De Russische opmars (2) – Zegen na benauwdheid

Jacob in gevecht met de engel te Pniel

Rusland opnieuw grootmacht

Het Groot-Russische rijk is in aantocht. Natuurlijk is men hier in het Westen weer gauw geneigd om dit niet serieus te nemen (men wil hier nu eenmaal niet leren van de geschiedenis), maar uit bepaalde bronnen blijkt, dat achter de schermen nog grotere machten werkzaam zijn.
Het heeft er alles van weg dat de ineenstorting van de Sovjet-Unie alleen maar een “truc” is geweest om zich van allerlei “blokken aan het been”, te ontdoen en om het Westen zand in de ogen te strooien!

Belofte van verlossing

In ieder geval is de vervulling van de profetie van Ezechiël 38 en 39 zeer dichtbij. En dit is heus niet een op zichzelf staande profetie in de Bijbel. Vele andere profeten maken er melding van. We lezen er bijvoorbeeld ook over in Joël 2 (zie hiervoor onze uitgave: “Crises van de eindtijd” [1]) en vooral ook in het boek Jeremia, waar met “de macht van het noorden”, niet alleen maar het toenmalig Babylonisch rijk bedoeld wordt (dat, nader bepaald, meer in het nabije noordoosten gelegen was). Het is beslist niet zonder zin, als God in Ezechiël 39 vers 8 zegt:

  • Ziet, het komt en zal geschieden…; dit is de dag, van welken Ik gesproken heb (namelijk ook door andere profeten!). [2]

Deze tijd staat voor de deur. Houd er rekening mee. Doe nu wat God in Zijn Woord van u vraagt! Opnieuw zal blijken dat God de geschiedenis schrijft en in Zijn hand heeft. Ook dit is een onderdeel van Zijn Raadsplan. Jakob (= Israël) zal door het Voorhangsel gaan en een volk zal voortkomen, dat het vlees geheel gekruisigd heeft:

  • En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israël en van Juda. Want zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede. Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan iedere mans handen op zijn lenden (HSV: heupen), als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob [3]; nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik zijn juk van uw hals verbreken, en uw banden verscheuren zal; en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Maar zij zullen dienen de HEERE, hun God, en hun koning David, die Ik hun verwekken zal (HSV: hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan).” (Jeremia 30:4-9)

God zal verlossing geven en Hij zal dat volk dat dan zal voortkomen een grote zegen bereiden.

.

De gevangenis van satan verbroken

Zo lezen wij ook in Ezechiël 39:25-29, dat wij nu laten volgen en waarbij wij tussendoor meteen verklarende toelichting geven:

Vers 25:
“Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen Naam.”
Dit “nu” van ontferming valt dus duidelijk NA die tijd van grote benauwdheid!

Vers 26:
“Als zij hun schande zullen gedragen hebben en al hun overtreding, met dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker (HSV: onbezorgd) woonden en er niemand was die hen verschrikte.”
Zie voor dit laatste Ezechiël 38 vers 11 [4], dat in het vorige artikel (De Russische opmars, deel 1) met name gelokaliseerd werd als West-Europa!

Vers 27:
“Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen.”
Dit “wederbrengen” krijgt dus zijn beslag IN die tijd van benauwdheid en moet daarom duidelijk verstaan worden als een wederom komen tot God en een breken met de goddeloze zeden der heidenen!

Vers 28:
“Dan zullen zij weten, dat Ik, de Here, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk (= als gevangenen) heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.”
Zij worden dan verlost uit de gevangenis van satan – de gevangenis van zonde, ziekte en dood – en zij zullen “bij de Here wonen”. Dit laatste duidt op een zegenrijke geestelijke staat en wordt nader uitgewerkt in de hoofdstukken 35 en 36 van Ezechiël, de hoofdstukken die in het teken staan van “de Borstlap van de hogepriester”. [5] Voor de duidelijkheid stellen wij hier met nadruk dat wij niets “vergeestelijken”. Alles moeten wij LETTERLIJK verstaan, maar dan NIET op ONgeestelijke, maar op geestelijke wijze! Het is wel “de taal van God”, waarmee wij hier te maken hebben. Dat mogen we niet vergeten! Welk een tijd van grote GEESTELIJKE ZEGEN er dan aanbreekt, leert ons dan nog het vervolg en slot:

Vers 29:
“En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Here HERE”.
Dan is de tijd van de Spade-Regen-opwekking [6] aangebroken, de tijd waarover wij ook lezen in (onder meer) Joël 2 vers 18-29:

  • Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen. En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en de most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan. Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HEERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u de (geestelijke) regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade (HSV: late) regen in de eerste maand (beter gezegd: zoals voorheen = zoals IN HET BEGIN, in de tijd van de eerste Gemeente). En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb (HSV: Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd). En gij zult overvloedig en tot verzadiging eten, en prijzen de Naam des HEEREN, uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal UITGIETEN over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest UITGIETEN.

Dan krijgt de Bruidsgemeente gestalte.

.

  • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
    (PDF, o.a. geschikt voor smartphone of e-reader)

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël)van H. Siliakus. (noot AK)
[2] Deze Bijbelteksten zijn vermeld in de Statenvertaling, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De benauwdheid van Jakobvan H. Siliakus. (noot AK)
[4] Ezechiël 38:11 (HSV), “U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben.”
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (14b): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienenvan E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)van H. Siliakus. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Israël/huis van Israël, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s