Boekbespreking 85: Onze toebereiding voor Christus’ Wederkomst

Onze toebereiding voor Christus wederkomst kleur

Laat ons, voor deze geestelijke overweging, gaan naar het laatste stukje van het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek. [1]

Er zullen 2 groepen van christenen zijn in de eindtijd

 • “En hij (de engel, uit vers 8) zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek (Openbaring) niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.(Openbaring 22:10-11, SV) [2]

Wij worden hier door het Woord van God gebracht naar de tijd van het einde, wanneer “DE tijd nabij is”. Dit is ONZE tijd, want de tijd van Jezus’ Wederkomst is thans zeer aanstaand. Wij voelen het geestelijk allemaal aan: het is zo ver! En dit wordt bevestigd door het wereldgebeuren van onze tijd!
Zo’n 2000 jaar geleden achtte Gods Geest het noodzakelijk dat ook de mensen van toen en erna zich toebereidden voor deze Wederkomst. Maar nù, nu de tijden zo zijn dat wij weten, NU gaat het echt gebeuren; juist nu moeten wij GEREED zijn!
Wat gebeurt er dan? De Geest vertelt ons door Zijn Woord dat er dan 2 groepen van Christenen zijn: zij die zich op Zijn Komst voorbereiden en zij die het allemaal wel geloven!
Zij die AARDS- en WERELDSGERICHT zijn en blijven en daardoor toenemen in onrecht (ongerechtigheid) en vuilheid, en zij die HEMELGERICHT zijn en die – door de inwerkende genadekrachten van Gods Geest, de Heilige Geest – toenemen in rechtvaardigheid en heiligheid! [3]
U weet dat de wedergeboren mens dualistisch is ingesteld: hij kent de OUDE NATUUR, die in de aanvang van zijn Christelijk bestaan SPRINGLEVEND is, maar die gaandeweg – in en door Christus – AFSTERVEN moet; maar hij kent ook de nieuwe natuur uit God: hij is uit God WEDERGEBOREN. Zo kent hij dus naar de oude mens een VLESELIJK bestaan en naar de nieuwe mens een GEESTELIJK bestaan. De kwestie is maar, wie hij in zijn dagelijks leven voedt! Bij tijden geeft hij voeding aan het “oude” en dan fleurt het “oude” op; bij tijden geeft hij voeding aan het “nieuwe” en dan wordt het “nieuwe” sterk(er). Een enorme STRIJD is in het lichaam van u en van mij gaande! WIE wint het nu en WIE zal er uiteindelijk winnen? De NIEUWE MENS [4] in ons of de WERELDSGERICHTE mens in ons? Denk nu niet dat die “oude mens” in u al dood is en er niets meer te vrezen valt. Denk er aan: hij zal NOOIT helemaal dood zijn in ons zolang wij in dit zondige lichaam zijn. De oude mens mag “in coma” of “op sterven na dood zijn” en ons geestelijk leven krachtig in de Here – prijst de Heer – maar geef hem niet weer de kans of hij zal weer opfleuren en een machtige vijand in uw leven worden, die de geestelijke mens in u zal verslaan!
Demas, voor God arbeidend toen hij in de fleur (= in de frisse bekoorlijkheid) van Gods liefde was, verliet Hem, omdat “hij de tegenwoordige wereld lief had gekregen” (zie 2 Timotheüs 4:10)! Daarom, vrienden, laat ons WAKEN en STRIJDEN om het NIEUWE in ons te behouden en het FIT te houden, FRIS in de Liefde van God!
De hierboven aangehaalde tekst (van Openbaring 22:10-11) spreekt van 2 groepen van Christenen in de eindtijd. De eerstgenoemde groep wordt in steeds toenemende mate door haar WERELDS- en AARDSGERICHTHEID “onrechtvaardiger” en “vuiler”. Hoe komt dit zo? Wel de WERELD, waarnaar hun hart gericht is, zal zich VERMENIGVULDIGEN in ONGERECHTIGHEID overeenkomstig de profetie van Jezus Zelf:

 • “En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.” (Mattheüs 24:12)

Aan hun UITERLIJK is dit bij Christenen niet zo te zien, omdat Christenen hun ongerechtigheden VERBORGEN plegen te houden. Maar deze in hun hart zich ontwikkelende verborgenheden zal toch hun liefde voor Jezus Christus “VERKILLEN”!
Deze eerste groep van Christenen hebben de ernstige vermaning van Christus om die WERELD uit hun leven te AMPUTEREN  in de wind geslagen:

 • “Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met 2 handen of 2 voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met 2 ogen in het helse vuur geworpen te worden.” (Mattheüs 18:8-9)

Jezus zei: “Trek het oog uit (!) en werp het van u; hak uw hand en/of uw voet af en werpt het van u (!)” in het geval dat oog, hand en voet u ergeren door de zondige begeerten van de wereld; dus als oog, hand of voet aan de zonde beantwoorden!

