van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 12: God de Heilige Geest)

Jesus, Lamb, Lion

God de Heilige Geest

De handelende God

Al in het begin van het 1ste hoofdstuk van het Boek der Handelingen, in het 2de vers, staat een belangrijke aantekening: “… nadat Hij (= Jezus) door de Heilige Geest aan de apostelen,… bevelen had gegeven”. In feite geeft dit hele Boek getuigenis van de “HANDELINGEN van de 3de Persoon (= Gods Geest, de Heilige Geest) in de Godheid[1] door de uitverkoren apostelen. Op de dag “in welke Hij (= Jezus) opgenomen werd” eindigde Zijn Messiaanse Bediening op aarde. Direct daarop volgde die (= de Bediening) van de Heilige Geest, en met de uitstorting van Gods Geest op de Pinksterdag (Zijn manifestatie) begon ook de Tijdsbedeling van de 3de Persoon van de Godheid. Ook wel de Tijdsbedeling van de Gemeente (zie Handelingen  2) genoemd of van GENADE.
De Heilige Geest is even gelijk God als de Vader en de Zoon, en is met betrekking tot het Raadsplan van Verlossing altijd de “Uitvoerende Macht” geweest; en Hij is dat nòg… Niet altijd heeft de Heilige Geest die belangstelling gehad die toch zo hoogst nodig is, want Hij is Jezus’ Plaatsvervanger op aarde en in de Gemeente. Hij is De Trooster, waarvan Jezus – nog vóór Zijn sterven – heeft gesproken. Hij is De Geest der Waarheid, Die de wereld (= de wereldsgezinde mens) niet kan ontvangen. Jezus heeft de bediening van de Heilige Geest van tevóren al bekend gemaakt, zodat Zijn discipelen niet zonder informatie waren. Zoals hier in het Boek der Handelingen vermeld staat, kregen zij ook toentertijd de nodige instructies uit de Eerste Hand.
In dit verband lezen wij:

 • “Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u EEN ANDERE TROOSTER geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; namelijk de Geest der Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal IN u(Johannes 14:16-17)
 • “Wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.” (Johannes 15:26)
 • “Wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al de Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken en de toekomende (HSV: toekomstige) dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.(Johannes 16:13-14)

God zij dank leven wij in de laatste dagen, en het is opmerkelijk hoe in deze tijd de vraag naar de dingen van de Geest menigvuldiger worden. Het is God Die handelt. Joël’s profetie (in hoofdstuk 2:28) moet ten volle vervuld worden: “En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen (Het Boek: betekenisvolle dromen), uw jongelingen zullen gezichten zien.”
Dit vragen naar de Heilige Geest en Zijn manifestatie is tevóren nooit zó dringend gevraagd. Hoe kan dat ook anders, de profeet Daniël heeft geprofeteerd dat de “wetenschap vermenigvuldigd zal worden” (zie Daniël 12:4 [2]) en het is niet te ontkennen dat wij leven in de dagen van de vervulling van deze profetie. Deze (en de vorige, 20ste) eeuw is die van het “verstandelijk denken”. Het gaat om intellect en om wat de mens waard is. Wetenschap en techniek vieren hoogtij. Wij kunnen niet in détails treden, maar wie ogen en oren weet te gebruiken die zal hiervan overtuigd zijn en daarenboven ook weten dat dit alles samenvalt met wat Jezus Zelf voorzegt heeft met betrekking tot Zijn Wederkomst: Het zal zijn “als de dagen van Noach en van Lot”:

 • “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.” (Mattheüs 24:37-39, lees ook nog de erop volgende Schriftpassages)

