Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 19

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 19

De ontsluiering komt

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.” (Openbaring 19:11) [1]
Blijf bij de Bron die onze Here Jezus is. Wij moeten voortdurend uit Hem drinken. Wie van Hem drinkt, zal in eeuwigheid niet dorsten (zie Johannes 4:14 [2]). Dat wil zeggen, die zal geen behoefte hebben om nog ergens anders zijn ziele-dorst te lessen. Maar het wil niet zeggen dat wij slechts één keer behoeven te drinken uit Hem! Wie niet dagelijks dit Ware Leven indrinkt, zal geestelijk sterven en even dood zijn als de goddelozen en ongelovigen. Blijf in Hem! Dan zult u bewaard worden uit de verschrikkelijke oordelen die over deze wereld komen zullen.
Hier lezen wij over Christus’ wederkomst in heerlijkheid en met grote kracht aan het eind van die Grote Verdrukking. Aller oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken en verworpen hebben. De hemel gaat open, zo lezen wij in vers 11. Daar verschijnt onze Heer met Zijn tienduizenden heiligen (Openbaring 19:14 in samenhang met Judas 1:14b [3]):

  • “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openbaring 19:14)
  • Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen. (Judas 1:14b)

Hij komt ten gericht. In de slag van Armageddon zal de ontknoping van de wereldgeschiedenis plaatshebben. De ontsluiering komt. Lang mag het erop geleken hebben dat satan, de overste van deze wereld, zou zegevieren. Maar alsdan valt het doek voor de aartsleugenaar en mensenmoordenaar! [4] Christus zal de aarde reinigen en hier Zijn volheerlijk Koninkrijk [5] van vrede en gerechtigheid oprichten.
In de strijd van Armageddon, die in dit 19de hoofdstuk beschreven wordt, zullen alle antichristelijke machten vernietigd worden, met de antichrist en de valse profeet voorop. Maar ook alle goddeloze mensen die dan nog leven op aarde, worden alsdan uitgeroeid en vernietigd. Werkelijk niet één on-wedergeboren mens zal blijven leven. Lees de verzen 17 t/m 21: “En ik zag één engel dicht bij de zon staan (SV: staande in de zon), en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan (SV: in het midden van) de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:17-21)
De gieren, de vogels “in het midden van de hemel”, zullen het vlees van al de gedode mensenmassa’s eten. Dit wordt het “avondmaal van de grote God” genoemd. Een luguber spiegelbeeld van het “avondmaal van de Bruiloft van het Lam”, waarover wij ook lezen in dit hoofdstuk: “En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. [6] En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:9)
Hier, in Openbaring 19 vers 9, is ‘t het maal ten leven en van de gemeenschap met de Here Jezus Christus. Daar, in Openbaring 19 vers 18, een verschrikkelijke dood: Alle vlees zal sterven. Vlak daarvoor echter zullen de heiligen “verheerlijkte lichamen” ontvangen hebben. Wanneer Christus komt, als de laatste (= de 7de) bazuin weerklinkt, zullen eerst de rechtvaardige doden opstaan uit het graf met nieuwe, onsterfelijke lichamen. Daarna zullen de gelovigen van de Bruidsgemeente – in een punt des tijds – verheerlijkte, onsterfelijke lichamen ontvangen, en tezamen zullen zij de wederkomende Heer tegemoet gaan in de lucht: [7]

  • “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:15-17)