Wij kunnen ZONDIGE RELATIES met die WERELD onderhouden door zondige PERSOONLIJKE CONTACTEN, maar wij kunnen óók in zondige relatie met die wereld staan door middel van MASSAMEDIA als TELEVISIE en RADIO; via periodieke bladen als “Panorama”, “Nieuwe Revue” enzovoort. Al deze contacten brengen u steeds weer VOEDING voor de OUDE MENS! U leest graag ROMANS of kijkt graag FILMS? Die brengen u ver weg van Jezus! Blijven wij zo de “oude mens” voeden, dan wordt die met de dag sterker en groeit in ons die “verborgen ongerechtigheid” en “vuilheid” en worden ze in ons mede VERMENIGVULDIGD, net als in die wereld!
God vraagt AMPUTATIE, AFSNIJDING van die wereld! U en ik moeten een “…besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein” zijn (Hooglied 4:12, SV). Afgescheiden van die wereld, levend enkel en alleen voor Jezus!

 • “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” (Openbaring 18:4b)

Dit zei de Here tot Christenen die in die Gemeente zijn en die in al deze wereldse dingen willen BLIJVEN doen!
Ook kunnen wij als Christenen AARDSGERICHT zijn en blijven, en ware MATERIALISTEN zijn, zodat God ons niet kan zegenen. Dan wordt er gejaagd naar alsmaar meer verdienste, naar alsmaar meer overwerk om alsmaar meer te kunnen beuren, zodat er meer kan worden gekocht en de materie-honger kan worden gestild. Waarschuwt de Schrift niet dat: geldzucht is een wortel van alle kwaad.” (1 Timotheüs 6:10a)
Dan gaan man en vrouw geld zoeken te verdienen om dat (aardse, materialistische) leventje te kunnen leiden waarnaar hun hart verlangt!
Ook kunnen wij als Christenen, in plaats van “de dingen te zoeken die boven zijn”, ons overgeven aan de LUSTEN van DIT leven. Dan worden met die wereld “vakantielusten” botgevierd en “wereldse amusementen” bezocht! Zo’n levenshouding voedt de “oude mens” in ons, waardoor de “nieuwe mens” in ons wegkwijnt en armetierig wordt! Is het een wonder dat God ons dan niet wil zegenen met “Zijn Heilige Geest en met Vuur”, al bidden wij er ook om?
Laat ons zo niet zijn, vrienden, God vraagt ù om SAMEN met Hem, die “oude, geldzuchtige, hoogmoedige en wellustige mens” in u te DODEN, om de wereld uit uw leven te AMPUTEREN en uw contacten ermee zoveel mogelijk te BEPERKEN!

 • “Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de (vleselijke) daden van het lichaam doodt, zult u leven.” (Romeinen 8:13)
 • Dood dan uw leden die op de aarde zijn” (Colossenzen 3:5a)
 • “KOM dan, en laat ONS SAMEN rechten (= recht maken wat krom was)…” (Jesaja 1:18, SV)

Samen met God kunnen wij “ALLE DINGEN aan” en zijn wij MEER DAN OVERWINNAARS. Samen met God liep David “door een (leger)-bende” en sprong hij “over een muur”! (Psalm 18:30)
Hij geeft ONS hier de opdracht om alles te DODEN – SAMEN met Hem TE DODEN – wat zondig, onrein en afgodisch in ons leven is, opdat Hij ons in de plaats daarvan het NIEUWE LEVEN uit Hem kan geven.
Bij een “verbond” is er altijd sprake van TWEE partijen die ALLEBEI hetzelfde willen doen en nastreven. Zo is het ook met Gods BLOEDVERBOND. God wil en kan ons in het Bloed van het Lam reinigen en heiligen, maar willen WIJ zelf wel onze ziele-klederen in dat Bloed rein wassen? Wij moeten namelijk SAMEN met Hem deze klederen wassen om deze reinheid en heiligheid te verkrijgen.

