Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 12

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 12

Het teken van Gods overwinning

“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [1], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openbaring 12:1) [2]
Een lied, ook in donkere dagen, dat hebben zij die met de Here Jezus wandelen. Zodanige kinderen Gods zullen in de laatste dagen de Bruid des Heren vormen. Zij zoeken Zijn gemeenschap, zij ontvangen uit Zijn volheid en ware vreugde – die niets of niemand hen kan ontnemen – zal hun deel zijn. Hier (in Openbaring 12) zien wij deze Bruid, in haar beproeving en in haar smart, maar ook in haar heerlijkheid en onoverwinnelijkheid. En zij wordt een groot teken genoemd.
Eigenlijk is het lot over de satan al beslist wanneer gebeurt wat in dit 1ste vers beschreven wordt: de Bruidsgemeente treedt naar buiten in hemelse glorie en huwt met het Lam.
Dit is het doel dat God had met de schepping van de mens. In Spreuken 8 vers 31 zegt de Zoon van God, hier voorgesteld als de Opperste Wijsheid: “…Mijn bron van blijdschap vond Ik bij (SV: Mijn vermakingen zijn met) de mensenkinderen.”
De Vader wilde een Bruid voor Zijn Zoon. Al de eeuwen door heeft satan geprobeerd dit Voornemen Gods te verijdelen, en het lijkt er vaak op dat dit hem lukt. Maar er zal straks een Gemeente zonder vlek of rimpel zijn! Naar de mens gesproken is het onmogelijk, maar niet wij, maar God Zelf zal het tot stand brengen. En als daar deze Gemeente is – bekleed met de heerlijkheid van God de Vader, staande op het verzoeningswerk van de Zoon van God en versierd met de gaven, bedieningen en werkingen van de Heilige Geest [3] – dan zal het lot over satan beslist zijn. Het is dan voor hem een verloren zaak. Dan zal hij nog maar een korte tijd hebben, waarin hij echter als een beest tekeer zal gaan: “Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” (Openbaring 12:12)
Voorwaar, deze vrouw, de volmaakte Bruid van het Lam, zal een groot teken zijn!
Wanneer dit vervuld is – als de Bruid tot volmaking en openbaring komt – dan begint het aftellen in de eindtijd. Dit is het centrale gebeuren. Hoofdstuk 12 is ook letterlijk en figuurlijk het centrale hoofdstuk van het Boek Openbaring. Wie dit hoofdstuk niet begrijpt of verkeerd uitlegt, zal het hele Boek Openbaring niet begrijpen. De Deurgedachte treedt hier weer op allerlei manier naar voren.

  1. De Deur gaat open en de eindafloop wordt bekend.
  2. Satan en zijn demonen worden buiten de hemeldeur gezet.
  3. De deur van genade gaat voor de ongehoorzamen dicht.
  4. Ook de deur van de Bruiloftszaal wordt gesloten, waarbij zal blijken dat vele christenen buiten blijven en de Grote Verdrukking ingaan. De Bruid wordt weggenomen [4]: “Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind (SV: het manneke = de mannelijke zoon uit vers 5) gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist, die dan de zeer wrede wereldheerser is). En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:12-17)

