van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 8: Jezus Christus redt ons van het verderf)

Jesus, Lamb, Lion

Jezus Christus redt ons van het verderf

Redding en verwerping

Wanneer het menselijk hart zich toesluit, blijven zelfs van de meest open “woningen” de deuren (voor de buren) gesloten. Contactmogelijkheden zijn dan slechts mogelijk via het bekende “sleutelgat”. De Bijbel vertelt er ook van, en dat wat staat geschreven mogen wij dan in het geschetste licht verstaan: “Zij hoorden de stem van de Here God wandelende in de Hof, aan de wind des daags (letterlijk: de wind van de dag). Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Here God, in het midden van het geboomte in de Hof. En de Here God riep Adam, en zei tot hem: Waar zijt gij? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de Hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij” (Genesis 3:8-10). En zó is het òòk in het mensenleven dat van God vervreemd is. Over het algemeen is het met ons allen zó gesteld. Wij verstoppen ons niet alleen voor God, maar òòk voor elkaar. Angstig vanwege onze overtreding, loeren wij argwanend door het sleutelgat, en… roddelen daarbij nog over anderen ook!
Wij kijken graag om ons heen en vergeten dat de echte vijand altijd weer de vijand is die “binnenin” zit. ‘s Mensen moedwillige overtreding bracht scheiding teweeg met alle noodlottige gevolgen van dien. Het “paradijs”, de “Hof van Eden” ging verloren, en de toegang gesloten: “En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim (of: cherubs = engelen) tegen het oosten van de Hof van Eden, en een vlammig lemmer van een zwaard, dat zich omkeerde (letterlijk: de vlam van het wentelende zwaard), om te bewaren de weg van de boom des levens.” (Genesis 3:24)
Daar wist de mens van mee te praten. Gods opdracht, aan de door hem geschapen mens, was: “…en die (Hof van Eden) te bewaren” (zie Genesis 2:15b). De mens faalde, overweldigd door de zonde! God nam toen het heft in handen. Zó is het altijd in het leven. Wanneer ongehoorzaamheid zich van ons meester maakt, en wij frauderen tegenover God, zó ontstaat er scheiding, en wij bevinden ons dan altijd weer aan gene zijde (= aan de andere kant) van de Hof van Eden. Hier vinden wij de diepe betekenis van het begrip ZONDE-SCHULD.
Wij kunnen nooit uit onszelf terug, en wij ondervinden dat in situaties waarin wij in alle gevallen schuldig komen te staan; om het even welke keuze wij doen – zelfs wanneer wij ons door de bekende “mensen-liefde” laten leiden. Iedere menselijk beslissing is tragisch, omdat zij altijd een beslissing is tegen iets dat niet ongestraft kan worden onderdrukt. Een bekende zegswijze is: “vuile handen zijn in onze wereld onvermijdelijk”. [1]  Hoe of het ook zij: het verlangen naar wat verloren ging is gebleven. En het is de Heilige Geest [2] Die ons leert dat wij het alleen maar kunnen terugvinden door en in Jezus Christus. Amen.
Dit in het menselijk hart levend verlangen en onze gerichtheid om (als het mogelijk is) zonder verantwoordelijkheid te leven zijn evenzovele “symptomen” van de diepste vervreemding in het diepste van ons denken, leven en handelen. Erkennend dat wij in alles tekort schieten is het van belang in te zien hoe groot het verschil wel is tussen het Bijbels getuigenis aangaande “zondebegrip”, en dat wat men gewoonlijk en graag “slechte moraal” noemt. Een voorbeeld van wat wij bedoelen, vinden wij onder andere in Lukas 18 vers 9-14: “En Hij zei ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden, de één was een Farizeeër, en de ander een tollenaar. De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die (Farizeeër); want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Als wij hier lezen van zondaars en van Farizeeën, leren wij dat het dus mogelijk is om van God gescheiden te leven door, op een bepaalde manier, volmaakt proberen te zijn!
“Wat moeten wij dan doen om gered te worden”? Stellen wij ons in de plaats van de rijke jongeling, dan luidt de vraag; “Wat moeten wij doen om het eeuwige leven te verwerven”? Behalve de rijke jongeling stellen nog anderen in de Bijbel deze vraag. Een wetgeleerde,… de cipier van Filippi; en (laten wij eerlijk zijn) talloos velen hebben vandaag de dag deze zelfde vraag nòg in het hart en op de lippen. Godsmannen in de Bijbel hebben zich ook anders uitgedrukt: “Toon mij nù Uw heerlijkheid” (Exodus 33:18b). Hun intens verlangen uitte zich in de woorden: Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?” (Psalm 42:3)
