De hemelvaart die onze geest heden behoeft

hemelvaart

Efeze 2 vers 1 t/m 7 [1]

  • Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2. waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld (SV: naar de eeuw dezer wereld), overeenkomstig de wil van de aanvoerder (SV: de overste) van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3. onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 4. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5. ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 6. en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7. opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.”

De apostel Paulus spreekt hier van een hemelvaart, namelijk van onze hemelvaart naar de GEEST; een hemelvaart die nu, gedurende ons aardse leven, moet geschieden. Het is een geestelijke belevenis, die even reëel is als onze dood en opstanding in Christus. Was dit niet zo, dan konden de heilsfeiten, in Gods Woord vermeld, niet in de genoemde rangschikking in ons persoonlijk leven worden ervaren. Want er is eerst DOOD en daarna OPSTANDING, en deze beide moeten eerst zijn geschied, wil er sprake zijn van HEMELVAART! En zo is het ook in het Raadsplan van God!
Als wij geen lichaam hadden, zou er nooit gesproken zijn over OPSTANDING. Opstanding is daar – door God verordineerd en door Jezus Christus als Eersteling ervaren – omdat wij stoffelijke lichamen hebben. Deze lichamen moeten worden gebracht tot onverderfelijkheid; de zonde moet er eerst “uitgetogen” worden, zoals hiervan ook sprake is in onze onderhavige tekst, langs de enige weg die er voor ons is; namelijk die van dood en opstanding in Christus Jezus.
Maar de Here heeft méér dan dat voor ons gedaan; Hij is voor ons ook ten hemelgevaren: Hij heeft ons in Hem mede gezet in de hemel(Efeze 2:6b, SV). Zo dan, als wij waarlijk IN Christus zijn, zo is er geen verdoemenis meer voor ons. Wij zijn dan een Nieuwe Schepping Gods [2] in Hem en geroepen om ook als Hij ten hemel te varen. Straks zullen wij dit óók naar het opstandingslichaam ervaren, ter vervulling van de profetieën en beloften van God, maar ook NU naar de geest, gelijk de Geest in ons onderhavige Schrift-woord zegt: “Hij heeft ons mede levend gemaakt in Christus… en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus” (zie Efeze 2:5b-6).
De dood van Jezus wordt door ons ook niet ervaren in een echte – lichamelijke – dood, maar in de uittijging uit (= het eruit trekken of onttrekken van) ons wezen van de geestelijke dood. Zo ervaren wij Zijn opstanding uit de dood eveneens niet als een echte – lichamelijke – opstanding, die er voor het Lichaam van Christus nu nog niet is, maar als een innerlijk aandoen van het Nieuwe Leven; opdat wij ervaren, wat eens in Paulus was, die schreef: “Opdat ik Hem mag kennen!(Filippensen 3:10a)

  • “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” (Johannes 17:3)

Net zo is het gesteld met onze hemelvaart nu, die wij in dit artikel onder de loep zullen nemen.

.

De hemelvaart hoort tot de nu nog onzichtbare wereld van God

“Hemelvaart” is een geweldig groot begrip en houdt véél meer in dan wij bij oppervlakkige beschouwing ervan zouden denken. Als wij er diep over nadenken en de Geest ons hierin leidt, worden wij door dit begrip overweldigd.
Van Jezus Christus kennen wij Zijn lijden, Zijn dood en opstanding. Het waren reële feiten in het leven van Jezus; ze zijn voor ons, Christenen, begrijpelijk, als wij hierover onze gedachten laten gaan, omdat deze dingen voor het oog, dit is zichtbaar, waren geschied. Zijn lijden werd door velen aanschouwd; ook zijn dood werd door velen gezien. Van zijn opstanding waren er getuigen te over. Maar zodra het gaat over “hemelvaart”, hebben wij te maken met iets dat buiten het aardse vlak ligt, buiten ons gezichtsveld. Weliswaar hebben wij in de Bijbel hiervan getuigenis in Handelingen 1 vers 9-11:

  • “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging (SV: terwijl Hij heenvoer), hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11. die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar (SV: IN) de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Maar dit ten hemelvaren was zichtbaar tot op een bepaald ogenblik: “een wolk onttrok Hem aan hun ogen”. Toen zagen Zijn discipelen niets meer. En toch was er HEMELvaart, want Gods Woord getuigt dat Hij IN de hemel is opgenomen, Hij was dus gekomen op die PLAATS, waar Hij te voren reeds over gesproken had en waar Hij Zijn discipelen van verteld had, zeggende: “Weest niet bedroefd, Ik ga heen om u een plaats te bereiden” (SV):

  • “Laat uw hart niet in beroering raken;… Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14:1-2)

Toen reeds sprak Hij van deze gebeurtenis, waar Handelingen 1 vers 11 van spreekt. Maar de discipelen aanschouwden Zijn hemelvaart alleen maar tot een bepaalde hoogte. Toen kwam die wolk, die nam Hem van hun ogen weg. Ze hadden Hem daarna niet kunnen zien. Niemand van hen kon daarna getuigen hoe hoog Hij wel opvoer en waar Hij heen ging. Later konden zij zich, door de Heilige Geest, herinneren dat Hij hen betuigde dat Hij naar een PLAATS zou gaan, om ook voor hen daar een plaats te bereiden, opdat zij eenmaal met en bij Hem mochten zijn. Glorie voor God! In dit licht is de uitspraak van Jezus ook voor ons begrijpelijk – maar meer dan dit doen wij niet – “In het Huis van Mijn Vader zijn veel woningen” (Johannes 14:2). Dit heeft indirect met “hemelvaart” te maken.

