Boekbespreking 80: Ingaan door de poorten van Gods Koninkrijk

Ingaan door de poorten van Gods Koninkrijk kleur

  • Strijdt om in te gaan door de enge (= nauwe, smalle) poort…” (Lukas 13:24a).

Gods Woord nodigt ons hier uit om te “strijden”, om alles op alles te stellen, opdat wij maar binnenkomen achter de poort van ons behoud; opdat wij, gerechtvaardigd en verlost zijnde van onze zonden, door de Poort, onze Here Jezus Christus, mogen binnenkomen en aanbelanden op het terrein van het Koninkrijk Gods!
Wanneer gaan wij door de Poort en zijn wij op “Koninkrijksgrond?
Dit doen wij als wij tot Hem komen (in het gebed) in het GELOOF van het Evangelie van Gods genade, dat Hij een algehele VERZOENING op het kruis van Golgotha voor ons heeft bewerkstelligd (2 Korinthe 5:19), in BELIJDENIS van al onze zondeschuld (1 Johannes 1:9); dit doen wij, als wij Hem uitnodigen in ons hart en leven te komen, om ons zo waarlijk te verlossen van al onze zondebanden en -neigingen, zowel de uiterlijke, zoals liegen en stelen, alsook de innerlijke, zoals jaloezie, hoogmoed en ijdelheid.
Zo leveren wij ons over aan de liefdevolle handen van de Heiland der wereld, uw en mijn Verlosser. ALLE zaken kunnen wij nu zo overdragen, ALLE levensknopen en problemen. VERTROUWT dan op Hem!
Psalm 37:5, “Wentelt uw weg op de Here, en VERTROUWT op Hem, Hij zàl het maken!”
Juist dit hart van deze tekst “Vertrouw op Hem” is zo noodzakelijk; vertrouw erop DAT Hij HET DOET! Dan zàl Hij het maken! Laat ons zo leren RUSTEN in Hem, rusten in de wetenschap, dat Hij het doet; laat ons leren leven in het geloofsvertrouwen, dat Hij LIEFDE is. Laat ons zo heel ons leven, ALLE terreinen van ons leven, aan Hem uitleveren.
Laat ons niet enkel AANSCHOUWERS zijn van de Poort, de Here Jezus Christus, AANSCHOUWERS van Zijn kruis, maar er waarlijk DEEL aan HEBBEN, ons overgeven aan die weldadige RUST in Hem.
Net zoals Noach en de zijnen door de poort IN de ark des behouds waren, alzo moeten wij, ingaande door de Poort, RUSTEN IN GOD, in Jezus Christus, Die ALLES heeft volbracht op Golgotha. Laat ons zo het VOLLE PAND in Zijn handen geven; Hij is er nu verder verantwoordelijk voor. Ja, geliefden, zó’n God hebben wij. Waarom zouden wij dan geen gebruik maken van Gods liefde en genade om zo door de Poort binnen te gaan en te zeggen: “Here, hier ben ik!” Dan zal Hij ALLE werken van de boze in ons en in ons leven VERBREKEN, want hiertoe is Hij gekomen (1 Johannes 3:8).
Laten wij daarom niet dralen om BINNEN te komen, laten wij ons niet langer bezig houden met ZONDIGE DINGEN of RELATIES, maar waarlijk NU leren komen IN Christus. Laat ons deze STRIJD om BINNEN TE KOMEN niet gemakkelijk opnemen, maar leren strijden tegen onze zonde-neigingen (Hebreeën 12:4) en leren vluchten in ‘t GEBED, het openen van ons wezen voor Zijn hulp.
Dan pas zullen wij Zijn RUST, de verkwikking om achter de veilige Poort van Gods Koninkrijk te zijn, smaken; niet alleen door onze rechtvaardiging van de bedreven zonden, maar ook door de innerlijke verlossingen van zondebanden en van de zuigkracht der zonde, want die Hij verlost heeft, zal waarlijk VRIJ zijn (Johannes 8:36)!
Van deze RUST in Christus sprak Jezus in Mattheüs 11:28-30:
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u RUST geven. Neemt Mijn juk (kruis) op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult RUST vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
Het is in deze nieuwe ervaring van Zijn RUST, dat wij de WATERDOOP moeten ondergaan.

