Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 6

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 6

Straf en inkeer

“En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de Troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven (SV: wie kan [voor God] bestaan)? (Openbaring 6:15-17) [1]
In dit hoofdstuk is sprake van straf en inkeer. Inkeer is slechts mogelijk wanneer de Heilige Geest aan het werk is. En het is deze Derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid [2], Die wij hier dan ook werkzaam zien. In Openbaring hoofdstuk 4 zagen wij God de Vader, Degene Die op de Troon zit, en in hoofdstuk 5 ging het over God de Zoon, het Lam Dat is geslacht, en hier komen wij dan God de Heilige Geest tegen. Hij is de Ruiter op het witte paard [3] van het 1ste zegel, Die overwinnende rondtrekt door de wereld in de laatste dagen en onoverwinnelijk is: “En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.”  (Openbaring 6:2)
Maar eerst zien wij weer het Lam, Dat nu begint met het openen van de zegels. Het Lam is de gedaante van onze Here Jezus, welke bij uitstek spreekt van Zijn werk van VERZOENING voor ons. Nu komt Hij echter met het oordeel over een wereld die deze verzoening verwerpt. Tegelijkertijd zal Hij de getrouwen leiden naar de volheid van verzoening: te mogen behoren tot de volmaakt heilige Bruid van het Lam. Het 7de zegel brengt de Bruiloft van het Lam [4] (zie Openbaring 8 [5])! En de vorming en vervolmaking van de Bruidsgemeente is het werk van de Heilige Geest. [6] Daarom begint het 1ste zegel met deze gezegende Derde Persoon (beter gezegd: met de 3de Openbaringsvorm) van de Goddelijke Drie-eenheid.
Als het Lam de zegels gaat openen komen de oordelen van God over de aarde. [7] En het zal zo erg worden dat de mensheid die God geheel heeft weggebannen uit haar samenleving zal moeten erkennen dat het de toorn van God is!
Aanvankelijk zal er van inkeer echter nog niets te merken zijn. Het openen van de zegels is in het begin van de 20ste eeuw begonnen. In 1906 begon de Heilige Geest Zijn triomftocht over de wereld. Over een eenvoudige menigte, bijeen in de Azusastreet in Los Angeles kwam voor het eerst na lange tijd de Geest van God en zij spraken en verheerlijkten God “in nieuwe tongen”.
Het 1ste zegel was geopend, het witte paard, en vele opwekkingen van de Heilige Geest vonden sindsdien plaats over heel het aardrond: “En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen” (Openbaring 6:2). En uiteindelijk zal het uitmonden in de grote wereldwijde Spade Regen-uitstorting [8] van de Heilige Geest vlak voor de komst van de Bruidegom. Dan wordt de Bruid gevormd en gereedgemaakt.
Maar ook het 2de zegel ging open, het rode paard: “En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven” (Openbaring 6:4). Dat was in 1914, toen de 1ste Wereldoorlog uitbrak. Sinds die tijd heeft de wereld geen vrede meer gekend en heeft in ontelbare kleine en grote oorlogen het bloed van mensen gevloeid. En het gaat nog steeds door.
Toen kwam het 3de zegel, het zwarte paard: “En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning (letterlijk: “denarie”, het dagloon van een arbeider) en drie maten gerst voor een penning (= SCHAARSTE AAN VOEDSEL (!) gepaard met DUURTE). En breng de olie en de wijn geen schade toe (= de mensen die het zegel van God op hun voorhoofd hebben – volgens Openbaring 9:4b)(Openbaring 6:5-6). Wij schrijven 1929, de grote Beurskrach. Hele volkeren werden in armoede gedompeld. Hongersnoden en schaarste aan de meest elementaire levensbehoeften werden “normale” verschijnselen in onze wereld.
Daarna, plusminus vanaf 1945, ging het 4de zegel open en kwam het vale of grauwe paard. De dood begon rond te waren door de wereld. Miljoenen stierven sindsdien door besmettelijke ziekten en door welvaartsziekten. Door natuurrampen en door andere soorten van rampen. Ook door schrikbewinden van vele “wilde beesten der aarde”: “En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (SV: “wilde beesten”) van de aarde.” (Openbaring 6:8)
Omstreeks 1950 ging het 5de zegel open. Vele christenen stierven de marteldood, met name onder communistische, islamitische en ultrarechtse regimes: “En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Openbaring 6:9-11)
Onder dit 5de zegel leven wij nu (geschreven rond 1990). De gebeurtenissen van het 6de zegel (vermeld in Openbaring 6:12-17) zullen plaatshebben aan het eind van Jakobs Benauwdheid [9] (de oorlog van Gog [10]): “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de Troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven (SV: wie kan [voor God] bestaan)?(Openb. 6:12-17)
Tot nu toe merken wij er niets van dat de mensheid zich verootmoedigt en de volken “gerechtigheid leren” onder de oordelen van God: “Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is” (Jesaja 26:9). Maar onder het 6de zegel zal – onder de werkingen van de Heilige Geest [11] – die inkeer komen en tot vele bekeringen leiden. Beschreven wordt hier een stemming van inkeer. Dan zal, in de tijd van de Spade Regen [12] die dan aanbreekt, de laatste oogst van zielen binnengehaald worden, zielen die ook aan zullen zitten aan het Bruiloftsmaal! Groot is Gods genade!
Wij zien in Openbaring 6 – en zijn daar in onze tijd ook getuige van – dat deze wereld op Gods Brandofferaltaar komt te liggen; omdat zij de verzoening door Christus verwerpen. Wanneer er geen slachtoffer (een geslacht offer; er moest bloed vloeien – AK) voor de zonde is, moet de mens zelf betalen. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God! Het oude Israël kende 5 grote offeranden (ofwel: offers), die op het Brandofferaltaar [13] in de Tabernakel [14] – en later in de Tempel – gebracht werden. Deze offeranden vinden wij terug in het huidige tijdsgebeuren:

