Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 10

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 10

Het uur van beslissing

“En Hij (de “andere sterke Engel”, uit vers 1) zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openbaring 10:6-7) [1]
Als de oordelen Gods over deze wereld gaan, zullen zegeningen het deel zijn van de rechtvaardigen. De boom geplant aan waterstromen (lees Psalm 1 [2]) blijft fris en groen, ook in tijden van dorheid en droogte. De Bijbel vergelijkt de rechtvaardige met zo’n boom en in de eindtijd zal eens te meer blijken hoe waar dit is.
Wij gevoelen, wanneer wij dit 10de hoofdstuk lezen, dat alsdan een beslissend ogenblik in de eindtijd is aangebroken. Vers 6, hierboven vermeld, zegt dat er dan geen tijd meer over is, geen uitstel meer. De verborgenheid van het Koninkrijk Gods staat dan op het punt openbaar te worden (zie vers 7). Die verborgenheid, waarvan bijna alle profeten geprofeteerd hebben – “de heerlijkheid Gods zal de gehele aarde bedekken” [3] – en waarvan de profetengemeente van de eindtijd (de Bruidsgemeente die VOL van de Heilige Geest is) weet zal hebben. De vervulling van deze verborgenheid zal worden ingeluid door de 7de en laatste bazuin. Pas daarna zal Christus in het openbaar, dus zichtbaar voor allen, wederkomen – in heerlijkheid en met grote kracht – om Zijn Koninkrijk [4] hier op aarde te vestigen (zie 1 Korinthe 15:52 en 1 Thessalonicenzen 4:16 – dit is de wederkomst na de Grote Verdrukking):

  • “In een ondeelbaar ogenblik (SV: In een punt des tijds), in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.”
  • “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn (SV: en die in Christus gestorven zijn), zullen eerst opstaan.”

Wij zien de Wederkomende Heer hier in Openbaring 10, in de verzen 1 t/m 3: “En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen (SV: pilaren) van vuur. En Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de aarde. En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen [5] hun stemmen horen.”
Hij staat hier met Zijn voeten op de aarde en de zee, ten teken dat Hij gereed staat om Zijn rechtmatig bezit op te eisen. De spanning van het naderbij komen van dit moment is in dit 10de hoofdstuk voelbaar. Het is alsof er een deur opengaat. Het is niet moeilijk in dit hoofdstuk de “Deurgedachte” te onderscheiden (de Deur tot het Heiligdom [6], de Tempel). Zware oordelen zijn dan al over de aarde gekomen (de “Brandofferaltaar-oordelen” en de “Koperen Wasvat-oordelen”). Maar die Deur – die opengaat en waarachter de vervulling van Gods Voornemen zich al aankondigt – voorspelt voor de goddeloze wereld dan weinig goeds!
Dan is er geen tijd, geen uitstel meer. Het opengaan van de Tabernakel Gods zal het einde betekenen voor deze goddeloze wereld: “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openbaring 11:19)
Dan spoeden alle gebeurtenissen naar het einde.
Het begint echter met dat Boek dat (ofwel: met die Boekrol die) geheel opengegaan is, waarvan alle 7 zegels zijn verbroken en dat hier opnieuw gezien wordt in de hand van de Here Jezus Christus (zie vers 2a), Die ook hier weer genoemd wordt “de andere sterke Engel” (vergelijk dit met “de andere Engel”  uit Openbaring 7:2). Het is het Woord dat volkomen vleesgeworden zal zijn in de Bruidsgemeente. De Bruidsgemeente zal het begin zijn van het Koninkrijk Gods op aarde. Zij zal als eerste het geheim van die verborgenheid kennen. Zij zal de volle zegen van God ontvangen, de volheid van de Geest. Maar de volmaakte werkingen van dat Woord in de Bruid zullen haar ook bitterheid brengen (lees Openbaring 10 vers 8-11, waar Johannes een typebeeld van de Bruidsgemeente is): “En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”
Wij kunnen gerust zeggen: de Deur gaat allereerst open voor de Bruid, maar… bitterheid en zoetheid zal het haar brengen. Zij zal de krachten van de toekomende eeuw reeds ontvangen en een machtig getuigenis geven in de wereld vlak voor de Grote Verdrukking aanbreekt: “…profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”
Het Brood des Levens, het hemels Manna, zal zij tot verzadiging toe gegeten hebben.
Gezien in het licht van de Ark van het Verbond komen wij in dit hoofdstuk de Kruik met manna [7] tegen. De Bruid zal de dubbele portie van het Woord en een dubbel deel van de Geest van Christus hebben ontvangen. Het Goddelijke leven zal in haar zijn en dat zal ook openbaar worden: “U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn (of: verborgen blijven).” (Mattheüs 5:14)
Zal het opengaan van de Deur ons zegen brengen of de volheid van oordeel?
Het hangt er vanaf of u zo’n boom bent bij de waterstroom van Gods Geest (volgens Psalm 1:1-3).
Geplant te zijn bij die waterstroom wil zeggen dat het Woord van God een vaste plaats in uw leven heeft gekregen.
Bent u al bereid om de bitterheid van het Woord te dragen?

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 10de hoofdstuk wordt vervolgd

.

******************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 10de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 10, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 10, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Psalm 1:1-3, “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” (noot AK)
[3] Numeri 14:21, “Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden! (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (9): De DEUR en de heilige zalfolievan E. van den Worm. (noot AK)
[7] De Kruik met manna = Een typerend beeld van het “Brood des levens”, Gods genade in en door de Zoon. Dit “verborgen Manna” is het Woord van de levende God, dat door de Heilige Geest is levend gemaakt; terwijl dit levende Woord niemand anders is dan Christus. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s