Getoetst, gelouterd en beproefd – Drie perioden van 40 dagen in het leven van Jezus

89_volmaaktheid_christus_aarde_eindtijd

Het getal 40

In de Here Jezus Christus hebben wij een Redder Die diepgaand getoetst, gelouterd en beproefd is. Er is geen zwakheid of gebrek in Hem, noch enig feil (= tekortkoming) in Zijn karakter. Hij is een volmaakte Verlosser, Die al ons geloof en vertrouwen waardig is.
Op een bijzondere wijze wordt dit getoond in de manier waarop het getal 40 op het leven van onze Heer is gedrukt. Het getal 40 [1] drukt in de Schrift de gedachte uit van getoetst, gelouterd en beproefd worden, van door God beoordeeld worden. Wij hebben hiervan een voorbeeld in de verspieders die door Mozes uitgezonden werden om het land Kanaän te verkennen. Zij verspiedden het 40 dagen lang (Numeri 13:25, “Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land, na verloop van 40 dagen” [2]) en ontdekten dat het geheel overeenkwam met wat de Heer erover gezegd had.
Toen de verspieders terugkeerden en hun kwalijk verslag uitbrachten, dat getuigde van ongeloof, werd het volk Israël veroordeeld tot een 40 jaar durende zwerftocht door de woestijn, een tijdsbestek waarin zij getoetst, gelouterd en beproefd werden, voordat zij het beloofde land konden binnentreden.

Na de geboorte

Toen de Here Jezus geboren werd in Bethlehem, als de volmaakte Zoon van God en Zoon des mensen, bood God Hem aan als iemand die inderdaad kon worden getoetst, gelouterd en beproefd. 40 dagen na Zijn geboorte werd Hij voorgesteld in de tempel door Jozef en Maria:
“En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem (= Jezus) naar Jeruzalem om Hem de Heere (God) voor te stellen.” (Lukas 2:22)
Zij gehoorzaamden het Woord des Heren, gegeven in Leviticus 12. Elk mannelijk kind in Israël moest, 40 dagen na zijn geboorte, aan de Heer getoond worden. Toen de Here Jezus getoond werd in de tempel, schoof God plotseling getuigen naar voren die het bewijs gaven dat Hij in Zijn geboorte de volmaakte Zoon van God was. Simeon kwam, door de Heilige Geest gedreven, in de tempel en terwijl hij het kind Jezus in Zijn armen nam, profeteerde hij dat Deze inderdaad de Zoon van God was, de Redder der wereld. Daarna kwam ook de bejaarde profetes Anna en sprak wondervolle woorden over dit kind. Deze getuigen proclameerden de vleeswording van de Zoon van God, in Zijn geboorte de volmaakte Verlosser. Aan het begin van deze 40 dagen was een engel des Heren verschenen aan de herders, de heerlijkheid des Heren werd gemanifesteerd en een hemelse schare had ervan getuigenis gegeven dat een volmaakt kind was geboren in Bethlehem – dat Hij niemand anders was dan Christus, de Here.
Zo zien wij dus dat zowel aan het begin als aan het eind van deze eerste periode van 40 dagen in het leven van Christus, door God gegeven getuigen verklaarden dat Jezus de volmaakte Zoon van God was in Zijn geboorte. Hij is Immanuël, God met ons.

Na de waterdoop

De tweede periode van 40 dagen in het leven van Christus brak aan nadat Hij in de rivier de Jordaan gedoopt was door Johannes. De Stem van de Vader getuigde toen dat Deze de Zoon van God was, in Wie Hij een welbehagen had (de engelen zongen aan het begin van de eerste periode over in mensen een welbehagen” – Lukas 2:14b). De Heilige Geest daalde in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neer, tonend dat Hij de Zoon van God was en de Doper met de Heilige Geest. [3] Johannes de Doper getuigde van Hem en zei: “Hij is het Lam van God”.
Daarna was Jezus 40 dagen in de woestijn, alwaar Hij verzocht werd door de duivel:
“Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.” (Mattheüs 4:1-2)
Hij was daar alleen met de wilde dieren, terwijl Hij vastte en bad. Satan kwam met zijn drievoudige verzoeking, maar de Here Jezus zegevierde over hem in een volledige overwinning. Toen kwamen de engelen (boodschappers) van de hemel en dienden Hem.
In dit tijdvak van 40 dagen zien wij de Here Jezus voorgesteld worden als de Christus: gedoopt in water, gezalfd met de Heilige Geest en voorgesteld aan de wereld als de machtige Redder en Verlosser.
Opnieuw merken wij op dat wij zowel aan het begin als aan het eind van deze periode van 40 dagen getuigen aantreffen die proclameren dat Hij de VOLMAAKTE is, de Messias, de machtige Redder en Bevrijder.
Aan het begin waren er de Stem van de Vader, de komst van de Heilige Geest op Jezus, en het getuigenis van Johannes de Doper.
Bij de afsluiting van deze 40-daagse periode werden getuigen uit de hemel tot Hem gezonden om Hem te dienen, daarmee verklarende dat Hij aanvaard en beproefd was in de ogen van God als onze Verlosser en Zaligmaker.

