Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 16

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 16

Tweeërlei voorbereiding

“Zie, Ik kom als een dief. [1] Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft (SV: die waakt en – in geestelijke zin – zijn klederen bewaart), zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.” (Openbaring 16:15) [2]
Waar zijn ons hart en hoofd van vervuld? Wat aanbidden wij in het diepst van ons wezen?
Moge het zijn zoals een oud lied zegt: “O, heil’ge berg, gij hebt mij ‘t hart gestolen! De wereld heeft haar vat op mij verloren”. Opdat de komst des Heren ons niet onaangenaam zal verrassen, maar wij ons voorbereiden op die dag. De Bijbel spreekt in dit 16de hoofdstuk over tweeërlei voorbereiding. Wat zal voor ons van toepassing zijn?
Hier, in dit 16e hoofdstuk, lezen wij over de voorbereiding voor Armageddon. Het gehele hoofdstuk is er vrijwel aan gewijd. De 7 fiool-oordelen worden hier beschreven. Een zevental plagen die leiden tot de vernietiging van alles wat God niet verheerlijkt. Het zijn de oordelen van God de Heilige Geest die de aarde zullen reinigen van alle valse aanbidding.

  1. De 1ste fiool maakt, dat kwaadaardige woekeringen en gezwellen de aanbidders van het BEEST treffen: “En de eerste (engel) ging en goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.” (Openbaring 16:2)
  2. De 2de fiool wordt uitgegoten en het gevolg is dat de levenssfeer in de volkeren-zee geheel wordt vernield: “En de tweede engel goot zijn schaal (of: fiool) uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen (SV: alle levende ziel) in de zee stierf.” (Openbaring 16:3)
  3. De straf van de 3de fiool houdt in dat de goddeloze mensen van die dagen met hun eigen verdorvenheid en vuiligheid gemarteld zullen worden: “Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het.” (Openbaring 16:6)
  4. De 4de fiool maakt de aardbewoners uitzinnig van kwaadheid doordat er een ondraaglijke hitte ontstaat: “En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.” (Openbaring 16:9)
  5. Waar dan, bij de 5de fiool, nog een totale duisternis bijkomt: “En de vijfde engel goot zijn schaal (of: fiool) uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.” (Openbaring 16:10)
  6. En onder de 6de fiool laat deze geheel krankzinnige en bezeten mensheid zich nog ophitsen door “3 onreine, duivelse geesten” om te strijden tegen de hemelse legers, die naderbij komen: “Dit (= de 3 onreine geesten uit vers 13) zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.” (Openbaring 16:14)
  7. Tenslotte zal de 7de fiool een ongekend zware aardbeving brengen, die de gehele aardbol als een dronkenman zal doen waggelen en die gepaard zal gaan met ongewoon zware hagelregens, met als gevolg dat geen enkel bouwwerk op aarde meer overeind zal staan en alle steden en dorpen verwoest worden: “En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer talentpond (= enkele tientallen kilogrammen) zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.” (Openbaring 16:19-21)

Dit zijn de voorbereidende gebeurtenissen van Armageddon”.
Maar middenin die beschrijving van een mensheid die in dolle blindheid de strijd aan wil binden met Christus en de Zijnen, is er ineens die waarschuwing in vers 15: “Zie, Ik kom als een dief. [3] Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft (SV: die waakt en – in geestelijke zin – zijn klederen bewaart), zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.”
Hier spreekt de Here Zelf, en wat Hij zegt is niet bestemd voor deze doldrieste mensheid die haar ondergang tegemoet zal snellen. Het is bestemd voor ons die NU de stem van de Heilige Geest [4] mogen horen. Zijn komst als een dief, in het verborgen, is Zijn komst als Bruidegom. Velen zullen te dien dage echter niet gereed zijn en alles zal van hen weggenomen, gestolen worden! Middenin de beschrijving van de voorbereiding voor Armageddon spreekt de Heer opeens over een andere voorbereiding: de voorbereiding voor Zijn komst. “Waken en onze klederen bewaren”, dit is wat hier – in Openbaring 16 vers 15 – wordt gevraagd. Wij moeten ons (laten) bekleden met Christus’ gerechtigheid, nu het nog kan! Bekleed zijn met Christus, zodat als Hij straks komt, wij in Hem gevonden zullen worden: (opdat ik Christus mag winnen) en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof.” (Filippenzen 3:9)
Dat, wanneer Hij komt, wij bekleed zullen zijn, overdekt – als in de Tabernakel, onder de dekkleden [5] – zodat wij niet “naakt” bevonden worden, niet blootgesteld zullen worden aan de vreselijke oordelen Gods. Zie ook nog Openbaring 3 vers 18: “Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u (in geestelijke zin) rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw (geestelijke) naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u (geestelijk) zult kunnen zien.”
Daar is maar één weg die leidt tot deze BEWARING. Het is de weg naar het Reukofferaltaar. [6] Waar dit altaar staat, dáár is de plaats van de wakende christenen. Het is de plaats waar zij zich bevinden die wachten op Jezus’ komst. Vlak voor het Voorhangsel [7], van waarachter Jezus zal verschijnen om Zijn Bruid tot Zich te nemen. Zij vormen de Gemeente van de ware aanbidders.
In dit 16de hoofdstuk wordt ons enerzijds de weg van voorbereiding voor Armageddon getoond, de grote slag waarin Jezus en de Zijnen al de goddeloze en antichristelijke machten zal vernietigen. Het is een weg in 7 fasen, de fiool-oordelen.
Anderzijds wordt ons hier de weg van voorbereiding voor Zijn komst voorgesteld. Dit is ook een weg van 7 fasen, de weg van de 7 bloedschreden tot Christus, die ons werd uitgetekend in Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3.
Het is nu al een urgente zaak om ons af te vragen wie of wat wij aanbidden!
Waarvan en waarmee zijn ons hart en denken vervuld?
Is ons leven tot verheerlijking van Jezus?
Zijn wij bekleed met Zijn gerechtigheid, ja, met Hemzelf?
De boodschap is duidelijk. Over de aanbidders van die dingen die niet uit God zijn, komt het vernietigend oordeel!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 16de hoofdstuk – wordt vervolgd

.

****************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 16de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 16, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 16, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Een dief zal zijn nachtelijk bezoek nooit van tevóren aankondigen, reden waarom WAAKZAAMHEID geboden is. Zo weten wij ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal. Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (= Hem die heilig is als het ware ontheiligen). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het onverwacht komen”; en daarvoor worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: Wee de mens, in wiens leven het niet-waakzaam-zijn gevonden wordt! (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie noot 1.
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (3): Plattegrond en constructie van de tabernakel van E. van den Worm.
Wij willen voorop stellen dat deze dekkleden in hun algemene betekenis werden gebruikt als “sieraad” voor de tabernakel (vergelijk Jesaja 52:1). De tabernakel was dus overdekt met zogenaamde “SIERKLEDEN”! Waar de tabernakel in geestelijk opzicht een wondervol typebeeld is van “de woonstede Gods in de Geest” (dat is: DE GEMEENTE), daar is de geestelijke betekenis van deze dekkleden in Nieuwtestamentisch licht deze: de Gemeente dient ook bekleed te zijn met dergelijke geestelijke sierkleden. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (12): Het REUKALTAAR en het reukwerkvan E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligenvan E. van den Worm. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s