Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 13

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 13

De duivelse kandelaar ontstoken

“En het (BEEST uit de zee, de antichrist) opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent (SV: tabernakel) en hen die in de hemel wonen.” (Openbaring 13:6) [1]
Zorg dat u in de Ark der behoudenis bent en tot de Bruidsgemeente zult behoren, die BEWAARD wordt in de Grote Verdrukking, want het is verschrikkelijk wat deze wereld dan zal moeten meemaken!
Dit is het hoofdstuk van de rebellie tegen God (13 is het symbolisch getal van rebellie [2]). Wij vinden in dit 13de hoofdstuk de beschrijving van het rijk van het BEEST, de antichrist, de werelddictator, met zijn secondant, de valse profeet (het BEEST uit de aarde). Het is het laatste en meest verschrikkelijke van de 7 rijken der heidenen (de 7 hoofden [3] uit Openbaring 13:1). Het rijk dat al de eigenschappen van de voorgaande rijken in zich zal verenigen (snel als een luipaard of panter, vraatzuchtig als een beer, wreed als een leeuw – zie Daniël 7 [4]).
Eindelijk zal het satan gelukken zijn rijk te vestigen op aarde, oftewel zijn kandelaar te ontsteken, zodat de gehele wereld zal leven bij het “licht” of schijnsel van deze duivelse kandelaar. Het zal een rijk zijn dat de hele aarde omvat (zie Openbaring 9 [5]) en waarin alleen plaats zal zijn voor “geprogrammeerde” en gehersenspoelde mensen, die leven voor spel en vermaak.
De heiligen die overgebleven zullen zijn –  die dus niet met de Bruidsgemeente weggevoerd zullen zijn ter BEWARING in de “woestijn”zullen allen ter dood gebracht worden (zie Openbaring 13:7 en 20:4), nadat zij eerder buiten de maatschappij geplaatst zullen zijn en een hachelijk zwerversbestaan zullen moeten leiden (zie Openbaring 13:16-17):

  • “En het beest (uit de zee, de antichrist) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” … “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand…” (Openb. 13:7 en 20:4b)
  • “En het (beest uit de aarde, de valse profeet) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” (Openb. 13:16-17)

Mensen zijn dan nog slechts nummers. Nu dragen alleen goederen het getal 666 – verwerkt in de zogenaamde streepjescode – straks, in die tijd van de Grote Verdrukking, zal ook elk mens dit duivels getal van de supermens moeten dragen. Wie weigert, wordt gedood. En of men nu wil of niet, men zal een getuige (= volgeling of aanhanger) van satan zijn.
Dit BEEST – dat uit de woelige volkeren-zee zal opkomen, als de persoon en het staatsapparaat van de antichrist – zal openlijk God lasteren en Zijn tabernakel. Met dit laatste wordt de Bruidsgemeente bedoeld, de creatie die door satan het meest gehaat wordt. Deze Bruidsgemeente wordt hier, in Openbaring 13:6, ook beschreven als “die in de hemel wonen”. Letterlijk staat er in de grondtekst: “die in de hemel tabernakelen”, waarmee gezegd wordt dat dit gelovigen zijn die een wandel hebben in de hemelen (naar Filippenzen 3:20 [6]) en tegelijk dat zij voor de antichrist onbereikbaar zijn (bedoeld zijn hier dus niet de gestorven zaligen die permanent in de hemel verblijven tot dan toe).
De antichrist zal zijn mond openen tot lastering van God, het tegenovergestelde van verheerlijking van God. Wij kunnen hier dan ook spreken van een “anti-getuigenis”. Dit 13de hoofdstuk staat in het teken van de Gouden Kandelaar [7], waarvan wij hier als het ware het negatief vinden, de antipode (= de tegenpool of het tegenovergestelde). Hier gaat het over een godslasterlijke kandelaar, die een hels licht uitstraalt. Hier betreft het de kandelaar van het rijk van de duisternis en van het godslasterlijk getuigenis van het BEEST. Het ware getuigenis wordt dan niet meer gehoord (behalve uit de mond van de 2 getuigen uit Openbaring 11). Alle haat en verachting van en tegen God komt in die antichristelijke wereld naar boven en wordt gespuid. De antichrist zal de goddeloze mensheid van die dagen meevoeren naar het hoogtepunt van verderfelijkheid in een weerzinwekkend vloeken en lasteren van God en van het heilige. Al Gods wetten zullen in dat rijk van het BEEST vertrapt worden.
Wij komen in dit 13de hoofdstuk ook het beeld van de 1ste stenen tafel tegen (de 2 stenen tafels met de 10 geboden bevonden zich in de Ark van het Verbond). Wij lezen hier over de schending van de eerste 4 geboden, die op de 1ste tafel stonden (zie Exodus 20):

  • 1ste gebod: “U zult voor uzelf geen (gesneden) beeld maken, geen enkele afbeelding (SV: gelijkenis) van wat boven in de hemel, of beneden (SV: hetgeen onder) op de aarde of in het water onder de aarde is.”“Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.” (Exodus 20:4 + 12)
  • 2de gebod: “U zult niet echtbreken.” (Exodus 20:14)
  • 3de gebod: “U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt (SV: bezoek) aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten.” (Exodus 20:5)
  • 4de gebod: “maar de 7de dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.” (Exodus 20:10)

Bij dit laatste hebben wij te maken met het satanisch verbondsteken, een persiflage van het Goddelijk verbondsteken van de Sabbat. De Sabbatsrust heiligde Gods volk in de Oude Bedeling en zoveel temeer doet dit de geestelijke Sabbat vandaag (onze Sabbatsrust is de doop of vervulling met de Heilige Geest [8]). Maar satan zal met zijn eigen verbondsteken komen, dat geen rust maar onrust brengt. Het “handelsteken” zal de antichristelijke wereld met heel haar bestaan overleveren en verkopen aan de satan.
Het enige wat in die dagen nog redden kan is lijdzaamheid en geloof, zegt Openbaring 13 vers 10: “Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding (SV: lijdzaamheid) en het geloof van de heiligen.”
De martelaren – zij die niet zullen zondigen tegen Gods wetten – zullen de nagel aan de doodkist van satan zijn! Een waakzaam kind van God zal verstaan dat het ook nu reeds erop aankomt deze dingen te bezitten, lijdzaamheid en geloof.
En nog iets anders. In vers 10 lezen we: Hier is…” (= hier komt het aan op…), maar ook in Openbaring 13:18 komen wij deze woorden tegen: Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.” Alwaar gezegd wordt dat het erop aankomt “DE Wijsheid” te bezitten, de Wijsheid van de Heilige Geest.
Nu kunnen wij nog jagen naar de VOLHEID van deze Heilige Geest! Wij hebben Hem – Gods Geest – nodig, ook om in “lijdzaamheid en geloof” staande te blijven. En om ons te maken tot een lichtende kandelaar, een kind van God met “olie” in zijn lamp, voordat het rijk van de duisternis zijn intrede zal doen.

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 13de hoofdstuk wordt vervolgd

.

***********************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 13de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 13, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 13, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Voor meer uitleg over het getal 13, zie onze GRATIS studie De symboliek der Bijbelse getallen van CJH Theys. (noot AK)
[3] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van de (antichristelijke) mens, en mensen hebben een “hoofd”. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UITLEG: Daniël, hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren van CJH Theys. (noot AK)
[5] Voor meer uitleg, zie onze GRATIS studies hierover: Openbaring 9 van CJH Theys en/of Openbaring 9 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Filippenzen 3:20, Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.”
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie De GOUDEN 7-voudige KANDELAARvan E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Tekenen vd eindtijd, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s