Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 21

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 21

Onder het dak van Gods Verbond

“En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: de tabernakel [1]) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan (SV: weggegaan).” (Openbaring 21:3-4) [2]
Dit zijn zegeningen die verbonden zijn aan het verbond van God. God wil bij ons zijn. Hij sloot met Abraham een verbond. Met het oude Israël sloot Hij het zo genaamde Oude Verbond (ofwel: het Oude Testament). En nu leven wij onder het Nieuwe Verbond (ofwel: het Nieuwe Testament). Een kenmerk van het Nieuwe Verbond is dat God – door de Heilige Geest [3]inwoning in ons wil maken. Wij mogen door genade al, tot op zekere hoogte, weten wat hier beschreven wordt, namelijk dat God bij Zijn volk woont. Daarom is het verkeerd om te denken dat wat wij in de laatste twee hoofdstukken van Openbaring lezen, alleen maar een mooi toekomstvisioen is. Het is iets wat wij nu al mogen kennen, zij het nog niet in volheid – want wij leven nog altijd in een wereld die in het boze ligt – maar een begin van deze zegeningen is al het deel van die kinderen Gods die waarachtig vervuld zijn met de Heilige Geest. Het zijn de zegeningen voor hen die leven “onder het dak van Gods Verbond”!
Het is waar dat hoofdstuk 21 aansluit op het vorige hoofdstuk. Maar wij moeten niet de vergissing maken te denken dat wat hier vermeld wordt – in deze 2 “Ark van het Verbond-hoofdstukken” – alleen maar toekomstmuziek is. Na het eindoordeel komt de vernieuwing van de hemel en de aarde:

  • “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.” (Openbaring 21:1)

Wanneer met alle zonden en zondaren is afgerekend, moet dit wel plaatsvinden. De oude aarde en hemel dragen de littekens van alle zonde en ongerechtigheid die er op en in is bedreven. Na de eindafrekening moet de reiniging door vuur plaatsvinden:

  • “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:10-13)

En God schept dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar deze nieuwe hemel en aarde zullen niet de reden zijn van alle geluk en blijdschap die dan gekend zal worden. Zoals wij ook heden met bewondering en bekoring de wonderen der natuur aanschouwen, maar dit op zichzelf brengt ons nog niet in de gemeenschap met Hem Die alles geschapen heeft!
De ruimte waar de gemeenschap en de tegenwoordigheid van God wordt ervaren, zal niet deze nieuwe hemel en aarde zijn, maar zal zijn het Nieuwe Jeruzalem [4] en dit is de Bruid of Bruidsgemeente des Heren.
In vers 2 van Openbaring 21 ziet Johannes deze “stad”, deze Bruid, neerdalen op de nieuwe aarde, en dan volgt die beschrijving van de verbondsheerlijkheid (in de verzen 3, 4 en volgende):

  • “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt (SV: toebereid) als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.” (Openb. 21:2)
  • “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: de tabernakel) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan (SV: weggegaan). En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon [5] (Openb. 21:3-6)

Niet aan die nieuwe hemel en aarde, maar aan dit Nieuwe Jeruzalem wordt dan ook dit en het volgende en laatste hoofdstuk van het Boek Openbaring gewijd.
Maar deze Bruid zal er niet pas dan, in die tijd, maar al veel eerder zijn. Deze stad, deze Bruid, zal er ook in het 1000-jarig Rijk [6] al zijn: “En zij (satan met zijn volgelingen) kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.” (Openbaring 20:9)
Maar nog eerder is zij er al. Voor Christus’ wederkomst zal zij er al zijn; het is de Bruid van het Lam, de Bruidsgemeente. Nu, in onze tijd, maken wij mee dat de Heilige Geest begint met het vormen van deze Gemeente. Deze Gemeente van de ware aanbidders, waarin die ware eenheid gekend zal worden waarvoor Jezus bad in Zijn Hogepriesterlijk gebed (in Johannes 17 [7]), zal onder de volle zegen van het Nieuwe Verbond leven. Zij die ertoe behoren zullen al iets van die zegeningen, die in Openbaring 21 en 22 worden beschreven, mogen kennen. Zij zullen toeleven naar de Bruiloft van het Lam [8]; het verbond zal voor hen een huwelijksverbond worden!
Die nieuwe hemel en aarde zullen als het ware de Voorhof zijn; de Bruidsgemeente is het Heiligdom – dat alsdan een geheel vormt met het Allerheiligdom – de tabernakel: “Zie de tabernakel Gods is bij de mensen…” (Openbaring 21:3b, SV).
Nog duidelijker wordt deze Bruid uitgebeeld door de Ark van het Verbond [9], het voornaamste object van de tabernakel. Deze Ark is in de diepste betekenis de plaats waar de volle zegen van Gods Verbond gekend en ervaren wordt!
Arke des Verbonds: in de Oude Bedeling [10] was de verbondsrealiteit geheel geconcentreerd op deze kist, de Troon waar God zetelde in het Shekinah-licht. [11] En hier vinden wij de eeuwige roeping en bestemming van de Bruidsgemeente. Zij zal het Huis des Verbonds zijn, waar al de zaligen voortdurend toegang hebben:

