De wederkomst van Christus

Gods Evangelie

Hoe en wanneer

Dezelfde Jezus Die heenging naar Zijn Vader, zal spoedig terugkomen voor de Zijnen.
Handelingen 1:11 – “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan” – was de mededeling van de twee mannen in witte kleding op de Olijfberg, NA Jezus’ hemelvaart.
Jezus waarschuwde dat er vele valse christussen zouden komen, en zij zijn gekomen en meer zullen er nog volgen. Zo zeker als deze voorzegging in vervulling is gegaan, zo zeker zullen ook de voorzeggingen aangaande Jezus’ wederkomst vervuld worden.
Wij zien uit naar de persoonlijke terugkeer van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. De wijze waarop Hij zal wederkomen, wordt ons verteld in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15-18:

 • “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij, die levend zullen overblijven tot de (persoonlijke = lijfelijke en dus ZICHTBARE weder)komst van de Heere, de (gelovige) ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin (= de laatste bazuin – zie 1 Korinthe 15:51-52) van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (gestorven) zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die (ter BEWARING, op aarde – AK) overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. [1] En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” [2]

Deze hemelse “visitatie” (= Latijn voor ‘bezoeken’ of ‘opwachting maken’) zal ingeluid worden door overwinningsgeroep. Christus zal met luider stem de Zijnen tot Zich vergaderen (zie 1 Thess. 4:16a). Tegelijkertijd zal ook de laatste bazuin weerklinken:

 • “Zie, ik vertel u een geheimenis (SV: een verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” (1 Korinthiërs 15:51-52)

De eerste opstanding – Dit is de eerste opstanding (Openbaring 20:5b) – en de verheerlijking zullen dan plaats hebben.
De opstanding van de rechtvaardigen is een sleutel tot het juiste begrip van de tijd van Jezus’ wederkomst.
Er worden in het boek Openbaring twee groepen van martelaren vermeld. Beide groepen worden opgewekt bij de eerste opstanding. De eerste groep zijn zij die voor Christus sterven onder de opening van het vijfde zegel:

 • “En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad (SV: lange witte klederen) En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig (vervuld) zou zijn geworden.” (Openbaring 6:9-11) [3]

Dit zijn de martelaren van onze dagen. Hun wordt gezegd te wachten op hun broeders (en zusters) die op dezelfde wijze als zij gedood zullen worden.
De broeders (en zusters) van de tweede groep van martelaren zijn zij die het merkteken van de antichrist zullen weigeren gedurende de tijd van de Grote Verdrukking:

 • “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang. [4] Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.” (Openbaring 20:4-5) [5]

Dezen sterven omdat zij de antichrist (ten tijde van de Grote Verdrukking) weerstaan en zijn inbegrepen bij degenen die bij de eerste opstanding – de opstanding van de rechtvaardigen – worden opgewekt.
Daarom kan de opname [6] (= het “opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht” – AK) van de gelovigen niet plaats hebben voordat zij allen gestorven zijn of, met andere woorden, deze opname (in de lucht) moet plaats hebben aan het eind van de Grote Verdrukking.

.

De toevergadering of opname

Paulus spreekt opnieuw over de wederkomst van Christus als hij het in 2 Thessalonicenzen 2:1 heeft over “onze toevergadering tot Hem”:

 • “En wij vragen (SV: bidden) u dringend, broeders, met betrekking tot de (weder)komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met (SV: toevergadering tot)

In hetzelfde hoofdstuk vermeldt Paulus ook dat die dag niet komt: “tenzij eerst de afval (van God en gebod) gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf (= de antichrist), geopenbaard is.” (2 Thessalonicenzen 2:3)
De antichrist moet eerst op het toneel verschijnen om zijn merkteken aan te brengen op de goddeloze mensen, hetwelk dan door de martelaren – die aan de eerste opstanding zullen deelhebben – zal worden geweigerd. Neem er nota van dat Paulus hier in 2 Thessalonicenzen spreekt over “onze toevergadering tot Christus”.
Jezus spreekt over hetzelfde moment in de tijd in Mattheüs 24 vers 31:

 • “En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen (SV: bijeenvergaderen) uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”

Ook hier gaat het over “onze toevergadering tot Hem” en over het weerklinken van de bazuin, oftewel over de opname (in de lucht).
Jezus geeft verder in Mattheüs 24:29 een zeer nauwkeurige tijdsbepaling voor deze gebeurtenis:

 • “En meteen na de (GROTE [7]) verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.”

Jezus stelt hiermee vast dat deze gebeurtenis aan het eind van de tijdsperiode van de Grote verdrukking zal plaats hebben.
Waar zou iemand betrouwbaarder inlichtingen kunnen bekomen over de opname (in de lucht) en de Wederkomst [8] dan bij de Wederkomende Zelf?

.

Parousia en epiphaneia

Twee belangrijke woorden worden in het Nieuwe Testament gebruikt in verband met Jezus’ wederkomst.
Het ene woord is “parousia”, wat vertaald is door “komst” en waar doorgaans mee bedoeld wordt de tegenwoordigheid van Christus die de opname (in de lucht) van de heiligen bewerkstelligt.
Het andere woord is “epiphaneia”, dat vertaald is door “verschijning” (“uitstraling”).
Paulus toont ons in 2 Thessalonicenzen 2:8 dat de beide woorden betrekking hebben op één en dezelfde gebeurtenis en tijdsperiode:

 • “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem (= de antichrist) verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (weder)

De antichrist zal worden vernietigd door de verschijning (“epiphaneia”) van Jezus’ komst (“parousia”).
Ook in 2 Thessalonicenzen 1:6-10 maakt Paulus duidelijk, dat “verschijning” en “komst” op dezelfde gebeurtenis duiden:

 • “Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting (SV: verkwikking) te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).”

