1. Lijst met onze (website) Bijbelstudies

Bijgewerkt tot januari 2023

Zie eventueel ook nog onze website: www.eindtijdbode.nl

Studies van E. van den Worm:

 1. Christus wederkomst als Koning en Rechter.
 2. Dat de Koning der ere inga! (n.a.v. Psalm 24).
 3. De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd.
 4. De 7 donderslagen van Openbaring 10:3.
 5. De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus.
 6. De 7 Geesten van God en van het Lam van God (n.a.v. het Bijbelboek de Openbaring van Johannes, vers 4:5 en 5:6).
 7. De 10 vervulde (volmaakte) geboden (voor het Koninkrijk der hemelen, op aarde, de Gemeente van de Here Jezus Christus).
 8. De 10 zaligsprekingen (volgens Matth. 5:1-12 en Openb. 19:9).
 9. De Bergrede van onze Here Jezus Christus (De grondwet van het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente van de Here Jezus Christus).
 10. De bouw van de geestelijke Tempel – de Gemeente, het Lichaam van Christus.
 11. De brief aan de Gemeente te Efeze – De Gemeente in haar hemelse en aardse bediening (met ‘vers voor vers’ UITLEG).
 12. De dag van JaHWeH / De dag des Heren (en de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze “dag”).
 13. De eindtijd-profetieën van de profeet ZACHARIA (“Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” – Matth. 4:17b) (met ‘vers voor vers’ UITLEG).
 14. De Gemeente van Filadelfia.
 15. De grote hoer van Openbaring 17.
 16. De grote reis van Gods Gemeente/Kerk in de eindtijd (van verval en geestelijke slaap naar de overwinning over de zondemacht en haar uiteindelijke, eeuwige, goddelijke heerlijkheid – in en door de Heilige Geest – op grond van het gestorte Bloed van Gods Lam).
 17. De Openbaring van Gods verborgenheid in de laatste dagen.
 18. De overgave van de innerlijke mens van het hart.
 19. De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd.
 20. De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht.
 21. De rust van God en de laatste OPWEKKING.
 22. De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe).
 23. De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/Kerk.
 24. De valse staatskerk van de laatste dagen (een overkoepelende instelling van ‘Christelijke’ kerken in de eindtijd).
 25. De visioenen van ZACHARIA (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente).
 26. De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd.
 27. De weg van Gods 9 steeds toenemende zegeningen (n.a.v. Mattheüs 5:3-12)
 28. De werkingen van de Geest in de eindtijd.
 29. Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft.
 30. Een gedegen Paschabelevenis in de geest.
 31. Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (namelijk: de grote ‘Spade Regen’ uitgieting van de Heilige Geest, in grote kracht, in deze laatste dagen).
 32. Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader.
 33. Gij, volk van Israël, ontwaak ! (Een profetische Bijbelstudie met betrekking tot het politieke herstel en de complete terugkeer van het gehele Israël naar Kanaän).
 34. God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden.
 35. Heb elkander lief met de liefde van Christus
 36. Heiligmaking.
 37. Het boek OPENBARINGHet geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen (alle 22 hoofdstukken apart – met ‘vers voor vers’ UITLEG).

hoofdstuk 1: De verheerlijkte Christus openbaarde Zich aan Johannes
hoofdstuk 2: Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING
hoofdstuk 3: Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)
hoofdstuk 4: Johannes werd opgetrokken in de EEUWIGE HEERLIJKHEID van God
hoofdstuk 5: Het Boek met de 7 zegels
hoofdstuk 6: De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking
hoofdstuk 7: Gods overwinning
hoofdstuk 8: De opening van het 7de zegel
hoofdstuk 9: Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking
hoofdstuk 10: Nogmaals: Gods overwinning
hoofdstuk 11: De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van de grote verdrukking
hoofdstuk 12: De Gemeente voor en tijdens de grote verdrukking
hoofdstuk 13: ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet
hoofdstuk 14: 1. De OPNAME van Gods voortreffelijksten (en 2.+3.)
hoofdstuk 15: De laatste 7 oordelen van Gods toorn over de wereld, ten tijde van de antichrist
hoofdstuk 16: De 7 fiool- of schaalOORDELEN over de aarde uitgestort
hoofdstuk 17: De valse bruid – de ‘grote hoer’ genaamd
hoofdstuk 18: De verwoesting van de gruwelijke bruid (de ‘grote hoer’ uit hoofdstuk 17)
hoofdstuk 19: Blijdschap in de hemel en Armageddon
hoofdstuk 20: Diverse PROFETISCHE gebeurtenissen, NA de wederkomst van Christus
hoofdstuk 21: De NIEUWE hemel en de NIEUWE aarde
hoofdstuk 22: 1. De EEUWIGE Gods-heerschappij (en 2. Besluitende woorden)

38. Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk, in de eindtijd.
39. Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus.
40. Het offer van Elia (n.a.v. 1 Koningen 18)
41. In de schuilplaats van de Allerhoogste
42. Ingaan door de poorten van Gods Koninkrijk
43. Jezus onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker.
44. JOHANNES – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God (met ‘vers voor vers’ UITLEG).
45. LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus – Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen (met ‘vers voor vers’ UITLEG).
46. Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn” (n.a.v. Matth. 5:13-16).
47. Pinksteren – Het Goddelijke feest van steeds toenemende heerlijkheid.
48. Simson (UITLEG van Richteren 14 en 16)
49. Tabernakel symbolieken
50. Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus.
51. Wat de Schrift zegt over onze almachtige God (over de grootheid en heerlijkheid van God).
52. Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben.

