Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 11

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 11

Vergrijp aan het Heilige afgestraft

“En laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet; want het is de heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden.” (Openbaring 11:2, SV) [1]
Jezus is de HOOP van onze ziel. Geen hoop, geen uitzicht is er voor een wereld die God verwerpt. Dat komt in dit 11de hoofdstuk ook tot uiting.
Opnieuw komen wij hier de Deurgedachte tegen. De voorhof is buiten de tempel, buiten de Deur. Achter de Deur van het Heiligdom is de Bruidsgemeente, de Gemeente van de ware aanbidders: “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.” (Openbaring 11:1, SV)
De Bruidsgemeente is de Gemeente die zal voldoen aan de (door God gestelde) “maat”. Zij wordt “gemeten”, lezen wij hier, in vers 1. Allen die tot haar behoren zullen gekomen zijn “…tot de maat van de grootte van de volheid van Christus (Efeze 4:13). Dit zijn de gelovigen die worden bewaard uit de 42 maanden van de Grote Verdrukking. Maar de heiligen in het Voorhof worden “vertreden”, zij zullen sterven als martelaren in deze Grote Verdrukking. Zij zijn buiten de Deur. God, in Zijn grote liefde, zendt hen echter tot bijstand in die dagen de 2 getuigen, in wie wij (qua hun voormalige aardse bediening en wonderen) Mozes en Elia herkennen: “Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.” (Openbaring 11:6)
God zendt hen opdat zij (die door de Grote Verdrukking gaan) zullen (kunnen) volharden tot het einde.
Maar deze 2 getuigen – die het beest, zijnde de antichrist (zie Openbaring 11:7 [2]) tot grote ergernis zullen zijn – worden ook nog met een ander doel gezonden. In Openbaring 11 vers 5, 6 en 10 lezen wij dat zij de aardebewoners zullen pijnigen. Velen zullen door het vuur uit hun mond gedood worden en zij zullen de mensheid met allerlei plagen slaan:

  • “En als iemand hun (de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.” (Openb. 11:5-6)
  • “En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.” (Openb. 11:10)

Dit is een aspect van hun bediening dat vaak over het hoofd wordt gezien! De eigenlijke reden van hun zending komt hierin naar voren, dat van hen vermeld wordt dat zij, als hun bediening ten einde is, gedood worden, maar… na 3 en een halve dag weer opstaan en ten hemel varen. Ten aanschouwen van heel de aarde (letterlijk – een verwijzing naar de televisie?) wordt herhaald wat eenmaal met Christus geschiedde: “En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden.” (Openbaring 11:9)
Maar zij hebben niet willen geloven in Hem. Daarom zijn deze dood, opstanding en hemelvaart van de 2 getuigen de goddeloze wereld van die tijd tot een oordeel!
Na hun hemelvaart komt er dan nog eens een plaag, zo lezen wij in Openbaring 11 vers 13: “En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het 10de deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.”
De goddelozen zullen niet schromen zich te vergrijpen aan het heilige – zij zullen “de heilige stad”, de dwaze maagden-heiligen [3], “vertreden” – maar zij zullen daarvoor zwaar moeten boeten: Gestraft, gepijnigd worden ze.
Nu, in onze tijd, kan men – naar het schijnt – nog ongestraft spotten en lachen over de heilige dingen van God. God is nog lankmoedig en geeft nog genade en tijd voor bekering. Straks is dat echter afgelopen en komt de afstraffing meteen!
Als dan de 7de bazuin geblazen wordt (zie Openbaring 11:15 en verder), de bazuin van Christus’ openbare wederkomst (“de laatste bazuin”, zie 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4), is er weer die Deur en wordt de Ark van het Verbond [4] gezien (in Openbaring 11:19):

  • “En de 7de engel blies op de (7de) bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. (Openb. 11:15)
  • “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin (= de 7de). Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” (1 Korinthe 15:51-52)
  • “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel…” (1 Thess. 4:16a)
  • “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openb. 11:19)

Hier, in de hoofdstukken 11 en 12, komen wij ook de gedachte van de Verbondskist [5] tegen. Deze Verbondskist, de Ark van het Verbond, is het beeld van de volmaakte Bruid, die in de Bruiloft van het Lam [6] met haar Verzoendeksel verenigd wordt.
In vers 1 van dit 11de hoofdstuk kwamen wij deze Bruidsgemeente al tegen, maar in feite komen wij haar ook tegen bij die 2 getuigen. Zij staan namelijk en respectievelijk voor het Woord (via Mozes, de Wet van God) en de Geest (via Elia, de Profeet c.q. de Profeten Gods). Wij kunnen het Woord en de Geest beschouwen als de 2 draagbomen van de Verbondskist. Deze twee, Woord en Geest, zullen volmaakt en rijkelijk wonen in de Bruid. Door de werkingen van deze twee zal zij geleid worden tot de VOLMAAKTHEID. [7]
Nu is de uitwerking van deze twee tot geestelijke opbouw voor hen die zich de Here toewijden. Straks, in de Grote Verdrukking, zullen zij oordeel en vloek brengen over hen die niet schromen om het heilige te vertreden, die spotten met de heilige dingen van God.
Allereerst is er daarom voor Gods kinderen hier de waarschuwing om niet voorbij te gaan aan wat de Here heden spreekt en van ons vraagt, of om op andere wijze te komen tot het vertreden van het heilige, van dat wat van God is.
Een toepasselijke vermaning vinden wij in Hebreeën 12 vers 25-29:

  • Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied (SV: met eerbied en godvruchtigheid). Want onze God is een verterend Vuur.”

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 11de hoofdstuk wordt vervolgd

.

*****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 11de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 11, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 11, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

**********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Openbaring 11:7, “En wanneer zij (de 2 getuigen) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren (SV: hun krijg aandoen) en het zal hen overwinnen en hen doden.”
[3] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[5] De Verbondskist is het beeld van de Bruid van het Lam. Deze ‘kist’ was namelijk gemaakt van acacia- of sittimhout (wat staat voor de mens), overdekt met goud (wat staat voor het goddelijke), dus het beeld van de mens die met Gods natuur en wezen bekleed is. Het Verzoendeksel met de beide Cherubs, bovenop de Verbondskist, vormt dan ook het beeld van de uitwendige eenheid van onze God met de Bruid van het Lam. In deze gouden Ark of Verbondskist lagen (zie Hebreeën 9:4):
1) de gouden kruik met het manna (zie Exodus 16:33 – een beeld van Jezus, het Lam van God);
2) de staf van Aäron, die gebloeid had (zie Numeri 17:10 – een beeld van de Heilige Geest van God);
3) de stenen (wets)tafelen van het verbond, de zgn. 10 geboden, (zie Exodus 34:28-29 – een beeld van de Vader).
Deze 3 dingen staan voor de 3 openbaringsvormen van onze almachtige God en beelden de inwendige eenheid met de Bruid van het Lam uit (hiervan lezen wij ook in Zacharia 2:5). De Ark van het Verbond staat dus voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid. Dit wordt uitgebeeld doordat het verzoendeksel met zijn beide cherubs werd gelegd op de Verbondskist, die staat voor de Bruid van het Lam. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s