De Bruid en haar versierselen

Bruid van Christus

Innerlijke en uiterlijke versiering

Van grote betekenis zijn op de dag van haar huwelijk de sieraden of versierselen welke de bruid draagt. In onze westerse landen misschien minder dan in de oosterse landen, maar afgezien van wat hier of daar gebruikelijk is, zal men het in ieder geval erover eens zijn dat de sieraden met zorg en smaak gekozen moeten worden. Voor de wedergeboren christen is het uiteraard van belang te weten wat Gods Woord, de Bijbel, erover zegt. De Bijbelse maatstaven voor het huwelijk en huwelijksleven benadrukken de waarde van de innerlijke schoonheid van de vrouw.
Lees wat 1 Petrus 3:3-5 zegt over de versierselen van de christenvrouw:

  • “Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren.” [1]

Uitwendige sieraden worden hier dus niet verboden, maar opsmuk en overdadigheid in dezen is onverenigbaar met de geest en strekking van deze woorden. De sieraden moeten in harmonie zijn met de innerlijke schoonheid en deze op geëigende wijze accentueren. Bovendien zijn zij, wat met name op de huwelijksdag tot uiting komt, een uitdrukking van de wens van de bruid om haar bruidegom te behagen. Voor de “buitenwereld” is dit tot een getuigenis.
Alzo moet het zijn onder Gods kinderen en alzo zal het zijn met de Bruid des Heren, Zijn Bruidsgemeente, in geestelijk opzicht. Het christelijk huwelijk wijst immers heen naar en is een afspiegeling van het huwelijk van Christus en de Bruidsgemeente: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.” (Efeze 5:31-32)
Wanneer wij spreken over de versierselen van Christus’ Bruid, hebben wij het over twee dingen: een innerlijke en een uiterlijke versiering. Een innerlijke schoonheid en kostbaarheden die aan Christus’ Gemeente/Kerk gegeven worden tot zichtbare, uitwendige versiering. Voor haar Heer, om Hem te behagen, maar tegelijkertijd tot een getuigenis in deze wereld, om Hem te verheerlijken. Deze uiterlijke sieraden worden haar gegeven en de Gever is niemand anders dan de Heilige Geest [2]. Een vrouw is in wezen zelf een sieraad en heerlijkheid voor haar man: “Een deugdelijke (= wijze) vrouw is de kroon van haar man” zegt Spreuken 12:4a. De wereld maakt daarvan “een visitekaartje”. Hoeveel waardiger is de taal van de Bijbel!

De kroon van 12 sterren

Wij willen als uitgangspunt voor onze beschouwingen opnieuw Openbaring 12:1 [3] nemen, waar de heerlijkheid van de Bruidsgemeente zo subliem wordt uitgedrukt:

  • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [4], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”

Eerder hebben wij al de lichtkledij [5] van de Bruid en het fundament [6] waarop zij staat behandeld. Maar behalve dat zij bekleed is met de zon en staat op de maan, wordt zij ook gezien met een kroon of diadeem van 12 sterren, haar hoofdtooi. Hier hebben wij met een sieraad te doen. De sterren zijn een wonderbaar geschapen symbool van de 3de Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid [7], de Heilige Geest. Het opvallende in dit symbool is de menigvuldigheid. Zo is de Heilige Geest menigvuldig in Zijn openbaring en werkingen. En de meest bijzondere openbaring van Gods Geest is wel Zijn openbaring IN mensenkinderen!
Hij werd na Jezus’ hemelvaart uitgestort over de 120 in de opperzaal [8] en maakte inwoning in hen. Van meet af aan was een zeer belangrijk onderdeel van Zijn zending, zo niet het belangrijkste: de vervulling, het inwoning maken. “Die zal bij u blijven en IN u zijn”, zei de Here van de Heilige Geest: “Namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal IN u zijn.” (Johannes 14:17)
De vele sterren spreken daarom ook van kinderen Gods in welke de Heilige Geest woont. In Openbaring 1:20 [9] lezen wij dat de 7 sterren, die de Here Jezus Christus in Zijn rechterhand houdt, de voorgangers zijn van de 7 gemeenten. De 12 sterren op het hoofd van de Bruid zullen eveneens voorgangers, leidinggevende personen zijn en dan niet van plaatselijke gemeenten, maar van de Bruidsgemeente als geheel. Zij staan “aan het hoofd”, mannen Gods, gezalfd met de Heilige Geest. Twaalf zijn het er en hier gaat het over de Gemeente/Kerk in haar eindstadium. Het kan geen toeval zijn dat er ook 12 mannen, apostelen, aan het hoofd stonden in het beginstadium van de Gemeente/Kerk. Daar is dus een profetische parallellie, volgens welke er 12 apostelen van de Vroege Regen [10] zijn, aan het begin van de kerkgeschiedenis, en 12 apostelen van de Spade Regen [11], aan het eind. In Openbaring 4:4 [12] zien wij ze tezamen, de 24 ouderlingen, die daar de Gemeente/Kerk van alle eeuwen vertegenwoordigen. De 12 sterren op het hoofd van de Bruid vormen tezamen het ‘Kerkbestuur’ van de Bruidsgemeente, van de volmaakte Gemeente/Kerk aan het eind der tijden. Het is een openbaring van de Heilige Geest in 12 apostelen. En onder dit volmaakte bestuur van de Heilige Geest, dat vanzelfsprekend niets met enigerlei menselijke organisatie uitstaande heeft, zal er in de Bruidsgemeente een veelvoud van openbaringen van diezelfde Geest gekend en gezien worden: “De verstandigen (SV: de leraars) zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.” (Daniël 12:3) [13]
De Heilige Geest is de Auctor Intellectualis [14] van alles wat in deze Gemeente/Kerk zal worden gedaan. En deze werkzaamheid van de Heilige Geest in de Bruidsgemeente en door leden van deze Bruidsgemeente (de betekenis van de sterren) is wat de Schrift verstaat onder de versierselen of ornamenten van de Bruid. Het zal een Gemeente zijn die vol is van de Heilige Geest.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen
(GRATIS en in smartphone-formaat).

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

**********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[3] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring 12 van CJH Theys en/of Openbaring 12 van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel ons GRATIS artikel Wie is de VROUW uit Openbaring 12? van A. Klein. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie De Bruid en haar geestelijke kledij(in smartphone formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De Bruid en haar geestelijk fundament(in smartphone formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[7] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)(HSV).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer dat God uit 3 personen bestaat is dus een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[8] Zie eventueel ons GRATIS artikel De opperzaalgemeente (in smartphone formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[9] Openbaring 1:20, “Het geheimenis van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten.”
[10] Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd van de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4. (noot AK)
[11] Spade (of Late) Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29, hieronder vermeld), nodig om de Gemeenteleden – vooral in geestelijke zin – gereed te maken voor groei en (wereldwijde) opwekking.
“En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (= de Heilige Geest); en Hij zal u de Regen doen nederdalen, de vroege Regen en de spade Regen als voorheen.” “En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal UITGIETEN over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest UITGIETEN.” (Joël 2:23 en 28-29).
Zie eventueel onze GRATIS studie De ‘Spade Regen opwekking (in smartphone formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[12] Openbaring 4:4, “En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.”
[13] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS studie, Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijdvan CJH Theys. (noot AK)
[14]  Auctor Intellectualis = Letterlijk: geestelijk vader, die als ‘bedenker’ van iets of iemand als het ware de vader daarvan is. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestesgaven, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s