van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 19: De etappes van het einde)

Jesus, Lamb, Lion

De etappes van het einde

God is de Heer van de geschiedenis

Daar is nog een andere manier om de Bijbelse profetieën te beschouwen. Het zogenaamde “politieke gezicht” van onze wereld wordt daarin dan niet ontdekt. Dat wil zeggen, wij zien dan niet de oorlogen en gevolgen en de ondergaande beschavingen, volkeren en culturen, enz., enz., maar wèl de grote “étappes van de laatste dagen”. Eén en ander komt dan hierop neer dat, vóór de komst van Jezus Christus in Zijn (zichtbare) heerlijkheid, verschillende voorvallen moeten gebeuren [1]. In dit licht noemt men dan verschillende “varianten” al naar gelang het geestelijk milieu, als:

 • de 1ste opstanding (namelijk: die van de rechtvaardigen)
 • het antichristelijk tijdperk (dat vóóraf gaat aan de GROTE verdrukking)
 • de GROTE Verdrukking van 3½ jaar, en nog andere.

Met betrekking tot Gods heiligen kunnen wij, op grond van de Schriftopenbaring, spreken van een AANNAME en een OPNAME (in de lucht, de Here tegemoet – AK). Van de eerste – de AANNAME – repten wij terloops en citeren wij nogmaals de Schriftpassages:

 • “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden [2], welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie (beeld van de INWONENDE Heilige Geest) in haar vaten [3], met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. 10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.” (Mattheüs 25:1-12, in het bijzonder vers 10) [4]
 • “En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van (de Wederkomst van) de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op de dag, op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer (HSV: zwavel) van de hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden… Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten (HSV: achtergelaten) Twee vrouwen zullen tezamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden [5] vergaderd worden.” (zie Lukas 17:26-37)
 • “En de vrouw vluchtte in de woestijn (op arendsvleugels, zie vers 14), alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen (= 3½ jaar, de periode van de GROTE verdrukking).” (Openbaring 12:6)

In verband hiermee vragen wij nog in het bijzonder alle aandacht voor het feit dat de Bruidsgemeente beslist niet de GROTE Verdrukking – gedurende welke de komende antichrist universeel heerser zal zijn op aarde – meemaakt! Voor wat betreft het tweede geval – de OPNAME – verwijzen wij naar:

 • “Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst (= de Wederkomst [6]) des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een archangel (= een aartsengel of overste engel), en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen.” (1 Thessalonicenzen 4:14-17)
 • “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?” (1 Korinthe 15:51-55)
 • “…en ik zag de zielen van degenen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en zijn beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen 1000 jaren.” (Openbaring 20:4b-6) [7]

Ten aanzien van dit voorval zij opgemerkt dat deze ‘opname’ (in de lucht, de Here tegemoet – AK) plaats heeft nà de opstanding van de rechtvaardigen – van allen die in geloof, tijdens het oude en nieuwe Verbond, gestorven zijn! – en vlak vóór Jezus’ (zichtbare) Wederkomst in heerlijkheid, en vóór (H)Armaggedon en de vestiging van het 1000-jarig Vrederijk [8] op aarde.
Rekening houdend met de Schriftopenbaring – zie Paulus’ 2de Brief aan de Thessalonicenzen – manifesteert zich straks satan in mensengedaante, en… de antichrist is dàn geboren! Deze persoon wordt genoemd “de mens der wetteloosheid”, “de zoon van het verderf”, “de tegenstander” die zich verheft tegen al wat God genaamd wordt! Hij is de wetteloze die de Here Jezus Christus zal “verdoen door de Geest van Zijn mond”:

 • “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (van Christus – zie vers 2) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze (= de antichrist, voor 3½ jaar) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (weder)komst (aan het einde van de GROTE verdrukking, zie Openbaring 19:15 + 19-21 – AK).” (2 Thessalonicenzen 2:3-8, HSV)

