Overeenkomstig Zijn Woord

vers_voor_vers13b

In Psalm 119 vers 25b horen wij David bidden tot de Here: “maak mij levend overeenkomstig Uw Woord.” In Psalm 119 vers 28b vraagt hij: “richt mij op (versterk mij – HS) overeenkomstig Uw Woord.” [1]
David spreekt over heil, redding en verlossing overeenkomstig Uw belofte (= overeenkomstig Zijn Woord) in Psalm 119 vers 41; over Gods genade in vers 58b [2]; over staande gehouden worden in vers 116a [3]; over verstandigheid in vers 169b [4]; en over bevrijding in vers 170b [5], en alles overeenkomstig Gods Woord.
Hebt u dit wonderbaarlijke Boek, Gods Woord, naar waarde leren schatten? Wat betekent het werkelijk voor u? Het is het kostbare Woord van God en dit Woord zal blijven in alle eeuwigheid. Alhoewel hemel en aarde zullen voorbijgaan, dit Woord zal nimmer voorbijgaan. En daarenboven, alles zal geschieden overeenkomstig dat Woord, zoals voorzegt is in Gods Woord!

Petrus’ ervaring

In het vijfde hoofdstuk van Lukas wordt de geschiedenis verteld van Jezus Die Petrus’ schip gebruikte om de menigten aan de oever van het meer van Gennésareth te kunnen toespreken. Het schip was gereed om door de Meester gebruikt te worden en Petrus zal er zeker blij mee geweest zijn dat Jezus het wilde gebruiken. Maar nadat Jezus geëindigd had te spreken tot het volk, gaf Hij Petrus een opdracht, zeggende tot hem:
“Vaar (SV: steek af) naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.” (Lukas 5:4b)
Petrus had groot respect voor zijn Meester, maar hij was uiteindelijk een visser. Hij verstond zijn vak. Daarom maakte hij bezwaar tegen wat van hem gevraagd werd, verklarende dat hij de gehele nacht gearbeid had en er zeker van was dat er in de wateren van die plaats geen enkele vis te vinden was. Petrus’ gevoelens zeiden: “Het heeft geen nut”, zijn verstand zei: “Ik weet wel beter”, maar zijn geloof zei: op Uw Woord zal ik het net uitwerpen!” (Lukas 5:5b)
Het was geen punt om te beredeneren, maar om eenvoudig te geloven. Dus, overeenkomstig Zijn Woord stak Petrus af naar hetzelfde gebied waar hij de gehele nacht vruchteloos gearbeid had, en hij ving zoveel vis, dat het net begon te scheuren, zodat hij zijn metgezellen in een ander schip moest wenken om te komen en hem te helpen. De Heer zegt ook tot ons dat wij moeten afsteken naar de diepte. Naar de diepte van Zijn Goddelijke kracht voor onze zwakheid. Naar de diepte van Zijn eigen, oneindig grote liefde. Naar de diepte van Zijn trouw tegenover ons veelvuldig falen. Wij moeten niet proberen om het met ons eigen verstand te beredeneren, maar wij moeten Hem gehoorzamen, beseffende dat het alles is overeenkomstig Zijn Woord.

Vele dingen gebeuren overeenkomstig Zijn Woord

De zondvloed in Noachs dagen kwam waarlijk voort overeenkomstig Gods Woord. God sprak tot Noach, waarschuwde hem voor iets dat de mens nog nimmer had meegemaakt en beval hem om een ark te bouwen. Noach geloofde God, handelde op grond van wat hem gezegd was en bouwde door het geloof een ark:

 • “Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.” (Hebreeën 11:7, SV)

Het gebeurde niet onmiddellijk, God gaf de toenmalige mensheid nog 120 jaren en al die tijd was Noach aan het bouwen. Maar de vloed kwam en verdelgde de mens van de aardbodem geheel overeenkomstig zijn Woord.
De verwoesting van Sodom en Gomorra geschiedde overeenkomstig Gods Woord, evenals de verwoesting van Jeruzalem en de gevankelijke [6] wegvoering naar Babylon. De komst van Christus, Zijn geboorte, waar en hoe Hij werd geboren, de vlucht naar Egypte, Zijn leven te Nazareth, vele dingen omtrent Zijn bediening, Zijn intocht in Jeruzalem en vele aspecten van Zijn lijden en sterven, alles wordt gevonden in de profetie en had plaats overeenkomstig Zijn Woord. Dit is eveneens waar wat betreft de grote verwoesting van de stad en de tempel van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

.

