De geopenbaarde Christus

kruis4

Een deksel op het hart

Menig christen doet hetzelfde als de Joden hebben gedaan. Toen Christus afgenomen was van het kruis, namen zij het gescheurde voorhangsel in de tempel, naaiden de stukken weer aan elkaar en hingen het weer op. Geen wonder dat Paulus zei, dat er nog altijd een deksel, een voorhangsel, op hun hart ligt:
“Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart.” (2 Korinthe 3:15) [1]
U en ik zullen, als wij eerlijk zijn voor onszelf, moeten bekennen dat wij iets dergelijks ervaren hebben in ons hart of misschien nog ervaren. Het vlees is een deksel, een gordijn, dat maakt dat God verborgen voor u is.
Wat is de remedie daartegen?
Scheur dat ding open! Beter helemaal geen tong, dan hem te gebruiken zoals wij het doen. Beter is het helemaal geen hart te hebben, dan toe te laten dat het gebruikt wordt om van tijd tot tijd afschuwelijke dingen uit te braken. Het is beter geen ogen te hebben, als ze telkens weer door lust en door begeerte bevangen worden. En beter geen handen te hebben, als we ermee graven in het slijk van deze wereld. Onze vleselijkheid is dat voorhangsel, dat God verborgen voor ons houdt.

.

Door het kruis

Het verbaast mij niet dat, voordat wij de Gave van de Heilige Geest [2] ontvangen, wij eerst naar het kruis gaan. Daar is geen waarachtige doop met de Heilige Geest behalve deze die u verkrijgt op de weg van het kruis. Er is nog nooit een ziel waarachtig gedoopt met de Heilige Geest, die daartoe niet is ingegaan door (is: langs de weg van) het kruis van de Here Jezus Christus. Er is geen andere weg. Om deze reden heeft Christus ogenblikkelijk dit geneesmiddel voorgehouden aan de mensen van Zijn tijd. Hij zei:

  • “Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden…” (Mattheüs 21:43a)

We voelen het ons ontglippen. Het heeft geen zin om ons hoofd in het zand te steken en te zeggen, dat het goed gaat met ons. In Pinksteren [3] heeft men het grondgebied waarop men zijn voet gezet had, niet behouden! O ja, we hebben op sommige terreinen vooruitgang geboekt, maar daarover heb ik het u niet. Ik spreek over dat wondervolle in ons leven waarmee God gemeenschap kan hebben. Ik spreek over een hart waarvan de voorhang is gescheurd en waarin de Here Jezus woning kan maken.

.

Vallen op de steen

Welk geneesmiddel hield Jezus hen – en ook ons – voor? Toen Hij dat oordeel (uit Mattheüs 21:43a) over hen uitsprak, voegde Hij eraan toe:
“En wie op deze Steen valt, zal verpletterd worden….” (Mattheüs 21:44a)
De Engelse vertaling luidt: “zal verbroken worden”.
U kunt meteen de Goddelijke thermometer aanbrengen bij uw christelijke leven.
Hoe is uw geestelijke gezindheid? Stormt het in uw geest voortdurend? Zijn er gedachten zoals: “Ik zal het die of die betaald zetten”? Of is uw geest bezig met wat iemand u heeft aangedaan?
U verknoeit uw lichamelijke en geestelijke energie!
Mozes beschikte over grote kracht en had het volk Israël kunnen wegvagen, als hij gewild had. Maar als Israël murmureerde en in opstand kwam tegen God, wierp Mozes zich op zijn aangezicht in de deur van de tabernakel:
“Toen gingen Mozes en Aäron (van het aangezicht) van de gemeente weg naar de ingang (SV: tot de DEUR) van de tent van ontmoeting (SV: de tent der samenkomst), en zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde. En de heerlijkheid van de HEERE verscheen hun.” (Numeri 20:6)
Christus is niet alleen de Steen, de Fundamentsteen van God – de Rots waarop de Gemeente / Kerk van Christus is gebouwd – Hij is ook de Deur! En u en ik kunnen vallen op die Steen. Wij kunnen komen naar de deur van de tabernakel [4] en vallen op ons aangezicht en alles leggen in de handen van God.
Ik maak me geen zorgen over wat men met mij of met u gaat doen. Sta recht voor God! Val op de Steen. Leg uw zaak in Gods hand en u zult tevoorschijn komen als meer dan overwinnaar! Indien u echter besluit om het in eigen hand te nemen, zult u geestelijk en lichamelijk strijden totdat u uitgeput bent en de hel heeft dan bezit genomen van uw tabernakel.

.