Deze hebben dus God liefgehad bóven allen en alles! Zij dachten helemaal niet aan hun persoonlijk heil. O, neen; verre van dat. Mozes kon God bidden om hem te schrappen uit het Boek des Levens, liever dan Zijn verdwaald volk te verwerpen: “Zo keerde Mozes weder tot de Here en zei: Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! dòch zo niet, zo delg mij nu uit Uw Boek, hetwelk Gij geschreven hebt” (Exodus 32:31-32). En Paulus, de apostel, riep uit: “Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broeders, die mijn maagschap (= bloedverwantschap) zijn naar het vlees” (Romeinen 9:3). Al deze woorden, gesproken onder de machtige Zalving van de Heilige Geest, overtuigen ons dat zij hun broeders méér lief hadden dan zichzelf!! Hoe staat het met ons?!? Alle 99 schapen moesten toch nog wachten tot het 100ste, het verloren schaap, gevonden was, voor en aleer allen de schaapskooi kunnen binnengaan…
Hoe vele trouwe leden van de Gemeente zullen deze waarheid moeten onderschrijven. En zó wordt de vraag naar redding ook juist gesteld in het licht van de Schrift. Het gaat immers om de eer van God, die openbaar wordt in de redding, zelfs van de laatste, en heus niet om ons “behoud-instinct”, dat de grendels van de dood tracht te forceren. Amen. Nogmaals willen wij er de nadruk op leggen dat de verlossing, zoals in de Bijbel bedoeld, zich uitstrekt tot de gehele schepping, en dus niet alleen tot de mensheid of de Gemeente des Heren. En zij heeft betrekking zowel op het menselijk lichaam als op onze ziel. Daarom leren wij ook niet alleen de onsterfelijkheid van de ziel, maar òòk de opstanding van het lichaam naar de Schriften (zie 1 Korinthe, hoofdstuk 15). Daar is voor de Christen een “totale redding”, omdat hij een “volkomen Verlosser” heeft: “Gij, o Here! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam” (Jesaja 63:16b).
Verlossing, zoals die zich eens in haar volheid over de wereld zal uitstrekken, zet haar stempel op ons leven zodra wij Jezus Christus aannemen als onze persoonlijke Verlosser en in Hem geloven als onze Zaligmaker: Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven…” (Johannes 3:36a). “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden” (2 Korinthe 5:17). Het is zonder meer duidelijk dat Jezus Christus alleen dit bewerkstelligt, en dat er van onze kant geen enkele verdienste is. Alleen de Heilige Geest maakt ons hart ontvankelijk. Geprezen zij de Naam des Heren!
Wat is nu de andere kant van verlossing? Wat staat er tegenover het eeuwige leven ofwel de zaligheid?? De Bijbel geeft het antwoord: het verderf! Letten wij op Jezus Christus en Zijn omgang met Zijn discipelen, dan merken wij op dat Hij Zijn discipelen vraagt niet éérst de Blijde Boodschap van verlossing te verkondigen en dàn pas het vreselijke nieuws van het verderf, de veroordeling. Niettemin wordt in de Evangeliën gesproken van: de “brede weg” die dood loopt, de gesloten deur, wenen en tandengeknars, het eeuwige vuur,… van hen, die geworpen worden in de poel van vuur en zwavel. En wij mensen hebben het recht niet aan deze Bijbelse waarheden stilzwijgend voorbij te gaan. Zij zijn een diep-insnijdende waarschuwing, die haar plaats in de Blijde Boodschap heeft; haar eigen en aparte plaats. Jezus heeft ons ook gesproken van de werkelijkheid, die wij niet zomaar in menselijke hoogmoed mogen ontkennen. Integendeel, wij doen wijs als wij òòk aan déze realiteiten al onze aandacht schenken.
Niemand kan zich indenken dat Jezus geschermd heeft met ijdele bedreigingen, wanneer Hij spreekt over oordeel [3] en verderf: noch minder dat Hij overdrijft als Hij spreekt over de eeuwige verdoemenis, de hel voor alle goddelozen,… alleen om meer indruk te maken. Méér nog dan met andere dingen en zaken hebben wij hiermee rekening te houden. Wij hebben alleen maar de keuze tussen “eeuwige straf” òf “eeuwige zaligheid”. Al het andere (het zogenaamde “vagevuur” is een verdichtsel van mensen) belust op een tweede kans om gered te worden. Het is NU òf NOOIT – in DIT leven – anders is het TE LAAT. Onze enige kans is Jezus Christus. Amen.
Daar zijn ook nog lieden die graag denken aan, spreken van en verlangen naar “alverzoening“. Hoe wij hierover denken? Op grond van de gezonde leer van Jezus Christus is onze conclusies: een satanische valstrik – een leugen! De Bijbel is in dit opzicht duidelijk en leerstellig: “Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht…” (Openbaring 20:6a [4]); “…en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid” (Openbaring 20:10b); “En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het Boek des Levens, die werd geworpen in de poel van vuur (Openbaring 20:15). Wat heeft het Oude Testament ons te zeggen??
Beginnende met Mozes, om dan te komen tot de Psalmen en de Profeten, hebben wij de volgende uitspraken:

  • “Indien deze (mensen) zullen sterven, gelijk alle mensen sterven,… zo heeft mij de Here niet gezonden. Maar indien de Here wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinden hen met alles wat van hun is, en zij levend ter helle zullen nedervaren;…” (zie Numeri 16:29-30a);
  • De Here doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen,…” (1 Samuel 2:6a);
  • “De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle god-vergetende heidenen” (Psalm 9:18);
  • “De hel en het verderf worden niet verzadigd…” (Spreuken 27:20a).

Duidelijk zijn ook de profetische uitspraken in Jesaja 14:11+15, Ezechiël 31:15-17, Hosea 13:14 en Amos 9:2. [5]
Vanwege de werking van Gods Geest in ons, is het duidelijk dat wij niet in staat zijn om naar ons inzicht te kiezen en te beslissen. Wat weten wij er van? Wat komt er van onze voorkeur terecht wanneer Gods Geest Zich met ons bemoeit?! Wie zou daar trouwens rekening mee houden!?! Waar wij voor hebben te zorgen is dat de balans doorslaat naar de kant waar Jezus staat! In elk geval begrijpen wij in dit licht dat wij niet het recht hebben om mensen te veroordelen, wie zij ook zijn. En het is ongetwijfeld niet toevallig dat wij (op grond van wat de Bijbel leert) heel duidelijk over verlossing en eeuwig leven kunnen spreken. Jezus zegt: “…Ik ben de Opstanding en het Leven”! (Johannes 11:25a)
Daarentegen moeten wij herhaaldelijk constateren dat Christenen zo vaag kunnen spreken over de hel (= Gehenna). Wij vragen ons af of er mogelijk nog twijfel leeft in hun harten. Wie kan nog twijfelen aan dood en hel (= verdoemenis), wanneer wij onze ogen richten op de Gekruisigde Die – in Zijn doodsangst, hangende aan het kruis – uitriep: “Eli, Eli, lama sabachtani” dat is: “Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!” (zie Mattheüs 27:46). Was het niet omdat “Hij een vloek geworden was voor ons”! (zie Galaten 3:13). Hij, Die zonder zonden was, werd voor ons tot zonde gemaakt! Amen.
In wezen was er geen angst – het was de angst vanwege “onze zonden, die Hij in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout” (zie 1 Petrus 2:24). Hij onderging daarvan, in onze plaats, de foltering; Hij heeft inderdaad die pijnen in intensiteit doorleefd. Geven wij ons er wel voldoende rekenschap van hoezeer ònze ontrouw God heeft beledigd en zelfs verraden?! Tellen wij wel hoeveel slagen wij toegebracht hebben aan het van liefde kloppend Vaderhart?!? Zullen wij nog langer het sentimentele verhaal van de goede God, Die Zijn schepselen niet zou kunnen verwerpen, voort vertellen? Durven wij dat?? Zullen wij, al is dan de tijd waarin wij leven nog zó modern, nog durven spreken over die zo dikwijls gezochte “rechten van de mens” tegenover de Almachtige God?
Komen de rechten van God niet op de eerste plaats?! Hebben wij, die Hem eerst verwierpen, niet verdiend voorgoed door Hem verworpen te worden?!? Als onze God werkelijk recht zou oefenen in plaats van genade in en door Jezus Christus, zou Hij ons dan niet in de eeuwige vergetelheid, in die eeuwige verdoemenis moeten storten!?! Zeer zeker. Het kruis toont onontkoombaar de realiteit. Maar het doet dit alleen om ons tegelijkertijd te verkondigen dat Jezus Christus in onze plaats de vloek, die wij verdiend hadden, heeft gedragen. Wij willen het deze keer ook anders schrijven: Om Hem te verkondigen, die dood en hel heeft overwonnen, kunnen wij ook alleen spreken over hel en verdoemenis. Glorie voor Jezus!!

