Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 17

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 17

Tegen de ware aanbidding

“En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw (de grote hoer, uit vers 1) zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met 7 koppen (SV: hoofden [1]) en 10 hoorns.” (Openbaring 17:3) [2]
Wie met de apostel Paulus willen zeggen dat “niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus” (zie Romeinen 8 [3]), die zullen ook net als Paulus aan de wereld afgestorven moeten zijn. Want wij zullen ervaren dat de satan er alles voor zal doen om ons van Jezus te scheiden! En één van de middelen die hij daarvoor aanwendt is: de valse kerk. [4] Satan heeft niets tegen godsdienstigheid, integendeel; maar hij is een hater van de ware aanbidding!
Hier, in dit 17de hoofdstuk, lezen wij over het geestelijke Babylon. Dit is de verpersoonlijking van alle valse godsdienst, in het bijzonder van de valse godsdienst “in een christelijk jasje”.
Babel, gesticht door een nazaat van Kaïn, is vanaf het begin het centrum geweest van verzet tegen de ware aanbidding. Kaïn zelf heeft hier waarschijnlijk al de eerste aanzet toegegeven; hij was de eerste valse aanbidder. Babel is ook de moeder van alle hogere afgoderij. In een christelijke vermomming komen wij deze afgoderij vandaag de dag nog in vele, zich christelijk noemende, kerken en groepen tegen. Ja, Babylon zal zich in de eindtijd zelfs voordoen als de ware kerk van Christus, en door de meeste mensen ook daarvoor gehouden worden – mensen die de ogenzalf [5] van de Heilige Geest [6] niet hebben – maar in wezen zal zij zo antichristelijk zijn als maar mogelijk is! Wie niet blind is, zal het nu al zien.
Wanneer wij spreken over de valse kerk, denk hierbij dan niet aan een lichaam dat zich al meteen als ÉÉN organisatie manifesteert. Dit zou wat al te gemakkelijk zijn! Ook moet u niet verwachten dat ze zichzelf de valse kerk zal noemen. Die eenheid van de valse belijders komt er onder de antichrist.
Het begin van deze ontwikkeling is er echter al, maar nu is zij nog verdeeld over vele kerken en organisaties. Straks zullen deze openlijk tot aanbidding van de antichrist oproepen. Symptomen die erop wijzen dat het daarheen gaat zijn er echter nu al. On-Bijbelse leringen en on-Bijbelse praktijken zijn kenmerken van de valse kerk. Maar ook schone schijn, waardoor velen misleid worden.
Het is de hoer [7], de “anti-bruid”, volgens een plan waar de satan zelf achter zit. Deze hoer wordt daarom gezien als zittende “op een scharlakenrood beest”, hetzelfde beest als dat uit Openbaring 12 vers 3 (“… een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns…”), namelijk de satan.
Het is een plan dat al dateert vanuit de grijze oudheid en dat gestalte kreeg in de tijd die de Bijbel in Lukas 21:24b noemt “de tijden van de heidenen” – de 7 achtereenvolgende (wereld)rijken der heidenen [8], de 7 hoofden van het beest – die uitlopen op de antichristelijke tijd. In die tijd van de antichrist komt dit plan tot volkomen ontplooiing – in de tijd van de 10 hoorns, het zogenaamde 10-statendom [9] – maar dan zal het einde van de valse kerk ook snel komen, omdat zij alsdan geen reden van bestaan meer zal hebben. Dan is er de openlijke satansaanbidding.
In Openbaring 17 vers 15-17 lezen we hoe de hoer aan haar eind komt:
“En hij (de engel, uit vers 7) zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan (SV: waar) de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap (SV: koninkrijk) aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht (SV: voleindigd) zijn.”
Eén van de kenmerken van de valse kerk is altijd dat zij de ware kinderen Gods vervolgt. Zie Openbaring 17 vers 6:

  • “En ik zag dat de vrouw (de grote hoer, uit vers 1) dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.”

De valse kerk bestaat dan ook eigenlijk alleen maar om de ware aanbidding en de ware aanbidders uit te roeien! Zij is tegen de ware aanbidding. Het is daarom van groot belang dat wij haar in al haar gedaanten en in al haar vertegenwoordigers herkennen. Daarom moeten wij de Heer bidden om de ogenzalf van de Heilige Geest!
U zult ontdekken dat er meer krachten samenspannen om u de ware godsdienst te ontnemen dan u wellicht denkt! Bedenk wel, martelaar te zijn is nog niet zo erg als verleid te worden. Het is de geest van de hoer die vele christenen er vandaag de dag van afhoudt om tot de zuivere aanbidding te komen en om te jagen naar de volheid van de Geest. De lust der ogen, de begeerte van het vlees en de grootsheid des levens worden op subtiele wijze bespeeld en geactiveerd!
Satan stelt alles in het werk om te voorkomen dat wij op de plaats van het Reukofferaltaar [10] komen te staan en tot de Bruidsgemeente van Jezus zullen behoren.
Wees u ervan bewust dat de speerpunt van satans aanvallen in deze tijd gericht is op de zuivere aanbidding. De Vader zoekt de ware aanbidders, die Hem aanbidden in Geest en waarheid.
In Openbaring 11 vers 1 zien wij de Gemeente van de ware aanbidders, Christus’ Bruid: “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden(SV). Maar de satan haat de ware aanbidders. En daarom toont de Heilige Geest ook aan ons wat eenmaal aan Johannes getoond werd.
Wees u bewust van het bestaan en het gevaar van de valse kerk!!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 17de hoofdstuk – wordt vervolgd

.