Aan zijn antichristelijk rijk – de hele aarde is dan vol goddeloosheid! – wordt een einde gemaakt. Door misleiding, geweld en wonderen der leugen heeft hij het weten klaar te spelen om aan de universele (= wereldwijde) macht te komen, welke hij gedurende 3½ jaar (of de “1260 dagen” of “42 maanden”) zal weten te behouden. Bestudeer respectievelijk:

 • “En hetzelve (beest uit de zee = de antichrist) werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, 42 maanden.” (Openbaring 13:5)
 • “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee degenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd (3½ jaar, de periode van de GROTE verdrukking) (Openbaring 12:9-12) [9]
 • “…de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal (weder)gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof). (2 Thessalonicenzen 1:7b-10, HSV)

Hij (de antichrist) is profetisch vóóraf uitgebeeld en getypeerd in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal de laatste werelddictator zijn. Bestudeer hiervoor de brochure van de schrijver: “De Openbaring” [10]. Jezus Zelf heeft gesproken van “valse christussen”:

 • “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en (zij) zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.” (Mattheüs 24:24)

De antichrist is de “VALSE GEZALFDE” – Jezus is de Waarachtige Gezalfde. Christus betekent “Gezalfde”. Waar deze valse zalving onafscheidelijk verbonden is aan de “valse christus” (= de antichrist !), daar is het niet moeilijk te verstaan dat met “valse christussen” bedoeld wordt: VALSE ZALVINGEN! Door déze worden de wonderen der leugen en dergelijke gewerkt tot misleiding. Hierover wordt meer in détails getreden in de desbetreffende brochure van de schrijver: “De VERBORGENHEID van de ONGERECHTIGHEID”. [11]
Het is daarom aanbevolen om in deze “boze dagen”, naar het gebod van de apostel Johannes, te letten op de hedendaagse manifestaties van de “antichristelijke geest” die hij beschrijft, en die al door hem gesignaleerd werd in zijn eigen tijd:

 • “En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en (die geest) is nu alreeds in de wereld.” (1 Johannes 4:3)

Vanzelfsprekend moeten wij daarbij rekening houden met de waarschuwingen vervat in alle andere geciteerde Bijbelteksten. Politieke en geestelijke ontaarding – in al haar vormen en onder alle volkeren, zelfs tot in (òf juist in) het Lichaam van Christus – zijn duidelijke symptomen van de (geestelijke) afvalligheid die de duivel aan het bewerkstelligen is, en die wij moeten ontmaskeren en bestrijden met het tweesnijdend zwaard des Heren, hetwelk is Gods Woord. God helpe ons. Amen.
Zelfonderzoek in deze is evenzeer nodig, want “antichristelijke gevoelens (of: gedachten)” werken in alle mensen. Wie kent geen hoogmoed, heerszucht, opstandigheid en kritiek jegens God en de naaste?! De waarschuwingen van de Heilige Geest, doorgegeven door de apostel Paulus in 2 Timotheüs 3, zijn er juist voor gelovigen (want van ongelovigen kan men niet anders verwachten): “En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf,…” (2 Timotheüs 3:1-2a). Velen hebben een grenzeloze bewondering voor hun “eigen-IK”!
Niemand kan ontkennen dat er overal ter wereld een fatale groei van het kwaad plaatsheeft, al naarmate de geschiedenis voortgaat. Straks, zo zegt de Schrift, zal een “supermens” (= een mens die in bezit genomen is door de satan, en daardoor de antichrist is geworden – AK) de hele mensheid verenigen onder zijn heiligheid-schendende scepter: 1260 dagen ofwel 42 maanden, zijnde de laatste 3½ jaar vóór de Wederkomst des Heren van de hemel… Door de eeuwen heen heeft satan getracht de mensheid aan te vallen en heeft hij onophoudelijk getracht Gods orde te verstoren.
In onze dagen moeten wij dan ook rekening houden met verschrikkelijke uitbarstingen van satanische macht,… met de plotselinge verschijning van verblinde staatslieden (leiders), en snelle verbreiding van de meest fascinerende ideologieën! Veranderingen hebben iedere dag plaats, en wij moeten dergelijke waarschuwingen in het oog houden om niet te bezwijken voor “het meeslepende gezang van optimistische sirenen” die zo graag verkondigen, voor wie het maar horen wil, dat het goede langzaam maar zeker over al het kwade zal zegevieren, en dat de mensheid steeds zuiverder en steeds hogere toppen zal bereiken… Voor ons allen geldt: HIER en NU WAAKZAAM BLIJVEN!