  • 1ste zegel – opwekkingen: het DANKOFFER. [15] God begint met de afzondering en uitredding van de “Noachs”. Danktonen weerklinken over de gehele aarde.
  • 2de zegel – oorlogen: het BRANDOFFER [16] van onnoemelijk vele mensenlevens. Het brandoffer was een offer dat men niet bracht omdat men iets misdaan had, maar om God te eren. Dit nu doet de huidige mensheid niet. In al dat bloedvergieten kunnen wij zien dat God de eer gaat opeisen die Hem niet wordt gebracht! Versta de taal van de tekenen der tijden!! En God zal hetzelfde doen met die kinderen Gods die verzuimen Hem te eren in hun leven!
  • 3de zegel – hongersnoden: het SPIJSOFFER. [17] Voor velen op aarde is er geen spijze (= voedsel) en dus geen leven meer. Ook in andere opzichten is waar wat hier getoond wordt. Wij zien dat het leven – meer en meer – uit deze wereld wordt weggenomen; omdat zij de Levensvorst niet nodig hebben…
  • 4de zegel – massaal sterven door ziekten, rampen, schrikbewinden, enzovoort: het SCHULDOFFER. [18] Een onbekeerlijk mensdom krijgt de schuldrekening van God gepresenteerd.
  • 5de zegel – martelaren: het ZONDOFFER. [19] Dit offer was bedoeld als plaatsvervangend verzoenend offer. Nog altijd sterven er vele onschuldige navolgers van Christus, maar nu niet plaatsvervangend en verzoenend, doch om wraak roepend: “En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?” (Openbaring 6:10)!

Toch zal er straks nog behoud zijn voor degenen die dan alsnog de Naam des Heren aanroepen. Ook in Joël 2 vers 30-32 lezen wij dat in een tijd van “bloed, vuur en rookdampen” er ontkoming zal zijn voor wie zich bekeren: Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn (SV: bij de overgeblevenen), die de HEERE roepen zal.” (Joël 2:30-32)
En de Bruidsgemeente zal in die dagen – onder het 6de zegel – tot volmaking [20] komen. Het is dan – maar ook nu reeds: “…Heden, als u Zijn Stem hoort, verhard dan uw hart niet” (Hebreeën 4:7b) – voor Gods kind de tijd om “alles op het altaar te leggen”, om tot een volledig en volkomen offer van zichzelf te komen. Weer zien wij dan het beeld van dat Brandofferaltaar. Maar ook een ander beeld, namelijk dat van de bloedsprenkeling op het verzoendeksel. [21] Wie tot de volheid van verzoening willen komen, zullen zichzelf geheel moeten geven.
Wie zijn leven niet zal willen verliezen, “is Mijns niet waardig” [22], zei Jezus eenmaal. Wacht niet langer met deze volkomen overgave!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 6de hoofdstuk wordt vervolgd

