van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 11: Waar gaan wij heen ná de dood ?)

Jesus, Lamb, Lion

Waar gaan wij heen ná de dood ?

“…Opgevaren ten hemel…” (zie 1 Petrus 3:22)

Er staat geschreven: “Toen werden met Hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter- en één ter linkerzijde” (Mattheüs 27:38). “En één van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde Hem,… Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem,… En hij zei tot Jezus: Here, GEDENK MIJNER als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg Ik u, HEDEN ZULT GIJ met Mij IN HET PARADIJS ZIJN” (zie Lukas 23:39-43). Voorts: “En Jezus roepende met grote (HSV: luide) stem, zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest. En als Hij dat gezegd had gaf Hij de geest.” (Lukas 23:46)
Géén mens is in staat om zonder angst en rustig de dood tegemoet te gaan. Er kan niet worden ontkend dat op de achtergrond van ons leven een begrijpelijke doodsangst heerst. Begrijpelijk…, want wie kan ons daaromtrent inlichten? Wie is ooit teruggekeerd, anders dan Jezus?! Het is opvallend dat in het Nieuwe Testament nauwelijks gesproken wordt over de dood, en (indien er al sprake van is) dan meestal terloops. In het Nieuwe Testament gaat het niet over HOE de mens de dood beleeft. De Nieuwtestamentische uitspraken ten aanzien van de dood hebben geen betrekking op het menselijk onvermogen (onze onmacht) om de dood aan te kunnen, maar in de overwinning op de dood zelf, die door Jezus werd behaald!
De dood heeft Jezus niet kunnen vasthouden; de dood heeft Jezus niet in de boeien kunnen slaan. Vanuit deze werkelijkheid zijn dan ook alle vier synoptische Evangeliën geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. [1] “…De dood is verslonden tot overwinning” (zie 1 Korinthe 15:54). Paulus, Jezus’ apostel, is van deze onweerlegbare waarheid helemaal doordrongen. Ons geloof, een gave Gods, in onze verrezen Here en Heiland, moet ditzelfde (kunnen) werken in ons leven. Ja, nog méér: het geeft ons ook de zekerheid dat (wanneer wij straks in opstandingsheerlijkheid opstaan uit het graf) wij òòk verder de weg van Jezus zullen volgen: DE WEG NAAR DE HEMEL, de Woonplaats van God. Ons wacht straks eveneens een HEMELVAART. Amen.
Jezus’ overwinning heeft òòk voor Christenen geweldige gevolgen. Deze zijn vervat in Zijn vaste beloften. Jezus’ onkreukbare trouw is onze garantie. Gods beloften zijn onberouwelijk (zie 2 Korinthe 1:20 en Romeinen 11:29). Trouwens Jezus’ verschijningen aan Zijn volgelingen nà Zijn opstanding, zijn gewisse tekenen dat de opstanding waarlijk volkomen overwinning is en de poortopening naar de hemel. Geprezen zij de Naam des Heren!!
Wat wil dat dan zeggen: “Jezus Christus is nù in de hemel, in het Huis van de Vader?” Het Bijbelverhaal van Zijn Hemelvaart zegt veel meer. De Hemelvaart van Jezus, volgens Handelingen 1:9-11 en Markus 16:19 [2], gaat in betekenis ver uit boven Zijn Opstanding, omdat Jezus Christus hier géén afscheid neemt van de Zijnen tot Zijn Wederkomst. [3] Integendeel: Zijn Hemelvaart is Zijn “troonsbestijging”,… Christus’ triomf als Heer over het universum, als de Overwinnaar over alle machten (zie Mattheüs 28:18b).
