Een NIEUW Pinksteren

Pinksterfeest_genadetijd

Het teken van Jona

De noodzaak van een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest [1] wordt vandaag de dag algemeen onderkend en de behoefte eraan is groot en wordt door velen gevoeld. De toestand waarin de Gemeente zich bevindt, spreekt dan ook voor zichzelf. Krachteloosheid, geestelijke dorheid en gebrek aan geestelijk inzicht zijn de problemen waar grote delen van de Gemeente mee te kampen hebben. De wijn is op en het feest stagneert. De zaak verloopt, zo wordt gevreesd. Wij doen er daarom goed aan om ons te verenigen in eenparig gebed en ernstig en aanhoudend te bidden om (geestelijke) “regen”.
Echter, wij moeten er rekening mee houden dat God vaak toelaat dat Zijn volk in grote benauwdheid komt, alvorens Hij de uitkomst en de verkwikking zendt! Datzelfde zult u ook in uw eigen, persoonlijk leven hebben opgemerkt. Dat doet God niet zomaar, maar met een bedoeling. Wij moeten wat leren. God liet toe dat Israël aan de Rode Zee in grote benauwdheid kwam te verkeren: voor hen de zee, achter hen hun vervolgers en aan weerszijden de woestijn. Waarom? Opdat zij zouden leren hun vertrouwen ten volle op God te stellen. God doet niets of laat niets toe zonder doel.
En wat het verlangen naar een nieuwe opwekking betreft, moeten (velen van) Gods kinderen zeker nog wat leren! De meesten van hen denken bij “opwekking” aan wonderen en tekenen, aan mensenmassa’s, volle kerken die te klein worden, en aan sensationele gebeurtenissen. “Tekenen en wonderen willen wij zien”! Dat zeiden ze in de dagen van Jezus’ rondwandeling op aarde ook. “Wij willen wel een teken zien”. Weet u wat Jezus antwoordde? Dit: “Sterf maar eerst”. U gelooft het niet? Toch is het zo. Jezus sprak:

  • “Het verdorven (= ongehoorzame) en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen (ander) teken gegeven worden dan het teken van Jona, de (ongehoorzame) profeet...” (zie, onder meer, Mattheüs 16:4) [2]

Met andere woorden: dit geslacht zal eerst, net als Jona, moeten sterven aan zichzelf. Het eigen ik zal eerst gekruisigd moeten worden. Zij zullen tot een totaal faillissement moeten komen.

.

Een wonderbare belofte

Voor allen die déze weg – van volkomen onderwerping en volkomen gehoorzaamheid – willen gaan hebben wij echter een wonderbare boodschap. Die kunt u vinden in Johannes 14:15-17,

  • Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17. namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

Onmiskenbaar gaat het hier over de doop met de Heilige Geest (zie vers 17b – “Hij… zal in u zijn”). De Heilige Geest was ook vóór Pinksteren (zie Handelingen 2) op aarde, maar niet IN mensen, niet “woning makende” IN de mens. Maar dit was het nieuwe van deze DOOP met de Heilige Geest. De 3-Enige God Zelf [3] maakt – door Zijn Geest – inwoning in een mens, die mens brengend tot de meest volmaakte gemeenschap met Hem die er tot dusver mogelijk is. God IN ons. Wat een Gave! Wat een Geschenk!
Nog aandachtiger dienen wij echter het hiervoor aangehaalde Schriftgedeelte te lezen en in het bijzonder de verzen 15-16 (van Johannes 14).
Uw eerste reactie is waarschijnlijk: “Het gaat hier toch over wat er na Jezus’ hemelvaart zou gebeuren?!” Ja, maar dan niet, zoals u vermoedelijk meent, als eenmalig gebeuren. Als wij goed lezen, ontdekken wij namelijk dat wij hier niet slechts te doen hebben met een verwijzing naar het gebeuren van Handelingen 2 als eenmalige vervulling! Niet alleen in de 10 dagen na Zijn hemelvaart, maar ook al die keren daarna – zovele malen als door Gods kinderen aan de voorwaarde van vers 15 (van Johannes 14) voldaan wordt zal gebeuren wat in vers 16 staat (!) – zal Jezus de Vader bidden om Zijn Heilige Geest uit te storten! Ergo (Latijn voor ‘dus’, ‘aldus’, ‘bijgevolg’) – wij kunnen ook NU een NIEUW Pinksteren ervaren! In zeker opzicht hebben wij het allemaal zelf in de hand!