En wat zullen wij dan zeggen van DE GROTE VERDRUKKING? De grootste verdrukking die deze wereld zal kennen vóórdat Jezus (zichtbaar) Wederkomt op de wolken van de hemel en met grote KRACHT en HEERLIJKHEID:

 • “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden.” (Mattheüs 24:21-22)

Alle gelovigen op aarde, die tijdens deze GROTE verdrukking de naam van Jezus belijden, zullen sterven,… vallen als martelaren voor hun geloof in de levende God:

 • “En hetzelve (het beest uit de zee = de antichrist) werd macht gegeven, om de heiligen krijg (= strijd) aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.”“En hetzelve (het beest uit de aarde = de valse profeet) werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:7 + 15-17) [12]

Deze zijn de “dwaze maagden-groep” [13]:

 • “Als zij (de dwaze maagden) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren (de wijze maagden), gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere (dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan (HSV: wees dan waakzaam); want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen (weder)komen zal.” (Mattheüs 25:10-13)

Deze GROTE verdrukking is dus die tijdsperiode in het Raadsplan van God die 3½ jaar duurt en valt op het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling. Gedurende deze periode zal het overschot (= het overblijfsel) van Israël en van Juda het getuigenis ontvangen van beide: van Mozes en van Elia:

 • “Doch over het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest van de genade en van de gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklacht over (de dood van) een enige zoon; en zij zullen over Hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over (de dood van) een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10) [14]
 • “En Ik zal Mijn 2 getuigen (Mozes en Elia) macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 1260 dagen lang profeteren (de periode van de GROTE verdrukking). Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. (Openbaring 11:3-13, HSV) [15]

In Daniël 12:1 wordt van deze profetische periode gesproken als “een tijd van benauwdheid, zoals er niet (eerder) geweest is…”. (Onderzoek en vergelijk  ook: Daniël 7:21 en Mattheüs 24:21 en de hoofdstukken 11, 12, en 13 van Openbaring [16]). Tot vertroosting van ons moge het Woord des Heren dienen, zoals opgetekend in Johannes 16 vers 33:

 • “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. Halleluja!

Er wordt door de apostel. Paulus ook nog gesproken van DE GROTE AFVAL van het GELOOF in 2 Thessalonicenzen 2:3. Velen in onze dagen trekken op grond hiervan ten kruistocht tegen andere Christenen… Wij vragen ons af met welk recht zij déze ernstige voorzegging een voorspelling noemen… voor anderen?! Is het niet een heilzame waarschuwing tegen elke pretentie zèlf onwankelbaar te zijn,… van welke kleur ook?! Wij kennen deze soort beweringen toch wel: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit” (zie Mattheüs 26:33). Wij leren hier hoe zeker Petrus van zichzelf was, en dat hij in deze “menselijke zekerheid” dat eerste vers van zijn lied heeft gezongen: “Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen!” (Mattheüs 26:35a). De haan zong de andere drie verzen!!
Ten slotte voorzien vele Bijbelverklaarders als laatste gebeurtenis, vóór de wederkomst van Jezus Christus, de VAL van Babylon… Wij herkennen hierin de alles-overweldigende macht van “het Babylonisme”. Dit goddeloze “systeem” dateert al vanaf oude tijden, culminerend (= het toppunt bereiken) in al die imperiums van oppermachtige potentaten die (Gode zij dank voor Zijn interventie !) allemaal “het loodje hebben moeten leggen”. Wij hebben “het profetische woord”:

 • “Wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte (HSV: aanbreekt), en de Morgenster (beeld van –het geloof in– de Here Jezus Christus) opga in uw harten.” (2 Petrus 1:19)

