Jaag de liefde na

1-johannes-4-16

Een gebod

 • “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” (1 Korinthe 13:13) [1]

Zo luidt Paulus’ betoog als slottekst van het 13de hoofdstuk van de eerste Brief aan de Korintiërs. Naar aanleiding van deze tekst willen wij het hierbij hebben over 1 Korinthe 14:1a – Jaag de liefde na – als logische aansporing volgend op het eerder-bedoeld betoog van de apostel. In verband hiermee heeft een andere apostel van Jezus gezegd:

 • “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15:13)

Deze woorden van Jezus Zelf heeft Hij vooraf doen gaan van een gebod:

 • Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12)

Een gebod heeft alleen waarde, indien het wordt opgevolgd. De hieronder volgende verhandeling moge dienen tot een beter verstaan (begrip) van wat Jezus heeft gezegd en willen duidelijk maken.

.

Het voorbeeld van Jezus

Veel mooie verhalen zijn al geschreven geworden over “zelfopoffering” van mensen die zulk een grote liefde hebben tentoongespreid, daarin dat zij hebben willen sterven in de plaats van hun vrienden, of in het dragen van de straf welke bedoeld was voor een ander. Jezus echter heeft een nog gróter liefde getoond. Hij was gewillig om de heerlijkheid van de hemel te verlaten, om naar een van zonde zieke wereld te komen,… tot mensen van wie Hij wist, dat zij Hem niet zouden aannemen. Daarom staat er geschreven:
“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf (SV: dienstknecht) aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.” (Filippenzen 2:5-7)
En verder:

 • En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filippenzen 2:8)

Aan het begin van Zijn aardse loopbaan en bediening ging Hij eens op de sabbat een synagoge binnen. Dit gebeurde toentertijd in Nazareth, alwaar Hij ook opgevoed was. In die synagoge opende Hij het Boek dat Hem gegeven werd en Hij las daaruit:

 • “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen (SV: te prediken), om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating (ook uit de macht van zonde en satan [2]) te prediken en aan (ook geestelijk) blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.” (Lukas 4:18-19)

Toen Hij daar neerzat, waren de ogen der verzamelden op Hem gericht en zij verwonderden zich wat die woorden wel zouden betekenen. Hij zei toen tegen hen: “Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.” (Lukas 4:21b)
Die woorden waren vele honderden jaren tevoren al door de profeet Jesaja geprofeteerd:

 • “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten.” (Jesaja 61:1-2)

Jesaja profeteerde aangaande Jezus, Wiens bediening op aarde zou bestaan in “goed doen”. Maar het kwade geweten van de Nazareners werd geprikkeld en zij stonden op en wierpen Jezus uit, buiten de stad:
“En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.” (Lukas 4:28-29)
Feitelijk was het dus hun plan om Hem van de top van een berg neder te werpen, “maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg” (Lukas 4:30).
“God is liefde” heeft de apostel Johannes neergeschreven in zijn eerste Brief:

 • “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” (1 Johannes 4:8)

In Jezus, de Zoon, zien wij dezelfde karakteristieken als in God, de Vader:

 • Want in Hem (= Jezus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. (Kolossenzen 2:9)

Liefde vraagt nu eenmaal wederliefde en Jezus’ liefde werd bewogen over degenen die Hem de rug toekeerden! Daarom weende Hij ook over Jeruzalem, kort voordat de Farizeeën en Schriftgeleerden Hem kruisigden:
“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! (Mattheüs 23:37)
En wie kon zo met ontfermingen wenen als Jezus, Die kon wenen met de wenenden. Toen Zijn vriend Lazarus stierf en diens beide zusters diep bedroefd waren over hun groot verlies, werd ook Jezus bewogen, en “Jezus weende” (Johannes 11:35).

.

Liefgehad, maar Zelf gehaat

Jezus genas een mens die bezeten was en wierp een legioen duivelen uit hem, en gaf die mens kracht om weer een nieuw leven te leven. Maar de inwoners van die plaats vroegen Jezus te vertrekken. Zijn ontfermende liefde werd niet gewaardeerd, omdat Hij Zich had bemoeid met hun onwettige zaken.
Bij een andere gelegenheid waren de Joden zeer boos op Jezus en stonden klaar om Hem te stenigen. Jezus vroeg hun toen:
“Ik heb u vele goede (SV: treffelijke) werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij?” (Johannes 10:32)
Zij antwoordden toen:
“Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.” (Johannes 10:33)
Maar… Jezus was de vleesgeworden God”:

 • “En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God (in Jezus) is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” (1 Timotheüs 3:16b)

Dit is de verborgenheid der Godzaligheid!
Jezus vertelde aan de Joden dat Hij onder hen werken deed die niemand kon doen:
“Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en (beide) Mij en Mijn Vader gehaat. Maar (dit is geschiedt, opdat) het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat. (Johannes 15:24-25)
Desniettegenstaande heeft Jezus alle mensen lief, zelfs degenen die Hem haten; en was Hij gewillig om Zijn leven te geven als een verzoening voor onze zonden. Want God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)
In Gods Wet (= in het Oude Testament) staat geschreven dat er géén vergeving van zonden is zonder de uitstorting van bloed”.
Daar was geen ander bloed genoegzaam dan het bloed van Jezus, om verzoening te doen voor de zonden van de mensheid. Daarom moest Hij sterven.

 • “Want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mattheüs 26:28)

Het was verordineerd van vóór de grondlegging der wereld. Maar dit was voor de mens geen excuus om Hem te kruisigen.
Jezus wist dat het kruis Hem wachtte – tòch had Hij de mensheid lief. Alle mensen hebben gezondigd en verdienen de eeuwige dood. Maar Hij was gewillig om in Zijn grote barmhartigheid de zonden van de wereld weg te nemen, door die te dragen in Zijn lichaam toen Hij gekruisigd werd (lees Johannes 19). Afgenomen van het kruis heeft men Hem in een graf gelegd, waaruit Hij verrees door de kracht van de Heilige Geest! [3] Daarna is Hij ten hemel gevaren en zit nu aan de rechterhand Gods… een levende Christus, Die een Voorspraak is voor ons allen voor de troon van genade.

.

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

******************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Gehoorzaamheid aan God, Studie van CJH Theys, Volmaaktheid in Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s