de Troon. De Troon van God is het zenuwcentrum van het gehele heelal”. Het is de plaats van waaruit alles geregeerd, geregeld en geordend wordt, zo zien wij hier. Gods bevelen gaan voortdurend en onophoudelijk door het gehele universum. Gods oordelen – bliksemstralen en donderslagen – beheersen ook al het leven hier op aarde en Hij ziet alles (denk aan: “de 7 geesten Gods”!).
De Here Jezus ging Johannes tonen wat er “na dezen geschieden moet”: Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden” (Openbaring 4:1). Maar voordat Johannes ziet wat er in de eindtijd gaat gebeuren, ziet hij eerst hoe God door alle eeuwen heen de teugels in handen heeft van al het tijdgebeuren en dat Hij in een lange rij van oordelen het kwaad in bedwang hield en houdt. Van die oordelen en dat oordeelsvuur – als het ware aangestoken door die bliksems – is het Brandofferaltaar de uitbeelding. Dit altaar is de plaats waar het oordeel voltrokken wordt. Een vierkant altaar (in Israëls tabernakel); de 4 zijden wijzen heen naar de 4 windstreken en spreken dus van de gehele wereld.
Het is ook de plaats van de dood. Het is de mens – ieder mens – gezet te sterven en daarna komt het oordeel, zegt de Schrift. Maar voor wie “in Jezus” zijn is er geen oordeel meer. Hij stierf voor ons, een eeuwige verzoening teweegbrengende. Hij heeft ons verlost van de vloek van de wet, Zelf een vloek geworden zijnde (want: “vervloekt is ieder die aan het hout hangt” [17]). Jezus heeft het volle oordeel Gods gedragen voor allen die in Hem geloven en die Hem willen volgen. Er is “geen verdoemenis (meer) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest, zegt Romeinen 8:1.
In het troongezicht zien wij de genade Gods uitgebeeld in die regenboog. En Jezus sprak tot Johannes – en zegt tot allen die in Hem geloven naar de Schrift – (in Openbaring 4:1) “Kom hier, omhoog” en Hij stelde hem boven dat altaar. Geen oordeel voor wie in Hem gelooft als Verlosser en Zaligmaker. Maar, wij moeten wel ons oude leven vrijwillig op dat altaar leggen!! En dan zullen wij het ware leven vinden. Dan ontdekken wij dat dit altaar de plaats is waar “de Boom des Levens” groeit: “Wie oren heeft, laat hij horen (en gehoorzamen c.q. doen) wat de Geest tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)
Het kruis van Golgotha is ons Brandofferaltaar.
God regeert. Wie tot Jezus’ Bruid wil behoren, stelle zich vrijwillig onder dit hoogste gezag. Volkomen gehoorzaamheid, volle onderwerping, is wat God vraagt van de Bruiloftskinderen. Wij moeten doen wat die 24 ouderlingen doen. Zij wierpen zich neder en aanbaden Hem Die op de Troon zit en Die in alle eeuwigheid leeft: “Zo vielen de 24 ouderlingen voor Hem, Die op de Troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de Troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.” (Openbaring 4:10-11, SV)
Als wij dit doen, zullen wij de vrede vinden. Zullen wij de verzoening in volheid vinden. Zullen wij Christus’ Bruid mogen zijn. En zullen wij bewaard worden voor de oordelen die straks over de wereld komen.

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 4de hoofdstuk wordt vervolgd

 

****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 4de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 4, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“. Link naar hoofdstuk 4, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Shekinah = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met BOVEN-NATUURLIJK Licht van God. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie noot 4.
[8] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligenvan E. van den Worm. (noot AK)
[9] Ezechiël 1:15-21+26, “Toen ik die (vier) levende wezens zag, zie, er was een wiel (SV: rad) op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen (SV: raderen) en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier. Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee, en wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen. Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen (SV: raderen).” … “En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens.” (noot AK)
[10] Zie noot 1.
[11] Zie eventueel onze studie De GOUDEN 7-voudige KANDELAARvan E. van den Worm. (noot AK)
[12] De Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot AK)
[13] De Spade Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) –vooral in geestelijke zin– klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de –wereldwijde– opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).
Zie eventueel onze studie De Spade Regen OPWEKKING van H. Siliakus en/of De Spade Regen Opwekking KOMT van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (7): Het koperen Wasvatvan E. van den Worm. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (12): Het REUKALTAAR en het reukwerkvan E. van den Worm. (noot AK)
[16] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (6): Het koperen Brandofferaltaarvan E. van den Worm. (noot AK)
[17] Galaten 3:13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een (SV: het) hout hangt.” (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gods Geest, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s