De voorhang moet worden gescheurd

Wat bedoelt Jezus, als Hij het heeft over het vallen op de Steen van God?
Wanneer u erop valt, zult u breken in duizend kleine stukken. Ik zeg het u eerlijk dat er veel te veel geveinsdheid is in de Christelijke levens in deze laatste dagen. Wij wagen het om onszelf (Pinkster)christenen [5] te noemen, maar wij spuwen het gif van de hel uit. Maar, indien u waarlijk valt op deze Steen, zult u breken! Het betekent eenvoudig, dat uw hart zal smelten. U zult weten en ik zal weten dat er niets geheels is aan ons en dat het een wonder is dat God nog iets van waarde in ons ziet om te behouden. U zult achting hebben voor de ander. U zult uw broeders hoeder worden: “Wie ook op deze Steen zal vallen”. Val op uw knieën voor God en u zult breken. U bent geen goed christen totdat u bent gebroken (en ophoudt vleselijk te zijn – HS). Dit is het vaneenscheuren van het voorhangsel.
Totdat wij onze zonden voor God beleden hebben en hebben geleerd dat er niets goeds is in ons vlees. Dit is de reden waarom God het vlees af wil trekken van ons en het van ons af wil scheiden. Het voorhangsel dat niet is weggetrokken, verbergt voor ons de tegenwoordigheid van God.
Israël stond voor dat voorhangsel – jaar na jaar en eeuw na eeuw – maar zolang het voorhangsel niet is weggenomen, zult u nooit de heerlijkheid van God zien. Moge de Geest van God dat voorhangsel wegnemen van ieders hart!
Het wordt hoog tijd dat we een glimp gaan opvangen van de glorie van God en niet langer leven met een Christus Die verborgen is, maar met een geopenbaarde Christus.
Judas, vers 3, zegt ons dat wij altijd moeten “strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.”
Treed in de voetstappen van Jezus Christus. Hij moest vallen op die steen. Zijn vlees moest vaneengescheurd worden (ofschoon Hij geen zonde had gedaan, maar Hij stierf voor ons en ging ons tegelijkertijd voor op de weg tot heerlijkheid). Het was pas na Golgotha, dat de glorie en de kracht van Gods geestelijk Koninkrijk geopenbaard werd in Zijn Gemeente / Kerk en bediend kon worden aan de mensheid.

.

Gebroken worden

Bent u ooit gevallen op die Steen? Kende u ooit een ogenblik van werkelijk berouw in uw leven? Ik prijs dat ogenblik ten zeerste, toen God mij de zonde deed zien door Zijn ogen. Het is een afschuwelijk schilderij. Het bracht in mij teweeg een volledige ineenstorting van mijzelf.
Als wij vallen op die Steen van onze Here Jezus Christus, zullen wij gebroken worden. Wanneer u gebroken bent op deze Steen van Gods Gezalfde, zult u nooit meer proberen uzelf te rechtvaardigen. U zult daar dan ook geen behoefte meer aan hebben, want het is God Die u rechtvaardigt.
“Vader God, maak het waar aan ons. Dat wij mogen weten dat Uw Zoon het Hoofd is van onze Gemeente / Kerk en dat Hij in het midden van ons is om voor ons te zorgen”.
Die ervaring van gebroken te worden, is de meest heerlijke gave die God ons kan geven. Wanneer u gebroken bent, weet u zich afhankelijk van God en uw “ik” is verbrijzeld en ten gronde gericht en u weet zich hulpeloos, gelijk een klein kind. Maar, u hebt de kracht van God in uzelf. Soms denk ik dat de zwakheid van de Gemeente / Kerk vandaag de dag gelegen is in het feit dat wij onze tijd te weinig doorbrengen in gebed. Als wij meer bidden, zal de glorie van God de gehele Gemeente vervullen.
Herinner u – “Wie op deze Steen valt” (Mattheüs 21:44a). Soms struikelen we, voordat we vallen op de Steen. God moet toelaten dat er dingen komen in ons leven waardoor wij ons plotseling realiseren waar wij zijn en onze val wordt volkomen als wij vallen op de Rots van de Almachtige God.
Het doet er voor mij niet toe waardoor wij neergehaald worden. Nadat wij gebroken zijn, horen wij Jesaja zeggen, sprekend voor God:

  • “Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige (SV: de arme) en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.” (Jesaja 66:2b)

De mensen praten en praten en brengen nog geen vijf minuten door met te lezen in hun Bijbel. Indien we minder zouden praten en meer Gods Woord zouden bestuderen, zullen wij de waarheid van dit Woord gaan beseffen en we zullen ervoor beven.

.

Ontkoming uit het oordeel

“En op wie hij (= de Steen) valt, die zal hij vermorzelen”, zo vervolgt Jezus in Mattheüs 21:44b. De Engelse vertaling spreekt van “tot poeder vermalen”. Voor zonde waarvoor geen berouw getoond is, wacht niets anders dan het oordeel.
In de Gemeente des Heren worden vandaag de dag even gruwelijke zonden begaan als door misdadigers worden gepleegd. Daarvoor moet berouw getoond worden! Het is meer dan zomaar een natte zakdoek. Het is iets dat slaat door uw ziel en wat u brengt op de oordeelsbank.
Het oordeel begint namelijk bij het Huis van God:

  • “Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?(1 Petrus 4:17)

En dank God hier maar voor. Slechts wanneer wij deze diepe, verborgen processen van het Evangelie doormaken, kunnen wij verwachten dat wij, zowel individueel als samen als één lichaam, te voorschijn treden “overwinnende en om te overwinnen”. [6]
Christus ging naar Golgotha, onderging het scheuren van de voorhang van Zijn vlees en openbaarde aan de wereld de heerlijkheid en de kracht van het gezegende Koninkrijk van God, waarvan de Heer zei: “Het is midden onder u” (dat wil zeggen: het is nu nog geestelijk, onzichtbaar, maar niettemin reëel –  HS).
Dat wij mogen vallen op die Steen en gebroken worden en ontkoming zullen vinden op dat ogenblik wanneer een andere Steen zal vallen, tot vermorzeling.

Rev. WH Offiler
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[3] In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van (en dus de vervulling met) de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (9): De DEUR en de heilige zalfolie van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie noot 3. Toevoeging: De schrijver spreekt in deze studie vooral (ook als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)
[6] Zie, ter vergelijking, Openbaring 6:2, “En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.” (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bekering, Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Oordelen Gods en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s