Na de opstanding

De derde periode van 40 dagen in het leven van onze Heer wordt ons getoond in het feit dat Hij na Zijn dood en opstanding door de discipelen gedurende 40 dagen gezien werd, voordat Hij ten hemel voer om door Zijn Vader ontvangen te worden.
Deze 40-dagen-perioden in het leven van Christus zijn niet het product van toeval. Integendeel, zij zijn met Zijn leven verweven met een bepaald Goddelijk doel. Toen Hij opstond uit de dood waren er twee mannen in de tombe (= het graf) om te getuigen dat Hij, de Zoon van God, waarlijk verrezen was uit de dood. De één zat aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Zij gaven de vrouwen een wonderbare boodschap: “Hij is hier niet, Hij is opgestaan!” En de vrouwen brachten deze boodschap over aan de discipelen. Daarna toonde Jezus Zich gedurende 40 dagen als levende en gaf zo vele onfeilbare bewijzen van Zijn opstanding:

  • “Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen (= de apostelen, zie vers 2) vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.” (Handelingen 1:3)

Hij at en dronk met Zijn discipelen en toonde hen dat Hij inderdaad zonde, dood en satan verslagen had en nu voor alle eeuwigheid leefde.
Aan het eind van deze 40-daagse periode was Hij samen met Zijn discipelen en werd toen plotseling van hen gescheiden toen Hij ten hemel voer. Twee mannen kwamen erbij, in witte gewaden, en brachten deze boodschap:

  • “…Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:11)

In deze laatste periode van 40 dagen in Christus’ aardse bediening ontvangen wij het zekere getuigenis dat Hij is getoetst, gelouterd en beproefd, en bevonden te zijn de Overwinnaar over de dood, de hel en het graf. Hij leeft in alle eeuwigheid en zal wederkomen.
Aan het begin van deze 40-daagse periode getuigden engelen tot de vrouwen dat Hij uit de dood was verrezen en deze vrouwen droegen die boodschap mee naar de apostelen.
Aan het eind van deze periode completeerden twee mannen uit de hemel dit getuigenis en verklaarden dat Hij was aanvaard als de volmaakte Overwinnaar en ontvangen in de hemelse hoven, de gelovigen van alle tijden verzekerende dat “deze zelfde Jezus” zal wederkomen!

.

Ons volle vertrouwen waard

Met absoluut vertrouwen kunt u uzelf toevertrouwen aan deze getoetste, gelouterde en beproefde Redder. Hij is bevonden:

  • in Zijn geboorte, de volmaakte Zoon van God en Zoon des mensen, zodat u wedergeboren kunt worden en het Koninkrijk van God kunt binnengaan.
  • in Zijn doop, zalving en verzoeking, de volkomen Bevrijder en Doper met de Heilige Geest.
  • in Zijn opstanding uit de doden en Zijn opname ten hemel, de machtige Overwinnaar, Die over de dood getriomfeerd heeft voor u. Wij zullen eeuwig met Hem leven.

Op alle manieren is Hij getoetst, gelouterd en beproefd, en bevonden te zijn de Zoon van God. God heeft deze getuigenissen betreffende Zijn Zoon gegeven.
Wij hebben het voorrecht te mogen geloven in Hem en onszelf zonder voorbehoud geheel aan Hem te mogen toevertrouwen.

Rev. WW Patterson
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie De symboliek der Bijbelse getallen van CJH Theys. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, de Heilige Geest, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s