 • Zijn Vrouw [5] heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de HEILIGEN.” (Openbaring 19:7b-8)
 • “…zij hebben hun gewaden (SV: hun lange klederen) gewassen en ze hebben hun gewaden wit (= rein) gemaakt in het bloed van het Lam [6].” (Openbaring 7:14b)
 • “…Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.” (Openbaring 1:5)

Laat ons SAMEN rechten zegt de Heer! Willen wij INGAAN op de verlossingsbeloften van God en zeggen: “Heer Jezus, kom binnen in mijn hart en leven”! Willen wij, in alle ernst, Hem om de KRACHT van de Heilige Geest vragen tot DODING en AMPUTATIE (van ons vlees, van onze aardsgerichte begeerten)? Acties, die wij moeten doen in Zijn kracht! Laat ons ook om WIJSHEID vragen om BEPERKINGEN aan te brengen voor wat betreft onze contacten met de wereld, om die te beperken tot het waarlijk NODIGE! Maar laat ons aan de andere kant ALTIJD de wereld (blijven) contacten om haar uit te nodigen om zich te bekeren tot God en Jezus Christus! De Heilige Geest geeft ons, door Paulus, de volgende raad:

 • “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.” (1 Timotheüs 6:8-9)

Komt vrienden, God nodigt u uit om – samen met die andere groep Christenen – zich bewust toe te bereiden voor Zijn Wederkomst, om in toenemende mate RECHTVAARDIG te worden en HEILIG. Dit zijn VRUCHTEN van het NIEUWE LEVEN dat Hij ons geeft, door de Heilige Geest; dit is Zijn Natuur die in ons zich ontwikkelt, als wij ons laven aan die geweldige Goddelijke Stromen, die Hij in ons stort als een rivier…
Er zijn 2 groepen Christenen in (de laatste fase van) de eindtijd. Dit vertelt ons de Here Zelf ook in Mattheüs 25:1-13. Er zijn dan 5 wijze en 5 dwaze maagden [7]. De 5 dwaze maagden lijden tenslotte gebrek aan OLIE en LICHT, dit is: gebrek aan de Heilige Geest en Nieuw Leven!
Zij raken langzamerhand van God VERVREEMD door hun terugvallen in wereldsgezindheid en aardsgerichtheid, waardoor de Bruidegom bij Zijn komst moet zeggen: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet!
De 5 wijzen blijven contact houden met de Heilige Geest [8] – zij hebben OLIE in hun vaten – en behouden (hoewel er ook bij hen een tijd van slapen is, van wegkwijnen wat het Nieuwe Leven betreft, waardoor hun lampen tijdelijk uitgaan) het SCHIJNEND LICHT van het NIEUWE LEVEN uit God.
Tot welke groep behoren wij, vrienden? Is Jezus in toenemende mate een VREEMDE voor ons geworden of is onze VRIENDSCHAPSBAND met de Here Jezus Christus in de loop der jaren VERINNIGD en zijn wij naar Hem gaan verlangen, zoals een bruid naar haar bruidegom? Of zijn “meditatie van de Schrift” en de “gebedskamer” vreemde zaken voor u geworden?
U ziet het: het gaat ALTIJD om die INNERLIJKE MENS van het hart, nooit om de UITERLIJKE MENS! God geeft niets om de “uiterlijke mens”! Het gaat bij God om de INNERLIJKE MENS, die moet bekeerd, overgegeven, toegewijd en vroom zijn! Als wij dit aardse leven verlaten en de eeuwigheid ingaan dan bestaat die “uiterlijke mens” niet meer, dan wordt die “innerlijke mens” uiterlijk, dan wordt die openbaar, en worden wij gezien, zoals wij werkelijk zijn. Daarom staat er geschreven:

 • “Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.” (Lukas 12:2-3)

Waarom? Wel, onze “innerlijke mens” straalt in die eeuwigheid naar buiten uit! Daarom vrienden, geef die “innerlijke mens” over aan Jezus, opdat Hij ons kan verlossen, reinigen en heiligen. Blijf geen 10, 20 jaar zitten met een “dood” geloof dat ons niet kan voeren uit ons zondaarschap naar Gods rechtvaardigheid en heiligheid! Het zaligmakende geloof brengt daadwerkelijk een VERANDERING teweeg in ons innerlijk. Daar moet de liefde-mens groeien, daar moet de kracht van Jezus ons HEILIG maken; zo, dat wij heilig blijven, ook al ziet niemand ons! Geeft u over vrienden, aan die liefdevolle handen van Jezus. Dan zal Hij binnenkomen en Hij zal maken dat u heilig wordt.

.

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen (GRATIS en in smartphone-formaat).

E. van den Worm
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, Openbaring, hoofdstuk 22 van E. van den Worm. (noot AK)
[2] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen) van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel ons GRATIS artikel Een ANDER geluid !Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s