De namen van Jakobs zonen en wat zij uitdrukken

de 12 zonen van Jakob cq Israel

De Bijbelse namen hebben over het algemeen een betekenis. De namen van de zonen van de aartsvader Jakob hebben een geestelijke betekenis. Zij doen ons waarheden kennen die allen betrekking hebben op de “geestelijke waarden” van het geloofsleven van het Nieuwtestamentisch kind van God. In profetisch licht leiden zij ons van het kruis tot Gods Troon.

1. Ruben

“Lea werd zwanger en baarde een zoon. Zij gaf hem de naam Ruben. Want, zei zij, de HEERE heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij liefhebben.” (Genesis 29:32) [1]
De betekenis van de naam “Ruben” is: “ZIE EEN ZOON”. Een NIEUW MENS werd geboren – de vrucht der liefde – Johannes 3 vers 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat (SV: niet verderve), maar eeuwig leven heeft.”
In Nieuwtestamentisch licht kan hier gesproken worden van de WEDERGEBOORTE! Deze is het begin van de loopbaan van een kind van God.

2. Simeon

“Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Omdat de HEERE gehoord heeft dat ik minder geliefd ben (SV: gehaat was), heeft Hij mij ook deze zoon gegeven. Zij gaf hem de naam Simeon.” (Genesis 29:33)
De betekenis van de naam “Simeon” is: “HOORT HEM”! Hier twee aspecten: AFHANKELIJKHEID en NOOD. David geeft een wondervol getuigenis in Psalm 34 vers 16: “De ogen van de HEERE rusten (SV: zijn) op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.”
Dat mocht Lea ervaren. Zo moeten ook wij onze oren te luisteren leggen om Zijn stem te horen en om alsdan te vragen: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?” (Handelingen 9:6b)

3. Levi

“Nogmaals werd zij (= Lea) zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten; ik heb hem immers drie zonen gebaard. Daarom gaf hij (SV: zij) hem de naam Levi.” (Genesis 29:34)
De betekenis van de naam “Levi” is: “SAMENVOEGEN” of “VERBONDEN”. Lees het getuigenis van 1 Korinthe 6 vers 17: “Wie zich echter met de Heere verenigt (SV: die de Here aanhangt), is één geest met Hem.”
De Nieuwtestamentische gelovige dient “onafscheidelijk verbonden” te zijn met zijn of haar Here en Heiland. Levi werd met Simeon eerst verbonden in “moord” en later, met Aäron, in de heilige dienst en in de dingen des Heren:
“Simeon en Levi zijn broers, hun wapens (SV: handelingen) zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen, en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen; want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen; en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jakob en hen verspreiden in (SV: hen verstrooien onder) Israël.” (Genesis 49:5-7)
Dan zult gij weten, dat Ik dit gebod tot u gezonden heb; opdat Mijn verbond met Levi zij, zegt de HEERE der heirscharen. Mijn verbond met hem was het leven, en de vrede; en Ik gaf hem die tot een vreze; en hij vreesde Mij, en hij werd om Mijns Naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond, en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden; hij wandelde met Mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen.” (Maleachi 2:4-7, SV)
Welk een ommekeer!

4. Juda

“Weer werd zij (= Lea) zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Ditmaal zal ik de HEERE loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren.” (Genesis 29:35)
De betekenis van de naam “Juda” is: “GOD-LOVER”. Attentie! In de rij van Lea’s zonen hebben wij:
1. “Uit God geboren” (Ruben)
2. “Luisteren naar het Woord” (Simeon)
3. “Eén-geworden met Christus” (Levi)
Wat kunnen wij hierna anders doen dan:
4. “In waarheid God loven” (Juda)
Halleluja! Méér en beter en hoger kunnen wij niet doen noch komen. Lof en prijs en dank zijn de voorportalen van aanbidding: “Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Hìj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie (SV: van geslacht tot geslacht).” (Psalm 100:1-5)

5. Dan

“Toen zei Rachel: God heeft mij recht verschaft. Ook heeft Hij naar mijn stem geluisterd en mij (via haar slavin Bilha – zie vers 4-5) een zoon gegeven. Daarom gaf zij hem de naam Dan.” (Genesis 30:6)
De betekenis van de naam “Dan” is: “RECHTER”. Dit doet ons denken aan Gods bemoeienissen met Zijn kinderen. In dit verband staat er geschreven: “Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?” (1 Petrus 4:17)
Wij moeten ons zelf ten allen tijde “beproeven” in het licht van Gods Woord. David heeft dit geopenbaard gekregen. In Psalm 36 vers 10 zegt hij: “Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.”
Bestudeer in dit verband eveneens:
“Een smeltkroes is er voor het zilver en een oven voor het goud, maar de HEERE beproeft de harten.”“Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de harten.”“Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hìj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk.” (Spreuken 17:3, 21:2 en 24:12)
“Maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft.” (1 Thessalonicenzen 2:4)
“En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken (SV: de mening) van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.” (Romeinen 8:27)
“En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons.” (Handelingen 15:8)
“En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die U uitgekozen (SV: uitverkoren) hebt. (Handelingen 1:24)
“Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.” (1 Korinthe 11:31)

Net als Dan zijn ook de volgende vier zonen kinderen van de dienstmaagden Bilha en Zilpa, wier namen betekenen: “de verschrikkelijke God” en “de vertrouwde”. Er staat geschreven dat God verschrikkelijk is in Zijn oordelen: “Maar de HEERE is met mij als een verschrikkelijk Held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen, en niets vermogen; zij zijn zeer beschaamd geworden, omdat zij niet verstandiglijk gehandeld hebben; het zal een eeuwige schande zijn, zij zal niet vergeten worden.” (Jeremia 20:11, SV)
Laten wij ook nog Daniël 9:4 en Hebreeën 10:31 lezen:
“Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende (SV: verschrikkelijke) God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.”
“Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.”