De Hemelvaart van Jezus Christus wordt gekend en gerekend tot de “Christofanieën” (= de verschijningen van Jezus aan Zijn volgelingen, Zijn discipelen). Deze verschijningen zijn géén “inbeeldingen” en/of “innerlijke belevenissen” van de discipelen geweest. Evenmin is Jezus, als de Opgestane Here en Meester, aan Zijn discipelen verschenen als een weer-tot-leven-gewekt lijk. Het lichaam van Jezus was totaal veranderd: een aan de aardse begrippen onttrokken lichaam, géén hersteld mensenlichaam als zodanig. Tevóren voor ons “tot zonde gemaakt” aan het kruis, was Hij nà de opstanding wederom zondeloos. Alle kritiek, die Christus’ Hemelvaart met alle geweld wil inpassen in de aardse dimensies van ruimte en tijd, is gedoemd te mislukken, omdat zij tenslotte op dood spoor geraakt. Zij gaat immers in feite aan de Nieuwtestamentische uitspraken voorbij.
Welk getuigenis ten aanzien van Opstanding en Hemelvaart vinden wij in het Oude Testament?
In Psalm 49:16 staat: “Maar God zal mijn ziel van het geweld van het graf verlossen, want HIJ ZAL MIJ OPNEMEN”. Wij hebben hier een schitterend getuigenis van het geloof waarin de Oudtestamentische gelovigen destijds onder de wet geleefd hebben en gestorven zijn. Zij zijn niet blijven stilstaan bij het leven van alle dag, maar terwijl zij hun geest als het ware in de hemel verheven hadden, zijn zij door deze wereld heengegaan, totdat… zij hun loopbaan (hier: hun aardse leven) volbracht hadden. De psalmdichter had zijn ogen gericht naar die heerlijke Morgenstond, die de Eeuwige Dag met zich brengen zal.
In Psalm 16:8-11 lezen wij onder meer van de gemeenschap met God die sterker is dan de dood: “Ik stel de HEERE gedurig voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.”
Petrus heeft in zijn Pinksterrede (zie Handelingen 2:25-28) deze Psalm 16:10 geciteerd: “Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.”
De oude Job riep uit: Ik WEET, mijn Verlosser LEEFT,… ik zal uit mijn vlees God aanschouwen…” (zie Job 19:25-27). [4]
Dan hebben wij nog de lofzang van Hanna in 1 Samuel 2:6 – “De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle (HSV: in het graf) nederdalen, en Hij doet weder opkomen” – en tenslotte de juichende Opstandingstekst: Hij zal de dood verslinden TOT OVERWINNING, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen…” (zie Jesaja 25:8-9 voluit). [5]
De éne Bijbeltekst reikt verder dan de andere, maar allen (òòk in het Nieuwe Testament) zijn gegrond in de heilsfeiten van Christus’ Verrijzenis en Hemelvaart. Mogen wij het allemaal zó zien dat, vanuit déze heilsfeiten, voluit getuigd kon en kan worden van “het leven nà dit leven” – van het hiernamaals. Dankzij de Opstanding en Hemelvaart van Jezus Christus. Glorie voor Hem, de Hemelvorst en de komende Rechter over levenden en doden.
De meeste teksten met betrekking tot de hemel vinden wij in het laatste Bijbelboek (Openbaring [6]). Zoals daar over de hemel gesproken wordt, vinden wij het nergens in het Oude Testament. In de Brieven zijn het vooral Filippenzen 1:21-23 en 2 Korinthe 5:1-10:

