van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 16: Nieuwe hemel en nieuwe aarde)

Jesus, Lamb, Lion

Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Het visioen van Openbaring

De “nieuwe hemel en de nieuwe aarde” worden zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd:

  • “En Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand; om de hemel te planten, en om de aarde te grond(vest)en, en om te zeggen tot Sion: Gij zijt Mijn volk.” (Jesaja 51:16)
  • “Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.” (Jesaja 65:17)
  • “Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad (m.i. de geestelijke nakomelingen – AK) en ulieder naam staan.” (Jesaja 66:22)
  • “Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13)
  • “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan….” (Openbaring 21:1)

S.v.p. zelf nog lezen: Openbaring, hoofdstuk 21 en hoofdstuk 22 [1]
Wij zouden natuurlijk graag willen weten “hoe” zij straks worden geschapen, òf zoals eertijds wijlen Luther, de grote reformator, het heeft gezegd: hoe “de hemel die nu haar doordeweekse-pak draagt, straks haar zondagse-pak zal aantrekken”; zo ook de aarde. Gaat het nu om een geheel nieuwe schepping; dat wil zeggen “uit het niet”, of moeten wij denken aan het opnieuw gebruiken van de “oude materie” van de oude wereld, nadat deze gereinigd (gezuiverd) is, zoals bijvoorbeeld verroest metaal weer gereinigd (= zuiver) uit de smelt-oven komt?
Zou de apostel Paulus dit laatste bedoelen, als hij schrijft: “Want het schepsel is aan de ijdelheid (HSV: zinloosheid) onderworpen, niet gewillig, maar om Diens wil, Die het aan de ijdelheid onderworpen heeft; op hoop, dat òòk het schepsel zèlf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods” (Romeinen 8:20-21)?! Wij kunnen slechts, net als wijlen Mozes, “van verre” een blik werpen in het beloofde land… Het is, achteraf bekeken, overigens ook niet nodig dat wij er meer van weten, want de grenzen van onze verantwoordelijk vallen niet buiten deze wereld waarin wij leven en werken.
In de laatste hoofdstukken van Openbaring beschrijft de ziener (Johannes, te Patmos) wel die nieuwe schepping, maar wij moeten ons er wel rekenschap van geven dat zijn beschrijving van al het goud en alle edelstenen, die zo overvloedig voorkomen, slechts een vaag idee geven van de komende heerlijkheid. Dat wij dan ook niet proberen ons dit “zichtbaar” voor ogen te stellen. Het “symbolische” schilderij dat hier wordt geschilderd kan “irreëel” schijnen, maar de zekerheid dat God Zelf te midden van de mensen zal wonen, en dat zij Zijn aangezicht zullen zien, komt hier duidelijk in uit:

  • “En ik hoorde een grote (HSV: luide) stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.” … “En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen.” (Openbaring 21:3 en 22:3)

Dàn zal ook de hóógste verwachting van Gods kinderen zijn vervuld: “het aanschouwen van Hun Here en God”. Halleluja!
Alles, let wel, alles zal dus vernieuwd worden. God zal Zijn schepselen niet in de eeuwigheid doen opgaan, zoals sommige mystici beweren. De mens is altijd geneigd ergens “een punt aan te zuigen” als hij het niet ziet zitten,… er geen weg (of raad) mee weet. Zoals Zijn dierbaar gelaat ontsluierd zal worden, zullen ook alle andere sluiers vallen. In het lichaam zal de ziel, in het uiterlijk der dingen zal het innerlijk tot uiting komen. God faalt nimmer – Zijn doen en laten zijn volmaakt. Amen.
De Bruidsgemeente wordt voorgesteld onder “het dubbele beeld” van de Bruid van Christus [2] èn van het Nieuwe Jeruzalem [3]. Maar niet alleen “dit volk” zal genieten van het eeuwige licht. Deze wetenschap kan ons genezen van elke “sektarische bevlieging”, zoals bijvoorbeeld de beweging die zich bezighoudt met de (volgens hun leiders) alleen-zaligmakende “leer” van de Bruid, van Bruidswoord, van Voorhofs-kinderen en van Allerheiligdomsheiligen (die vanzelfsprekend zijzelf zijn…?) en van nog méér (menselijke terminologie). Er staat nog altijd geschreven dat “de volken in haar licht (= het licht van het Nieuwe Jeruzalem, de Bruidsgemeente) wandelen; en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid in haar.” (zie Openbaring 21:24)
Zoals wij het, door genade, verstaan, loopt hier “de universalistische lijn” op uit, die wij al bij de profeten van het Oude Verbond aantreffen: “En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan.” … “Dan zult gij het zien en samenvloeien (NBG51: stralen van vreugde), en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden (NBG51: zich ontroerd verruimen); want de menigte der (volkeren)zee zal tot u gekeerd worden, het heir (= het leger ?) van de heidenen zal tot u komen.” (Jesaja 60:3+5)
De vernieuwing strekt zich dus niet alleen uit tot de Gemeente, maar tot alle gelovigen. Er staat nog bij dat “de bladeren van het geboomte des levens tot genezing van de volkeren zijn” (zie Openbaring  22:2 [4]). Wij vragen ons nu af, hoe het mogelijk is dat men zo lang stilzwijgend voorbij is gegaan aan dergelijke veelomvattende beloften voor alle volkeren der aarde, die in vrede in dienst des Heren zullen leven!?! En dan staat dit alles ook nog vermeld in een Boek dat heus niet karig is met woorden als het spreekt over de volkeren onder Gods oordeel!! Laten wij dit begrijpen.
Verering en aanbidding van beide, de Vader en de Zoon, door alle vernieuwde schepselen zal alsdan geschieden. Openbaring 22:3 maakt melding hiervan: “En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen.” Bij de bestudering van dit alles staan wij gewoon versteld van de onuitputtelijke mogelijkheden van Gods liefde-macht, die zich telkens weer uit in daden die het stempel van VOLMAAKTHEID dragen. Nu al willen wij instemmen met het loflied dat door alle schepselen zal worden gezongen: “Hem Die op de troon zit, èn het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid” (Openbaring 5:13b). Amen.
De Apocalyps (= de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) is vooral een troostboek door haar openbarende inhoud. “Alle tranen zullen ons uit de ogen gewassen worden” (zie Openbaring 21:4a)! Het verdwijnen van al het oude vindt onder meer ook expressie in de woorden: “er was geen zee meer” (zie Openbaring 21:1b). Dit is natuurlijk geen informatie over de geografische situatie, evenmin (zoals wij al eerder opmerkten) de gouden straten en de paarlen poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Het zijn allemaal “symbolen” ter aanduiding: allereerst van “veiligheid”, “geborgenheid” en “volmaaktheid”. Jeruzalem is immers de stad van “Sjaloom”, van de “Vrede”, En daarom:

Daar ruist op “Sion’s berg alleen maar vrede, en heil op haar heuveltop.
God zal geweldenaars vertreden, maar armen richt Hij op!

Het komende “alles wordt nieuw” is een stimulans voor de strijdende Gemeente des Heren om vol te houden. Van hen die de nieuwe aarde verwachten “VOL van gerechtigheid”, mag toch zeker wel worden verwacht dat zij zich zullen inzetten voor dàt wondervolle leven waarin plaats zal zijn voor allen: voor wit en zwart, voor blank en kleurling, en mèt en voor elkaar te leven. Halleluja! En zó zal het ook zijn. Het is onder andere daarom dat de ziener te Patmos niet uitgekeken raakte bij het aanschouwen van die schitterende pracht… Al die wonderlijke symbolen willen het onuitsprekelijke aanduiden: de schoonheid van het leven op de nieuwe aarde, de verrukking in de nieuwe creativiteit,… het leven uit de verwachting, het feestelijk dienen!
Het lijkt dat de heilige stad, Gods Stad, ook het paradijs in zich heeft opgenomen:

  • ”En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar (HSV: helder) als kristal, voortkomende uit de troon van God, en van het Lam. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de Boom des levens (vergelijk dit met Genesis 2:9), voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren van de boom waren tot genezing van de heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen.” (Openbaring 22:1-3)

Alles is zodoende verenigd in de voleinding der eeuwen. Dat Stad en Hof (= de Hof van Eden, zie Genesis 2:10) één worden wijst op de voleinding van het Goddelijk Heilsplan, net als de namen van de 12 patriarchen (= de oudtestamentische aartsvaders zoals Abraham, Izaäk en Jakob),… van de 12 stammen van Israël op de poorten en die van de 12 apostelen op de fundamenten: ”En zij had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen van de 12 geslachten van de kinderen Israëls. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten, en in dezelve de namen van de 12 apostelen van het Lam.” (Openbaring 21:12-14)
De Geest en de Bruid spreken eenzelfde taal en zeggen hetzelfde gebed. Het kan immers niet anders! Dan volgt de uitnodiging: Die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet (Openbaring 22:17b). Er kan “genomen worden”, omdat het de dorstige gegeven wordt te drinken uit “de fontein (HSV: de bron) van het water des levens.” (zie Openbaring 21:6b)
De oproep om te overwinnen is algemeen:

Laat hem die dorst heeft drinken. De Bron des Levens welt.
Dat wat niet deugt zal in’t niet verzinken: aanzien èn macht èn geld.
Want die springende Gods-fontein, wacht wie overwon:
De zingenden en die rein zijn. God Zèlf is De Levensbron!
God zal hen een Vader wezen, en hij in waarheid kind.
Maar wie Hem niet wil vrezen; de poel van vuur en leugen vindt.
Laat een ieder zich nù bekeren, dat niemand zal vergaan;
Doch staan zal voor God de Here, als zoon èn als erfgenaam!

Amen.
Wij verwachten dat: “wat geen oog ooit heeft gezien en wat geen oor ooit heeft gehoord, en wat in geen mensenhart ooit is opgekomen” (zie 1 Korinthe 2:9). Halleluja!
Wij willen deze beschouwing eindigen met de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 15 vers 58:

  • “Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbeweeglijk (HSV: onwankelbaar), altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die wéét, dat uw arbeid niet ijdel (HSV: niet tevergeefs) is in de Heere”.

Hem zij de lofprijzing en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

.

Schema Messias Profetie

CJH Theys

NOOT
Alle in deze uitgave genoteerde Schriftuur is uit de Statenvertaling.

Overname uit deze brochure is toegestaan, mits met bronvermelding!

EINDE deel 16

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] Voor meer UITLEG over deze 2 hoofdstukken, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring, hoofdstuk 21 en/of hoofdstuk 22 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 21 en/of hoofdstuk 22 van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Voor meer UITLEG over dit vers, zie noot 1.

**************************************************************

.

van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst

.
Deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees
Deel 2: Het uitgangspunt
Deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw
Deel 4: Omweg en toch DE WEG…
Deel 5: Licht over de gehele schepping
Deel 6: Als God verder spreekt…
Deel 7: De schepping van de mens
Deel 8: Jezus Christus redt ons van het verderf
Deel 9: Het KRUIS en het geheim
Deel 10: Welke zin heeft het offer ?
Deel 11: Waar gaan wij heen ná de dood ?
Deel 12: God de Heilige Geest
Deel 13: Hemeltijd en Hemelleven
Deel 14: De WEDERKOMST van de Here Jezus Christus
Deel 15: De toekomst van Jezus Christus en het -uiterlijk- einde van de wereld

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s