Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 18

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 18

Afscheiding en aanbidding

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” (Openbaring 18:4) [1]
Het is van groot belang in deze tijd dat wij onze vreugde vinden in de Here en in het dienen van Hem. Als wij ons méér verlustigen in andere dingen, dan zal blijken dat wij een molensteen om onze hals hebben die tot onze ondergang leidt.
Ook in dit 18de hoofdstuk van Openbaring gaat het over de val van Babylon in de eindtijd. Niet van die stad die eeuwenlang een puinhoop was, maar nu weer wordt herbouwd door een moderne Nebukadnézar (Saddam Hoessein van Irak – geschreven rond 1990), al is dit ook zeker een teken van de tijd. Maar in Openbaring – net als in de andere profetische boeken – is Babylon iets wat groter is, iets wat zich ontwikkeld heeft uit dat oude Babel, maar wat nu meer is dan een letterlijke stad.
In Openbaring 17 werd met Babylon bedoeld: de valse kerk. [2] Zij werd daar voorgesteld door een hoer, de anti-bruid. Hier, in Openbaring 18 vers 4, horen wij de Heer zeggen: “…Ga uit haar weg, Mijn volk…” en dan moet het voor ons duidelijk zijn dat in dit 18de hoofdstuk met Babylon nog iets anders bedoeld wordt. Want in de valse kerk van de eindtijd zullen geen waarachtige christenen meer gevonden worden.
In Openbaring 18 is Babylon het beeld van de wereld. Wij zijn niet “van de wereld”, maar nog wel altijd in de wereld”, zoals onze Heer Zelf zei in Johannes 17 vers 11a: “Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld…” [3]
In dit 18de hoofdstuk gaat het over het “maatschappelijke Babylon”, de tegenwoordige wereld, de goddeloze samenleving, de materialistische maatschappij waarin wij leven. Openbaring 18 vers 3b zegt: “… de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven (SV: van haar weelde).”
Maar dit “maatschappelijke Babylon” is niets anders dan een “verlengstuk” van het “geestelijke Babylon” van Openbaring 17. Het materialisme is de godsdienst van deze huidige wereld! Door en door materialistisch is met name de westerse mens, en helaas geldt dit ook voor de meeste christenen. Materialisme, verafgoding van het aardse, het stoffelijke, de aardse rijkdommen, is in wezen valse aanbidding in zijn zuiverste vorm. Het is aanbidding van de aardse dingen. Nu niet meer in de religieuze verpakking van de primitieve verering van “moeder aarde”, maar naakt, zonder verhulling. Een schaamteloze vertoning van valse aanbidding van de zuiverste soort dat is de aanblik van de wereld van onze dagen. Maar dit Babylon, dit goddeloze wereldbestel – waarin alles draait om macht en zelfverrijking – staat al op instorten. De fundamenten van “het Babylonisch systeem” wankelen! Hier, in Openbaring 18, is dit reeds voorzegt. Lees ook Jakobus 5 vers 1-5:

  • “Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan weelde te buiten gegaan (SV: gij hebt lekker geleefd) op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht.”

Een grote wereldwijde economische ineenstorting [4] staat voor de deur die armoede en gebrek zal brengen, ook in het “rijke westen”, en die alles wat van waarde is zal doen devalueren tot beneden nul. Lees de verzen 11 t/m 15 waar, met gebruikmaking van de producten van de tijd waarin Johannes schrijft, beschreven wordt dat alle handel stil komt te liggen:

  • “En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen (SV: wenen) en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre (SV: welriekende zalf), wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht (der begeerlijkheid) waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk (SV: al wat lekker en wat heerlijk) was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend (SV: wenende en rouw makende) op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging.” (Openbaring 18:11-15)

En alles wat de hedendaagse mens lekker en heerlijk vindt zal hem worden afgenomen: “En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden.” (Openbaring 18:14, SV)
Het zal opeens komen, voor de meeste mensen onverwacht: In één uur is die grote rijkdom verwoest staat er:

  • “Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid (SV: versierd) met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.”“En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend (SV: wenende en rouw bedrijvende): Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.” (Openbaring 18:16 en 19)

Daarom zal in de antichristelijke tijd alles op rantsoen komen. Alles zal “op de bon” komen. En niemand zal kunnen “kopen of verkopen” zonder het “merkteken” van het BEEST:

  • “En het (beest uit de aarde, de valse profeet) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16-17)

En in de wereld die dan aanbreekt zal alle bedrijvigheid en alle leven uitgeblust worden. Lees de verzen 22 en 23, waar wij lezen dat die hele dwaze en goddeloze zangcultuur van onze tijd wordt weggevaagd, kunstuitingen zullen niet meer gevonden worden, “molens” (= industrieën) zullen niet meer draaien, alle levenslicht wordt gedoofd, ook het echte geluk – dat van bruid en bruidegom, bijvoorbeeld – zal verdwijnen:

  • “En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht (SV: licht van de kaars) zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.” (Openbaring 18:22-23)