Zodoende zal er een daadwerkelijk einde komen aan het tijdperk van het vlees. Geen vlees of bloed, geen zondaar, zal het Koninkrijk Gods beërven: “Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid (SV: de verderfelijkheid) beërft de onvergankelijkheid niet.”! (1 Korinthe 15:50)
Hier, in Openbaring 19 (en in hoofdstuk 20), vinden wij daarom het beeld van het Voorhangsel. [8] De hemel gaat open, het gordijn wordt weggeschoven. De Voorhang spreekt ook van het vlees, dat terzijde geschoven en vernietigd wordt. Het Voorhangsel is het vlees. Toen Christus’ vlees aan het kruis verbroken werd, scheurde het Voorhangsel in de tempel in tweeën (zie Markus 15:38, en ook Hebreeën 10:20 [9]).
In Openbaring 19 zien wij de definitieve vernietiging van alle vlees. Dit zal dus gebeuren in die grote Slag van Armageddon. Let op het herhaaldelijk spreken over het vlees dat – letterlijk – verslonden wordt: “om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.” … “En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:18 en 21b)
Maar er is ook nog een ophouden van het vlees in andere zin. Het Voorhangsel zal al eerder opengaan voor de Bruidsgemeente – de Gemeente van ware aanbidders – die bij het Reukaltaar [10] wacht op haar Bruidegom.
Nadat de val van de hoer, de anti-bruid, is beschreven, wordt hier met blijdschap en verrukking gesproken over de Bruiloft van het Lam [11]: “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. [12] En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (Openbaring 19:7-9, SV)
In tijd zal deze gebeurtenis echter eerder plaatshebben: vlak voordat de Grote Verdrukking begint, bij Jezus’ verborgen wederkomst voor de Zijnen, om hen tot Zich te nemen. In de grondtekst van vers 7, van Openbaring 19, staat het dan ook duidelijker: “want de Bruiloft van het Lam kwam en Zijn vrouw bereidde zichzelf”. Zo wordt dus niet de indruk gewekt alsof deze Bruiloft daarna (na de val van Babylon) plaatsheeft. Het is juist omgekeerd: omdat de ware Bruid al zal zijn aangewezen, zal de valse bruid nog maar een kort leven beschoren zijn… Hier worden deze twee echter tegenover elkaar geplaatst.
Wij moeten goed beseffen dat heden al aan beiden gewerkt wordt: aan de ware Bruidsgemeente, maar ook aan de valse bruidskerk! En dit hoofdstuk van het Voorhangsel toont ons de heerlijke toekomst van degenen die vrijwillig met Jezus de weg van (af)sterven aan het vlees willen gaan. Ook het Bruiloftskleed, het witte fijne lijnwaad van rechtvaardigmaking, spreekt van de vleeskruisiging.
Dan, als de Heer komt ten gericht, zal de heerlijkheid van God geopenbaard worden: in Zijn verschijning, in de glorievolle overwinning over al Zijn vijanden, maar ook in die schare van verheerlijkte heiligen.
De laatste hoofdstukken van het boek Openbaring (vanaf dit 19de hoofdstuk) openbaren ook de shekinah-heerlijkheid [13] van de 3-enige God. [14] In het licht van de Ark van het Verbond [15] zien wij hier uitgedrukt dat licht van Gods tegenwoordigheid, dat eenmaal gezien werd boven het Verzoendeksel en tussen de 2 Cherubs. [16] Deze indruk van de onbeschrijflijke heerlijkheid Gods overheerst ook in deze laatste hoofdstukken.
Deze (tijds)bedeling zal niet eindigen met de glorie van de mens, maar met de glorie van de almachtige God! De heerlijkheid Gods zal de aarde overdekken.
Nogmaals: het Voorhangsel wordt weggeschoven. Dit wil ook zeggen dat de openbaring, de ontsluiering, komt van alle dingen. Maar, ook de ontmaskering! Openbaar wordt wat waar is en wat vals is; wat van God is en wat uit de koker van satan komt. Alle coulissen zullen worden weggehaald.
Ons zegt het heden ook dat wij nu reeds al die maskers en sluiers van onoprechtheid moeten afdoen, waarachter wij ons zo vaak verschuilen, en dat wij moeten jagen naar de heiligmaking en de eenheid met allen die straks tot die heerlijke Bruidsgemeente zullen behoren!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 19de hoofdstuk – wordt vervolgd

.

******************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 19de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 19, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 19, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Johannes 4:14, “…maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.”
Voor meer UITLEG over dit vers, zie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Bij tienduizenden heiligen moet men toch eerder aan de 144.000 mannelijke zonen denken – die, volgens Openbaring 12:5 werd weggerukt tot God en Zijn troon“, en die dus ECHT in de hemel zijn OPGENOMEN – dan aan de Bruidsgemeente. Want dat zullen er, mogen wij veronderstellen, toch veel meer zijn. Maar de Bruidsgemeente zal, Bijbels gezien, inderdaad NIET worden opgenomen in de hemel (en dus ook niet met Jezus wederkomen naar de aarde aan het eind van de Grote Verdrukking).
Zie eventueel ook nog mijn artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[4] Johannes 8:44, “U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lamvan E. van den Worm. (noot AK)
[7] (Ingekorte) Uitleg uit de Studiebijbel: De tekst van 1 Thess. 4:15-17 gaat o.a. over:
a. De Here Zelf zal… NEERDALEN uit de hemel, en
b. Wij… zullen… WEGGENOMEN worden in de wolken, naar een ONTMOETING met de Here in de lucht (volgens de Hernieuwde Statenvertaling). In de (oude) Statenvertaling staat: opgenomen worden,… de Here TEGEMOET.
De Studiebijbel (deel 8) zegt het volgende over 1 Thess 4:15-17, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):
“Vanaf dit (15de) vers staat er ‘Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat. (Dus moet het m.i. over de periode NA de Grote Verdrukking gaan, want als het gaat over de verheerlijkte Zoon van God, kan het toch niet zo zijn dat de antichrist nog tijd en gelegenheid krijgt om zijn gruwelplannen uit te voeren? – noot AK)

a. ‘Neerdalen’ (namelijk vanuit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11).

b. Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘WEGGENOMEN worden’), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11).

Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ONTMOETING), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem EEN GELEIDE te geven BIJ ZIJN AANKOMST.
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk
of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt NAAR DE AARDE.
Het “eis apantēsin” pleit voor HET LAATSTE.”
Zie eventueel ook nog mijn artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein.  (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligenvan E. van den Worm. (noot AK)
[9] Markus 15:38, “En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.”
Hebreeën 10:20, “Langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.” (noot AK)
[10] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (12): Het REUKALTAAR en het reukwerkvan E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie noot 6.
[13] Shekinah-heerlijkheid = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met BOVEN-NATUURLIJK Licht van God. (noot AK)
[14] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[16] In de 1ste plaats beeldt de Ark van het Verbond de Troon van God uit. De beide Cherubs en het Verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De Cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het Verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit.
De Ark van het Verbond staat in de 2de plaats voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s