Daarom mogen wij en kunnen wij niet zwijgen, maar zal het volgende ook een kleine bijdrage zijn tot het juist verstaan van de bemoeienissen (de HANDELINGEN) van God, de Heilige Geest. Eén ding willen wij hier direct op de voorgrond stellen: het gaat niet om eigen persoonlijke meningen. Wij zijn van-huis-uit wars van alle propaganda. Wij hebben het geloof ontvangen uit genade, en dit geloof moet niet afhankelijk zijn van menselijke gevoelens en/of stemmingen van het gemoed. Zoveel te meer als het gaat om wat van Gods Geest is. Uit de geciteerde Schriftpassages blijkt duidelijk dat Hij (de Heilige Geest) HET CENTRUM is en Dezelfde als de Vader en de Zoon. Hun doel en streven is dezelfde.
Zoals al eerder gezegd kent onze tijd een “opleving” op het geestelijk vlak. Oud en jong, en vooral de laatste, roepen om iets nieuws. Zij vragen als het ware om een nieuwe, een andere ervaring en protesteren om het hardst tegen een (volgens hen) “verouderde, vastgeroeste en overheersende moraal, die het niet meer doet”! Daar zijn er genoeg in deze tijd die het helemaal niet meer zien zitten. Vandaar dat men grijpt naar al dat vergif, als hard- en softdrugs, naar alcohol, naar mensonterende dingen. Het zijn veelal uitingen, door betrokkenen zelf niet begrepen, van het intense verlangen naar “levensvernieuwing”. De mens van deze jachtende, super-wetenschappelijke-technische tijd is blasé geworden van alles wat hij tot nog toe heeft kunnen, heeft moeten najagen, om te (kunnen) voldoen aan de eisen van deze tijd; zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied…
De verregaande perversiteit, banaliteit, seksualiteit, ja zelfs het sadistische in de mens, spreken de duidelijke taal van “het vlees” dat verzadiging zoekt, maar die niet kan vinden. Omdat de ingeslagen weg volkomen verkeerd is. Omdat de voorbeelden corrupt zijn. Omdat het in wezen de ziel is die hongert, en welke honger nooit op zulke wijze kan worden verzadigd. God is de Schepper van ‘s mensen ziel, en Hij alléén kan alle ziele-honger verzadigen en alle levensdorst laven [3]. Daarom moet alles wat de Heilige Geest betreft, juist in deze boze dagen, opnieuw overdacht worden. De tijd is daar nu rijp voor! Allen, Christenen en niet-Christenen, moeten zich aan Hem onderwerpen, zich aan Hem overgeven, opdat Hij allen kan leiden in al de Waarheid betreffende heden en toekomst.

 • “Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de (geestelijke) doden; en Christus zal over u lichten. Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest (Gods = de Heilige Geest).” (Efeze 5:14-18)

Amen. Petrus’ rede op de Pinksterdag geldt ook heden nog:

 • Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.” (Handelingen 2:38b-39)

Profeten en zieners, discipelen en apostelen hebben de eeuwige waarheden Gods doorschouwd en doorgegeven aan de mensen van hun dag. Allen hadden zij zelf Gods handelend aanwezig-zijn ervaren, waardoor zij tot actie werden gedreven. Dat was vroeger zó.
Door wie willen wij ons leven nù laten vullen?
Wat willen wij ten aanzien van deze vraag nog opmerken??
Wordt heden ten dage de Heilige Geest nòg ervaren???
Kan de Geest Gods Zich vandaag de dag nòg manifesteren????
Zeer zeker, Hij (Gods Heilige Geest) is dezelfde gebleven; onveranderlijk in Woord en Daad. Hij WIL, doch Hij kan niet altijd! Waarom niet? Omdat de mens, die in wezen als (“een vat” – zie o.a. Mattheüs 25:4 en 2 Korinthiërs 4:7) een soort lege ruimte is, zich heeft laten vullen met een andere geest, met een overtuiging, met een hartstocht, die hem heeft doen afdwalen van DE Waarheid (Gods). Het is zelfs mogelijk dat een anonieme geest van een “fatalistisch noodlotsgeloof” (= een fataal geloof in een onvermijdelijk noodlot) intrek neemt in de ziel van de mens!
Hebben wij deze dingen weleens overdacht?!
Zijn wij weleens bij dit alles blijven stilstaan!?!
Niet om ons aan de waarheid te vergapen, maar om deze ons toe-te-eigenen,… om de wil des Heren te kunnen verstaan. Ook in onze tijd werpt men torenhoge barricades op tegen (de manifestaties van) de Geest. In dit opzicht lijkt onze tijd veel op die van Jezus. Oòk in onze tijd gaat het nog teveel om “de dode letter” (zie 2 Korinthë 3:6b). Vormen van oppermachtige systemen, bureaucratieën… Wat de mensen heden ten dage benauwt is hetzelfde als de, toentertijd, alles-vastleggende wetsuitleg van Schriftgeleerden en Farizeeën…
Toen Jezus kwam verkondigde Hij – volgens de zo-even genoemde klasse – een andere, vreemde leer. Hij genas de zieken van hun kwalen en boze geesten en maakte hen (ook geestelijk) gezond. Hij vergaf de, in het leven gestrande mensen al hun schuld. Hij stond aan de kant van de uitgestotenen en de gediscrimineerde mensen. Hij dreef demonen uit en verloste zodoende de mensen van hun bezetenheid en demonische gebondenheid… Alles door de Geest Gods! (zie Mattheüs 12:28 [4])
Lukas 11:20 toont aan dat de Geest identiek is met het directe handelen van God Zelf! Deze Geest rustte op Jezus:

 • “Maar indien Ik door de vinger Gods de duivelen (HSV: demonen) uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.” (Lukas 11:20)
 • “En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en de Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen.” (Markus 1:9-10, zie ook nog Mattheüs 3:16-17)

Door de Heilige Geest doorbrak Jezus alle levensmoeheid, alle godsdienst-sleur, en gaf Hij de mensen zekerheid en levensmoed, verzoende en bevrijdde Hij mensen en bracht Hij vrede en blijdschap in de eenzaamheid van uitzichtloze levens!! Jezus, zonder mate vervuld met de Heilige Geest, bracht iets onherroepelijk heilvols in de wereld. Het gerucht van Jezus en van wat Hij deed ging uit “in geheel Judéa en in al het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten (HSV: berichtten) hem van al deze dingen. En Johannes (de Doper wel te verstaan) zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt Gij Degene De komen zou, of verwachten wij een andere? En als de mannen tot Hem (= Jezus) gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, òf verwachten wij een andere? En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten: en vele blinden gaf Hij het gezicht. En Jezus antwoordende, zei tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk, dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het Evangelie verkondigd wordt.” (Lukas 7:17b-22)
Hoe is het vandaag de dag?
Hebben dezelfde wonderen heden ten dage nog plaats??
Komt ook in onze tijd de Heilig Geest nog tot Zijn recht???
De beslissende vraag is of de werkzaamheid van de Heilige Geest heden nog gekend wordt. Wij weten nu van Jezus’ Opstanding, òòk van Zijn Hemelvaart, en wij geloven dat Hij betaalt dat wat Hij heeft beloofd. En die Belofte is: de Heilige Geest! En Deze (Geest) heeft Hij dan ook uitgestort als de verkregen Belofte van de Vader op de vergaderde discipelen (= de Gemeente) in de opperkamer [5]. De gestelde vraag heeft te maken met Gods wil vandaag de dag. De Doop met de Heilige Geest, waarvan de apostel Petrus sprak, voor heden,… voor morgen,… op alle plaatsen en in alle situaties.
Dit en nog véél méér heeft te maken met onze tijd.
Moeten wij dan niet bij voortduring verlangen naar deze Geestesdoop?!
Naar Gods handelend aanwezig zijn in ons hart en leven!?!
Om zó stand te kunnen houden in het bestaan van alle dag?!?
Gelet op de Pinksterboodschap in Handelingen 2, en het Woord van de Heilige Geest Zelf gelovend, wordt het ons wel heel duidelijk dat het nooit Zijn wil is om ons in een soort waas van mystieke extase of van louter gevoel te laten opgaan. Het gaat om iets heel anders: ALLES KOMT IN EEN NIEUW LICHT TE STAAN. Wat tevoren nog vaag overkwam, wordt nu werkelijkheid en krijgt een heel andere betekenis.
Hoe is het met vele Christenen gesteld? De meesten kennen en hebben ook een heel arsenaal vòl Christelijke uitspraken: woorden uit een Psalm, zinnen uit de Bergrede [6], mogelijk zelfs “Het Onze Vader” [7]. Dit alles ligt dan veilig opgeborgen “achter in het hoofd” – in de gedachtewereld… Maar dat is dan ook alles. Niet direct gereed voor gebruik, maar ook niet onmiddellijk nodig. Bewaard voor het juiste psychologisch moment… in een andermans leven! Aan wat zij zelf nodig hebben wordt niet gedacht. Aan wat wij behoeven in onze geestelijke nood wordt geen plaats ingeruimd. Als wij maar een rustig leventje leiden, onze hobby’s hebben,… dan herinneren wij ons zelfs de woorden van Psalm 23 niet meer.
Maar het moet ons niet tegenzitten – wij moeten niet worden overvallen door een werkelijke nood: ziekte, sterfgeval, werkeloosheid, enz. Wij denken dan aan dat vers in de zangbundel van Johannes de Heer, dat zegt: “Als mijn hart bedroefd is en beladen, dàn denk ik aan het Huis bij de Heer”. Het is treurig, maar waar: Tegenslag doet ons denken… en nood leert bidden. Bidden om hulp, om kracht, om genade. Niet van mensen, maar van “onze Vader Die in de hemelen is”. Halleluja! Amen. Hoe goed en zoet is het dan voor ons om dàn Psalm 23 te lezen en biddend te overdenken, vooral vers 4b: “Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”