 

*****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 6de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 6, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“. Link naar hoofdstuk 6, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

 **********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[3] Zie eventueel ons GRATIS artikel Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ? van A. Klein. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Openbaring 8:1, “En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur.”
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aangebroken. Het kan niet anders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon met Zijn Bruid van mensenkinderen zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en van de vleeswording van Jezus Christus. Dit halve uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking op de Bruiloft van het Lam. In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer de 7de engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid Gods vervuld zal worden”. Het huwelijk van Christus en de Bruidsgemeente wordt genoemd: “de grote verborgenheid” (zie Efeze 5:32). Wij kunnen dus stellen, dat de openbaring van de verborgenheid Gods BEGINT met de ontsluiting van het 7de zegel. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studies God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schuddenen/ofDe dag van JaHWeH / De dag des Herenvan E. van den Worm. (noot AK)
[8] De Spade Regen-uitstorting = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) –vooral in geestelijke zin– klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de –wereldwijde– opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).
Zie eventueel onze GRATIS studie De Spade Regen OPWEKKING van H. Siliakus en/of De Spade Regen Opwekking KOMT van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie Wederom Mijn volk (deel 8): De benauwdheid van Jakob en Wederom Mijn volk (deel 9): Ná Jakobs benauwdheid van H. Siliakus. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze GRATIS studie De Russische opmars – De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38+39) van CJH Theys . (noot AK)
[11] Zie eventueel onze GRATIS studie De werkingen van de Geest in de eindtijd (het ware Pinksterfeest) van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie noot 8.
[13] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (6): Het koperen Brandofferaltaarvan E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze GRATIS studie De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God van E. van den Worm. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (16): De Levitische offeranden – deel 1van E. van den Worm.
Korte intro:
In Leviticus hoofdstuk 1 t/m 7 worden 5 typen van OFFERANDEN onderscheiden:
Vrijwillige
offeranden “tot een liefelijke reuk den Here”.
Het zijn offeranden, die GEMEENSCHAP met God en Zijn Christus ten doel hebben en openbaren; offeranden die aan God worden gegeven door de NIEUWE mens in Christus, waarom ze ook wel “offeranden der Gerechtigheid” worden genoemd. (Ps.51:21)
1. het BRANDOFFER (Lev.1 + 6:8-13)
2. het SPIJSOFFER (Lev.2 + 6:14-18)
3.  het VREDE of DANKOFFER (Lev.3 + 7:11-34 + 19:5-8)
Verplichte
offeranden. Het zijn offeranden, die VERBROKEN GEMEENSCHAP met God moeten herstellen. Deze offeranden moeten worden gegeven door de OUDE mens tot zijn zelfs behoud in Christus.
4. het ZONDOFFER (Lev.4 + 6:24-30)
5. het SCHULDOFFER (Lev.5 + 6:1-7 + 7:1-7)
ALLE offeranden wijzen heen naar Christus, Die Zich voor ons op Golgotha offerde; en vertellen ons van onze GEMEENSCHAP, die wij met Christus en Zijn offerande hebben. Ook moeten ALLE offeranden met ZOUT gezouten worden (Lev.2:13, Ezech.43:23-24, Mark.9:49) dat wil zeggen alle offeranden moeten de NIEUWE MENS IN CHRISTUS, HET WOORD GODS, ten doel hebben, die zich door de mens openbaart in de KRACHT en in de LIEFDE GODS. (noot AK)
[16] Zie noot 15.
[17] Zie noot 15.
[18] Zie noot 15.
[19] Zie noot 15.
[20] Zie eventueel onze GRATIS studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[21] In de 1ste plaats beeldt de Ark van het Verbond de Troon van God uit. De beide Cherubs en het Verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De Cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het Verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. In Deut.6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
De Ark van het Verbond staat in de 2de plaats voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid. (noot AK)  
[22] Mattheüs 10:37-38, Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.” (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s