Merk op dat dit plaats zal hebben “wanneer Hij zal gekomen zijn om… verheerlijkt te worden in Zijn heiligen (2 Thess. 1:10a).
Is dit niet de opname (in de lucht), de tijd van de eerste opstanding?
In welke richting de verwachting van de Gemeente moet gaan, blijkt uit Titus 2 vers 13:

 • “Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.”

De Gemeente moet uitzien naar de vervulling van “de zalige hoop” van Zijn verschijning (“epiphaneia”).
Paulus verklaart dat Jezus verschijning de tijd zal zijn van het oordeel van de levenden en de doden en de inleiding tot (ofwel de aanvang van) Zijn Koninkrijk:

 • “Ik bezweer u, ten overstaan van (SV: Ik betuig dan voor) God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:…” (2 Timotheüs 4:1)

De Schriften zijn er zeer stellig over dat Jezus weerkomt, en dat zeer spoedig. Hij komt aan het eind van de Grote Verdrukking (lijfelijk en dus voor een ieder zichtbaar terug – AK). Hij zal de Zijnen tot zich vergaderen als Hij komt. Deze komst zal dus een zichtbare “verschijning” zijn.

.

Een wereldschokkend gebeuren

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben zegt Openbaring 1 vers 7a. [9]
Wanneer Hij komt, zal aller oog Hem zien, staat in hetzelfde vers. Dat houdt in: de gehele mensheid. In Mattheüs 24:30 wordt dit door Jezus bevestigd:

 • “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen (SV: al de geslachten) van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.”

Hij komt met de wolken, met heerlijkheid en grote kracht. Men zal Hem zien als Hij komt. Ook in Markus 13:24-26 staat dit vermeld:

 • “Maar in die dagen, na die (GROTE [10]) verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.”

En ook daar – in Markus 13:24-26 – proclameert het Woord dat deze tijdsperiode zal aanbreken aan het eind van de Grote Verdrukking.
Wij weten dat Jezus’ komst met de wolken de komst van de opname (in de lucht) is, want Paulus vertelt ons dat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17:

 • “Daarna zullen wij, de levenden die (ter BEWARING, op aarde – AK) overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. [11] En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”

Er is maar één zichtbare wederkomst en het Woord van God plaatst deze gebeurtenis duidelijk aan het eind van de tijd van de Grote Verdrukking (over Zijn komst als Bruidegom spreekt de schrijver hier niet; deze heeft plaats vóór de Grote Verdrukking – HS).
Hij zal komen “als een dief”:

 • “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.” (1 Thessalonicenzen 5:2)

Algemeen wordt hieruit de gevolgtrekking gemaakt dat de wederkomst van Christus ons zal overrompelen. Paulus maakt echter de aantekening dat degenen die “broeders” genaamd worden, “die dag niet als een dief zou bevangen” (SV):

 • “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.” (1 Thessalonicenzen 5:4)

Alleen zij die “in duisternis” wandelen zullen erdoor overvallen worden. Zij die in het licht wandelen zullen gereed zijn (dit zal de Bruidsgemeente zijn die vóór de Grote Verdrukking wordt weggenomen – niet opgenomen [12] – en bewaard wordt “in de woestijn”, zie Openbaring 12:6 en 14 [13] – HS).
Jezus plaatst Zijn “komst als een dief” in de tijd van de Slag van Armageddon:

 • “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren (in geestelijke zin) acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen (degenen vermeld in vers 14) op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.” (Openbaring 16:15-16) [14]

Deze Slag van Armageddon zal plaatsvinden aan het eind van de Grote Verdrukking.
De leer van de Schrift als geheel is dat Hij wederkomt, onze Here Jezus Christus. En Hij komt om hier op aarde Zijn 1000-jarig Vrederijk [15] te vestigen.

.

Rev. C. Joe McKnight
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (o.a. te lezen via smartphone of e-reader)

***********************************************************************************

[1] Laten wij nu eens kijken wat De Studiebijbel (deel 8) te zeggen heeft:
Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met “opgenomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). …
Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk
–> of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
–> of dat, NA de ontmoeting, de Gemeente de Heer begeleidt naar de aarde.
Het eis apantēsin pleit voor het laatste.
(Tot zover de uitleg uit De Studiebijbel).
Het lijkt alsof de uitleggers van De Studiebijbel zelf schijnen te twijfelen over de juistheid van hun bevinding dat het Griekse woord “eis apantēsin” pleit voor het feit dat – na de ontmoeting in de lucht – de Gemeente de Heer begeleidt naar de aarde. (noot AK)
[2] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie van het Boek Openbaring, hoofdstuk 6 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 6van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie van het Boek Openbaring, hoofdstuk 20 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 20van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel ons GRATIS artikelenEen ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein
en/of
De wegname en opname van de Gemeente en… Christus’ wederkomst van H. Siliakus. (noot AK)
[7] Mattheüs 24:21, “Want dan zal er een GROTE VERDRUKKING zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.” (noot AK)
[8] Zie eventueel ons GRATS artikelDe wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[9] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS studie van het Boek Openbaring, hoofdstuk 1 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 1van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie noot 7.
[11] Zie noot 1.
[12] Zie noot 6.
[13] Openbaring 12:6, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking).”
Openbaring 12:14, “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).”
–>
Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze studie van het Boek Openbaring, hoofdstuk 12 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 12van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie van het Boek Openbaring, hoofdstuk 16 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 16van E. van den Worm. (noot AK)
[15] Zie noot 4.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, BEWARING voor de grote verdrukking, Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s