van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 15: De toekomst van Jezus Christus en het -uiterlijk- einde van de wereld)

Jesus, Lamb, Lion

De toekomst van Jezus Christus en het (uiterlijk) einde van de wereld

Als Rechter – als Bruidegom

Van Zijn toekomst als Rechter hebben wij al het nodige gezegd, aan de hand van de Bijbelse gegevens. Dat is genoeg voor allen die een ernstige studie willen maken van dit onderwerp als zodanig. Van Zijn toekomst als Bruidegom mogen wij, op grond van Bijbelse gegevens, aanvoeren dat het een Bruiloft zal zijn zonder weergá… Met een bruiloft in het paradijs is de Bijbel begonnen, en aan het einde van het Bijbelboek wordt EEN EEUWIGE BRUILOFT aangekondigd,… te vieren in een herwonnen onvergankelijk paradijs. Wij willen het zó schrijven:

Jeruzalem is als een bruid getreden, voor God, in wit en goud.
En in haar ogen staat een vrede, door niemand ooit aanschouwd!

Zó was het eeuwenlang voorzegt, toen de Here God Zich ook over het ontrouwe Israël ontfermde, dat Hij Zijn “vrouw” noemde. En alles wordt waar in de volle glorie van de voleinding der eeuwen… waardoor wij met een variant mogen zingen:

Zoals de zon komt met zijn zegen, een Bruidegom van licht en vuur;
Zó komt de Koning van de vrede – in het geprofeteerde uur.
Hij huwde mensen aan elkander, Zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft Zijn Lichaam ons in handen; zó leven wij Zijn nieuw verbond!

En inderdaad, in de viering van Zijn Heilig Avondmaal kunnen wij dit heel sterk beléven, als wij gezamenlijk eten van het gebroken brood (het symbool van Zijn Lichaam – “vlees en waarlijk Spijs”, in geestelijke zin) en gezamenlijk drinken van Zijn bloed in de beker van het Nieuwe Verbond, “waarlijk Drank” (ook in geestelijke zin – AK). Het gaat bij de viering van des Heren Avondmaal immers zowel om de toekomst in de voleinding der eeuwen, als om Zijn tegenwoordigheid hier te midden van de Zijnen. “Zalig zij die genodigd zijn…”:

 • “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven (HSV: en ons verheugen), en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf (vooral in geestelijke zin toe-) En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad (HSV: fijne linnen) zijn de rechtvaardigmakingen (= heiligende werkingen) van de heiligen.” (Openbaring 19:7-8) [1]
 • “Zuivert dan de oude zuurdesem (beeld van de zonde) uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt (= van de zonde vrijgemaakt, zie Romeinen 6:22a). Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem van kwaadheid en boosheid, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” (1 Korinthe 5:7-8)

Daar is een dringende vraag die, in verband met al het vorengaande, naar voren komt: zou onze wereld, nadat zij bezocht en gereinigd is door Christus bij Zijn wederkomst, niet eindeloos kunnen bestaan, omdat zij dan weer geheel de goddelijke heerlijkheid weerspiegelt? De glorie van God zal immers, nadat deze aarde geheel gelouterd zal zijn, haar geheel en al vervullen, zodat het 1000-jarig Rijk [2] de uitstralende heerlijkheid van Jezus Christus zal kennen. Wat zegt de Bijbel?? Dat onze wereld moet “sterven”, zelfs als zij het stempel van Christus draagt. Datzelfde geldt immers ook een ieder van ons, ook al heeft de Heilige Geest [3] het merkteken van Zijn wonderen op ons vrijgekochte leven gezet.
Wij kunnen uit de Bijbel niet een omstandige (= uitvoerige of uitgebreide) beschrijving opmaken van het einde van de wereld, alhoewel wij lezen van: “de zon zal verduisterd worden, en de maan zal haar glans niet geven,… de sterren zullen van de hemel vallen, en de machten van de hemel zullen wankelen,…” (zie Mattheüs 24:29), kortweg, dat “hemel en aarde zullen voorbijgaan…” (zie Mattheüs 24:35, Marcus 13:31 en Lukas 21:33). Al geeft de 2de Brief van de apostel Petrus ons ook de meest dramatische passage:

 • “De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.” (2 Petr. 3:10-12)

Wij moeten hieruit niet opmaken dat God hemel en aarde wegwerpt als mislukte werkstukken, om er nieuwe, beter geslaagde voor in de plaats te stellen. O, neen. Wie zal minachting durven hebben voor de werkstukken van Gods hand!?! Zo zij al moeten “sterven”, dàn alleen maar nadat zij hun taak hebben vervuld, dankzij het grote wonder van Christus’ wederkomst. Wij hebben in dit verband teksten uit het Nieuwe Testament aangehaald; het zou gemakkelijk zijn om aan te tonen dat òòk het Oude Testament verkondigt dat de dag des Heren verschrikkelijk zal zijn:

