Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 9

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 9

Niet langer twisten

“En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.” (Openbaring 9:1) [1]
Wanneer wij in Gods Woord lezen over de dingen die gaan komen, kunnen wij God niet genoeg danken dat Hij “ons maakte tot Zijn kind”. In Openbaring 9 lezen wij over de meest verschrikkelijke tijd die de aarde ooit gekend zal hebben, de Grote Verdrukking. De Here wil ons uit dat uur van de verzoeking bewaren (volgens Openbaring 3:10), maar dan moeten wij wel Zijn Woord in lijdzaamheid bewaren: “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor (SV: uit) het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openb. 3:10)
Als de 5de engel heeft gebazuind, wordt satan uit de hemel geworpen. Niet langer zal hij Gods kinderen aan kunnen klagen bij God. Na de opname van de “mannelijke zoon” [2] wordt hij, satan, uit de hemel verwijderd: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” (Openbaring 12:9 [3])
Maar op aarde zal hij in een mens varen en zich manifesteren als de antichrist, de valse messias. Deze mens zal de Judas van de eindtijd zijn die door een ongehoorzaam mensengeslacht als redder en supermens verwelkomd zal worden. De Grote Verdrukking begint dan. Alle vlees komt onder het oordeel, zoals eertijds ten tijde van de zondvloed. Bij de 5de en de 6de bazuin – ook genoemd het 1ste en 2de wee – krijgt satan voor korte tijd vrij spel en, binnen zekere grenzen, alle macht op aarde. God laat door hem het goddeloze mensdom straffen. Als Hij het nodig acht, gebruikt God zelfs de duivel/satan! God zet hem in om het “Koperen Wasvat-oordeel” over deze wereld te voltrekken. De dan levende mensheid zal de volkomen vernietiging wachten in Gods “oordeels-zee”.
Alle gebeurtenissen zullen, van dan af, ervan blijk geven dat God dan niet langer twist met de mens. Aan Zijn geduld en lankmoedigheid zal een einde gekomen zijn. Net als in de dagen van de zondvloed zal de Here zeggen: “Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is.” (Genesis 6:3a)
De 5de bazuinplaag betekent dat horden van demonen worden losgelaten op de mensheid. Vijf maanden van pijniging door demonen breken dan aan (volgens Openbaring 9:5), waarbij ze zelfs niet kunnen sterven:

  • “En hun (de demonen) werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.” (Openb. 9:5)
  • “En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.” (Openbaring 9:6)

De demonen zullen de overhand hebben op de aarde gedurende dezelfde tijd als de wateren de overhand hadden over de aarde tijdens de zondvloed – 150 dagen of 5 maanden – zie Genesis 7 vers 24: “En het water had 150 dagen lang de overhand op de aarde.”
Het zal een gruwelijke plaag zijn, waarbij men helse pijnen zal moeten doorstaan. Daarna komt de 6de bazuin met een onvoorstelbaar gruwelijke oorlog: “Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam.” (Openbaring 9:18)
De antichrist zal zijn absolute alleenheerschappij vestigen op deze aarde. Alle nationalisme en zelfbeschikkingsdrang – waarover we in onze tijd (geschreven rond 1990) zoveel horen – zal meedogenloos de kop ingedrukt worden. De hele wereld komt dan onder de knoet van de antichrist (dan hebben die dwaze strevers naar “één Europa” en naar een “één wereldregering” hun zin !). De gehele wereld zal onder zijn laars vermorzeld worden. Geen enkel mens zal meer vrij of zichzelf kunnen zijn. God trekt Zich terug, Hij zal niet langer twisten met de mens, en dit zal het gevolg zijn. Maar zij zullen zich ook niet meer kunnen bekeren: “En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.” (Openbaring 9:20-21)
Want, de Heilige Geest is dan uit de wereld weggenomen. Alle vlees wordt aan de vernietiging prijsgegeven.
Gods Geest zal niet meer twisten met de mens. Maar nu, in onze dagen, werkt Hij nog aan mensenharten en zal/wil hen overtuigen van hun “zonde”, van de “gerechtigheid” (die er is “in Christus”) en van het komende “oordeel”: “En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.” (Johannes 16:8 [4])
Welk een dringende waarschuwing gaat er uit van dit 9de hoofdstuk van het Boek Openbaring. Laat ons de stem van de Heilige Geest niet smoren, want anders zullen wij zelf in het oordeel van God gesmoord worden. Nu zoekt die Stem nog ons behoud, straks zal hij de ondergang van de mensen zoeken. Lees Openbaring 9 vers 13: “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.”
De Stem uit “de 4 hoorns” van het Reukofferaltaar [5] voor Gods Troon, is de Heilige Geest, Die immers de kracht – symboliek van de hoorns – verleent aan de gebeden der heiligen (het reukwerk [6] van het Reuk- of Wierookaltaar).
Daarom wordt – zolang het nog heden genaamd wordt – gezegd: “…Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet!” (Hebreeën 4:7)
Maak u gereed om uw Bruidegom te ontmoeten.

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 9de hoofdstuk wordt vervolgd

.

*****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 9de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 9, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 9, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS (deel)studie De wegrukking van de mannelijke zoon”, te vinden in deel 11 van de studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (uitleg boek Openbaring) van H. Siliakus. (noot AK)
[3] Voor meer uitleg over dit 9de vers, zie onze GRATIS studies hierover Openbaring 12 van CJH Theys en/of Openbaring 12 van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Voor meer UITLEG van dit vers, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (12): Het REUKALTAAR en het reukwerkvan E. van den Worm. (noot AK)
[6] Er mocht geen “vreemd vuur” gebruikt worden bij het branden van het reukwerk; ook mocht er hierbij geen “vreemd reukwerk” gebruikt worden. Dit wil zeggen: onze gebeden moeten zuivere motieven kennen. Ze moeten rein en heilig zijn én gedreven door de LIEFDE en BEWOGENHEDEN Gods en enkel en alleen strekken tot verheerlijking van het Lam van God en de GENADE-WERKINGEN Gods.
Er mochten geen spijsoffer, drankoffer of brandoffer op dit reukaltaar komen. Ons gebedsleven mag niet gedreven worden door WETTISCHE motieven of gebonden zijn aan WETTISCHE beginselen, omdat een wettische instelling de liefde en de genade Gods en de werkingen van de Heilige Geest in ons doodt! Geen vaste, opgelegde uren dus, waardoor het gebedsleven een last, een plicht, wordt, maar het moet gedreven worden door de werkingen en de stuwingen van de Liefde Gods in ons alleen. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s