CJH Theys

NOOT
Alle in deze uitgave genoteerde Schriftuur is uit de Statenvertaling.

Overname uit deze brochure is toegestaan, mits met bronvermelding!

EINDE deel 8

Wordt vervolgd

***********************************************************************************

[1] Dietrich Bonhoeffer koos ervoor zich te verzetten tegen Hitler en maakte dus ‘vuile handen’, omdat de Bijbel leert zich niet te verzetten tegen gezag. Het betekent dus: Iets doen wat niet helemaal correct is of lijkt. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schuddenen/of De dag van JaHWeH” (ofwel ‘De dag des Heren’)van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 20 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 20 van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Jesaja 14:11+15, “Uw hovaardij is in de hel neergestort, met het geklank van uw luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken.” … “Ja, in de hel zult gij neergestoten worden, aan de zijden van de kuil!”
Ezechiël 31:15-17, “Zo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als hij ter helle nederdaalde, maakte Ik een treuren; Ik bedekte om zijnentwil de afgrond, en weerde de stromen van dien, en de grote wateren werden geschut; en Ik maakte de Libanon om zijnentwil zwart (= alsof alle cederen in rouw stonden), en al het geboomte van het veld was om zijnentwil bewonden (= met windsels omwonden). Van het geluid van zijn val deed Ik de heidenen beven, als Ik hem ter helle deed nederdalen, met degenen, die in de kuil neerdalen; en alle bomen van Eden, de keur en het beste van Libanon, alle bomen, die water drinken, troostten zich in het onderste der aarde. Diezelve daalden ook met hem neer ter helle, tot de verslagenen van het zwaard; en die zijn arm geweest waren, die onder zijn schaduw in het midden der heidenen gezeten hadden.”
Hosea 13:14, “Doch Ik zal hen van het geweld van de hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood: o dood! waar zijn uw pestilentiën? hel! waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn.”
Amos 9:2, “Al groeven zij tot in de hel, zo zal Mijn hand ze van daar halen, en al klommen zij in de hemel, zo zal Ik ze van daar doen nederdalen.”

**************************************************************

van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst


Deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees
Deel 2: Het uitgangspunt
Deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw
Deel 4: Omweg en toch DE WEG…
Deel 5: Licht over de gehele schepping
Deel 6: Als God verder spreekt…
Deel 7: De schepping van de mens

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s