.

Vereist is: gehoorzaamheid

Alles draait om de vraag: bewaren wij Zijn geboden? Dat is niet een wettisch opvolgen van geboden, neen, dat is leven in volkomen gehoorzaamheid aan Jezus. Een leven waarin het vlees werkelijk helemaal niets meer in te brengen heeft. Een leven waarin de eigen wil gekruisigd is. Als wij Jezus waarlijk liefhebben, willen wij Hem ook zonder vragen of tegensputteren gehoorzamen. Niet uit uw (vele) ‘arbeiden voor de Heer’, niet uit uw inspanningen, uw ijver, uw gaven, blijkt uw liefde voor Jezus. Neen, uit gehoorzaamheid alleen! Hij vraagt GEHOORZAAMHEID en geen offers. U kunt veel arbeiden voor de Heer en toch uw Heer niet echt liefhebben (vergelijk hoe het met de Gemeente van Efeze gesteld was – zie Openbaring 2:1-7), maar u kunt niet gehoorzamen zonder lief te hebben!
Waarom deed die zoon die eerst “nee” had gezegd, uiteindelijk tòch wat zijn vader van hem vroeg? Hij had zijn vader lief! Maar die andere, die zo vlug “ja” zei, had zijn vader niet lief. Zo zullen er ook vandaag de dag velen zijn die op Jezus’ vraag “hebt u Mij lief?” haastig en snel zullen antwoorden: “Ja, Here”!
Maar is het ook echt zo?
Niet voor niets stelde Jezus deze vraag tot driemaal toe aan Petrus:

  1. “Toen zij dan de (middag)maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.
  2. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.
  3. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.” (Johannes 21:15-17)

Dit deed Jezus opdat tot Petrus zou doordringen: Jezus liefhebben zonder Hem volkomen te gehoorzamen, is onmogelijk. De prijs die Petrus zou moeten betalen was dan ook: zich voortaan door een ander te laten omgorden en zich te laten brengen op plaatsen waar zijn vlees niet graag wilde zijn

  • “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt.” (Johannes 21:18)

Hoe belangrijk GEHOORZAAMHEID is blijkt wel uit het feit dat vele aanroepers van de Naam des Heren niet zalig zullen worden omdat zij de wil van God niet hebben gedaan:

  • Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” (Mattheüs 7:21)

.

Een NIEUW Pinksteren

Er zal een NIEUW Pinksteren komen! God heeft het beloofd. De Gemeente als geheel is nog altijd niet ingegaan in haar “beloofde land”. Tot nog toe zijn alleen enige “verspieders” ingegaan. Maar de Spade Regen komt. [4] Plasregens van zegen zullen er zijn. Vroege Regen en Spade Regen [5] zullen tegelijkertijd neerdalen (de, zo genaamde, “dubbele portie” – zie Hosea 6 vers 3 en Joël 2 vers 23:

  • Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen (SV: spade regen), die het land natmaakt (zodat er – geestelijke – groei tot volle wasdom komt).”
  • “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar (= Gods Geest, de Heilige Geest) tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen (SV: spade regen) in de eerste maand (= als in het begin).”

De Bruid zal haar sierlijke klederen aantrekken. Maar alleen zij die zich waarachtig onderwerpen aan Jezus zullen aan deze komende heerlijkheid deelhebben! Gehoorzaamheid vraagt de Heer. En geen zogenáámde gehoorzaamheid: gehoorzaamheid die acceptabel is voor ons vlees, gehoorzaamheid die ons vlees “buiten schot” houdt.
De zogenaamde gehoorzaamheid van Saul (zie 1 Samuël 15) leidde tot zijn algehele verwerping!
Hetzelfde zullen de laatste dagen te zien geven – denk aan de dwaze maagden [6] – en zien wij in feite nu al om ons heen gebeuren. Kom daarom tot een wandel van waarachtige gehoorzaamheid.
Wie wilt u dienen?
Voor hen die verkiezen de Here te dienen, is een NIEUW Pinksteren weggelegd!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studies De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[4] Nogmaals: Zie hiervoor onze GRATIS studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)
[5] Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente.
Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).
Zie eventueel onze GRATIS studie De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gehoorzaamheid aan God, Genadetijd Gods, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s