Overvloedig NIEUW LEVEN

Ik ben gekomen, opdat zij het Leven hebben, en overvloed hebben.
(Johannes 10:10b)

Spade_Regen

Gods overvloed is nodig voor alle geestelijke arbeid in Hem

  • “Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op (SV: wij bidden en vermanen u in de Here Jezus), dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin NOG MEER OVERVLOEDIG wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. Want dit is de wil van God: uw heiliging [1], dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam (SV: zijn vat) weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.” (1 Thessalonicenzen 4:1-5) [2]

Wilt u Gods wil graag kennen? Dat is één vraag, maar een tweede vraag is: Wilt u, als u die wil van God hebt leren kennen, die wil van God ook DOEN? Hier is het manco in een leven dat geestelijk niet vooruitkomt. Niet God is fout, maar WIJ; en wel daarin dat wij Gods wil niet DOEN! Laat ons dit Woord van God kauwende en herkauwende, dit kostbare voedsel aldus met zorg etende, tot ons nemen, opdat het in ons wezen worde verteerd, zodat wij erdoor kunnen worden gesterkt en wij Gods wil zo kunnen leren verstaan.
Jezus zegt van Zijn Woord: “Het is Geest en Leven”!
Het maakt ons sterk en vitaal tot in alle onderdelen van onze aardse tabernakel; wij zullen erdoor gezond zijn naar lichaam, ziel en geest. Velen zijn ziek, slapen en zijn geestelijk dood, omdat zij dit verzaken. Geen Christen kan zich de luxe veroorloven zonder de (geestelijke) Spijze van God te leven. Als Jezus dit nodig had en het Woord van God opsloeg in de tempel of synagoge, wat zullen WIJ dan doen?
Paulus opende de brief aan de Thessalonicenzen met een dankzegging voor wat de Gemeente in haar Heer en Hoofd, Jezus Christus, was. Hij wist deze Gemeente te waarderen, maar één ding scheen haar te ontbreken. Van dat éne ding vertelde Paulus haar onomwonden, zoals hij dat altijd heeft gedaan in zijn 14 brieven. Als het aankwam op vermaan of op richting-geven, dan nam hij geen blad voor zijn mond, maar zei openlijk welke feiten hij constateerde en wat zij hadden te doen, wilden zij straks geestelijk hogerop kunnen komen.
Hier vertelde Paulus aan de Gemeente van Thessalonica, dat zij méér overvloedig moesten worden in hun geestelijke wandel.
Daar is een leven met Jezus; een leven, waarin wij zullen WETEN dat wij kinderen van God zijn; maar de Here vraagt méér van u en van mij. Hij vraagt dat wij zullen leven in een geestelijke overvloed!
De Here zei tot Zijn discipelen dat zij Zijn getuigen zouden zijn. [3] Toen Hij dit Woord sprak, was Hij gekomen in Bethanië. Ook zei Hij dat zij tevoren zouden worden aangedaan met die wonderbare Kracht vanuit de Hoge, waarop zij later ook hebben gewacht in die opperkamer [4] te Jeruzalem. Maar zij zouden niet alleen Zijn getuigen zijn in Jeruzalem, maar ook in geheel Judea en Samaria en tot de uitersten van de aarde. Dit laatste wijst erop dat God véél méér vraagt, dan wij zo oppervlakkig denken! Zijn getuige zijn, niet alleen thuis in ons eigen Jeruzalem, maar óók daarbuiten, en nog véél verder, ook dáár waar God ons heenzenden zal, en dat kan alleen maar als wij leven in Zijn overvloed; als wij geen ophouden kennen van iedere dag opnieuw te drinken uit de Levensbron, en wel zódanig dat onze beker overvloeit! Jezus is gekomen opdat wij het Leven hebben en de overvloed! Dit overvloedig leven is nodig, zodat wij iets over hebben voor anderen. Wij moeten DIT leven hebben, dan worden wij bruikbaar voor Zijn Koninkrijk; dan verteert de Liefde van Jezus ons. Deze Liefde drijft ons dan uit en doet ons van die overvloed mededelen aan het verlorene; aan degenen die zwak, belast en beladen zijn.
Willen wij Bijbels Pinksteren? [5] Bijbels Pinksteren betekent: OVERVLOED, maar dan nooit in eigen kracht, want dat kan niet bestaan voor God!
Wij lezen van Petrus en Johannes dat zij op weg waren naar de tempel en de “Schone Poort” passeerden (God geve dat ook WIJ in ons hart altijd de begeerte zullen gevoelen om naar Gods huis te komen!). Daar zagen zij een kreupele. Hij kon alleen bedelen. Er zijn vele bedelaars in het Christelijk leven, daarvoor heeft God anderen willen verrijken met overvloed. Houden wij deze overvloed alléén voor onszelf of denken wij óók wel eens aan dezulken? Petrus zei:

  • “Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!” (Handelingen 3:6)

En hij stond op! Dit wonder kan alleen maar uit de OVERVLOED die van God is gebeuren; dit zal nooit geschieden met een “beker” die alleen voor zichzelf gevuld is, dat is onbestaanbaar! Wij hebben een overvloeiende kracht van God in ons leven nodig, wil God Zich kunnen openbaren aan degenen tot wie wij als getuige gezonden worden.
Wij moeten komen tot overvloed; wij moeten geen genoegen nemen met wat wij nu hebben. Wij zijn de hoeder van onze broeder; wij moeten elkaar tot een hand en tot een voet zijn. Als Petrus niet van het dak was afgekomen, zou Cornelius nimmer gehoord hebben van Jezus. Petrus kwam daar met een Goddelijke overvloed. Hij bracht daar Jezus Christus als het Leven en de Overvloed (lees Handelingen 10). God stortte de Heilige Geest in hen uit en zij werden allen vervuld!

Deze overvloed zoeken in worstelend en wachtend gebed

  • “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” (Mattheüs 7:7)

Als God ons roept om ons in een zekere bediening te zetten, zal Hij voor 100% zorgen voor hetgeen wij nodig hebben om die bediening te volbrengen. Wij moeten hiervoor tot Hem komen in worstelend en wachtend gebed. Wij hebben Hem eerst alles te geven: het beste van onze talenten, onze tijd, onze gaven, ons geld, ons ganse hart en leven moeten wij leggen op het altaar voor God! Wees niet bang dat u geld te kort komt, Hij zal u het met rente uitbetalen! Wees niet bang dat u alles wordt afgenomen! God zegt: “Geef”! Wij moeten beginnen, niet God; en ons zal gegeven worden: Een volle, neergedrukte en overlopende maat; dit is; Goddelijke overvloed!
Maar er is een WACHTENSTIJD nadat wij hebben geklopt. Die het beloofd heeft is getrouw! Wat wij nodig hebben is: Wachten op Hem! Niemand kent ons hart zo goed als Hij Die het geschapen heeft. God wil – in die wachtenstijd voor Zijn aangezicht – ons hart toebereiden en wel zodanig dat Hij tot ons kan komen met de openbaring die Hij voor ons heeft.
Velen zijn in hun geloofsleven verkeerd uitgekomen. Op een gegeven ogenblik zijn zij ergens gestrand, niet meer ziende waar hun geloofsweg op uit moest lopen. Dit komt, omdat ze te vroeg van hun knieën zijn opgesprongen. Toen zij maar een glimpje mochten verstaan, van wat God in hun leven wilde doen, dachten zij dat zij alles al wisten en waren zij aan geestelijke arbeid begonnen… Velen zijn zo niet gekomen tot de volle openbaring van God. Hij licht de sluier maar langzaam op. God heeft Zijn Gemeente in de loop der eeuwen ook niet alles tegelijk gegeven. Wat wij nu weten, wisten wij een 50 jaar [6] geleden in Pinksteren [7] ook niet. God openbaart druppelsgewijs. Dit houdt verband en is recht-evenredig met de geestelijke conditie van Zijn Gemeente. Ook in het leven van de Christen persoonlijk werkt God langs deze weg.
In het Evangelie van Johannes lezen wij dat Jezus vele dingen aan Zijn discipelen toevertrouwde. Hij had hen door middel van gelijkenissen ingeleid in verschillende vormen en gedaanten, in verborgenheden, van het Koninkrijk der hemelen. Maar eenmaal zei Hij:

  • “Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu (nog) niet dragen.” (Johannes 16:12)

