Boekbespreking 76: Simson (UITLEG van Richteren 14 en 16)

Het portret van een kind van God dat met verleiding en zonde speelde

Simson kleurSimson was een sterk mens, sterk ook in de genade van God. Hij had veel kracht ontvangen van God. God openbaarde Zich kennelijk in zijn leven. En toch… als een geweldig baken in de zee van Gods heilsgeschiedenis staat zijn levensschip, gestrand als het is op de klippen van verleiding en zonde!
Laat ons niet spelen met de goedertierenheid en met de genade van onze barmhartige God, zoals Simson dat deed! Simson kon de verlokkingen van de zonde niet weerstaan. Zijn leven werd gekenmerkt door balanceren op de rand van het Koninkrijk Gods, tot hij in de afgrond viel van zonde, smaadheid en gevangenschap. Daar kreeg hij nog éénmaal genade van God om zich op zijn vijanden te wreken, die hij met zich meetrok in de dood…
O, Simson! God had Zich zoveel wonderlijker in zijn leven kunnen openbaren, ware het niet dat hij die randgebieden bewandelde en bewoonde!
Laat ons toch dichter bij Jezus’ hart schuilen, ja, in Hem wonen, en wegvluchten van die randgebieden, waar de zonde lokt!
De naam “Simson” betekent “zonnekind”, maar hoeveel duisternis kwam er in zijn leven door zijn spel met de zonde!
Simson was een kind van de almachtige God:
“Want God, de HEERE, is een Zon en Schild…” (Psalm 84:12a). [1] Onze Here is “…de Zon der gerechtigheid…”! (Maleachi 4:2). Hij is een Licht, een Kracht, een Heerlijkheid, als die van de zon. Wij dienen een God van Vuur! Als wij willen, worden wij door Hem (toe)bereid om ons te kunnen baden in het licht van Zijn glorie, om ons te verlustigen in de Zonnekracht van Zijn tegenwoordigheid!
Begrijpt me goed! Ik zeg niet dat de zon God is, maar dat God een Zon van Kracht, Gerechtigheid en Licht is. Gods Zonneheerlijkheid is voor een mensenkind dat zijn barmhartigheid heeft gezocht, genade-brengend en levenwekkend, maar voor een zondaar, die de zonde liefheeft en erin wil blijven, verterend en vernietigend; een ware hel! Voor dezulken staat er geschreven: “Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God!” (Hebreeën 10:31)
Maar, voor al degenen die zich berouwvol tot Hem bekeren – in belijdenis van hun zonden – is Hij een Zon van eeuwige genade en liefelijkheden.
Onze kosmische zon staat typerend voor onze God. De stralen van onze zon zijn DODEND, ware het niet dat het atmosferische omhulsel, dat onze aarde omhult, die stralen LEVENWEKKEND maakt! Het is de geschonken genade in het Bloed van Jezus [2], die onze God voor ons, zondaars, LEVENDWEKKEND maakte! Maar verwerpen wij het Bloed van Golgotha, dàn krijgen wij ONHERROEPELIJK te maken met het OORDEEL van God! Omdat wij dan de hand van de almachtige God, die Hij om ons te redden heeft uitgestoken, smadelijk hebben verworpen! Telkens als u de boodschap van Zijn reddende liefde hoort en u verwerpt die, wordt op de hemelse ‘Bank’, op uw ‘rekening’, toorn op toorn van God bijgeschreven: “Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God” (Romeinen 2:5)!

.

Simson wilde trouwen met een dochter van de vijand

  • Richteren 14:1-3, “Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei: Ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Welnu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder: Is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw, dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader: Neem háár voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste (SV: bevallig in mijn ogen).”

Hij raakte verliefd op een vrouw van de vijand! De Filistijnen stonden in die dagen vijandig tegenover Israël. Simsons volk werd in die dagen door de Filistijnen overheerst en belaagd! In dit verhaal staan zij typerend voor de boze. Vertaald in het licht van onze dagen zouden wij kunnen zeggen: Simson werd verliefd op een WERELDS meisje en wilde haar trouwen.
Zijn wij verliefd geraakt op iets van deze wereld? Zijn wij GELD en MATERIE gaan adoreren of een LEVENSSTIJL uit die wereld, of is, zoals bij Simson, een WERELDS MEISJE het lokmiddel van satan om ons van Christus af te trekken?

  • Richteren 14:4, “Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de HEERE was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël.”

God heeft deze VERLEIDING op Simsons levensweg toegelaten om hem te leren OVERWINNEN [3] over al zulke verleidingen.
Het beeld van de brullende leeuw, die hem aanviel, dat wij in de volgende verzen kunnen lezen, en die hij in Gods kracht moest en kon overwinnen, past in het kader van deze les door God aan Simson gegeven. De leeuw typeert satans woeste aanval op Simson door krachtige, WERELDSE verleidingen heen. Maar Simson had zijn God niet begrepen…

  • Richteren 14:5-9, “Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw. En zij was in Simsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af (SV: na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen; toen week hij af) om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw, met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van, en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had.”

Hier wilde God hem leren dat hij die leeuw in hem, de “oude mens” die hem naar de wereld en haar aanlokkelijkheden trok, moest doden door de aan hem geschonken kracht van de Heilige Geest. [4] Het was zijn eigen vlees, de begeerlijkheden die in dàt vlees huisden, die het kind van God in hem wilden doden.
Evenzo vrienden is het onze taak om al onze leden die nog op de aarde zijn te doden in de Naam des Heren (zie Kolossenzen 3:5 [5]). En als wij die hebben gedood zullen wij, net als Simson, in het karkas van die gedode leeuw in ons de zoete honig van het Nieuwe Leven [6] smaken, die de Heilige Geest in ons wil bouwen.
Nogmaals: Simson heeft zijn les niet geleerd. Hij heeft die vrouw genomen, maar toch kwam er een kink in de kabel: het huwelijk ging niet door. De Here had het voor hem en Israël ten goede geleid, zodat tenslotte 30 en later 1000 man van de vijand door Simson werden verslagen, waardoor er rust heerste in Israël, 20 jaar lang (zie Richteren 15:20 [7]). Twintig jaren kon hij zijn roeping vervullen als Gods richter in Israël, maar dan lokte de zonde opnieuw En Simson liet zich verlokken… Het was het begin van het einde, want hij zou hierdoor Gods volk niet langer richten dan die 20 jaren.

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartphone-formaat).

E. van den Worm
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God… van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[5] Kolossenzen 3:5, Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.”
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Richteren 15:20, “En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, twintig jaar lang.”

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, BEWARING voor de grote verdrukking, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Tekenen vd eindtijd, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s