  • “En de naties (SV: de volken) die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.” (Openbaring 21:24)

De heerlijkheid van deze Gemeente wordt in bouwkundige termen – die geestelijk verstaan moeten worden (!) – beschreven in Openbaring 21 vers 9-21:

  • “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten, en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: 12.000 stadiën [12]. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: 144.000 el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 1ste fundament was jaspis, het 2de saffier, het 3de chalcedon, het 4de smaragd, het 5de onyx, het 6de sardius, het 7de chrysoliet, het 8ste beril, het 9de topaas, het 10de chrysopraas, het 11de hyacint, het 12de En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.”

De Troon van God en van het Lam zal gevonden worden in deze Bruidsgemeente:

  • “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet (SV: niet in haar) inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” (Openbaring 21:22-27)

Deze Gemeente zal het heerlijk Huis zijn waar alle zaligen onophoudelijk mogen vertoeven en waar zij in de tegenwoordigheid van God zijn. Onder het “dak van het Verbond” zullen zij daar leven. Overschaduwd door Christus – Hij is het Verzoendeksel – en voortdurend gemeenschap hebbend met Hem. Het zal een leven zijn dat nooit zinloos wordt, dat niet meer door de zonde zal worden aangetast, waarin steeds nieuwe werelden voor ons open zullen gaan. Een leven waarin verwondering en aanbidding ons zullen brengen tot hoogten van gelukzaligheid.
Zorg, dat u onder dit “dak” bent, nu reeds! Zeg, als een Ruth, tot onze hemelse Boaz: “Spreid Uw vleugel over (mij) uw dienares uit…” (Ruth 3:9b [13])
Onder ‘het dak van het Verbond’ is ook de enige plaats waar wij in de eindtijd veilig zullen zijn, wanneer de oordelen Gods over de wereld gaan.
Hosea 2 vers 18-19 leert ons dat de Heer van ons vraagt dat wij wandelen in geloof en in gerechtigheid en ons zullen stellen onder het “gericht” van Gods Woord:

  • “Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht (SV: in gericht), in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.” (Hos. 2:18-19)

Dit brengt ons onder dat gezegende dak van het Goddelijk Verbond!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 21ste hoofdstuk – wordt vervolgd

.

*****************************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 21ste hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 21, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“. Link naar hoofdstuk 21, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[7] Voor meer UITLEG over dit 17de hoofdstuk, zie onze ‘vers voor vers’ studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[10] De Oude Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens vóór Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot AK)
[11] Shekinah-licht = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met BOVEN-NATUURLIJK Licht van God. (noot AK)
[12] Een stadie = 185,25 meter. En 12.000 stadie x (afgerond) 0,185 km. = 2.220 km.
Drie dingen worden “gemeten”: stad, poorten en muur! Niets wordt vergeten, en alles is volmaakt in de Here Jezus Christus.
Het symbolische getal “3”, hier aanwezig, spreekt ons van GODDELIJKE SPECIFICATIES (zoals in Openbaring 11:1-2).
De stad is dus een volmaakte “kubus” (met gelijke lengte, breedte en hoogtezie Openb. 21:16). Doet dit ons niet denken aan dat “Heilige der Heiligen” (ook wel het “Allerheiligdom” genaamd) in Israëls tabernakel, dat eveneens, qua afmetingen, een kubus was – alsóók de (later, door Salomo gebouwde) tempel. Dit Woord (Gods) meet en oordeelt alles! Maar, wij hebben al mogen inzien dat Gods werk VOLMAAKT is, dat niets ontbreekt, en dat alles in de volmaakte orde is geregeld.
Daar waren geen werktuigen nòch ander gereedschap meer nodig. Alle genoemde getallen geven een VOLEINDIGDE VOLKOMENHEID weer (zie Openb. 21:16-17) …12.000×12.000×12.000 stadiën… (want: “lengte, breedte en hoogte waren gelijk”). Wanneer wij nu bedenken dat 1 stadie een afstand is van 185 meter, en 12.000 stadiën dus 2.220 km. is, dan kunnen wij ons wel een voorstelling maken van de uitgestrektheid van deze heilige Gods-stad. Als een kubus telt zij dus 12 ribben, elk van 12.000 stadiën. Vermenigvuldigen wij deze getallen met elkaar, dan is de uitkomst 144.000. Dit merkwaardige, bijzondere, Bijbelse getal – zijnde de 144.000 geestelijk volmaakte zonen uit alle 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:4-8 en 14:1-5) – is onafscheidelijk verbonden aan deze heerlijke Gods-stad, het Nieuwe Jeruzalem,… de Bruid, de Vrouw van het Lam. (Gedeeltelijk overgenomen uit Openbaring 21 van CJH Theys – noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Het boek RUTH in profetisch licht van H. Silakus. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Nieuwe hemel en aarde, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s