Hier vinden wij de beschrijving van het einde van de welvaart en al haar afgoden!
Maar tot Gods kinderen wordt gezegd: “…Ga uit haar weg, Mijn volk …” (Openbaring 18:4). God roept ons eruit, zoals Hij eens Lot wegriep uit Sodom (Sodom is ook een beeld van de goddeloze wereld van de laatste dagen – zie Openbaring 11:8 [5]).
Toen, in de dagen van Lot, klonk voor het eerst de roep: Gaat uit deze plaats; want de Heere gaat deze stad verderven!” (Genesis 19:14b, SV). Lot gehoorzaamde en werd bewaard. De Heer wil ook ons bewaren uit de omkering die spoedig komt, het oordeel over het goddeloze Babylon. Onze wereld zal worden omgekeerd!
Wat vraagt de Heer dan van ons?
Hoe kunnen wij ontvlieden?
Wat moeten wij dan doen?
In 2 Korinthe 6 vers 17 vinden wij dezelfde boodschap, en uit het tekstverband verstaan wij wat hiermee bedoeld wordt: “Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af (SV: scheidt u af), zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen.”
Afscheiding van de wereld! Heiligmaking. [6] Niet meedoen met de zonden van de wereld. Ons niet schuldig maken aan dezelfde afgoderij. De wereld niet gelijkvormig zijn. Géén heiligmaking betekent dat wij gemeenschap hebben met de valse aanbidding van plezier, vermaak, mooie dingen, van het geld en van alles wat aards en stoffelijk is. Vele christenen en kinderen Gods leven hoofdzakelijk voor deze dingen, net als de wereldling: er is geen verschil. Als zij zich niet bekeren, zullen zij nog altijd in Babylon zijn wanneer straks het oordeel komt. Zij zullen met deze wereld de Grote Verdrukking ingaan.
Zolang wij eigenlijk alleen leven voor deze dingen, zijn wij in Babel en zullen wij onder het oordeel komen. Deze wereld gaat voorbij, met al haar begeerlijkheden, met alles wat erin is. Alleen zij die zich afscheiden van deze wereld en die de wil van de Vader doen, zullen bewaard worden. De Heer bewaart Zijn Bruidsgemeente in de woestijn; zij wordt “weggenomen” [7], omdat zij al eerder “uitgetrokken” is.
Zullen wij tot deze ware aanbidders behoren?
Wij kunnen godsdienstig zijn, maar als het bezig-zijn met de dingen van God en de gemeenschap met de Heer niet het belangrijkste voor ons zijn in dit leven, dan zullen wij met die wereld – en met dat leven dat wij zo liefhebben – ten ondergaan! Wij zijn dan niet bij de aanbidders in het Heiligdom, maar in de Voorhof [8], die met de wereld onder het oordeel komt. Wij behoren dan in feite bij de valse aanbidders, zeker wat betreft het lot dat wij dan zullen ondergaan!
Kom niet met vreemd reukwerk voor Gods aangezicht! Kom niet met valse aanbidding. Uw aanbidding is vals, wanneer u even materialistisch en vleselijk bent als de wereldse mens. Afscheiding en aanbidding hebben met elkaar te maken. Wij kunnen niet aanbidden in Geest en waarheid, wanneer wij deze wereld nog liefhebben en/of gelijkvormig zijn of op enigerlei wijze vastzitten of hangen aan de stoffelijke dingen.
Zijn uw ziel en uw geest gereinigd door het Woord?
Kan dat Woord reinigend werken in uw leven?
Is uw vlees gekruisigd?
God heeft gezegd: “Weest HEILIG, want Ik ben HEILIG!”:

  • “Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God.” (Leviticus 20:7)
  • “Hij (de priester, ofwel de dienstknecht van God [9]) moet heilig voor u zijn, want Ik ben heilig. Ik ben de HEERE, Die u heiligt.” (Leviticus 21:8b)

Niemand van ons zal in deze laatste dagen om dit Woord heen kunnen. Niemand zal het ongestraft kunnen negeren. Het voornaamste streven van de Gemeente van Christus moet zijn: Hem gelijkvormig te worden.

.

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 18de hoofdstuk – wordt vervolgd

.

*****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 18de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 18, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 18, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Voor meer UITLEG over dit vers, zie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel ons GRATIS artikel De toekomstige economische ineenstortingvan H. Siliakus en/of Wanneer zal het afgelopen zijn met de welvaart ? van CJ McKnight. (noot AK)
[5] Openbaring 11:8, “En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.”
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmakingvan E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel ons GRATIS artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[8] Deze zgn. “voorhof-christenen” zullen hun getuigenis gedurende de Grote Verdrukking moeten bekopen met hun eigen martelaarsbloed. Onder de moordende hand van de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers) zullen zij als martelaren –  maar tegelijkertijd ook als overwinnaars over satan – vallen, maar… ter ere van Jezus’ Naam. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan)van CJH Theys. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s