Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 22

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 22

De openbaring van de vergelding

“Ik kom spoedig (SV: haastelijk = met haast) en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openbaring 22:12) [1]
Dit is de boodschap van het gehele Boek: de OPENBARING van de Here Jezus Christus is nabij, Zijn wederkomst staat voor de deur. Tot driemaal toe zegt de Heer in dit laatste hoofdstuk: “Ik kom haastelijk”, ten teken dat het zeker is. Niemand zou dan tegen moeten werpen dat men dit 100 jaar geleden ook al las, want pas in onze eeuw – in deze laatste dagen – geeft de Heilige Geest ons de verklaring van het Boek Openbaring. Eeuwenlang is de inhoud verborgen gebleven, maar in onze tijd gaat dit Boek werkelijk open, waaraan wij weten dat het gordijn (de Voorhang [2]), van waarachter onze Heer zal verschijnen, al aan het opengaan is! Zijn komst is nabij!
Zijn openbaring is een gebeuren dat alle wereldgebeurtenissen te boven zal gaan en deze in belangrijkheid verre zal overtreffen. Dit komt onder meer hierin tot uiting dat, voorafgaand en als inleiding hierop, alle verborgen dingen in de wereld en in de Gemeente openbaar worden. Alle façades storten ineen, nu al. Alle maskers worden afgetrokken. Het gebeurt al, alle schijn en geveinsdheid komt aan het licht. De ongerechtigheid barst open als een overrijpe, stinkende vrucht. Jezus zei het al: “…er is niets bedekt wat niet geopenbaard (SV: ontdekt) zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.” (Mattheüs 10:26b)
Alle vuiligheid komt vandaag de dag naar boven, aan de oppervlakte. Duistere bedoelingen en gekonkel (= arglistigheid, doortraptheid, intriges) kunnen niet langer verborgen blijven. Het is een teken van de naderende openbaring van Jezus Christus. Er tegenover staat dat ook de verborgenheid van de gerechtigheid geopenbaard zal worden; de Gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar eerst het onkruid, daarna pas het goede koren. Nu is het werk dat Gods Geest doet in de levens van de Bruiloftskinderen nog goeddeels verborgen, maar ook dit zal straks openbaar worden!
Wij leven in de tijd van: “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” (Openbaring 22:11)
Daarom spreekt de Heer hier in Openbaring 22 vers 12 over een vergelding: Hij komt “…om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” Naar zijn of haar werk zal een ieder vergolden worden. Het wezenlijke en de aard van ieders werken zal openbaar worden. Ook de openbaring van de vergelding komt!
En niet alleen kinderen van de boze, misdadigers en zedeloze mensen zullen “buiten”, in de nacht (van de Grote Verdrukking), terechtkomen, maar ook Christenen die naar het vlees leven en het aardse aankleven en ook geveinsden, die een masker dragen zal hetzelfde lot treffen: “Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.” (Openbaring 22:15)
Deze mensen zijn afgodendienaars en liefhebbers van de leugen (veel of alles bij hen is schijn)! Zij zullen allen in “de buitenste duisternis” (= de Grote Verdrukking) terechtkomen, waar “gejammer en tandengeknars” [3] zal zijn. De waarschuwing in dit laatste hoofdstuk (zowel van het Boek Openbaring, alsook van de Bijbel) is dan ook dat wij alle maskers moeten afleggen, nu! Want anders worden ze ons wel afgetrokken. En waar dat gebeurt zal geen bekering maar verharding zijn! “Vuiler worden”! Wij hebben dit in de praktijk al menigmaal gezien.
Wie waarlijk Jezus verwachten zullen zich verre houden van alle leugen en alle afgoderij, maar ook van alle ongerechtigheid. Zij zullen slechts de wil van God verlangen te doen. En er staat:

 • “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op (SV: opdat hun macht zij aan) de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.” (Openbaring 22:14)

Zij zullen tot de Bruid behoren! Die “stad” is het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid des Heren. [4] Deze Bruidsgemeente zal bewaard worden uit de ure der verzoeking die over de hele wereld komt:

 • “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: Mijn lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10)

De Bruidsgemeente zal niet “buiten” (= in de Grote Verdrukking), maar “binnen” zijn. [5]
Dit laatste hoofdstuk van het boek Openbaring begint trouwens eveneens met een beschrijving van de heerlijkheid van deze Bruid:

 • “En hij (1 van de 7 engelen uit Openb. 21:9) liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de Troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht (SV: gevende zijne vrucht ). En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de Troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren (SV: heersen) in alle eeuwigheid.(Openbaring 22:1-5)

De volheid van de Godheid zal in haar geopenbaard worden. Hier niet alleen de Ark van het Verbond [6], maar ook het Verzoendeksel (die het Lam, de Zoon van God, uitbeeldt) op deze Ark. De Troon van God de Vader en van het Lam, God de Zoon, zal in de Bruidsgemeente gevonden worden, en de levende wateren van de Heilige Geest zullen uit haar voortkomen. Zoals ook Jezus heeft gezegd:

 • “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste vloeien (= voortkomen).” (Johannes 7:38 [7])

Zo machtig en volkomen zal het onsterfelijke leven – en de kracht van God – in de Bruidsgemeente geopenbaard worden dat de leden van dit Lichaam tot Bomen des Levens voor alle zaligen zullen zijn (de “heidenen” of “heidenvolken” van Openbaring 22:2 zijn “volken van zaligen).
Met de openbaring van deze ware Bruid van Christus eindigt dit boek. Wij horen haar samen met de Heilige Geest roepen: “Kom, Heere Jezus”, in vers 17 en 20:

 • “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het WATER des LEVENS nemen, voor niets.” (Openbaring 22:17)
 • “Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk = met haast). Amen. Ja, kom, Heere Jezus! (Openbaring 22:20)

En het is alsof in dit bijna laatste vers van de Bijbel de uitnodiging komt tot een ieder die horen wil, om in te stemmen met deze roep. Opdat die Bijbel hierna niet gesloten wordt, maar zal leven in ons en ook in ons dat krachtige verlangen zal werken om de Bruidegom te mogen ontmoeten.
Volgens Kolossenzen 3 vers 4 zal het dan ook zijn, dat als Christus straks geopenbaard wordt, wij met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid:

 • “Wanneer Christus geopenbaard zal worden (SV: zal geopenbaard zijn), Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Amen.

Schematisch overzicht

Het boek Openbaring in Tabernakel licht schema

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

.

Einde van dit 22ste hoofdstuk
EINDE van deze studie van het Boek Openbaring

.

********************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 22ste hoofdstuk van Openbaring, zie:

 1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 22, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
 2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 22, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

.

Graag verwijs ik ook nog naar de studie van Openbaring (een systematische verklaring) van Bijbelleraar H. Siliakus zelf, met de titel: Dingen die (met) haast geschieden moeten’.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligenvan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Mattheüs 8:12, “en de kinderen van het Koninkrijk (= gelovigen die NIET tot volle geestelijke wasdom zijn gekomen) zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
Mattheüs 22:12-13, “En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
Mattheüs 25:30, “En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Denk aan Mattheüs 25:10, “Toen zij (de dwaze maagden) weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.”
Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Voor meer UITLEG van dit 38e vers, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm. (noot AK)

.

*******************************************

Alle hoofdstukken met rechtstreekse links:

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 22

 1. Ha Annelies,
  Mooi zoals je de studie van broeder Siliakus over ‘Openbaring in Tabernakellicht’ opnieuw hebt geplaatst. Het is een leerzame en diepgaande studie.

  Tip:
  Misschien is het ook goed om naast de verwijzing naar de Openbaringstudie van de brs. Theijs en Van den Worm tevens te verwijzen naar ‘Dingen die haast moeten geschieden‘ van Henk Siliakus zelf.
  Ga door met je inhoudsrijke website!

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s