Het grote moment zal zijn de geboorte van de mannelijke zoon (zie Openbaring 12:5), die wij al eerder mochten herkennen als de Bloeiende Staf [5] die in de Ark van het Verbond bewaard werd (zie hoofdstuk 7): “En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede…” (Openb. 12:5a, SV)
Hier wordt deze “mannelijke zoon” – beeld van de 144.000 uit alle 12 stammen Israëls – ook (net als in Openbaring 19:14-15a [6]) met een roede of staf gezien, weliswaar van een ander soort, maar toch een opmerkelijke zaak. Dit keurkorps uit de Bruidsgemeente – deze groep van kinderen Gods die tot grote bloei en vruchtdracht voor Jezus komen – zullen samen met Christus in de Slag van Armageddon (zie hoofdstuk 19) aan alle antichristelijke machten de nekslag toedienen. Daarom heeft de draak het vooral op deze “mannelijke zoon” gemunt: “En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.” (Openbaring 12:4, SV)
Wij leren hier de belangrijke les dat vruchtdracht ons tot overwinningschristenen maakt. Wat de “mannelijke zoon” letterlijk zal doen, dat zullen alle Bruidsgelovigen in geestelijke zin doen, namelijk: het (goddeloze) vlees vertreden, ofwel overwinnen”: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (SV: matigheid). Daartegen richt de wet (van God) zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.” (Galaten 5:22-25)
En satan zal in de levens van deze gelovigen – die waarlijk “van Christus” zijn (!) – een verslagen vijand zijn. De overwinning (van Jezus op het kruishout) te Golgotha zal ook in de Bruidsgemeente gerealiseerd en gezien worden. Reden waarom er staat geschreven: “En zij hebben hem (SV: satan) overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (SV: tot de dood toe).” (Openbaring 12:11)
Als EEN TEKEN zullen zij in de wereld staan op HET FUNDAMENT VAN DE BLOEDVERZOENING op Golgotha. “Een groot teken…: een vrouw” staande op de maan (beeld van de Zoon, het Afschijnsel van Gods heerlijkheid).
Als een levende uitbeelding van de Deur met de 5 pilaren [7], zal de Bruidsgemeente zijn. Het getal 5 spreekt van “verzoening”. [8]
De Bruidsgemeente zal het teken zijn van Gods OVERWINNING, zelf zal zij het volk van overwinnaars [9] zijn en zij zal voortbrengen die machtige “strijder met God” (de letterlijke betekenis van “Israël”), “de mannelijke zoon” (zijnde de 144.000 uit alle 12 stammen Israëls), die samen met Christus de duivel / satan definitief ten onder zal brengen (zie Openbaring 19:11-21 [10]).
Daarom moet de hoogste prioriteit in ons leven zijn dat wij vol zijn van de Heilige Geest [11] en overvloedig vrucht zullen dragen. Opdat wij allen zullen mogen worden tot zo’n teken van Gods overwinning!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 12de hoofdstuk wordt vervolgd

.

*****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 12de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 12, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 12, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

**********************************************************************************

.

[1] Zie eventueel ons GRATIS artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel ons GRATIS artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[5] De Bloeiende Staf van Aäron = De priesterstaf (als beeld van de priesterbediening) – dus de Zalving van degene die God tot een zeker ambt geroepen heeft – zal in deze bediening bloeien en vrucht-dragen. Dit is Gods getuigenis, dat Hij Zijn dienstknecht heeft aangesteld. Er is in dit opzicht voor Gods dienstknecht een ZICHTBARE en een ONZICHTBARE zegen op zijn arbeid, een zegen die hij hier op aarde ziet en een zegen die hij pas in de eeuwigheid ziet.
De “Bloeiende Staf van Aäron” kan worden vergeleken met de BLOEIENDE WIJNRANK. Ze groeit en bloeit en draagt vrucht, omdat ze in de Wijnstok blijft, omdat ze de LEVENSSAPPEN van de hemelse WIJNSTOK deelachtig is en omdat God, de hemelse Landman, dezelve in Zijn Kracht heeft gesteld tot rijke en blijvende VRUCHTDRACHT. (noot AK)
[6] Openbaring 19:14-15a, 14. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede)…”  
Zie ook nog Judas 1:14b, “Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.” (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (9): De DEUR en de heilige zalfolievan E. van den Worm. (noot AK)
[8] Voor meer uitleg over het getal 5, zie onze GRATIS studie De symboliek der Bijbelse getallen van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Openbaring 19:11-21, “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 13. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. 14. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 15. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede)… 20. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam…” (noot AK)
[11] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', BEWARING voor de grote verdrukking, Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s