van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 18: De tekenen der tijden)

Jesus, Lamb, Lion

De tekenen der tijden

Positieve en negatieve

In Mattheüs 16 vers 3 staat dit geschreven: “…kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Jezus’ verwijt was gericht tot de Farizeeën en Sadduceeën. Wij zijn verkeerd bezig, wanneer wij déze “tekenen” alleen maar (willen) zien in het negatieve of catastrofale. Er zijn heel wat “inquisiteurs” (onderzoekers) vol goede bedoelingen, die op het uurwerk van de wereld zien dat het één minuut voor twaalf is, en die dit dan aan allen verkondigen. Hebben zij, die zó doen, niet een erg bekrompen blik op de Bijbel, de wereld en de komende Here zelf? Waarschuwen is altijd iets goeds, want wie gewaarschuwd is telt voor twee, zegt het spreekwoord. Tòch kunnen sommigen het op de spits drijven: het te bont maken of sterk overdrijven, wat ook alweer niet nodig is. Waarom zouden wij van het éne uiterste in het andere vallen?! Welk nut heeft dat??
Door alle eeuwen heen zijn er altijd “lichtende tekenen” geweest, opgericht door de Here Zèlf. Zij zijn als verkeerslichten, die de mensen precies doen weten wat is toegestaan en wat niet mag. Rood licht verbiedt, terwijl groen licht toestaat, het ons vergunt om de weg te vervolgen. Door het hele Oude Testament verspreid vinden wij deze “lichten”. Zij wijzen de weg naar Het Grote Licht: Christus. Het Nieuwe Testament is niet minder welsprekend. Tal van wonderen en tekenen spreken ons van de komende grote bevrijding van de mensheid. En, als Jezus Christus spreekt over “het einde van de wereld“, wijst Hij op de “positieve” tekenen, die daaraan vóórafgaan.
Hij noemt dan degenen die zullen “volharden tot het einde” (zie Mattheüs 24:13) en de niet-meer-te-stuiten “voortgang van het Volle Evangelie in de gehele wereld” (zie Mattheüs 24:14). In Openbaring hebben wij hoofdstuk 7 en 14 [1] welke ons de 144.000 “verzegelden” voorstellen; in Openbaring 10 [2] hebben wij “de sterke Engel” (zie vers 1), Die de ziener op Patmos “het boek van het profetisch getuigenis” geeft dat aan alle volkeren moet worden verkondigd (zie vers 8-11); in Openbaring 12 [3] hebben wij “de gehuwde vrouw” [4] die – bekleed met zon en maan en sterren (beeld van de volheid van de Godheid Lichamelijk !) – het beeld van de Bruidsgemeente van Jezus Christus is, aan wie “twee vleugels van een grote arend” [5] (beeld van de volle kracht van de Heilige Geest !) gegeven wordt om heen te vliegen naar haar eigen plaats (“haar van God bereid– zie Openbaring 12:6). Dit alles spoort ons aan om te letten op de POSITIEVE TEKENEN die de af te leggen weg duidelijk afbakenen,… duidelijke voortekenen van de Wederkomst in heerlijkheid van de Here Jezus Christus.
Zij roepen ons met nadruk op om onszelf in te zetten en met volharding de voorgestelde weg te volgen, die vast en zeker leidt naar de komende Vredevorst. Glorie voor Hem! Daar zijn zo vele “tekenen”, lichtende tekenen op de kruispunten van de wereld: kleine, in onze eigen omgeving, in ons eigen leven. Wij zouden erg ondankbaar zijn als wij die tekenen van Gods trouw en liefde niet zouden onderscheiden. Laten wij God bidden om onze harte-ogen wijd te openen, opdat wij al deze onuitwisbare sporen van Zijn uitnemende genade in ons leven kunnen onderscheiden, en als het moet, ook aanwijzen. Hem zij alle lof en dank!!
Wij hebben naast de al genoemde positieve tekenen, ook nog NEGATIEVE. Déze nu zijn die rode verkeerslichten waarover wij terloops geschreven hebben. Zij dienen in ons geval als “waarschuwingstekens” en bewijzen ons dus eveneens goede diensten, omdat zij als het ware de dwaalwegen in het leven, waarlangs wij altijd weer zouden willen ontkomen, versperren. In het buitenland laat men soms met opzet autowrakken liggen op de gevaarlijke kruispunten. De bedoeling is automobilisten opmerkzaam te maken op het gevaar dat op deze plaatsen dreigt. In het Oude Testament waren onder meer de zondvloed (zie Genesis 7), de ondergang van Sodom en Gomorra (zie Genesis 19) en de spraakverwarring in de vlakte van Sinear (zie Genesis 11:1-9), onuitwisbare tekenen van Gods oordeel.
Jezus heeft vele positieve wonderen en tekenen gedaan, maar Hij heeft toch ook een vijgenboom doen verdorren, waar Hij alleen maar blad aan vond en de vruchten ontbraken. Zo zijn er vele mensenlevens die amper of geen (geestelijke) vrucht voortbrengenGeloof zonder werken is dood! Dat wij gewaarschuwd zijn. In Zijn profetische rede over het einde der tijden heeft Jezus oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen, vervolgingen en valse profeten genoemd:

  • “En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën (HSV: besmettelijke ziekten), en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een begin der smarten (HSV: van de weeën [6]). Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen misleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden (HSV: doordat de wetteloosheid zal toenemen), zo zal de liefde van velen verkillen.” (Mattheüs 24:6-11)

Jezus voorzegde ook de val van Jeruzalem (zie Mattheüs 24:1-2). En Hij brandmerkte de ontrouwe en kwade dienstknecht (zie Mattheüs 24:48-51), de dwaze maagden [7] (zie Mattheüs 24:40-41 en 25:1-12), en de onnutte dienstknecht die zijn talent had begraven (zie Mattheüs 25:14-30).
In Openbaring worden verschillende plagen opgesomd – duidelijk onderscheiden en omschreven in de visioenen van de 7 zegels, de 7 bazuinen, de 7 fiolen – die wij in de geschiedenis van alle eeuwen terugvinden: oorlogen, hongersnoden, epidemieën, vervolgingen, verdrukkingen, aardbevingen, hagelstenen, vulkanische uitbarstingen, demonische machten, en nog meer (zie Openbaring, hoofdstuk 6, 8, 9 en 16 [8]). Op zichzelf maken zij dikwijls meer indruk dan de andere, ook al omdat zij te vinden zijn als negatieve tekenen op zowel lokale, als nationale en internationale wegen…
Ze zijn te vergelijken met losse stenen in een muur vóórdat deze instort,… met ziekte en krankheid die ons lichaam teisteren vóórdat de dood intreedt en ons grijpt,… met draaikolken in een rivier die voorboden zijn van een neerstortende en alles meeslepende waterval. Geestelijk bekeken kunnen wij het volgende vaststellen: deze alle zijn STOPTEKENS van God,… bestemd om hardnekkige, weerspannige (= ongehoorzame, tegenwerkende), weerstrevende (= weerstand biedende) en rebellerende afgoden-dienende mensen een “halt” toe te roepen,… om deze tot stilstand te brengen en tot nadenken! Het spreekt nog altijd van Gods bemoeienissen en van Zijn genade!! Amen.
Met alle vrijmoedigheid schrijven wij, dat zonder nadere precisering betreffende de tijdsduur, al deze rampen, tegenspoeden en ongelukken voor alle geslachten “permanente voortekenen” zijn van de ineenstorting van de wereld op een onberekenbaar ogenblik. Het stimulerende karakter van de onzekerheid blijft te allen tijde behouden! Wij willen hiermee zeggen dat het absoluut niet aan ons, mensen, is om “dag en uur” te kennen. Wel moeten wij God dankbaar zijn voor al deze “groene en rode verkeerslichten” op onze levensweg. Als zij niet nodig waren en zijn, zou een alwijze God ze niet geplaatst hebben als waarschuwingsborden en barrières. God werkt niet doelloos.
Op al déze acht te slaan en ons eraan te houden is goed, maar wij moeten er ook niet meer in willen zien dan zij in werkelijkheid zijn. Het is maar één stap van de werkelijkheid naar de verbeelding! Om een sprekend voorbeeld te noemen: wanneer wij vanuit onze woonplaats naar een bepaalde plaats moeten, klimmen wij toch ook niet eerst in de richtingaanwijzer die door de ANWB geplaatst is en waarop de naam van die plaats staat aangegeven? De Bijbel leert ons verstaan dat het meest indrukwekkend wonder en teken, kleine “voorproefjes” zijn van wat komen moet. Laat het voor ons in elk geval genoeg zijn, als wij lezen: “…(ze) zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.” (zie 1 Korinthe 10:11b)
Onze beschouwing is niet compleet als wij geen aandacht besteden aan die “andere” tekenen: DE VALSE (= bedrieglijke) TEKENEN! De laatste dagen zijn vòl van deze, en wij moeten de echte van de valse weten te onderscheiden. Dit is mogelijk als wij kijken door de “bril van de Heilige Geest”. Anders gezegd en geschreven: “de gave… van de onderscheiding der geesten”, genoemd in 1 Korinthe 12:10c, maakt dit mogelijk. In verband hiermee willen wij direct opmerken dat waar werking is van de Heilige Geest, dáár is ook een bediening. Het is zaak om Hem in de Gemeente tot Zijn volle recht te laten komen, door ons aan Zijn leiding te onderwerpen.