En wereldgeschiedenis is de demonstratie van het Profetisch Woord op het toneel van de tijd!! Zo leren wij ook hier weer: “Sic transit gloria mundi” = Zó vergaat de roem der wereld. Amen.
Het “profetisch getuigenis” van de Gemeente van Jezus Christus wordt overstraald door de grote beloften betreffende het einde; en het is zeker dat God al Zijn beloften houden zal,… op de manier die Hem goeddunkt en in een volgorde die Hij bepaalt. Nergens in de Bijbel is er sprake van een “standaard-programma”, waarop onder de even nummers Zijn zegeningen, en onder de oneven nummers een serie vervloekingen te vinden zijn. God werkt met “middelen” en met “mensen”. Dat heeft Hij de eeuwen door gedaan. Lees hiervoor de brochure van de schrijver: “DE EEUWENLANGE STRIJD” [17]. Daarom kan de Gemeente van Jezus Christus zich ook niet beperken tot haar, door traditie, vastgelegde instellingen, inzettingen, tijden en plaatsen. Zonder dat zij deze, en de mogelijkheden die zij bieden, veronachtzaamt, moet zij zich richten tot de wereld in nood. En dan hebben wij hier te maken met de problemen van “evangelisatie” en van “zending”. Wij willen hierover niet uitvoerig schrijven, omdat dit al door vele anderen is gedaan op uitnemende wijze. Het is bemoedigend ook in dit verband te bedenken (en wij spreken dan uit ervaring !), dat zending en evangelisatie niet meer uitsluitend het terrein zijn van enkele liefhebbers, maar dat zij hoe langer hoe meer hun plaats innemen in de dienst van verschillende denominaties zelf. Het is het werk van de Geest van God! Hij voorziet de Christen van dat woord met “dubbele kennis” van zaken: uit het Woord Gods èn de toestand van de mens.

CJH Theys

NOOT
Alle in deze uitgave genoteerde Schriftuur is uit de Statenvertaling.

Overname uit deze brochure is toegestaan, mits met bronvermelding!

EINDE deel 19

Wordt vervolgd

**********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissenvan CJH Theys. (noot AK)
[2] MAAGDEN: Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “meisjes”, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)
[3] 2 Korinthe 4:7, “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God, en niet uit ons.” (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[5] ARENDEN: Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood”, zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt”, zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[7] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 20 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 20 van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 12 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 12 van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (alle 22 hoofdstukken)van CJH Theys. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze GRATIS studie De verborgen ONgerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bediening van CJH Theys. (noot AK)
[12] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 13 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 13 van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Zie noot 4.
[14] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia van E. van den Worm. (noot AK)
[15] Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 11 van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 11 van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Zie respectievelijk noot 15, 9 en 12 voor de Bijbelverzen en ‘vers voor vers’ UITLEG van deze hoofdstukken. (noot AK)
[17] Deze studie “De eeuwenlange strijd” is in mijn bezit en GRATIS als gescande PDF aan te vragen via info@eindtijdbode.nl (noot AK)

***********************************************************************************

.

van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst

.
Deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees
Deel 2: Het uitgangspunt
Deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw
Deel 4: Omweg en toch DE WEG…
Deel 5: Licht over de gehele schepping
Deel 6: Als God verder spreekt…
Deel 7: De schepping van de mens
Deel 8: Jezus Christus redt ons van het verderf
Deel 9: Het KRUIS en het geheim
Deel 10: Welke zin heeft het offer ?
Deel 11: Waar gaan wij heen ná de dood ?
Deel 12: God de Heilige Geest
Deel 13
: Hemeltijd en Hemelleven
Deel 14
: De WEDERKOMST van de Here Jezus Christus
Deel 15
: De toekomst van Jezus Christus en het -uiterlijk- einde van de wereld
Deel 16
: Nieuwe hemel en nieuwe aarde
Deel 17
: De gelegenheid van de tijd
Deel 18: De tekenen der tijden

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s