 • “Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk (HSV: meedogenloos), met verbolgenheid en hittige (HSV: brandende) toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en zijn zondaars daaruit te verdelgen.” (Jesaja 13:9)
 • “Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.” (Ezechiël 30:3)
 • “Ach, die dag! want de dag des HEEREN is nabij, en zal als een verwoesting komen van de Almachtige.” (Joël 1:15)
 • “Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners van het land beroerd zijn (HSV: sidderen), want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.” (Joël 2:1)
 • “Mijn zoon! wandel niet met hen (= de goddelozen en zondaars) op de weg; weer(houd) uw voet van hun pad.” (Spreuken 1:15)

Aan de andere kant mogen wij verwachten dat God Zijn volk een heerlijke eind-openbaring voorbereidt:

 • “En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn (HSV: vast zal staan) op de top (letterlijk: in het hoofd) der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvels, en tot dezelve zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot de berg des HEEREN, tot het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere van (HSV: zal onderwijzen aangaande) Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.” (Jesaja 2:2-3)
 • “En de HEERE der heirscharen (HSV: van de legermachten) zal op deze berg allen volken een vette maaltijd (HSV: een feestmaal met uitgelezen gerechten) maken, een maaltijd met reine wijn, met vet vol van merg, met reine wijnen, die gezuiverd zijn. En Hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts (HSV: de sluier van het gezicht), waarmee alle volken bewonden (HSV: omsluierd) zijn, en het deksel (HSV: de bedekking), waarmee alle natiën bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid van Zijn volk van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.” (Jesaja 25:6-8)
 • “Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn (HSV: vast zal staan) op de top (letterlijk: in het hoofd) der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvels, en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele heidenen zullen heengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot de berg des HEEREN, en ten huize van de God van Jakob, opdat Hij ons lere van (HSV: zal onderwijzen aangaande) Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal onder grote volken richten (HSV: oordelen tussen [of: over] vele volken…), en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen (HSV: speren tot snoeimessen); het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen de krijg (HSV: oorlog voeren) niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgenboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke (HSV: niemand zal ze schrik aanjagen); want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken.” (Micha 4:1-4)

Gods voorzienigheid is boven bidden en denken. Al moet alles door vuur heen, zoals de Bijbel zegt, toch kan niets ontkomen aan Gods trouw! Ons is dikwijls de vraag gesteld of wij ook geloven dat de mensen hard bezig zijn om onze aarde te vernietigen. Een andere actuele vraag is ook: hebben de mensen, met hun techniek, niet allang het stadium bereikt dat zij in staat zijn zelf de aarde te vernietigen als hun dwaasheid hen zou aanzetten tot deze collectieve “zelfmoord”?! Wij willen alleen dit antwoorden: nergens vertelt de Bijbel dat God het aan de mensen zal overlaten om Zijn schepping, met de hen ten dienste staande middelen, te vernietigen. God zal de mens, zelfs al is hij dan met zijn atoombom gewapend, nooit toestaan de door Hem gestelde grens te overschrijden. Het is (naar onze bescheiden mening) toch niet zo dat van nu af aan dit tuig alle macht heeft in hemel en op aarde?! Atoomwapens zijn zeer zeker een deel van het wapenarsenaal van de oorlogszuchtige mens; een deel van de oorlogs-instrumenten, waarvan de bloeddorstige dwaasheid van de mensen zich van tijd tot tijd bedient, om een gedeelte van de wereld te verwoesten. En het is waar dat zulke bommen hele beschavingen (?) vernielen, die hun roeping verraden,… die geestelijk verrotten en rijp zijn om ten onder te gaan.
Maar, op grond van het geheel van de Blijde Boodschap mogen wij verwachten dat alles haar voleinding vindt, nadat alles haar taak heeft vervuld. Niet eerder en ook niet later! Gesterkt door deze wetenschap, die wij uit Gods Woord putten, zullen wij aan de éne kant weerstand bieden aan de paniek die de fatale keerzijde is van menselijke hoogmoed, en aan de andere kant positief stelling nemen tegen alle misbruik van wetenschap en technisch kunnen. Onze wereld zal, vóórdat zij te gronde gaat, haar bestemming hebben bereikt “naar het eeuwig voornemen Gods (zie Efeze 3:11a). Er is in het scheppingswerk van God een zekere continuïteit te bespeuren, net zo goed als er profetische parallellen zijn.

CJH Theys

NOOT
Alle in deze uitgave genoteerde Schriftuur is uit de Statenvertaling.

Overname uit deze brochure is toegestaan, mits met bronvermelding!

EINDE deel 15

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 19 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 19 van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

**************************************************************

.

van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst

.
Deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees
Deel 2: Het uitgangspunt
Deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw
Deel 4: Omweg en toch DE WEG…
Deel 5: Licht over de gehele schepping
Deel 6: Als God verder spreekt…
Deel 7: De schepping van de mens
Deel 8: Jezus Christus redt ons van het verderf
Deel 9: Het KRUIS en het geheim
Deel 10: Welke zin heeft het offer ?
Deel 11: Waar gaan wij heen ná de dood ?
Deel 12: God de Heilige Geest
Deel 13: Hemeltijd en Hemelleven
Deel 14: De WEDERKOMST van de Here Jezus Christus

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s