De 1ste poort: het zijn IN Christus

Zo zijn wij dan ingetreden door de 1ste Poort: de ervaring van het zijn IN Christus.
Gods Koninkrijk kent DRIE poorten (Openbaring 21:13). Dit wordt ons ook verteld in de tabernakel-symboliek:

Zij symboliseren respectievelijk:

  1. Het zijn IN Christus,
  2. Christus IN ONS,
  3. Christus VOLKOMEN IN ONS.

Laat ons thans de wonderlijke werkingen beschouwen, wanneer wij IN Christus zijn, wanneer wij dus door de 1ste Poort zijn binnengegaan.
Romeinen 8:1-2, “Zo is er dan nu GEEN VERDOEMENIS voor degenen, die IN Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want DE WET DES GEESTES DES LEVENS in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.”
Wat een wonderlijke ervaring is dit IN Christus Jezus zijn, wat een geestelijke verademing en een jubel zich weten te bevinden in de machtige, reddende armen van God! Deze dag van toebedeelde reddende genade van God kent een ervaring, die wij nooit zullen vergeten. Mij althans is die dag, als was het gisteren gebeurd! Geloof is dan gegroeid tot een WETENSCHAP: Er is GEEN VERDOEMENIS voor mij; ik ben gered door Jezus, door het gestorte Bloed van het Lam! Waarom? Omdat ik mij gegeven heb in overgave aan de Redder van alle zondaren, aan uw en mijn Redder, opdat Hij mij ganselijk wasse in Zijn Bloed!
Hebben wij ons zo gegeven aan Hem, zonder enig voorbehoud, dan maakt Hij ons vrij van de oude mens, van de oude situatie, van onderworpenheid aan de aangeboren neiging tot het kwaad en tot de zonde. Ieder mens, (op natuurlijke wijze) van een vrouw geboren, is onderworpen aan deze WET van DE ZONDE en VAN DE DOOD.
Romeinen 8:20-21, “Want het schepsel is der ijdelheid (= aan de zonde) orderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; op hoop, dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods”.
Psalm 51:7, “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.”
Een jong kind, een “van God gegeven babbelaar bij de haard” lijkt even rein als vers gevallen sneeuw, toch kent zo’n mensenkind diep in zich reeds de BESMETTING van de zonde, ONBEWUST leeft in dit kind reeds de aangeboren neiging tot het kwaad! Er is alleen nog maar tijd nodig en ongunstige omstandigheden, om ALLE menselijkheid, liefde en goedheid te verteren tot er slechts haat, wreedheid en hardheid van resulteert (= uit voortkomt).
Wanneer een mensenhart zich niet aan Christus leert overgeven, zal de zonde-desem doorwerken en zijn gehele wezen doorzuren. Ja, de zonde-desem zal na de dood in de menselijke geest BLIJVEN doorwerken; en de eeuwigheid zal ELK ONGERED mensenkind even slecht, gemeen en onrein bevinden als elke demon uit de diepten van de hel!
Maar wanneer wij ons aan Christus hebben overgegeven, door de 1ste Poort zijn binnengegaan, komt er een andere WET in ons leven WERKEN. Het is de wet van de Geest des Levens. Deze wet van de Geest des Levens heerst in alle eeuwigheid in Gods hemelen, in het Koninkrijk van God. Ze komt voort uit het hart van de Vader. In Openbaring 4:5 zien wij Hem zitten op de hemeltroon, en uit Hem gaan bliksemstralen, donderslagen en stemmen, en door deze activiteiten, voortkomende uit het hart van de Vader, worden “7 lampen” brandende gehouden en deze “7 lampen” zijn de “7 Geesten” Gods, Die in ons branden, in de 7 Gemeenten Gods, om Zijn wil uit te dragen in Zijn ganse Koninkrijk en ook hier op aarde, waar Zijn Gemeente / Kerk nog strijdt tegen de zonde!