******************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 17de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 17, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“. Link naar hoofdstuk 17, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van de (antichristelijke) mens, en mensen hebben een “hoofd”. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Romeinen 8:35-39, Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Ogenzalf = Hier het beeld van het geestelijk inzicht en geestelijk onderscheidingsvermogen; ZONDER ogenzalf GEEN Woord-openbaring. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Ook zijn deze 7 hoofden van het staatsbeest 7 soorten van wereldbestuur, geïnspireerd door de diepten der hel. De geschiedenis toont ons respectievelijk:
1) de Egyptische regeringsvorm,
2) de Assyrïsche regeringsvorm,
3) de Babylonische regeringsvorm,
4) de Medo-Perzische regeringsvorm,
5) de Griekse regeringsvorm,
6) de Romeinse regeringsvorm,
7) de bestuursvorm van het 10-statendom van de laatste dagen. (noot AK)
[9] Lees Daniël 2:41-44. Met de 10 tenen – van ijzer en (kleiachtig) leem, zijnde een verdeeld en antichristelijk koninkrijk – wordt het zgn. 10-statendom, nu beter bekent als het Verenigd Europa, bedoeld.
  1. Uitleg in het kort: Al die (inmiddels 27) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen straks in 10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist voort. (noot AK)
  2. Uitgebreide uitleg: “Het antichristelijk 10-statendom van ijzer en leem. Tot slot zien wij aan het beeld uit de droom van Nebukadnezar 2 voeten met 10 tenen van ijzer vermengd met leem. Van het hoofd naar beneden gaande tot en met de benen, is het profetisch Woord geschiedenis geworden. Wij hebben een Babylonisch, een Medo-Perzisch, een Grieks en een Romeins Wereldrijk gekend. Wat nu verder volgt ligt in de (nabije) toekomst. De profetie van Daniël moet in deze nog vervuld worden, en de tijd is niet ver meer!
Deze 2 voeten en 10 tenen spreken ons van 10 heersers, die zich zullen manifesteren op het einde van deze tijdsbedeling. Zij zullen tenslotte eenparig achter het dictatorschap van de antichrist staan, die hen met hem wereldmacht zal geven. Onze huidige wereld zal straks, in de tijd van het absolute einde, door 10 wereldheersers onder de antichrist geregeerd worden. Tien is het symbolische getal van volkomenheid. Hier van volkomen wereldheerschappij.
In het (kleiachtig) leem, dat buigzaam en kneedbaar is, vinden wij een symbool voor de stem van het volk. Die zal in de komende dagen zwak zijn. Het volk zal zich niet meer kunnen doen gelden, zoals nu in de democratie. … De vermenging van ijzer met leem spreekt ons enerzijds van de onbuigzaamheid van een dictatoriaal gezag, anderzijds van een listig spelen met de democratische gedachte, die in feite niet veel te betekenen zal hebben. Zo spreken bijvoorbeeld Rusland en China graag van “volksdemocratieën”, die met democratie zelf niets van doen hebben.
Deze 10 “koninkrijken” die straks op de aarde gevonden zullen worden, vormen samen het antichristelijk 10-statendom. U ziet die nu al ingeleid worden. Deze landen zoeken en vinden elkaar op economisch-sociaal terrein, maar zullen zich ook politiek verenigen: Het in West-Europa zetelende 10-statendom, het herboren Romeinse Imperium, dat wereldheerschappij zal uitoefenen. Over dit alles zal de antichrist zijn dictatoriale scepter zwaaien. Hij komt voort uit het oorspronkelijk gebied van deze 10 rijken en hij zal de wereldlijke en geestelijke macht, die dan in zijn handen zullen zijn, gebruiken om – over de ruggen van deze 10 – te komen tot waar hij wezen wil.
Dit 10-statendom wordt door God in de Bijbel op verschillende manieren uitgebeeld:
1) In de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar (zie Daniël 2:43-45)
2) In het gezicht dat Daniël kreeg van het 4de dier, waar sprake is van 10 hoorns (zie Daniël 7:7, 20 en 24).
3) In de “grote, vuurrode draak” van Openbaring 12:3, die ook 10 hoorns heeft.
4) In het “beest” van Openbaring 13:1, eveneens met 10 hoorns.
5) In het “scharlaken-rode beest” van Openbaring 17:3, 12 en 16, ook met 10 hoorns.”
Tot zover, uit de – zeer uitgebreide –  GRATIS Bijbelstudie Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken, met ‘vers voor vers’ uitleg van CJH Theys, geschreven omstreeks 1970. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (12): Het REUKALTAAR en het reukwerkvan E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s