.

Studies van CJH Theys:

 1. Arendsvleugelen (over Gods kracht, werkende in Zijn heiligen hier op aarde).
 2. Bloed en Bruidegom – Bloedbruidegom.
 3. De schepping van de mens in Tabernakellicht.
 4. Christus in de Tabernakel (uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten).
 5. De Gever en Zijn Gaven (over ‘de doop met de Heilige Geest’ en over ‘de Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest’).
 6. De natuurlijke mens en de Heilige Geest.
 7. De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39) – De Russische opmars.
 8. De Russische opmarsDe oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39).
 9. De symboliek van de Bijbelse getallen.  [1]
 10. De verborgen ONgerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bediening.
 11. Gemeentelijke tucht.
 12. Het boek DANIËL (alle 12 hoofdstukken apart – met ‘vers voor vers’ UITLEG).

hoofdstuk 1 (+ inleiding): Daniël en zijn 3 vrienden aan het Babylonische hof
hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld (Actueel vanwege het antichristelijke tijdperk van “voeten en tenen”)
hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven (Tevens een verwijzing naar de tijd van en vlak voor de grote verdrukking)
hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar
hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar
hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil
hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren
hoofdstuk 8: Daniëls visioen van de ram en de geitenbok
hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 (jaar)weken
hoofdstuk 10: Christus kwam tot Daniël om te openbaren
hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd
hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd

13. Het boek OPENBARINGDie IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL (met ‘vers voor vers’ UITLEG).

Inleidende beschouwingen
hoofdstuk 1: Jezus Christus openbaart Zich aan Johannes
hoofdstuk 2: De brieven aan de 7 Gemeenten
hoofdstuk 3: De brieven aan de 7 Gemeenten (vervolg)
hoofdstuk 4: De Troonsheerlijkheid van de Vader
hoofdstuk 5: De heerlijkheid van de verzoening door God de Zoon
hoofdstuk 6: De zegels worden geopend…
hoofdstuk 7: De Goddelijke oogst (voor en na de grote oordelen van God)
hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken
hoofdstuk 9: De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij (het begin van de grote verdrukking)
hoofdstuk 10: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld AANGEZEGD
hoofdstuk 11: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld GEGEVEN
hoofdstuk 12: De openbaring van Gods grote verborgenheid
hoofdstuk 13: De antichrist en zijn heerschappij
hoofdstuk 14: Gods wegen in genade en gericht
hoofdstuk 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God
hoofdstuk 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten !
hoofdstuk 17: Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
hoofdstuk 18: Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht
hoofdstuk 19: De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus
hoofdstuk 20: Aanvang en slot van het 1000-jarig Vrederijk
hoofdstuk 21: Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
hoofdstuk 22: Besluitend visioen en Jezus’ laatste Woorden

14. Leer Bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil).
15. Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen aan het einde van de huidige tijdsbedeling.
16. Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan).

.

Studies van H. Siliakus:

 1. De wegname en opname van de Gemeente en… Christus’ wederkomst.
 2. Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël).
 3. Dingen die (met) haast geschieden moeten.
 4. Drie grote toekomstige scheidingen.
 5. Het boek ESTHER– Over de mannelijke zoon.
 6. Het boek HOOGLIEDBeschouwingen over de innige band tussen Bruid en Bruidegom (met ‘vers voor vers’ UITLEG).
 7. Het boek JESAJA beknopte verklaring (met ‘vers voor vers’ UITLEG).
 8. Het boek JOB – Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente.
 9. Het boek JOËL (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval).
 10. Het boek RUTH in profetisch licht.
 11. Het boek OPENBARING(een systematische verklaring van dit Bijbelboek).

.

Artikelen van A. Klein:

 1. ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen..
 2. De Wederkomst van Christus nader bekeken.
 3. Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’.
 4. Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?
 5. Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?
 6. Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?

.

Artikelen van diverse schrijvers:

 1. De Spade-Regen Opwekking KOMT ! – DM Panton
 2. Het ‘Onze Vader (met ‘vers voor vers’ UITLEG)ds. J.H. Sillevis Smitt (1897-1975)
 3. Tabernakel-onderzoek [2] – F.G. van Gessel

.

**********************************************

KLIK HIER voor onze lijst met GRATIS (korte) BLOG-studies.

_________________________________

 [1] Een gescande Bijbelstudie die – helaas – nog met een ouderwetse typemachine is uitgetypt!
[2] Zie noot 1.

.

Een reactie op 1. Lijst met onze (website) Bijbelstudies

 1. Harm Zijlstra zegt:

  Hallo,
  Bij ‘toeval’ kwam ik bij uw site en ik ben erg blij met de bijbelstudies die op uw site te lezen zijn, vooral in deze tijd waarin het zoeken wordt naar het Woord, welke recht gesneden wordt.
  Ik download een aantal en laat deze uitprinten, zodat ook anderen deze studies kunnen lezen, als het prettiger is om dit niet via de pc te doen.
  Gods zegen voor u allen.

  Hartelijke groet,
  Harm Zijlstra

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s