Hoe heel anders klinken dan in zulke ogenblikken deze woorden (uit Psalm 23). Ze grijpen ons aan, ze geven ons troostvolle kracht. Niet iedereen, maar toch zeker velen onder ons, hebben dit vaak mogen ervaren. Wel, dit is nu het wonder van de werking van de Heilige Geest: dode letters worden levend. INEENS ERVAREN WIJ DAN DAT ER EEN EEUWIG HART VOOR ONS KLOPT – het Vaderhart. Wij geloven dan niet alleen dat Jezus lééft – wij ervaren het opnieuw! Halleluja!! Zijn zoekende liefde is voor ons geen voorbije droom. Nòg steeds wil Hij met ons te maken hebben, en maakt ons zodoende duidelijk dat echt léven méér is dan werken, eten, drinken en slapen alleen. Hij maakt ons de weg vrij, maakt ons werkelijk gelukkig, en is bij ons in de meest hachelijke levensomstandigheden.
De Heilige Geest leidt nooit op zijwegen, maar brengt ons linea recta naar Jezus toe: De Middelaar van het Nieuwe Testament. De Heilige Geest brengt Jezus voor ons tot leven, zodat en opdat wij ons Hem herinneren!!! Niets is zo zeer nodig. Want wij mensen vergeten het goede gauw. Door déze herinnering komt Hij ons zo duidelijk voor de geest te staan, dat wij als het ware “discipel-tijdgenoten” van Jezus worden… Oòk nù ontvangen wij vergeving, òòk nù nieuwe moed om het hoofd te kunnen bieden aan twijfel en vrees die zo dikwijls nog ons willen overweldigen. Wij ervaren Hem reëel, zoals eertijds de psalmist: “Here, Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen,… Here! Gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.” (zie Psalm 139:1a-5)
De Heilige Geest leert ons te geloven èn te bidden èn te volharden. Dan is er nog een andere zaak van zeer groot belang: De Heilige Geest werkt “wáár Hij wil”: Hij is soeverein, want Hij is God!
Waar kunnen wij Hem beleven?
Waar kunnen wij verder komen dan “vermoedens”, “speculaties” en zo meer??
Wij allemaal hebben zekerheid van node. Vooral in deze tijd van verwarring en misleiding! [8] Wel, de Heilige Geest is niet ver van ons. Hij bevindt Zich op “gebedsafstand”. Heus waar, want “die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt, en die klopt wordt opengedaan” (zie o.a. Mattheüs 7:7-8, Lukas 11:10). Amen.
Het komt er dus op aan DAT de Christen bidt [9], niet WAAR hij bidt. De Heilige Geest is niet gebonden aan plaats noch tijd. Oòk in dit geval is het HEDEN. Het Pinksterverhaal in de Bijbel (in Handelingen 2) vertelt ons wel van een plaats en van een tijdsperiode. Doch geen van beide was de discipelen van tevóren aangezegd door Jezus. De Here Jezus had enkel gesproken van: “Blijft gij in de stad Jeruzalem, TOTDAT…” (zie Lukas 24:49b). Deze uitstorting van de Heilige Geest, die wij kennen als de “Vroege Regen” [10] in het Raadsplan Gods, is feitelijk het “stichtingsmoment” geweest van de Gemeente des Heren. In het Boek der Handelingen, aan het slot van het 2de hoofdstuk, vinden wij het treffende en pakkende beeld van de eerste Pinkstergemeente.
Wie denkt, op grond van de Geestesdoop, te maken te hebben met toentertijd al “volmaakte” mensen, denkt verkeerd. Deze Doop met de Heilige Geest is te beschouwen als de eerste sport van de geestelijke ladder [11]. De “in de Geest” gedoopten hadden er voor te zorgen “vervuld te blijven” met de Geest. Deze zou hen alsdan verder bekwamen door Zijn reinigende en heiligende werkingen [12] in hun hart en leven. Zó vroeger, zó òòk heden ten dage. Wie de Schriftpassages Romeinen 12:1-2 en 1 Korinthe 1:10-17 in samenhang bestudeert, zal van deze waarheid worden overtuigd:

 • “Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande (HSV: om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk), welke is uw redelijke godsdienst. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven (HSV: om te kunnen onderscheiden), welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij.” (Rom. 12:1-2)
 • “Maar ik (= Paulus) bid u, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een zelfde zin, en in een zelfde gevoelen. Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt? Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus; Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.” (1 Kor. 1:10-17)