Vele dingen zullen er nog geschieden overeenkomstig Zijn Woord

Er komt een wereld-dictator die over de gehele wereld zal regeren. Hij wordt genoemd “de mens van de wetteloosheid” of “der zonde”, “de zoon van het verderf” (2 Thessalonicenzen 2:3), “de wetteloze” of “de ongerechtige” (2 Thessalonicenzen 2:8), een beest (Openbaring 13), de antichrist (1 Johannes 2:18 en 4:3):

 • “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf, geopenbaard is.” (2 Thess. 2:3)
 • “En dan zal de wetteloze (SV: de ongerechtige) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst.” (2 Thess. 2:8)
 • “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het ‘t laatste uur is.” (1 Joh. 2:18)
 • “En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.” (1 Joh. 4:3)

Het zal allemaal precies op de door God bepaalde tijd plaatshebben en geheel overeenkomstig Zijn Woord. De wederkomst van Christus zal ook geheel overeenkomstig ditzelfde Woord zijn beslag krijgen. Hij zal van de hemel neerdalen met een geroep:

 • “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (gestorven) zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (op aarde), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Het zal dezelfde Jezus zijn, in hetzelfde lichaam, wederkomend op dezelfde wijze als Hij is heengegaan:

 • “…Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen (naar deze aarde) als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:11)

Hij komt weder om de Zijnen tot Zich te nemen, opdat waar Hij is, ook zij zijn mogen:
“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” (Johannes 14:1-3)
Het ZAL gebeuren en het zal alles zijn overeenkomstig Zijn Woord! Hij komt om een Koninkrijk op te richten, een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, een Rijk waarin geen zonde en geen zondaren meer gevonden zullen worden, geen duivel, geen ziekte of dood. Het zal een tijd van zegen en heerlijkheid zijn en dit zal 1000 lange jaren duren, geheel overeenkomstig Zijn Woord. Maar 1000 jaren na Zijn wederkomst, aan het eind van het 1000-jarig Rijk [7], zal een 2de opstanding plaatsvinden: de goddeloze doden zullen opstaan en zullen staan voor Christus, de Rechter, Die gezeten zal zijn op een grote witte troon. Ja, er komt ook een grote oordeelsdag, geheel overeenkomstig wat het Woord zegt.

.

Dingen die ‘kunnen’ gebeuren overeenkomstig Zijn Woord

Prijs God, er zijn dingen die ‘kunnen’ gebeuren, op dit moment, in overeenstemming met Zijn Woord, Zijn beloften aan ons gegeven:

 • “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)
 • “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Johannes 1:12)

Geheel overeenkomstig Zijn Woord kunnen deze dingen ook heden nog plaatshebben. De eerste uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren was een vervulling van Zijn Woord. Hetzelfde is aan ons beloofd. De belofte van de Heilige Geest is gegeven in Handelingen 2 vers 38 – “…Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen [8] – en in het direct erop volgende vers wordt ons verteld: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.” (Handelingen 2:39)
Dit kan ook ons insluiten. Geheel overeenkomstig Zijn Woord! Ook genezing is ons beloofd. In Jakobus 5 vers 14 wordt ons de opdracht gegeven om de zieke die daarom vraagt, te zalven met olie, in de Naam van de Here Jezus Christus (Jakobus 5:15a):

 • “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de Gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.” (Jak. 5:14)
 • “En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten.” (Jak. 5:15a)

In de “grote opdracht” wordt ons gezegd: “op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” (Markus 16:18b)
Het is volgens of overeenkomstig Zijn Woord. In Psalm 107 vers 20a lezen wij: “Hij zond Zijn Woord uit, genas (SV: en heelde) hen”.
Wat hebt u nodig van God te ontvangen? Wat is het, dat u behoeft? Het antwoord vinden wij IN HET BOEK! Gods Woord! Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn Woord zal eeuwig levend blijven. Niet één tittel of jota, punt of komma, zal verdwijnen, zonder de vervulling van Zijn Woord te hebben gebracht. Zijn Woord duurt voor eeuwig. Wat God heeft beloofd, zal geschieden. Hij is zeer goed in staat om het uit te voeren. Geloof komt uit het gehoor en het gehoor is uit het Woord van God. Alles vinden wij dáár, het is IN HET BOEK! Wat God ook doet, het zal altijd zijn overeenkomstig Zijn Woord!

Rev. RC Cabe
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Psalm 119:58b, “wees mij genadig overeenkomstig Uw belofte.” (noot AK)
[3] Psalm 119:116a, “Ondersteun mij overeenkomstig Uw belofte.” (noot AK)
[4] Psalm 119:169b, “geef mij inzicht (SV: maak mij verstandig) overeenkomstig Uw woord.” (noot AK)
[5] Psalm 119:170b, “red mij overeenkomstig Uw belofte.” (noot AK)
[6] Gevankelijk = Als gevangene(n); in gevangenschap. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Nuttige studie als 'basiskennis', Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s