Deze uitspraak is een positief bewijs dat God anders werkt dan wij graag zouden willen.
Het is te begrijpen dat vele kinderen van God ongeduldig worden. Zij willen graag wachten, maar niet op God. Als zij maar een glimpje zien van Gods heerlijkheid in Zijn Woord, als de Geest van God maar éven deze sluier oplicht, kunnen zij niet wachten tot God komt met Zijn volle openbaring. Zij springen dan op, gaan prediken en leren, om dan ergens te stranden… Zij kunnen dan niet meer verder… Zij komen dan tot eigen concepties en eigen beschouwingen van Gods Wil en Woord. Dit komt omdat hun de Goddelijke “finishing touch” ontbreekt. Dit maakt dat er zoveel verwarring is en misverstand komt.
God vraagt daarentegen dat wij biddend op Hèm zullen wachten. In die wachtenstijd werkt Hij door Zijn Heilige Geest [8] aan de reiniging en heiliging van onze zielen. Alleen in die conditie van reinheid en heiligheid kan Hij ons Zijn volle openbaring geven. Daarom, vrienden, is het goed om op de Here te wachten.
Het wachten op Jezus doet velen denken dat zij te laat komen. Met Jezus bent u nooit te laat. Hij is altijd op tijd! Wij tonen ons geloof als wij kùnnen, willen en dùrven wachten op God. God beschaamt nimmer!

 

Een overvloedig leven gaat gepaard met vrede met allen en heiligmaking

  • “Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.” (Hebreeën 12:14)

Paulus, toen nog Saulus van Tarsen, heeft nooit gedacht dat hij op de verkeerde weg was. Niet één van ons bezit zijn ijver uit zijn onbekeerde tijd. Paulus moest de heiligmaking uit God in zijn leven leren smaken; en Hij heeft die leren smaken, en wel zó dat hij heeft kunnen schrijven: “Volg mij na”.
Hoe heeft God hem die weg van heiligmaking geleerd? In een proces van lijden! Dit proces in het leven van Saulus van Tarsen heeft van hem een Paulus gemaakt, zoals geen tweede is te vinden.
God zoekt dat leven, dat Hij heeft uitgebeeld in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. De Vader is verheerlijkt als wij véél vrucht dragen. Laat ons toch niet blijven in die zelfgenoegzaamheid, die zegt: “Ik doe toch al véél voor de Here?” De vrouw van Lot had alleen gedacht aan zichzelf: Zij vond het zo jammer dat zij weg moest. Zelfgenoegzaamheid brengt ons tot egocentriciteit.
In deze dagen zijn de zondige begeerten van de kinderen Gods vele geworden. De duivel is er op uit om onze zinnen te bederven! Wij hebben vijf zintuigen. Als er één van bedorven wordt, kunnen wij op een gegeven ogenblik niet goed meer ruiken, horen, proeven, zien of tasten. Daar is iets stuk gemaakt van die zintuigen; en satan werkt zéér subtiel! Vele dingen worden thans door kinderen Gods nagejaagd, zonder dat zij zich daarbij realiseren dat door dat jagen daarnaar iets uit hun hart wordt geroofd. Zonder dat zij het merken zijn zij het Vuur, de Eerste Liefde, kwijt! Daar waar uw levensoffer niet meer volkomen begon te zijn, verloor u Jezus! U raakte de Liefdeband met Jezus kwijt toen u niet langer in nauw contact bleef met datgene wat het kruis tot iets ontzaglijk waardevols maakt: het Bloed van Jezus! [9] Laat ons leven dagelijks in nauw contact komen met dit Bloed van Jezus; laat ons blijven zorgen dat wij, ons voor God vernederend aan de voet van dat kruis, steeds in de reiniging blijven van dat Bloed! Dan komen wij verder op de weg van vrede met allen en van heiligmaking; dan bedenken wij de dingen die van boven zijn; niet die van beneden zijn. Dingen van beneden trekken ons naar beneden; dingen van boven trekken ons naar boven.
Laat ons jagen naar deze vrede met allen en naar deze heiligmaking, dan zullen ons leven en onze bediening in Christus worden gedragen door die beloofde, Goddelijke overvloed. Amen!

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (ook te lezen via tablet of smartphone)

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[2] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Onze aardse roeping: ‘En u zult Mijn getuigen zijn’ van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De Opperzaalgemeente (volgens Handelingen 1:13-14) van H. Siliakus. (noot AK)
[5] Bijbels Pinksteren = De UITSTORTING van en de VERVULLING MET Gods Geest, de Heilige Geest. (noot AK)
[6] Inmiddels ruim 100 jaar geleden. (noot AK)
[7] In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van (en dus de vervulling met) de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studies Een blik op het bloed van RB Green
en/of
De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemachtvan E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gehoorzaamheid aan God, Getuige-zijn, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s