.

“Hemelvaart” is beslist geen “ruimtevaart”

Als wij in Gods Woord de “hemelvaart” in beschouwing nemen – in Handelingen 1 vers 11 hebben wij, zoals wij hebben gezien, een getuigenis, en door genade geloven wij dit – dan zien wij dat “hemelvaart” beslist geen “ruimtevaart” is. Ruimtevaart kent “tijd’ (!), “afstanden”, “beperking”. Al deze dingen zijn vreemd als het gaat om “hemelvaart”. Wat wij ervan weten uit Zijn Hogepriesterlijk gebed, is dat Hij terugging naar Zijn Vaderlijk Huis, naar die wondervolle hemel en die glorie van God. Hij had er niet bij verteld hoe lang die reis zou duren en waar het Vaderlijk Huis precies wel was. Ook is aan Zijn hemelvaart geen “beperking” verbonden. Wij weten uit de Schriften dat Hij niet alleen maar ten hemel gevaren was en de hemelen was ingegaan, maar ook dat Hij daar nog altijd is als onze Hogepriester, die altijd voor de troon van Gods genade voor ons bidt. En dit is al eeuwen zo!
Als het dus gaat om “hemelvaart” hebben wij niet alleen maar GENADE nodig, maar ook de Zalving van God en een OPEN HEMEL, willen wij kunnen zien wat Stefanus zag en wat Johannes op Patmos aanschouwde, anders is dit ZIEN niet mogelijk. Wat Johannes en Stefanus aanschouwden wordt door een “ruimtevaarder” helemaal niet gezien. De ruimtevaart berust louter op MENSELIJK VERNUFT en VERMOGEN, maar als wij het hebben over “hemelvaart” houden al deze MENSELIJKE begrippen op. Maar God heeft Zijn kinderen een hemelvaart beloofd.
Laat ons de Bijbel nagaan, opdat wij een zuiver, Schriftuurlijk beeld zullen krijgen van wat God bedoelt met “hemelvaart” en wat eraan gepaard gaat in het leven van een “hemelvaarder”.

.

Henoch: een wandel met God

“Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” (Genesis 5:24)
Dit is het getuigenis dat wij van Henoch hebben. In deze sobere woorden is tevens de reden verklaard, waarom God hem wegnam: Henoch wandelde met God. Dit is dan het eerste gedrag dat God heeft verbonden aan “hemelvaart”.
Als wij dit nu bekijken in het licht van de passage van Efeze 2, die wij aan het begin van dit artikel hebben geciteerd, dan is er tegenover dit “wandelen met God” een “wandelen overeenkomstig de leefwijze van deze wereld”, dus naar de wil van “de overste van deze wereld” (zie Efeze 2 vers 2).

  • “Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.” (Efeze 2:3)

Dit is een wandel naar het vlees, in de oude mens, in de krachtdadige werking van satan zelf, want hij beïnvloedt de gedachten van de mensen en maakt van het vlees van de mens zijn “speeltuin”. En al naar gelang en mate dat hij ons kon beïnvloeden, wandelden en handelden wij eertijds met hem, wij wandelden in zijn wegen. Dat deed Henoch niet; hij wandelde met God! En hiermee is alles gezegd wat tegenover dit wandelen naar het “vlees” staat. Het gevolg hiervan was dat Henoch in zijn leven een letterlijke hemelvaart had gekend.
Ik zeg u met het Woord van God: Als wij waarlijk WANDELEN met Hem, nu, terwijl wij hier het leven hebben, waar wij nu leven in de bedeling van de Heilige Geest, daar is het mogelijk om nu reeds GEESTELIJK een hemelvaart te beleven. De hemelvaart van ons lichaam komt dan straks, daar hoeven wij dan niet aan te twijfelen; hier moet een “opstanding”, een “onverderfelijk-gemaakt-worden” aan voorafgaan.
Henoch wandelde met de Geest van God. Al staat het niet zo in de Bijbel geschreven, maar “de Here is de Geest”, God is een Geest. En zo geloof ik met geheel mijn hart dat de Geest van God in het leven van Henoch, de rechtvaardige, aanwezig was geweest en dat hij ten hemel was gevaren door die wondervolle kracht van de Heilige Geest! Het geschiedde niet in eigen kracht, want er staat geschreven “God nam hem weg”. En hoe zal God een mensenkind, zijnde hier op aarde, hebben weggenomen, als het niet was door de kracht van de Heilige Geest?

.

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartphone-formaat).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*******************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s