Deze Geest van Christus maakt ons dan vrij van de oude wet, waaraan wij onderworpen waren, de wet van de zonde en van de dood, de natuurlijke neiging tot zondigen, waarmee wij geboren zijn, de zogenaamde “erfzonde”. En als wij ons dan VRIJWILLIG blijven onderwerpen aan deze Geest van Christus, aan Zijn levensleiding, dan maakt Hij ons waarlijk vrij van alle zondebanden en zondige relaties, en voert Hij ons in de geestelijke verrukkingen van Zijn HEILIG en RECHTVAARDIG Koninkrijk! Deze werking van de Geest des Levens, deze vrijmaking van de wet van zonde en dood, is een PROCES, waaraan wij ons VRIJWILLIG moeten onderwerpen.
Daarom, geliefden, STRIJDT om in te gaan door de enge (= nauwe, smalle) Poort, HAAST U (!) om in die behoudenheid van Jezus’ veilige armen te komen. Wij leven in een tijd van snel opkomende “razende moeilijkheden”, van recessies, van duister wordende politieke, morele en maatschappelijke situaties, van misleidingen op godsdienstig vlak; wij snellen voort naar het mysterieuze “MIDDERNACHTELIJKE UUR”! Het uur, waarin satan zal heersen in zijn uiterste ongerechtigheid, wreedheid en onrecht! Is het een wonder, dat God in zo’n hemeltergende tijd dan ook zal moeten komen met Zijn OORDELEN, met het toelaten van bloedige oorlogen, zeer verderfelijke pandemieën en wereldwijde hongersnoden?
Is het niet een noodzaak voor ons om NU reeds te vluchten tot Jezus en tot Zijn behoud? En omdat Zijn SCHUILPLAATS een zaak is van het GELOOF in Hem, is het dan niet een noodzaak voor ons om NU reeds te treden in dit geloof, opdat dit reddend geloof diep in ons moge uitgroeien tot een VASTE OVERTUIGING en een ROTSVASTE BURCHT?
Zo zullen wij, door Hem, als het ware bekleed worden met de volheid van Zijn geestelijke WAPENRUSTING om ALLES in deze donkere tijd van het einde te kunnen verrichten, en toch STAANDE TE BLIJVEN, omdat Hij dan met ons en in ons zal zijn.
Hoe velen onder ons DRALEN vóór die Poort en gaan ongehoorzaam hun eigen weg.
Hoe vaak moet God door toelating van ziekten en moeilijkheden ons tonen, dat wij niet (genoeg) gedekt staan onder het Bloed van het Lam?
Want staan wij waarlijk gedekt onder Zijn Bloed? Zijn wij waarlijk gescheiden van de zonde en zondige relaties en hebben wij waarlijk gemeenschap met het Lam van God door de Heilige Geest en Zijn Woord? Zo ja, dan zal “geen plaag onze tent naderen”. Dit is een Goddelijke belofte!
Ja, méér nog: Hij zal ons een NIEUW HART, een NIEUWE NATUUR en een NIEUWE GEEST geven; een geest, die Hem van harte wil dienen en Zijn Woord van harte wil gehoorzamen.
2 Korinthe 5:17-18a, “Zo dan, indien iemand IN Christus is, die IS een NIEUW SCHEPSEL; het oude is voorbijgegaan, ziet, het ALLES NIEUW geworden. En AL DEZE DINGEN zijn uit God.”
Wij zijn dan een NIEUWE SCHEPPING geworden. AL DEZE DINGEN zijn uit God, NIETS is uit onszelf; wij kunnen niet door BETRACHTING hiertoe geraken, het is GODS GAVE!
Ziet u, vrienden, ook hier zien wij een PROCES werken als wij IN Christus zijn: Het oude gaat – en tenslotte IS – voorbij! Iets NIEUWS, de Geest des Levens, gaat in ons werken en wordt REËEL in u en mij! Wij ondergaan een PROCES als wij GEWILLIG zijn om te RUSTEN in de WERKZAME HANDEN van de Levende God!
ALLES is dan NIEUW geworden, op ALLE terreinen van ons leven ondergaan wij dit VERNIEUWINGSPROCES: in ons huwelijksleven, ons maatschappelijk en kerkelijk leven; ja, ook in onze gedachten en begeerten-wereld!
Ja, geliefden, wat een dierbare zaak is het WONEN IN Christus!
Wilt u verder? Er is een TWEEDE Poort, waardoor Hij u wil leiden.

.

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartphone-formaat).

E. van den Worm
Gedigitaliseerd door A. Klein

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s