  • “Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.” (Filip. 1:21-23)
  • “Want wij weten, dat, zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere; (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) Maar wij hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” (2 Kor. 5:1-10)

Paulus verlangt vurig zijn intrek te mogen nemen bij de Heer in de hemel. Oòk in de Brief aan de Hebreeën [7] gaat “een venster open naar de hemel”. In Hebreeën 4:14 wordt herinnerd aan Jezus’ Hemelvaart, de centrale gebeurtenis in verband met ònze hemelvaart. In Hebreeën 8:1 gaat het over Jezus’ werk in de hemel en in Hebreeën 12:23 over de vergadering van Gods gunstgenoten, “de Gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn”.
In alles wat profeten en apostelen hebben opgetekend valt het gemeenschappelijke in hun kennis op: in het uur van ons sterven vallen Gods kinderen niet uit Gods sterke handen. Hij blijft mèt ons en wij met Hem, Hij is en blijft onze Hoop en ons Betrouwen. Amen. Bij allen gaat het steeds om die éne grote heilsverwachting, geopenbaard in de Opstanding van Jezus Christus en in Zijn Hemelvaart EN òns participeren hierin vanwege ònze roeping om te behoren tot het Vrederijk van Christus [8]. Wij aarzelen niet hier neer te schrijven dat (alles bijeen genomen) een diepgaande bezinning in de laatste dagen nodig is, en dat wij in onze tijd sterk mogen blijven hopen op de belofte, dat de Heilige Geest ons verder en dieper zal leiden in de waarheden van Hemelvaart en Wederkomst.
De Heilige Geest is beloofd en geschonken aan de Gemeente van Jezus Christus, de (zo genaamde) “Una Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia” (= “Eén Heilige Katholieke en Apostolische Kerk”), juist om haar te leiden in al de waarheid. En dit laatste moet leiden tot een hernieuwd gemeenschappelijk belijden; in het bijzonder van “de laatste dingen”. De Here schenke ons allen Zijn wondere genade om daartoe te kunnen komen. Wij besluiten dit hoofdstuk met het woord van de apostel Paulus aan de Romeinen:

  • “Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte: noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38-39)

Laten wij,  in samenhang, dan ook nog Johannes 11:25 en 5:24 bestuderen:

  • “Jezus zei tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.” … “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” [9]

Zij, die in de Here sterven, wachten op Christus’ terugkeer naar de aarde, nadat zij even tevoren – na hun opstanding en hemelvaart – Hem zullen hebben ontmoet in de lucht om dan samen met Hem terug te keren naar de aarde (zie Judas 1:14b). Deze is de (ZICHTBARE) Openbaring van de Here Jezus Christus: de “Parousia”, “Ziet, Hij (Jezus Christus) komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.” (Openbaring 1:7) [10]
De “Epiphania” (dat is: Zijn komen ‘als een dief in de nacht’ [= plotseling, vrij onverwacht – AK], om als de Hemelbruidegom Zijn schat, de Bruidsgemeente, weg te nemen [11]), heeft dan al eerder plaats gehad:

  1. “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheüs 25:1-10) [12]
  2. “Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden (= met “arendsvleugels” of “als arenden” vergaderd worden in Zijn geestelijk Lichaam, de Bruid van het Lam – zie o.a. Openbaring 12:6+14 en Jesaja 40:31a – AK [13]).” (Lukas 17:33-37)

CJH Theys

NOOT
Alle in deze uitgave genoteerde Schriftuur is uit de Statenvertaling.

Overname uit deze brochure is toegestaan, mits met bronvermelding!

EINDE deel 11

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[2] Handelingen 1:9-11, “En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.”
Markus 16:19, “De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods.”
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Het boek Job van H. Siliakus. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Beknopte verklaring van het boek Jesaja van H. Siliakus. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (alle 22 hoofdstukken)van CJH Theys en/of Het Boek Openbaring – “Het Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen” (alle 22 hoofdstukken) van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, De Brief aan de Hebreeën (in smartphone-formaat) van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Voor meer UITLEG over deze 2 verzen, zie onze GRATIS studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 1 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 1 van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel ons GRATIS artikel De wegname en opname van de Gemeente van H. Siliakus en/of Een ANDER geluid – Is visie ‘OPNAME Gemeente’ wel juist ? van A. Klein (beiden in smartphone-formaat). (noot AK)
[12] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de GROTE verdrukking).” … “En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (= dezelfde periode van 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist, die dan 3,5 jaar regeert).”
Jesaja 40:31a, “Maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden;…”

**************************************************************

.

van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst

.
Deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees
Deel 2: Het uitgangspunt
Deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw
Deel 4: Omweg en toch DE WEG…
Deel 5: Licht over de gehele schepping
Deel 6: Als God verder spreekt…
Deel 7: De schepping van de mens
Deel 8: Jezus Christus redt ons van het verderf
Deel 9: Het KRUIS en het geheim
Deel 10: Welke zin heeft het offer ?

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s