Maar hebt geen bevooroordeeld hart!
De Bijbel spiegelt ons op dit punt niets voor. Wel leren wij uit het Woord van de levende God de zekerheid dat Christenen niet alleen het geloof kunnen beleven. Wij hebben, als leden van Christus’ Lichaam, de gemeenschap van andere Christenen nodig. Wij kunnen niet zonder! Alle levende leden van dit Lichaam, dat de Gemeente wordt genoemd, moeten wel goed weten dat de “waarheid” niet bestaat uit star vasthouden aan dogma’s, maar uit de levende en levendmakende Geest van de Enige en Waarachtige God! Het is vanwege de “werkingen van het vlees in haar midden” dat de Gemeente des Heren nog lang niet is wat zij behoort te zijn. Hoe zij straks zal moeten worden en zijn, wordt ons uitgebeeld door de apostel Paulus in zijn Brief aan de Gemeente van Efeze: [13]

 • “Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters (HSV: het waterbad) door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.” (Efeze 5:24-27). Hem zij de glorie!!
 • “…Het Huis Gods,… hetwelk is de Gemeente van de levende God, een PILAAR en VASTIGHEID (HSV: zuil en fundament) van de WAARHEID” (zie 1 Timotheüs 3:15).

Het gaat bij deze gemeenschap van kinderen Gods om het zoeken van de Waarheid EN de reiniging en de heiliging [14] welke in Christus zijn. Zoeken en willen in alle oprechtheid. Zonder strijd, zonder zoeken, zonder gemeentelijke gebed, kunnen wij niet verder komen. Het overgrote deel vergeet dit! Dàn alleen komt die eendracht, gewerkt door de Heilige Geest, waarvan de Bijbel rept, en die grondslag (= de basis) is. Gods Geest wijkt van ons, zo gauw als die eenheid op de één of andere manier wordt verstoord. In elk geval gaat het om Hem – God, de Heilige Geest – te houden in het midden van de Gemeente. Dàn wordt ons leven anders-veranderd. Huilen wordt alsdan lachen, twijfel verandert in hoop, en haat wordt omgezet in liefde.
Het spreekt voor zichzelf, dat wanneer het allemaal maar niet blijft steken in vrome wensen, maar een stempel zet op ons hele leven, dat dàn mag worden gesproken van een “handelen van de Heilige Geest”. Hij is het, en niemand anders, die de goede werken (Gods) werkt en voortbrengt. Hij is als het ware de Boom waaraan de Gaven en Vruchten van de Geest [15] gevonden worden. Halleluja! Hij leidt ons in dat leven van de Geest waarin alle dingen de gelovigen mogelijk worden en zijn in de Naam van Jezus.
En wanneer de Christen in Jezus’ Naam geduld heeft met zijn medebroeder, hem ook de vrijheid gunt en de gelegenheid geeft om zichzelf te zijn in dezelfde Here en Heiland, omdat òòk hijzelf in de navolging van Christus leeft, mag een “handelen van de Heilige Geest” geconstateerd worden. Oòk wanneer wij anderen niet beoordelen op de eerste indruk die ze op ons maken maar veel meer in het perspectief van Gods bemoeienissen òòk met hen, waardoor òòk zij kunnen worden veranderd, mag gesproken worden van een “handelen van de Heilige Geest”.
Wij zijn er ons van bewust dat er nog veel meer aanduidingen zijn te noemen met betrekking tot de “handelingen van de Heilige Geest” in het leven van hen met wie Hij daadwerkelijk bemoeienis heeft en in wier leven Hij ook Zijn plaats kan innemen. Nu hebben wij er slechts enkele genoemd. Het Boek der Handelingen openbaart ons nog vele andere. Zij zijn voor ons allemaal tot lering. Doch te allen tijde blijft het volgende van kracht: de Heilige Geest werkt waar Hij wil. Ons Christelijk leven is een mislukking waar de Heilige Geest ontbreekt! Om dit te voorkomen, moesten de discipelen wachtten TOTDAT zij zouden worden aangedaan met die bovennatuurlijke Kracht van de Heilige Geest. Hierdoor is immers God Zèlf in ons leven aanwezig, om zegenend te handelen.
Zonder Hem gaat het niet. “Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zullen alle dingen geschieden” heeft de oude profeet Zacharia gesproken (zie Zach. 4:6). Hoe dat gebeurt? Door de Geest worden wij dusdanig veranderd, dat God door ons handelend kan optreden. In dit licht kan gesproken worden van: de Heilige Geest heeft òòk een “lichaam”,… handen en voeten en nog méér. “Weet gij niet, dat gij Gods tempel [16] zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?” (1 Korinthe 3:16). Een godsman heeft het eens zó gezegd: Jezus heeft geen andere handen en voeten dan de ònze! En hierin ligt de Christelijke hoop verankerd.
Wij laten nu nog enkele Schriftgedeelten volgen ter overdenking. Wij kunnen deze niet ongelezen laten. Behalve Handelingen 2, zo dikwijls al genoemd, ook nog:

 • “En de Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zei tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst (= als eerste) de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de één na de andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande. En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere! En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.” (Johannes 8:3-11) [17]
 • “Want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen (HSV: niet opweegt) tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid (HSV: zinloosheid) onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het aan de ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis (HSV: van de slavernij van het verderf), tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope (HSV: in de hoop) zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid (HSV: volharding). En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt (HSV: pleit) voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening van de Geest zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt (pleit). En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd (HSV: er ook van tevoren toe bestemd), het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders. En die Hij te voren verordineerd (er van tevoren toe bestemd) heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” (Romeinen 8:18-30)

S.v.p. òòk nog 1 Korinthe hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 lezen.
In al deze hoofdstukken en Schriftpassages gaat het om de “plaats” en het “werk” van God, de Heilige Geest:

 • “Zo is er dan nu GEEN VERDOEMENIS voor degenen, die IN Christus Jezus ZIJN; die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:1)

Wij hebben DE BELOFTE laten wij deze CLAIMEN.

.

BEDE:
“Heil’ge Geest! Leidt Gij mijn zwakke schreden;
Houdt Gij vast mijn zwakke handen Heer.
Leidt Gij mij voort langs ’s levens zware wegen,
Tot ik kom binnenin de hemelpoort!
Dank Here. Amen.”

CJH Theys

NOOT
Alle in deze uitgave genoteerde Schriftuur is uit de Statenvertaling.

Overname uit deze brochure is toegestaan, mits met bronvermelding!

EINDE deel 12

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).(HSV)
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen – zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: de Zoon (= Jezus)
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijdvan CJH Theys. (noot AK)
[3] Zich laven = Via de betekenis ‘verfrissen’ en ‘laten drinken’ kreeg laven de betekenis ‘verkwikken’ – vooral verkwikken met voedsel en drank: de dorstigen laven, vee laven, zich laven aan de bron. Inmiddels heeft (zich) laven ook de figuurlijke betekenis van ‘sterken, verkwikken’. (noot AK)
[4] Mattheüs 12:28, “Maar indien Ik door de Geest Gods de duivelen (HSV: demonen) uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.”
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie De Opperzaalgemeente (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS (deel)studies over “de Bergrede” van CJH Theys:
De Bergrede van Jezus, deel 1 – n.a.v. Mattheüs 5”, deel 2 – n.a.v. Mattheüs 6 en deel 3 – n.a.v. Mattheüs 7”. (noot AK)
[7] Zie eventueel de GRATIS studie Het ‘Onze Vader’ van ds. J.H. Sillevis Smitt. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie De verborgen ONgerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bediening van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil)van CJH Theys. (noot AK)
[10] Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd van de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze GRATIS studie De 10 zaligsprekingen en 9 treden van de trap van Jezus’ zaligmakende genade van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie eventueel onze GRATIS studie De werkingen van de Geest in de eindtijd (het ware Pinksterfeest) van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze GRATIS studie Efeze – De Gemeente in haar hemelse en aardse bediening (in smartphone-formaat) van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmaking  van E. van den Worm. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze GRATIS studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[16] Zie eventueel onze GRATIS studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader  van E. van den Worm. (noot AK)
[17] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God van E. van den Worm. (noot AK)

***********************************************************************************

.

van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst

.
Deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees
Deel 2: Het uitgangspunt
Deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw
Deel 4: Omweg en toch DE WEG…
Deel 5: Licht over de gehele schepping
Deel 6: Als God verder spreekt…
Deel 7: De schepping van de mens
Deel 8: Jezus Christus redt ons van het verderf
Deel 9: Het KRUIS en het geheim
Deel 10: Welke zin heeft het offer ?
Deel 11: Waar gaan wij heen ná de dood ?

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, de Heilige Geest, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s