De vijand (de duivel = satan !) heeft er alle belang bij om Gods sporen te vervalsen, en om zodoende de mensen op dwaalwegen te leiden. Misleiding is één van zijn sterkste kanten. Om dit te bewerkstelligen in de levens van mensenkinderen maakt de duivel zijn fascinerende nabootsingen, en tracht hij altijd weer te overbluffen, te overdonderen door “spectaculaire wonderen en tekenen”! Daarom moeten wij, vooral in onze tijd, oppassen voor deze duivelse streken, want in de Schrift staat: “de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden (of: laatste dagen) sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen van duivels (HSV: van demonen).” (1 Timotheüs 4:1)
In de dagen waarin wij leven zijn de mensen, gelovigen onder hen incluis, ten zeerste belust op alles wat het etiket “spectaculair” opgespeld krijgt. Wij zijn geneigd te schrijven: hoe gekker, hoe liever zij het hebben. De “heldendaden” van de duivel moeten de mensen verleiden, en het schepsel verheerlijken. In waarheid wordt de duivel grootgemaakt! Daarom waarschuwt de Here Jezus ons voor valse profeten, valse leraars en hun wonderen en tekenen (zie Mattheüs 24:24), zoals wij gewaarschuwd worden in Openbaring (zie hoofdstuk 13 [9]).
De Gemeente van Jezus Christus kent het “profetisch ambt” (zie Efeze 4:11 [10]), en dit bestaat er dus in dat de tekenen der tijden zullen worden onderscheiden en Gods wil (welke daaruit voor elke étappe van de wereldgeschiedenis blijkt) wordt bekendgemaakt. Wij kunnen deze beschouwing niet afsluiten zonder te waarschuwen tegen de heden ten dage heersende verkeerde inzichten ten aanzien van de profetie als gave van de Heilige Geest, en het daarmee corresponderende ambt in en van de Gemeente van Jezus Christus. Men raadplegen de brochure van de schrijver: “De Gever en Zijn Gaven“! [11]
Er zijn namelijk mensen die de Bijbelse profetieën beschouwen als een “film” van de politieke geschiedenis van alle tijden. Vandaar dan ook dat wij alle mogelijke verklaringen aantreffen van de boeken Daniël [12] en Openbaring [13], om maar bij deze te blijven. De belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de oudheid, uit de middeleeuwen en de moderne tijd, worden daarin genoemd. Zelfs worden er dan nog enkele riskante “voorspellingen” (zo moeten wij het één en ander zien !) aan toegevoegd met betrekking tot de nabijé toekomst. Wij geven hier enkele, ons bekende, voorbeelden: In het begin van 1940 verkondigde men (op grond van de Bijbelse profetieën) dat het Duitse leger de nabuurlanden niet zou binnenvallen. In datzelfde jaar gebeurde dat juist wel. Men heeft Mussolini (de toenmalige minister-president van Italië) zo dikwijls gedoodverfd als de moderne caesar van het Romeinse Imperium, nà zijn verovering van het Afrikaanse Eritréa – ook al op zogenaamd Bijbelse gronden. Het opendraaien van de sluizen van fantasie is altijd een welkome bezigheid geweest. Toen dat “systeem” eenmaal openstond, maakte het snel “furore”, en heden ten dage worden nog velen ertoe verleid deze verkeerde richting in te slaan. Wij vinden haar terug in die brochures waarin verschillende schrijvers “op goed geluk” alle “beesten, hun koppen en hoorns toedichten aan opvallende grootheden uit de menselijke komedie”!
Dergelijke “methoden” zijn niet nieuw, en wanneer mensen dergelijke “menselijke maatstaven” aanleggen, kan iedereen de Bijbelse profetieën laten zeggen wat of zij willen. Begrijp dit! Zulke methoden vervalsen echter de Bijbel èn de geschiedenis. En wanneer wij goed opletten hoe men beide “mishandelt”, ontdekken wij die vervalsing in het bijzonder door ze met elkaar in overeenstemming te brengen. De Schrift verbiedt het raadplegen van waarzeggers, astrologen, en dergelijke ten strengste:

  • “U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders (SV: duivelskunstenaars) en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.” (Leviticus 19:31, HSV)
  • “En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in (geestelijke) hoererij achter hen aan te gaan – tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem/haar uit het midden van zijn/haar volk uitroeien.” (Leviticus 20:6, HSV)
  • “Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is.” (Deuteronomium 18:10, HSV)
  • “Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met hun gelispel en geprevel – zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen?” (Jesaja 8:19, HSV)
  • (Ik ben de HEERE) Die de tekenen van de leugendichters vernietigt, en de waarzeggers dol maakt; Die de wijzen achterwaarts doet keren, en Die hun wetenschap verdwaast (HSV: hun kennis tot dwaasheid maakt).” (Jesaja 44:25)

Dat wij dan ook gewaarschuwd zijn tegen, wat wij willen noemen, “fatalistische opvattingen” van de geschiedenis, want deze zijn volkomen in tegenspraak met de letter en de geest van de Schrift! Amen.

CJH Theys

NOOT
Alle in deze uitgave genoteerde Schriftuur is uit de Statenvertaling.

Overname uit deze brochure is toegestaan, mits met bronvermelding!

EINDE deel 18

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] Voor de Bijbelverzen en ‘vers voor vers’ UITLEG over deze hoofdstukken, zie onze GRATIS studie: Openbaring, hoofdstuk 7 en Openbaring, hoofdstuk 14van CJH Theys. (noot AK)
[2] Voor meer uitleg over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring, hoofdstuk 10 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 10 van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Voor meer uitleg over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring, hoofdstuk 12 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 12 van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel ons GRATIS artikel Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[5] Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de GROTE verdrukking).” … “En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (= dezelfde periode van 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist, die dan 3,5 jaar regeert).”
[6] Denk hierbij ook aan het 3x genoemde “WEE” in Openbaring 8:13b + 9:12 + 11:14 + ,Wee, wee, wee, degenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen van de bazuinen van de drie engelen, die nog bazuinen zullen” … “Het ene wee (lees Openbaring 9:1-11) is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeën na dezen.” … “Het tweede wee (lees Openbaring 9:13-21 en Openbaring 11:13) is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast (lees Openbaring 11:15-19).” (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Voor de Bijbelverzen en ‘vers voor vers’ UITLEG over deze hoofdstukken, zie onze GRATIS studie: Openbaring, hoofdstuk 6, Openbaring, hoofdstuk 8, Openbaring, hoofdstuk 9, en Openbaring, hoofdstuk 16van CJH Theys. (noot AK)
[9] Voor meer uitleg over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring, hoofdstuk 13 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 13 van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Efeze 4:11, “En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars.”
[11] Zie onze GRATIS studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[12] Zie eventueel onze GRATIS studie Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken, met ‘vers voor vers’ UITLEGvan CJH Theys. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (alle 22 hoofdstukken)van CJH Theys en/of Het Boek Openbaring – “Het Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen” (alle 22 hoofdstukken) van E. van den Worm. (noot AK)

***********************************************************************************

.

van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst

.
Deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees
Deel 2: Het uitgangspunt
Deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw
Deel 4: Omweg en toch DE WEG…
Deel 5: Licht over de gehele schepping
Deel 6: Als God verder spreekt…
Deel 7: De schepping van de mens
Deel 8: Jezus Christus redt ons van het verderf
Deel 9: Het KRUIS en het geheim
Deel 10: Welke zin heeft het offer ?
Deel 11: Waar gaan wij heen ná de dood ?
Deel 12: God de Heilige Geest
Deel 13: Hemeltijd en Hemelleven
Deel 14: De WEDERKOMST van de Here Jezus Christus
Deel 15: De toekomst van Jezus Christus en het -uiterlijk- einde van de wereld
Deel 16: Nieuwe hemel en nieuwe aarde
Deel 17: De gelegenheid van de tijd

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s