6. Naftali

“Toen zei Rachel: Ik heb een zware strijd (SV: worstelingen Gods) met mijn zuster gevoerd, en ik heb ook gewonnen. Daarom gaf zij hem de naam Naftali.” (Genesis 30:8)
De betekenis van de naam “Naftali” is: “WORSTELEN”. Het geloofsleven van de christen bestaat uit strijd, strijd en nogmaals strijd! Zonder strijd géén overwinning! In dit opzicht staat er geschreven: “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.” (2 Timotheüs 4:7)
Daarom moeten wij de “volle wapenrusting” aantrekken: “Verder, mijn broeders, wordt gesterkt (SV: word krachtig) in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel (SV: uw lenden [2]) omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het Woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis (SV: de verborgenheid) van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.” (Efeze 6:10-20)

7. Gad

“Toen zei Lea: Het geluk is gekomen (SV: Er komt een hoop)! En zij gaf hem de naam Gad.” (Genesis 30:11)
De betekenis van de naam “Gad” is: “EEN LEVENDE HOOP”. Hoop betekent hier een verzameling mensen (een hoop of een bende). Wij zijn geroepen om dit leven niet alleen te leven, maar “tot de gemeenschap van de Zoon” en ook “tot de gemeenschap met elkander” (= de gemeenschap der heiligen, de levende of levend gemaakte hoop). Lees 1 Johannes 1 vers 3 en Hebreeën 10 vers 25:
“Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.”
“Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.”
Lees in dit verband eveneens Psalm 68:7 (SV): “Een God, Die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert, die in boeien gevangen zijn; maar de afvalligen wonen in het dorre.”

8. Aser

“Toen zei Lea: Wat ben ik gelukkig! Want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En zij gaf hem de naam Aser.” (Genesis 30:13)
De betekenis van de naam “Aser” is: “GELUKKIG”. Wanneer wij weten door het geloof “vergeving van zonden” ontvangen te hebben, “verlost zijn”, overgezet zijn in het Koninkrijk van licht (van “de Zoon Zijner liefde”), “geroepen zijn om te leven in gemeenschap met God en alle heiligen in het licht”…, zo is het vanzelfsprekend, dat wij allemaal gelukkig zijn in Christus! Amen. Onderzoek in dit verband Johannes 13 vers 17: “Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.”

9. Issaschar

“Toen zei Lea: God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. En zij gaf hem de naam Issaschar.” (Genesis 30:18)
De betekenis van de naam “Issaschar” is: “LOON”. Waarlijk, God loont allen en alles in Christus, indien ook allen en alles op Zijn altaar – het kruis – gelegd zijn! Laten wij in dit licht en verband Hebreeën 12:2 en 11:26 lezen: “Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.”“Hij (= Mozes) beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen (SV: hij zag op de vergelding des loons).”
Let ook op wat als het ware Christus’ afscheidsgroet is in Openbaring 22:7 en 12: “En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.”“En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.”
En let ook op het getuigenis van de apostel Paulus ten aanzien van het verkrijgen van loon in 1 Korinthe 9 vers 24: “Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.”

10. Zebulon

“Lea zei toen: God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij mìj komen wonen (SV: mij bijwonen), want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij gaf hem de naam Zebulon.” (Genesis 30:20)
De betekenis van de naam “Zebulon” is: “BIJWONEN”. Wij verwijzen naar:
“Ja, goedheid en goedertierenheid (SV: verschrikkelijke) zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.” (Psalm 23:6)
“In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14:2)
“Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.” (2 Korinthe 5:8)
“En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: tabernakel) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.” (Openbaring 21:3)
Straks is alle strijd gestreden en wij zijn dan voor eeuwig THUIS – bij de Vader! Merk op, dat Zebulon Lea’s laatste zoon was!!

11. Jozef

“Zij (= Rachel) gaf hem de naam Jozef en zei: Moge de HEERE mij nog een zoon geven!” (Genesis 30:24)
De betekenis van de naam “Jozef” is: “TOEVOEGEN”. Dit spreekt ons van Hem Die ons als Leidsman en Gids is “toegevoegd”. Jozef was “een vruchtbare tak”, zo staat er in Genesis 49 vers 22:
“Jozef is een jonge vruchtbare boom (SV: een vruchtbare tak), een jonge vruchtbare boom bij een bron (SV: een vruchtbare tak aan een fontein). Elk van zijn takken loopt over de muur.”
Jozef heeft zijn eigen volk van de ondergang gered. Hij is het zuivere type van Christus en ook van de Heilige Geest.

12. Benjamin

“En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want zij (= Rachel) stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin.” (Genesis 35:18)
Aanvankelijk heette hij dus: “Ben-oni”, wat “ZOON DER SMARTEN” betekent. Jakob heeft hem echter “Benjamin” genoemd, wat “zoon van mijn rechterhand” of “zoon der vertroosting” betekent. In zijn leven zijn dus kruis en heerlijkheid aan elkaar gekoppeld! Wonden, bloed èn kroon zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden; scheiding is onmogelijk! Zo is het van God verordineerd. Van Jezus staat geschreven: “…nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, (heeft Hij) Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3b)
Laten wij ook Handelingen 2:32-33 en Filippenzen 2:9 onderzoeken:
“Deze Jezus heeft God doen opstaan (SV: opgewekt), waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.”
“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.”
En zo zal het ook zijn met allen die met dezelfde doop gedoopt worden. Lijden en loon zullen eenmaal in de hemel elkaar ontmoeten.
Amen.
God zij de glorie.

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

**********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] 1 Petrus 1:13, Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.” (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Israël/huis van Israël, Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s