De nacht waarin Jezus verraden wordt

afzondering

De dreiging van de draak

Hoe dichter wij komen tot de climax der tijden, des te helderder gaat het licht van het profetisch Woord schijnen. Sluiers die lange tijd vele delen van de Bijbel hebben bedekt gehouden, worden thans weggenomen en nu blijkt het Boek der boeken een rijkdom aan profetische boodschappen te bevatten. Boodschappen die niet altijd even vreugdevol zijn, integendeel. Maar vergeet niet, dat de climax van de tijd ook de climax van de strijd zal zijn, namelijk van de strijd tussen God en de duivel. Wij verwijzen hier naar wat beschreven wordt in Openbaring 12 [1], ontegenzeggelijk het hoogtepunt van deze strijd en een punt van waaruit lijnen lopen naar eerdere profetische gebeurtenissen en naar wat getrouwe kinderen Gods vandaag de dag ervaren.
Deze getrouwen ervaren hoe groot en reëel de macht en de dreiging is van de draak! Een Schriftgedeelte waarin deze dreiging bijna tastbaar is, is Psalm 12. Het is onmiskenbaar een profetische psalm, die handelt over de tijd waarin wij nu leven. Hoor hoe David in deze psalm in profetische vervoering weergeeft wat er vandaag de dag omgaat in de harten van de oprechte kinderen Gods en wat zij roepen tot God:

  • Behoud, o HEERE; want de goedertierene ontbreekt, want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen. Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart… Die daar zeggen: Wij zullen de overhand hebben met onze tong… (Psalm 12:2-5a, SV)

Maar ongetwijfeld de meeste indruk maakt de opmerking waarmee hij de psalm beëindigt:

  • “De goddelozen draven rondom, wanneer de snoodsten (= de boosaardigste, misdadigste) van de mensenkinderen verhoogd worden.” (Psalm 12: 9, SV).

Woorden die na-echoën in onze ziel.

.

Het kwaad wordt verheerlijkt

Deze woorden tekenen helemaal de sfeer van de tijd, waarin vervuld zal worden wat in deze psalm voorzegt wordt. Het is een sombere en dreigende sfeer. Ze roept ons een gebeuren in herinnering, beschreven in het Nieuwe Testament. Net zo donker en dreigend wordt het tafereel, als er bij het vertrek van Judas – de verrader, vóórdat Jezus het Heilig Avondmaal zou instellen – zo veelzeggend vermeld wordt: “En het was nacht (Johannes 13:30b).
Daar is trouwens een vergelijking te maken tussen deze sombere en mistroostige nacht toen Jezus werd verraden en overgeleverd om gekruisigd te worden, en de tijd waarover de 12de psalm spreekt. Het gaat in deze psalm ook over een “avondtijd” of, zo u wilt, over een “profetische nacht”, het laatste der dagen. Het gaat hier over onze tijd, want nu zien wij gebeuren wat dat laatste, 9de vers van Psalm 12 beschrijft: “De goddelozen draven rondom”, de massa’s verzamelen zich en komen in beweging. Overal legt in onze tijd de massamens, met zijn gevaarlijke middelmatigheid, beslag op. Wij zien dit in de wereld, maar ook in de Gemeente / Kerk. En de “Barabassen” worden verhoogd. Nu, in onze dagen, lopen de massa’s te hoop om snode (= boosaardige, misdadige) en goddeloze leiders en idolen, waaronder de misleiders waarover Jezus sprak te bejubelen:

  • “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” (Mattheüs 24:4-5) [2]

Er kan haast geen twijfel meer over bestaan hoe ze straks de antichrist zullen binnenhalen en begroeten! Nu, in onze dagen, zijn wij er getuigen van, hoe men het kwaad verheerlijkt: “De snoodsten (de boosaardigste, misdadigste) van de mensenkinderen worden verhoogd.”
Het kwaad wordt niet langer alleen maar goedgesproken, het wordt verheerlijkt!  De losbandigheid en zedeloosheid wordt lof toegezongen. Ondanks zich snel uitbreidende epidemieën, de door Jezus aangekondigde pestilentiën, wordt allerlei soort van perversiteit [3] aangeprezen als een bevrijding van zinloze en gehate taboes.

Jezus opnieuw verraden

Dit alles grijpt plaats na 20 eeuwen van Evangelieprediking. Sta hierbij stil. Eigenlijk is het zo, dat Christus opnieuw verraden wordt, maar nu op veel grotere schaal dan toen: “De snoodsten van de mensenkinderen worden verhoogd.”
Dit houdt mede in dat de reinsten en met name de reinste (enkelvoud) onder de mensenkinderen worden vertrapt en gekruisigd. Wij zijn de profetische nacht ingegaan waarin Jezus verraden wordt. Wij zullen het meer en meer gaan merken.

Christus in ons

Niet alleen de hiervoor genoemde ontwikkelingen wijzen ons erop. Zij die waarlijk ernst maken met het volgen van Jezus en het bewaren van Gods Woord en die zich uitstrekken naar de volheid van de Geest, zullen het aan den lijve ondervinden. Zij krijgen het moeilijk, zelfs in Christelijk kringen, zelfs onder kinderen Gods. Wie niet meedoen met de moderne trends, liggen eruit.

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (in smartphone-formaat).

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Voor UITLEG over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie van Openbaring hoofdstuk 12van CJH Theys en/of hoofdstuk 12van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Perversiteit = In ruimere zin een ontsporing van het gevoelsleven of de aandriften die maakt dat men graag dingen doet die algemeen als weerzinwekkend worden beschouwd. De term wordt vaak gebruikt voor seksuele gedragingen die afwijken van het als normaal beschouwde patroon. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in BEWARING voor de grote verdrukking, Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s